Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007009619 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen en van de uitleveringswet van 15 maart 1874

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer type koninklijk besluit prom. 28/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007002123 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr 571. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007009647 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 september 2006, die in werking treden op 31 juli 2007 : - is de heer Michielsen, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan - is de heer Septroux, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te C(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007009648 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is de heer Michielsen, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteke - is de heer Septroux, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te C(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2007, wordt aan de heer Jean François, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat in werking treedt op 1 april 2008, wordt aan de hee type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007022687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007022957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken va Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007023047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2007 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende getrouwheid aan de sector type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007002136 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 29 januari 2007, is aan de heer Vanmeerbeeck, Jacques Louis Joseph, ambtenaar van de klasse A2 bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - Stabiliteit, eervol ontslag uit zijn funct Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type ministerieel besluit prom. 11/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand juni 2007 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juni 2007 respectievelijk vastgesteld op Iga = 1,1064 Igd = 1,5930 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand juni 2007 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,4609 N E = 1,4734 (...) type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningsprocedure van de inschakelingsbedrijven

decreet

type decreet prom. 08/03/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201835 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met het oog op de regularisatie van de inschrijvingen en van de veranderingen van school in het leerplichtonderwijs type decreet prom. 16/03/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de uitwisseling van diplomatieke nota's van 23 mei 2005, die de grondslag vormt voor het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg over de samenwerking in de grensgebieden type decreet prom. 30/03/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 29 april 2004 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de nadere regels voor de toekenning van tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door werkgevers van de onderwijssector overeenkomstig artikel 4 van het Waals decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector type decreet prom. 27/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202197 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen te Genève op 23 juni 1981 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 67e zitting type beschikking prom. 19/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type beschikking prom. 07/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : de overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en met de slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005. - Het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de raad bijeen, houdende wijziging van het intern akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg op 10 april 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap en houdende sommige beslissingen tot uitvoering ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ertoe gemachtigd wordt 75 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor de kinderkribbes. - Begroting 2007

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007035939 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 omtrent de mestuitscheidingsbalans, ter uitvoering van artikelen 3, § 1, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 en 20bis, § 2, § 3 en § 4 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007035943 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10, basisallocatie 01.05 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007035969 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007036029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de artikelen 113 en 119 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2005 houdende aanstelling van de voorzitter en van de leden van de Adviescommissie voor huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een netoverschrijdende overlegraad en van zonale netoverschrijdende raden voor het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007201986 bron ministerie van de franse gemeenschap Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming. - Afwijking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2007, wordt het « Athénée royal de Beaumont » ertoe gemachtigd samen te werken met het Centrum voor Alternerend Onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007202057 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor het onderwijs van sociale promotie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2007, worden in artikel 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2004 houdende ben

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202147 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007202085 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 23 mei 2007 in zake de VZW « Nationale Patroonskas voor het Betaald Verlof in de Bouwbedrijven en Openbare Werken » tegen respectievelijk Jose « Schendt artikel 46bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie, gecoördineerd op 28 juni(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 is de heer Lamot, Eric, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Kerremans, Michel, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 is de heer Cnudde, Filip, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Lefebvre, Romain, wiens mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 is de heer Etz, Giuseppe, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Coppé, Isidoor, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 is Mevr. Nuyens, Fleur, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Vochten, Jan, wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007023060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, dat in werking treedt op 1 juli 2007, wordt eervol ontslag uit z Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd Beheerscomité, Mevr. Ceulemans, E., in de hoedan(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007009649 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Aarlen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brie(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2007 numac 2007012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, ter vervanging van de heer Filip Cnudde De betrokken organisaties worde De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^