Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek

bron
vlaamse overheid
numac
2019041985
pub.
03/10/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/28/2019041985/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting, artikel 3.3.1, artikel 3.4.4, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft sluiten, en artikel 7.2.5, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017030415 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 sluiten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juni 2019;

Overwegende dat het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek vastgesteld wordt door de Vlaamse Regering conform artikel 3.3.1.5 en 7.1.1.8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 16 mei 2014 het planprogramma Schelde en Rupel heeft goedgekeurd;

Overwegende dat het planprogramma Schelde en Rupel onder meer het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek bevat;

Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek heeft opgemaakt om het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek te realiseren;

Overwegende dat de planbegeleidingsgroep voor het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek op 7 mei 2018 een consensus heeft bereikt over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek ter kennisgeving is bezorgd aan de gemeenten Hemiksem, Niel, Boom, Rumst en Schelle en aan de provincie Antwerpen;

Overwegende dat de gemeente Hemiksem over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek een openbaar onderzoek heeft georganiseerd, dat liep van 25 juni 2018 tot en met 24 juli 2018, en dat er geen opmerkingen of bezwaren zijn ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hemiksem op 10 september 2018 een gunstig advies zonder opmerkingen heeft gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de gemeente Niel over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek een openbaar onderzoek heeft georganiseerd, dat liep van 1 juli 2018 tot en met 31 juli 2018, en dat er geen opmerkingen of bezwaren zijn ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Niel op 4 september 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen heeft gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de gemeente Boom over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek een openbaar onderzoek heeft georganiseerd, dat liep van 22 juni 2018 tot met 22 juli 2018, en dat er twee opmerkingen of bezwaren zijn ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boom op 30 juli 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen heeft gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de gemeente Rumst over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek een openbaar onderzoek heeft georganiseerd, dat liep van 18 juni 2018 tot en met 18 juli 2018, en dat er geen opmerkingen of bezwaren zijn ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rumst op 10 september 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen heeft gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de gemeente Schelle over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek een openbaar onderzoek heeft georganiseerd, dat liep van 22 juni 2018 tot en met 22 juli 2018, en dat er één bezwaar is ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schelle op 27 augustus 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen heeft gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de deputatie van de provincie Antwerpen op 13 september 2018 een gunstig advies met een aantal opmerkingen heeft gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij op basis van de voormelde adviezen van de gemeenten Hemiksem, Niel, Boom, Rumst en Schelle en de provincie Antwerpen en op basis van de opmerkingen en bezwaren die ingediend zijn tijdens de openbare onderzoeken, het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek heeft opgemaakt; dat in het eindvoorstel van landinrichtingsplan enerzijds de opmerkingen en bezwaren worden vermeld die ingediend zijn tijdens de openbare onderzoeken, en anderzijds de opmerkingen worden vermeld die zijn geformuleerd in de adviezen van de betrokken gemeenten en de provincie; dat daarbij de redenen worden vermeld waarom een opmerking of bezwaar al dan niet aanleiding heeft gegeven tot een aanpassing van het ontwerp van landinrichtingsplan;

Overwegende dat de planbegeleidingsgroep voor het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek op 6 november 2018 een consensus heeft bereikt over het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek;

Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met taken inzake de uitvoering van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 27 maart 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer op 1 april 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat De Vlaamse Waterweg nv op 28 januari 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de gemeente Hemiksem op 23 april 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de gemeente Niel op 16 april 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de gemeente Boom op 31 januari 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de gemeente Rumst op 21 maart 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de gemeente Schelle op 13 maart 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de provincie Antwerpen op 2 april 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat Kempens Landschap vzw op 30 april 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat Regionaal Landschap Rivierenland vzw op 21 maart 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat de betrokken natuurlijke persoon op 12 maart 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van de maatregel 2.4.13c van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat PACO nv, Hoek 76, 2850 Boom, op 12 februari 2019 heeft ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan;

Overwegende dat maatregel 2.4.13c, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2 en 3.10.5c van het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek uitgevoerd worden op gronden van privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen; dat die maatregelen de inzet van het instrument inrichtingswerken (niet uit kracht van wet) inhouden; dat de Vlaamse Landmaatschappij alleen belast kan worden met de uitvoering van de voormelde maatregelen als de betrokken privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen daarvoor hun instemming hebben gegeven en als ze ook hun instemming hebben gegeven om de vermelde maatregelen te beheren; dat die instemmingen later zullen worden gegeven naar aanleiding van de concrete uitvoeringsdossiers; dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, de Vlaamse Landmaatschappij zal belasten met de uitvoering van de voormelde maatregelen nadat de betrokken privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen die instemmingen hebben gegeven;

Overwegende dat het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek is opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd;

Overwegende dat uit de beschrijving en beoordeling van de effecten van de maatregelen van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek op het watersysteem (bijlage 1 van het landinrichtingsplan) die in de watertoets zijn opgenomen, blijkt dat het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek verenigbaar is met de relevante doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid;

Overwegende dat het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek kan worden ingezien bij elke gemeente waarop het landinrichtingsplan betrekking heeft, namelijk in de gemeenten Hemiksem, Niel, Boom, Rumst en Schelle;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Vaststelling van het landinrichtingsplan en algemene bepalingen

Artikel 1.Het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.

