Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 januari 2013
gepubliceerd op 25 april 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012160
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011 Vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 17 januari 2012 onder het nummer 107769/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van een of meer van de decreten en besluiten die als bijlage bij deze overeenkomst zijn opgenomen.

Ze is echter niet van toepassing op de deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming noch op de organisaties die onder een van de respectieve collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel, met uitzondering van de doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervaring- en doorstromingscontracten).

Art. 2.De bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie wordt inzake de bestanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2011 als volgt aangepast en vastgelegd : Toepasselijke bedragen van de eindejaarspremie :

2006

2007

2008

2009

2010

2011 e.v./ss.

Partie fixe indexée Vast geïndexeerd gedeelte

62,33 EUR

139,34 EUR

530,85 EUR

606,23 EUR

702,75 EUR

724,46 EUR

Partie fixe non-indexée Vast niet-geïndexeerd gedeelte

11,02 EUR

22,03 EUR

33,05 EUR

44,06 EUR

55,08 EUR

55,08 EUR

Partie proportionnelle Procentueel gedeelte

0,18 p.c./pct.

0,39 p.c./pct.

0,79 p.c./pct.

1,00 p.c./pct.

1,21 p.c./pct.

1,21 p.c./pct.


Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie 1. decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten houdende organisatie en subsidiëring van een cultureelerfgoedbeleid;2. decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 13/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding sluiten houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, titel III, hoofdstuk III, afdeling VI (openbaar bibliotheekwerk - voorzieningen voor bijzondere doelgroepen);3. decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 13/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding sluiten houdende de regeling van de erkenning en subsidiering van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;4. decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten sluiten houdende de subsi-diëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisatie voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten;5. besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten4 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie (buurt- en nabijheidsdiensten);6. besluit van 24 juli 2001 van de Vlaamse regering betreffende voorwaarden en procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling nr.3, zwaartepunten 1 en 2; 7. programmadecreet van 30 december 1998 en besluit van de Vlaamse regering van 27 december 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;8. besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten3 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap;9. besluit van de Vlaamse regering van 22 april 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten1 betreffende de erkenning en de subsidiëring van centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap;10. besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;11. decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten tot oprichting van een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding";12. besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten6 tot erkenning en subsidiëring van het "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling";13. besluit van 27 augustus 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor loopbaandienstverlening 14. besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten5 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers; 15. decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten0 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;16. besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten2 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten;17. besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 betreffende de brugprojecten;18. decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten betreffende de "Huizen van het Nederlands";19. besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten7 houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden;20. decreet van 23 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen sluiten betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van, gezondheids- voorzieningen en welzijnsvoorzieningen;21. besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie;22. decreet van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003035552 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de armoedebestrijding sluiten betreffende de armoedebestrijding;23. decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;24. decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders sluiten betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders;25. besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging;26. decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten en besluit van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van de voorzieningen en verenigingen in de thuiszorg;27. decreet van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;28. besluit van 10 oktober 2003 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen;29. besluit van 27 juni 2003 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;30. besluit van 8 december 1998 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;31. besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies;32. besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut;33. de door de Vlaamse overheid nominatief gesubsidieerde organisaties. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^