Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 21/05/2008 numac 2008000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. - Duitse vertaling type wet prom. 17/05/2007 pub. 12/03/2009 numac 2009000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 23/08/2007 numac 2007000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007001013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007001014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 11, 23, 39 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003225 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de primaire marktpraktijken type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007003277 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003276 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 11, 23, 39 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007003372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het akkoord tussen België en het Vlaamse Gewest betreffende de deelneming van België aan het Fonds voor Emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan van de Aziatische Ontwikkelingsbank type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Coördinatiecomité opgericht bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de woonplaats en het **** vanaf 1 februari 2006 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007201391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de haard-standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende getrouwheid aan de sector type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de erkenning van de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007201572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43nonies van 30 maart 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2004 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, en de wijzigingen ervan, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 2001 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 24/06/2008 numac 2008000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/10/2008 numac 2008000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 29/11/2013 numac 2013000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 17/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007003365 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 11, 23, 39 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum
^