Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007003343 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type wet prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007009608 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 **** verleend aan : Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en Mevr.(...) beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam (...) type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de kosteloze borgtocht type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201590 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007054504 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007003335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007009624 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2007 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel : Mevr. Charon, M.; De heer Denys, Ph., toegevoegde rechters voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brusse Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2007 : - is de heer Stoquart, B., gerechtelijk stagiai(...) type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Jhonny Deplancke met ingang van 1 januari 2008 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioe type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juni 2007 wordt aan de heer Olivier, Marc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Luik. Be type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt de heer Paul Pirenne met ingang van 1 juni 2007 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van directeur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig p type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juni 2007 wordt aan de heer Cordier, Christian, op het einde van de maand juni 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022970 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 wordt mevr. Iliano, Béatrice, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 juni 2008, eervol ontsl Mevr. Iliano, Béatrice, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juni 2008, haar aanspraken op een rus(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007011343 bron raad voor het verbruik Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 13 juni dat in werking treedt de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad : Artikel 1. Worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de heren Marc Dechevre en Pierre-Fra(...) Art. 2. Worden benoemd binnen de Raad voor het Verbruik voor de duur van het mandaat van het lid d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afvaloliën Bij ministerieel besluit van 1 maart 2007 werd het ministerieel besluit van 28 april 2003 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV De Pau type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ophalers van PCB's Bij ministerieel besluit van 5 maart 2007, werd de NV Shanks Liège-Luxembourg erkend als ophaler van PCB's voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 2 maart 2007, werd de NV Shanks Liège-Luxembourg erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een per type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 13 februari 2006 werd de NV Shanks Liège-Luxembourg erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de d type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 14 maart 2007 werd het ministerieel besluit van 19 januari 2005 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma BVBA RSK-ENSR in RSK Benelux B type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën, PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 1 maart 2007 werd het ministerieel besluit van 2 april 1998 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 14 maart 2007, werd de firma NV Vincotte Environment erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt v De erkenning draagt het nummer AGR106. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 19 maart 2007 werd de erkenning van de NV Syncera Holding op het vlak van bodemverontreiniging ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007202084 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 mei 2007 worden de beslissingen van 11 december 2006 goedgekeurd waarbij Mevr. Valérie Provoost, Mevr. Mathilde Vandorpe en de heer Cédric Vanryckeghiem door het college van commissarissen v type ministerieel besluit prom. 04/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007202097 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 04/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007202096 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 04/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007202098 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007202099 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 24/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007202100 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 24/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007202101 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/414bis tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 mei 1999 tot bepaling van het reglement inzake de tuchtstraffen voor de leerlingen van het gewoon en bijzonder basis- en secundair onderwijs voor sociale promotie dat wordt georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht Bijzonder bestemmingsplan « Bergen- Birmingham » Gedeeltelijke goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2007 houdt goedkeuring, met uitsl(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035916 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Katholieke Universiteit Leuven tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door de heer Geert Vandeweghe type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van de waterloop gekend als de Vuilvoortloop en het Loopke op het grondgebied van de stad Herentals tot onbevaarbare waterloop van de derde categorie en op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en Vorselaar tot onbevaarbare waterloop van de tweede categorie

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007202086 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 mei 2007 in zake « Ethias Verzekering » tegen de NV « Swiss Life Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 mei 200 1. « Schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zove(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Vanaf 27 mei 2007 wordt erkenning nr. 2147, toegekend aan de heer Berghmans, Alain, met betrekking tot het uitbaten van rijschool « Auto-école Euro

erratum

type erratum prom. 21/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. Erratum type erratum prom. 08/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten. Erratum type erratum prom. 27/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007023070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 180 van 15 juni 2007, Ed. 3, wordt op blz. 32865, interpretatieregel 15 betreffende de nomenclatuur van de genees

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 23 april 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer Hardy, Alain woonachtig te Kolonel Picquartlaan 65 te 1030

document

type document prom. 23/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een nieuwe rekenplichtige type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007040603 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007202113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen voor de homologatie van de voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06864). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VA(...) 2. SANDERS, LUC, 9200 DENDERMONDE. 3. DE BOECK, FREDERIK, 1861 MEISE. 4. SOENEN, KRISTOF, 89(...) type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007202112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch deskundigen voor de homologatie van de voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG06864). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BONGE,(...) 2. COLICIS, OLIVIER, 6142 FONTAINE-L'EVEQUE. 3. JACQUET, GREGORY, 7050 JURBISE. 4. DACHELET, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Paul Tousseyn met ingang van 1 mei 2007 aangeduid als directeur-generaal in de managementfunctie N-1 bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007023045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, eervol ontslag uit hun mandaat van leden van het Comité Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Vanmoerkerke, C., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid, bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007023051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 dat in wer De heer Stoquart, E., wordt benoemd tot werkend lid bij genoemd college, als vertegenwoordiger van (...)

document

type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2007 Koninklijke besluiten van 15 mei 2007 I. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : Lamont, Guy, adviseur bij het Departement. Vergalle, Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Leopo(...) type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 juni 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Bel 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heer WYNS, Jean, (...) type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 20 maart 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Rotie BV » gelegen te Raasdorperweg 177 te 1175 KV Lijnden (...) type document prom. -- pub. 27/06/2007 numac 2007095227 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Volledige afstand van toelating van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 19 juni 2007, wordt de afstand van toelating vastgesteld van de ond Deze beslissing treedt in werking op 19 juni 2007.
^