Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 juli 2010
gepubliceerd op 10 augustus 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bron
vlaamse overheid
numac
2010204182
pub.
10/08/2010
prom.
09/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/09/2010204182/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JULI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 3°, a) en b) ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 2 juni 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 februari 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de Vlaamse Regering met de Vlaamse sociale partners een akkoord bereikt heeft over een werkgelegenheids- en investeringsplan om de negatieve impact van de sociaal-economische crisis maximaal het hoofd te bieden; dat het werkgelegenheids- en investeringsplan acties bevat die al in 2010 hun impact moeten laten voelen; dat het stelsel van de individuele beroepsopleiding (IBO) als belangrijk instapkanaal dringend versoepeld moet worden als tijdelijke crisismaatregel;

Gelet op advies 47.920/1 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 94 van hetzelfde besluit wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van artikel 94, eerste lid, kan de werkgever met de cursist die in zijn onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid een individuele beroepsopleiding heeft gevolgd, onmiddellijk na het einde van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van één jaar sluiten, op voorwaarde dat hij die keuze motiveert. Nadat de cursist een opleiding heeft gevolgd en een contract van bepaalde duur heeft gekregen, volgt bij verlenging van de tewerkstelling in dezelfde of een gelijkaardige functie een contract van onbepaalde duur, zonder proefperiode.

Deze regeling is van toepassing op de overeenkomsten voor individuele beroepsopleiding die worden gesloten tussen de datum van inwerkingtreding van dit besluit en 31 december 2010. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^