Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 03 juli 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201631
pub.
03/07/2007
prom.
17/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006 Voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 (Overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81609/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun arbeiders en arbeidsters die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die tot de subsector van afhandeling op luchthavens behoren. § 2. Onder "afhandeling op luchthavens" wordt onder andere verstaan : logistieke administratieve bijstand verlenen aan luchtvaartuigen, aan bemanningsleden, aan passagiers, aan bagage, aan post en/of aan vracht (afhandeling, sortering, verzending) zowel op de inschepingvloer, in en rond de vliegtuigen als in de luchthavengebouwen.

Worden niet beschouwd onder "afhandeling op luchthavens" de volgende activiteiten : de bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden, "inflight catering" genoemd. HOOFDSTUK II. - Leeftijd van het voltijds brugpensioen

Art. 2.De leeftijd van toegang tot het voltijds brugpensioen wordt vastgesteld op 58 jaar in de subsector voor afhandeling op luchthavens.

Art. 3.Brugpensioen vanaf 60 jaar is van toepassing : - voor zover dit gebeurt conform collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001 en nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003; - en voor zover de betrokkene een beroepsloopbaan heeft in de hoedanigheden van loontrekkende in de sector ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer van 10 jaar in de loop van de laatste 15 jaar. HOOFDSTUK III. - Procedure

Art. 4.De werkgever die een arbeider of arbeidster van 58 jaar of meer wenst te ontslaan in het kader van de regeling brugpensioen, is ertoe gehouden de overlegprocedure voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad na te leven.

Art. 5.De arbeider of arbeidster die van artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wenst te genieten moet dit schriftelijk aan zijn werkgever aanvragen ten minste twee maanden vóór de gewenste datum van op brugpensioenstelling.

De werkgever kan een uitstel van de datum van op brugpensioenstelling vragen indien hij bewijst dat de moeilijkheden die hij ondervindt bij het zoeken van een vervanger aanvaard zijn door het beperkt comité bevoegd voor de subsector voor afhandeling op luchthavens, opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 houdende oprichting van een beperkt comité bevoegd voor de subsector voor afhandeling op luchthavens.

Het uitstel toegekend door het beperkt comité mag geen twee maanden overschrijden. HOOFDSTUK IV. - Vervanging

Art. 6.Het geval van de onderneming in moeilijkheden of in herstructurering uitgezonderd moet de werkgever overgaan tot de vervanging van de voltijdse bruggepensioneerde.

Indien de reglementering, buiten het geval van de onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, geen vervangingsplicht voorziet zal de werkgever de vervanger bij voorrang aanwerven in de volgende categorieën : - de vrijwillig deeltijds tewerkgestelde werkman voor een onbepaalde duur in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid in de subsector voor de afhandeling op luchthavens en die verzocht heeft om naar een voltijdse tewerkstelling terug te keren; - de ter zijner beschikking gestelde uitzendkrachten; - de niet-tewerkgestelde werkzoekenden. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, geregistreerd onder het nummer 77417.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^