Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 27 juni 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201605
pub.
27/06/2007
prom.
17/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 januari 1990, laatst verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 september 2005;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 23 januari 1990, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1990.

Koninklijk besluit van 28 september 2005, Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2005.

Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2007 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 6 februari 2007 onder het nummer 81892/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel, de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen voor een bepaalde duur te verlengen van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007 en dit overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid van 14 juni 1989 (koninklijk besluit van 23 januari 1990 - Belgisch Staatsblad van 7 februari 1990) en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 14 maart 1991 (koninklijk besluit van 13 september 1991 - Belgisch Staatsblad van 3 december 1991), 26 mei 1993 (koninklijk besluit van 31 januari 1994 - Belgisch Staatsblad van 21 april 1994), 29 maart 1995 (koninklijk besluit van 27 september 1995 - Belgisch Staatsblad van 11 november 1995), 21 mei 1997 (koninklijk besluit van 8 oktober 1998 - Belgisch Staatsblad van 28 november 1998), 3 maart 1999 (koninklijk besluit van 31 mei 2001 - Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001), 2 mei 2001 (koninklijk besluit van 6 december 2002 - Belgisch Staatsblad van 20 december 2002), 7 mei 2003 (koninklijk besluit van 9 oktober 2003 - Belgisch Staatsblad van 19 november 2003) en 24 mei 2005 (koninklijk besluit van 28 september 2005 - Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2005).

Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Modaliteiten

Art. 3.De modaliteiten die vervat zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, gesloten op 24 mei 2005 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 september 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2005, worden verlengd voor een duur van drie maanden die ingaat op 1 januari 2007 en eindigt op 31 maart 2007.

Duur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007 en eindigt op 31 maart 2007.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^