Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2014 pub. 20/02/2015 numac 2014011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type wet prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand februari 2015 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,141 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 20/02/2015 numac 2015000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015003055 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015009063 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Nieuwpoort van het vredegerecht van het kanton Veurne en Nieuwpoort naar Veurne type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015009100 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2015 : - is de heer Remerie, P., ererechter in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is de heer Willems, G., - is de heer Dijckmans, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, benoemd tot vrede(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Arbeidsgerechten - Erratum type koninklijk besluit prom. 05/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015200873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015200761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende regels toe te passen bij het verlies, de diefstal of de beschadiging van de legitimatiekaart van nucleair inspecteur alsook in het geval dat de houder, ongeacht de duur en de grond, zijn ambt niet kan of mag uitoefenen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200817 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 december 2014 in zake de nv « Etablissements L. Lacroix Fils » tegen de stad Bergen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 « Schenden artikel 7 van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen te(...)

decreet

type decreet prom. 05/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015027025 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2010 type decreet prom. 24/04/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015031099 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend voor de sluiting van de optie "automatiseringsmecanicien" op 1 september 2014 in het "Institut Cardijn-Lorraine d'Arlon"

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200808 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 december 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 december 2014, heeft de vennoo Die zaak is ingeschreven onder nummer 6124 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200811 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 december 2014 in zake Tonia Tollenaere tegen de nv « AXA Belgium » en de nv « Generali Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is in « Schendt artikel 3, derde lid, van de wet van 13 januari 2012 tot invoeging van artikel 110/1 in d(...) type bericht prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200816 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 december 2014 in zake B.M. tegen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 2(...) type bericht prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200818 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 januari 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari 2015, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6145 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200848 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0428.871.147 ANNABELLE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 27/01(...) type lijst prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200849 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0424.181.295 MARCEL CLOQUET Ond. Nr. 0426.853.547 ROUSSEL Ond. Nr. 0444.269.8(...) type lijst prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200866 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeters (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG15008) Na de selectie wordt een lijst met maximum 45 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één v(...) type lijst prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200867 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geografen/geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG15010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200870 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten farmaceutisch beleid (niveau A2) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG14381) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die é(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200869 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14342) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : een diplom(...) type document prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200874 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten landmeter (niveau B) voor de Haven van Brussel (AFB15001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1(...) ? één van de volgende diploma's in de afdeling bouw, vastgoed, landmeten : - diploma van gegradu(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2015200844 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Brussel : 2 (waarvan 1 in associatie) Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2014. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van (...)

document

type document prom. -- pub. 20/02/2015 numac 2014022591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 3 juli en 23 okto 1) De titel « B. Neurochirurgie » wordt geschrapt; 2) De titel « K. Heelkunde in het algemeen » (...)
^