Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010009861 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder Gewone zittijd van december 2010 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Duitse taal. De aandacht wordt er op gevestigd(...) type wet prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010009860 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Zittijd van november 2010 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kan De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 22 november 2010, bij middel van een kopie van (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010054884 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, ****, weduwe van **** **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en de domein(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt, met ingang van 30 november 2009, het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van een rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt, met ingang van 30 november 2009, het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van een rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt, met ingang van 30 november 2009, het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van een rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt met ingang van 15 september 2010, Mevr. ****, ****, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse ****3 bij de **** Directie dienst Vreemdelingenzaken van **** type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010003588 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende huur en eerste installatiekosten van de Regie der Gebouwen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010003589 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de tussenkomst van de Staat in de hospitalisatieverzekering, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010009858 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010011384 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, inzake ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Jean-Pierre LEROY, attaché bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 januari 2011, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010204502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2010, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009 tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010009867 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2010 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen : - voor de provincie Luxemburg, van Mevr. - voor de provincie Henegouwen, van de heer Huvenne, J., als plaatsvervangend lid; - voor de pro(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2010 wordt aan de heer Marc Otte een achtste vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van zes maanden vanaf 1 september 2010 om hem in de mogelijkheid Bij ministerieel besluit van 8 september 2010 wordt aan de heer Koenraad Vervaeke een vijfde vr(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010018358 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2010 wordt, met ingang van 1 april 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Van Tuyckom, Pierre, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij het type ministerieel besluit prom. 27/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205261 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Burg-Reuland als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen in 4790 Burg-Reuland 112A en Burg-Reuland 112B (1e verdieping)

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204253 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 91/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4794 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 30 april 2009 « ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204254 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4802 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1.2, eerste lid, 20°, g), en 3.2.12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204645 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 5002 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 « tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bep Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204646 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4795 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en artikel 136 van het Wetboek van strafvordering, ge Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204877 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4924 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, ingesteld door de nv « Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204856 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2010 van 29 juli 2010 Rolnummers 4824, 4832, 4844, 4845 en 4861 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en artikel 6.1.2 van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 14/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205258 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en P.M.S.-centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010035766 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010035765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 september 2010, dat uit Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Bij besluit van de Directeu(...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204814 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van een nieuw lid van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 14/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 14/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205259 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 november 1995 betreffende de stages tot beroepsreadaptatie van gehandicapten

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 21/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205366 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010205439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Mededeling. - De Hoge Raad voor Vrijwilligers De Minister van Sociale Zaken Inleiding In de loop van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een permanent vertegenwoordig Daarom werd beslist een Hoge Raad voor Vrijwilligers op te richten die blijvend de aandacht moet ve(...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010205532 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige selectieverantwoordelijken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige selectieverantwoordelijken (niveau B) voor SELOR (AFG10034) werd afgesloten op 12 oktober 2010 (ze hier de datum va(...) Er zijn 2 geslaagden.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010009866 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Lijst van de verkozen en aangewezen kandidaten, ingevolge de oproep tot kandidaten leden van de zittende magistratuur, magistraten van het openbaar ministerie, griffiers en secretarissen, van 25 mei 2010 teneinde de samenstel In het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2010, akte nr. 2010/09801, moet gelezen worden : « Geertr(...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2010 numac 2010204941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Beëindiging van het mandaat van leden in sommige paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 septe Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-gen(...)
^