Art. 2.Het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek kan worden ingezien bij elke gemeente waarop het landinrichtingsplan betrekking heeft, namelijk in de gemeenten Hemiksem, Niel, Boom, Rumst en Schelle.

Art. 3.Het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek is verenigbaar met de relevante doelstellingen en beginselen vermeld in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

Art. 4.De bedragen ten laste van de basisallocatie QB0 QC187 6142 van artikel QB0-1QCH2NY-IS van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en ten laste van de basisallocatie QBX QC057 6332 van artikel QBX-3QCH2NJ-WT van het Minafonds zullen worden aangerekend bij de toekenning van de subsidies, op grond van de bepalingen van deel 3, titel 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting. HOOFDSTUK 2. - Instanties en personen die belast zijn met de uitvoering van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek Afdeling 1. - Belasting van agentschappen van de Vlaamse overheid

conform artikel 3.3.7 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting

Art. 5.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.3.1b en 1.3.2b van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van het Agentschap Wegen en Verkeer, die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 6.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 2.1.9b, 2.1.11b, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.2b, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.13b, 2.4.14, 2.4.15 en 2.4.16 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos, die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 7.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 3.5.2 en 3.10.5a van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van De Vlaamse Waterweg nv, die beheerd worden door De Vlaamse Waterweg nv.

Art. 8.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.11 en 3.4.1 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de provincie Antwerpen, die beheerd worden door de provincie Antwerpen.

Art. 9.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1a, 1.3.2a en 1.3.3 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Hemiksem, die beheerd worden door de gemeente Hemiksem.

Art. 10.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2a, 2.4.4, 2.4.13a, 2.5.4, 2.6.1 en 2.6.2 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Niel, die beheerd worden door de gemeente Niel.

Art. 11.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.9, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3b en 3.10.5b van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Boom, die beheerd worden door de gemeente Boom.

Art. 12.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 1.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Rumst, die beheerd worden door de gemeente Rumst.

Art. 13.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 en 5.1.6 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Schelle, die beheerd worden door de gemeente Schelle.

Art. 14.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9a, 2.1.10, 2.1.11a, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.3.1 en 2.4.17a van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de gemeente Niel of op gronden van Kempens Landschap vzw, die beheerd worden door de gemeente Niel.

Art. 15.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 2.4.13c van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de betrokken natuurlijke persoon, die beheerd worden door de betrokken natuurlijke persoon.

Art. 16.De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de uitvoering van maatregel 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2 en 3.10.5c van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van PACO nv, die beheerd worden door PACO nv.

Art. 17.Het Agentschap voor Natuur en Bos is belast met de uitvoering van maatregel 2.4.3 en 2.4.12 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos, die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 18.Het Agentschap voor Natuur en Bos is belast met de uitvoering van maatregel 2.4.11 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de gemeente Niel, die beheerd worden door de gemeente Niel. Afdeling 2. - Belasting van provincies, gemeenten en

publiekrechtelijke rechtspersonen conform artikel 3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting

Art. 19.De provincie Antwerpen is belast met de uitvoering van maatregel 1.3.5, 2.4.18, 3.3.9, 3.3.10 en 3.10.6 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregelen worden uitgevoerd op gronden van de provincie Antwerpen, die beheerd worden door de provincie Antwerpen.

Art. 20.De gemeente Niel is belast met de uitvoering van maatregel 2.7.1 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek.

Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de gemeente Niel of op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos, die beheerd worden door Kempens Landschap vzw of door het Agentschap voor Natuur en Bos. Afdeling 3. - Belasting van privaatrechtelijke rechtspersonen conform

artikel 3.3.9 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting

Art. 21.Regionaal Landschap Rivierenland vzw is belast met de uitvoering van maatregel 2.3.2 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de gemeente Niel, die beheerd worden door de gemeente Niel.

Art. 22.Regionaal Landschap Rivierenland vzw is belast met de uitvoering van maatregel 2.5.6 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de gemeente Niel, die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 23.Kempens Landschap vzw is belast met de uitvoering van maatregel 1.4.1 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van de gemeente Schelle of op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos, die in erfpacht zijn van Kempens Landschap vzw en die beheerd worden door de gemeente Schelle en de gemeente Hemiksem.

Art. 24.Kempens Landschap vzw is belast met de uitvoering van maatregel 1.4.2 van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Die maatregel wordt uitgevoerd op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos, die in erfpacht zijn van Kempens Landschap vzw en die beheerd worden door de gemeente Hemiksem. HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 25.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL Bijlage Landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek als vermeld in artikel 1 Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL

^