Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 juli 2017
gepubliceerd op 04 augustus 2017

Decreet houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 , aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag (1)

bron
vlaamse overheid
numac
2017030799
pub.
04/08/2017
prom.
07/07/2017
ELI
eli/decreet/2017/07/07/2017030799/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JULI 2017. - Decreet houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Zullen volkomen gevolg hebben: 1° de reeds aangenomen wijzigingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978, hierna het Protocol van 1978 te noemen, aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973, die zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van de bijlage bij dit decreet;2° de reeds aangenomen wijzigingen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978, opgemaakt te Londen op 26 september 1997, hierna het Protocol van 1997 te noemen, aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973, die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de bijlage bij dit decreet.

Art. 3.Onder voorbehoud van het derde lid zullen de wijzigingen van de hierna vermelde internationale akten die tot stand komen zonder dat België zich verzet tegen de goedkeuring ervan en die ten aanzien van België in werking treden, volkomen gevolg hebben: 1° de wijzigingen van het Protocol van 1978, aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973;2° de wijzigingen van het Protocol van 1997, aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973. De Vlaamse Regering deelt elke aangenomen wijziging als vermeld in het eerste lid mee aan het Vlaams Parlement zodra ze in kennis is gesteld van de aanneming ervan.

Binnen een termijn die de Vlaamse Regering in deze mededeling aangeeft, maar ten laatste één maand voor het verstrijken van de verzetstermijn die door de wijziging zelf wordt voorzien, kan het Vlaams Parlement zich ertegen verzetten dat deze wijziging volkomen gevolg zal hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1159 - Nr. 1. - Verslag, 1159 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1159 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 5 juli 2017.

Bijlage bij het decreet van 7 juli 2017 houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag Reeds aangenomen wijzigingen aan het Protocol van 1978 en het Protocol van 1997 HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Protocol van 1978, aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973 De resoluties met de volgende referentienummers: 1° MEPC.14(20) 2° MEPC.16(22) 3° MEPC.21(22) 4° MEPC.29(25) 5° MEPC.32(27) 6° MEPC.33(27) 7° MEPC.34(27) 8° MEPC.36(28) 9° MEPC.39(29) 10° MEPC.40(29) 11° MEPC.41(29) 12° MEPC.42(30) 13° MEPC.47(31) 14° MEPC.48(31) 15° MEPC.51(32) 16° MEPC.52(32) 17° MEPC.55(33) 18° MEPC.56(33) 19° MEPC.57(33) 20° MEPC.58(33) 21° 1 tot 3 van de Conferentie van Verdragsluitende Regeringen van 2 november 1994 22° MEPC.65(37) 23° MEPC.68(38) 24° MEPC.69(38) 25° MEPC.70(38) 26° MEPC.73(39) 27° MEPC.75(40) 28° MEPC.78(43) 29° MEPC.79(43) 30° MEPC.80(43) 31° MEPC.84(44) 32° MEPC.89(45) 33° MEPC.90(45) 34° MEPC.94(46) 35° MEPC.91(45) 36° MEPC.95(46) 37° MEPC.99(48) 38° MEPC.111(50) 39° MEPC.112(50) 40° MEPC.115(51) 41° MEPC.116(51) 42° MEPC.117(52) 43° MEPC.118(52) 44° MEPC.119(52) 45° MEPC.131(53) 46° MEPC.141(54) 47° MEPC.143(54) 48° MEPC.144(54) 49° MEPC.154(55) 50° MEPC.155(55) 51° MEPC.156(55) 52° MEPC.164(56) 53° MEPC.166(56) 54° MEPC.186(59) 55° MEPC.187(59) 56° MEPC.189(60) 57° MEPC.193(61) 58° MEPC.200(62) 59° MEPC.201(62) 60° MEPC.216(63) 61° MEPC.225(64) 62° MEPC.235(65) 63° MEPC.236(65) 64° MEPC.238(65) 65° MEPC.246(66) 66° MEPC.248(66) 67° MEPC.256(67) 68° MEPC.257(67) 69° MEPC.265(68) 70° MEPC.266(68) HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Protocol van 1997, aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973 De resoluties met de volgende referentienummers: 1° MEPC.132(53) 2° MEPC.176(58) 3° MEPC.177(58) 4° MEPC.190(60) 5° MEPC.194(61) 6° MEPC.202(62) 7° MEPC.203(62) 8° MEPC.217(63) 9° MEPC.247(66) 10° MEPC.251(66) 11° MEPC.258(67)

^