Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 10 maart 2016
gepubliceerd op 23 maart 2016

Ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031221
pub.
23/03/2016
prom.
10/03/2016
ELI
eli/ordonnantie/2016/03/10/2016031221/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MAART 2016. - Ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van deze ordonnantie moet worden verstaan onder : 1° Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;2° Actiris : de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling ingesteld bij ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;3° stagegever : elke werkgever die een stagiair onthaalt en omkadert;4° openbare opleidingsinstelling : het « Institut Bruxellois Francophone pour la Formation professionnelle », ingesteld bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 betreffende de oprichting van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, ingesteld bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 3.Elke stagegever kan toetreden tot het bij deze ordonnantie ingestelde stagestelsel. HOOFDSTUK II. - Stagevoorwaarden

Art. 4.De stage is elke beroepservaring bij een stagegever die kadert in het traject van de opleiding en tot doel heeft de inschakeling of herinschakeling van een werkzoekende op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Art. 5.Om in aanmerking te komen voor de stage dient de werkzoekende ingeschreven te zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende en domicilie te hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Regering bepaalt de nadere regels voor het administratief beheer van de stage-aanvraag.

Art. 6.De Regering bepaalt de voorwaarden waaronder zij een financiering verleent voor de stages, afhankelijk van : - de categorie werkzoekenden; - de bedrijfstak; - de inhoud van de stage en de modaliteiten van de begeleiding en omkadering; - de duur van de stage, die niet minder dan 1 maand en niet meer dan 6 maanden mag bedragen; - het soort stagegever; - de plaats van de activiteit; - het bedrag van de uitkeringen en vergoedingen.

Art. 7.De Regering bepaalt de uurregeling van de stage in overeenstemming met wat toegestaan is binnen de bedrijfstak van de stagegever.

Minstens de helft van die stage gaat door in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de stagegever. Het overblijvende deel kan zich afspelen in het kader van een door een openbare opleidingsinstelling goedgekeurde opleiding.

Art. 8.De stage wordt geregeld door een overeenkomst gesloten tussen de stagiair, de stagegever en : 1° een openbare opleidingsinstelling, wanneer de overeenkomst een opleidingsplan omvat;2° Actiris, wanneer de overeenkomst een begeleidingsplan omvat. De Regering stelt het model en de nadere regels voor de overeenkomst vast.

Een in toepassing van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen met de bevoegde Gemeenschappen gesloten samenwerkingsakkoord kan de nadere regels bepalen voor de stages die gepaard gaan met een door een openbare opleidingsinstelling georganiseerde, erkende of gesubsidieerde opleiding.

Art. 9.Elke in deze ordonnantie bedoelde stagegever deelt zijn stage-aanbiedingen mee aan Actiris. HOOFDSTUK III. - Uitkering en vergoeding

Art. 10.De stagiair ontvangt tijdens de duur van zijn stage een stage-uitkering. De Regering stelt het bedrag van de uitkering vast, evenals de nadere regels voor de uitbetaling ervan.

Art. 11.§ 1. - De stagiair kan geen enkele stage-uitkering ont vangen wanneer hij werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen, leefloon of maatschappelijke dienstverlening, respectievelijk als bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ontvangt of kan ontvangen omdat hij daartoe de voorwaarden vervult. § 2. - In afwijking van § 1 kan de stagiair een toeslag bovenop zijn uitkering ontvangen die gelijk is aan het verschil tussen het dagbedrag van de stage-uitkering en de werkloosheids- of inschakelingsuitkering, het leefloon of de maatschappelijke dienstverlening, respectievelijk als bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, indien deze laatste kleiner is.

Art. 12.De stagiair kan eveneens een maandelijkse stagevergoe- ding ontvangen die wordt betaald door de stagegever, onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden.

Art. 13.De stagiair dient maandelijks een getuigschrift van aan- wezigheid op de stage in bij de door de Regering aangewezen instelling.

De stage-uitkering en de stagevergoeding kunnen niet toegekend worden voor de dagen waarop de stagiair ongewettigd afwezig is.

Art. 14.Onverminderd de sancties als bedoeld in artikel 17, betaalt de stagegever aan de stagiair de vergoeding die verschuldigd is voor de overblijvende, niet-uitgevoerde duur van de stage, op voltijdse basis, wanneer de stage vroegtijdig beëindigd wordt en Actiris of, in voorkomend geval, de openbare opleidingsinstelling oordeelt dat deze beëindiging onvoldoende gerechtvaardigd en te wijten is aan de stagegever.

Art. 15.De bepalingen van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de terugvordering van de in artikel 10 bedoelde uitkeringen. HOOFDSTUK IV. - Controle en sancties Afdeling 1. - Controle

Art. 16.De controle op de uitvoering van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten wordt verricht door de diensten aangewezen door de Regering overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen. Afdeling 2. - Sancties

Art. 17.Bij niet-naleving van de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsmaatregelen, met inbegrip van de voortijdig stopzetting van een stage die uitsluitend aan de stagegever te wijten is, kan aan laatstgenoemde het recht worden ontzegd om stagiairs te onthalen voor een duur van minstens 1, en hoogstens 5 jaar.

De Regering bepaalt de nadere regels ter uitvoering van het eerste lid. HOOFDSTUK V. - Wijzigingsbepaling

Art. 18.In de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende orga- nisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling wordt aan het eerste lid van artikel 4 een punt 9 toegevoegd, luidend : « 9. de toekenning van stage-uitkeringen en de opvolging van stages tot bevordering van de inschakeling of her-inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt ». HOOFDSTUK VI. - Opheffingsbepaling

Art. 19.Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 25 no- vember 1991 houdende de werkloosheidsreglementering : 1° artikel 36ter;2° artikel 36quater;3° artikel 36quinquies;4° artikel 36sexies. HOOFDSTUK VII. - Overgangsbepaling

Art. 20.Deze ordonnantie is uitsluitend van toepassing op stages die ingaan na haar inwerkingtreding. De stages die ingingen voor de inwerkingtreding worden geregeld door de artikelen 36ter tot 36sexies van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI sluiten houdende de werkloosheidsreglementering. HOOFDSTUK VIII.- Slotbepaling

Art. 21.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van deze ordonnantie.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 maart 2016.

R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid G. VANHENGEL, De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp P. SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken Mevr. C. FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 A-279/1 Ontwerp van ordonnantie A-279/2 Verslag A-279/3 Amendementen na verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 19 februari 2016

^