Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 juli 2017
gepubliceerd op 01 augustus 2017

Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

bron
vlaamse overheid
numac
2017030840
pub.
01/08/2017
prom.
07/07/2017
ELI
eli/decreet/2017/07/07/2017030840/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JULI 2017. - Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

Art. 2.In artikel 5 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, vervangen bij het decreet van 14 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/1.Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 kan voor facturen bijkomend een rechtsgeldige versie worden opgemaakt in een van volgende door alle betrokken partijen begrepen talen: 1° een officiële taal van de Europese Unie;2° een officiële taal van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de Europese Unie. Het eerste lid is alleen van toepassing als de natuurlijke persoon of de exploitatiezetel van de onderneming waaraan de factuur gericht is, gevestigd is in een van de lidstaten van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België."; 2° in de vierde paragraaf wordt tussen het cijfer "2" en het woord "en" de zinsnede ", 2/1" ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen

Art. 3.In artikel 124 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, vervangen bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt tussen het woord "artikel" en het getal "115" de zinsnede "113," ingevoegd. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van de buurtdiensten en -banen

Art. 4.In artikel 2 van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van de buurtdiensten en -banen, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 27 december 2006, 8 juni 2008, 22 december 2008, 30 december 2009, 4 juli 2011 en 22 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 7° opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "7° praktijktesten: een vaststellingsmethode waarbij de vaststellers hun hoedanigheid of de finaliteit van hun tussenkomst vermommen of niet meedelen."; 2° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt k) toegevoegd, dat luidt als volgt: "k) de onderneming staat praktijktesten toe om de naleving van de voorwaarden vermeld in punt i) en j) na te gaan.De onderneming verbindt zich ertoe om de nodige acties te ondernemen naar aanleiding van de resultaten van die praktijktesten.

De praktijktesten vermeld in het eerste lid worden uitbesteed aan een onafhankelijke uitvoerder door de organisatie die hiertoe wordt aangeduid door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan de verdere voorwaarden van die praktijktesten bepalen opdat de objectiviteit, degelijkheid en neutraliteit van de uitvoerder van de praktijktesten wordt gegarandeerd. De Vlaamse Regering zal ook de voorwaarden bepalen waaronder herhaalde vaststellingen door de uitvoerder worden doorgegeven aan de Vlaamse Sociaalrechtelijke Inspectie, vermeld in het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004.".

Art. 5.In artikel 2bis, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, wordt tussen de woorden "de bestemming van de borgsom" en de zinsnede "alsook wat er met deze borgsom gebeurt in geval van faillissement" de zinsnede ", de duur waarvoor de borgsom moet worden verstrekt en de regeling van het terugstorten ervan" ingevoegd.

Art. 6.Artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 8 juni 2008 en 22 december 2008, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002

Art. 7.In artikel 346, § 2, tweede lid, van de programmawet (I) van 24 december 2002, ingevoegd bij het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° de jonge werknemer is niet voltijds leerplichtig;"; 2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° de jonge werknemer volgt geen opleiding waarbij hij binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de dag van zijn indienstneming, een diploma of graad kan behalen die valt buiten het toepassingsgebied van punt 2°.". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004

Art. 8.In artikel 2, § 1, eerste lid, 37°, van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt tussen het woord "artikel" en het getal "115" de zinsnede "113," ingevoegd.

Art. 9.In artikel 17 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 3/1. Op vraag van de overtreder kan de aangewezen ambtenaar geheel of gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging van de administratieve geldboete verlenen, gedurende een proefperiode die niet minder dan één jaar en niet meer dan drie jaar mag bedragen.

Het uitstel wordt verleend in de beslissing tot oplegging van administratieve geldboete.

Het uitstel wordt van rechtswege herroepen als gedurende de proeftijd een nieuwe inbreuk omschreven in dit hoofdstuk wordt gepleegd, met een administratieve of gerechtelijke beslissing tot schuldigverklaring, een administratieve beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete of een gerechtelijke veroordeling tot gevolg.".

Art. 10.In artikel 18 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "In geval van samenloop van meerdere inbreuken worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd zonder dat ze evenwel het bedrag van 20.000 euro mogen overschrijden, of het dubbele van het maximum van de hoogste administratieve geldboete als dit bedrag hoger ligt.

Wanneer eenzelfde feit verscheidene inbreuken oplevert of wanneer verschillende inbreuken die gelijktijdig worden voorgelegd aan de bevoegde administratie de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet, wordt alleen de zwaarste administratieve geldboete uitgesproken.".

Art. 11.In artikel 19 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt de zinsnede "tot en met 13/3" vervangen door de zinsnede "tot en met 13/6".

Art. 12.In artikel 23 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt in paragraaf 4 de zinsnede "in artikel 21" aangevuld met de zinsnede "en 21/1". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling

Art. 13.In artikel 20 van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "In de SERV" vervangen door de woorden "Door de Vlaamse Regering";2° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede ", na het advies van de SERV," opgeheven;3° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden de woorden "een vertegenwoordiger" vervangen door de woorden "twee vertegenwoordigers";4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 5° opgeheven;5° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt: "De voorzitter en zijn plaatsvervanger zijn onafhankelijk ten opzichte van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en worden door de Vlaamse Regering benoemd.Bij afwezigheid van de voorzitter neemt zijn plaatsvervanger het voorzitterschap over.". HOOFDSTUK 8. - Aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden

Art. 14.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een stelsel in te richten dat voorziet in een tegemoetkoming aan een werkgever om de aanwerving en tewerkstelling van langdurige werkzoekenden te bevorderen.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning, de procedure voor de aanvraag, het bedrag en de modaliteiten van de tegemoetkoming. HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding

Art. 15.Artikel 7 van dit decreet treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 16.Artikel 13 van dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2016-2017 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1147 - Nr.1 - Verslag : 1147 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1147 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 28 juni 2017.

^