Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 juli 2012
gepubliceerd op 30 juli 2012

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

bron
vlaamse overheid
numac
2012035866
pub.
30/07/2012
prom.
06/07/2012
ELI
eli/decreet/2012/07/06/2012035866/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2012. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten tot wijziging van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten tot wijziging van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid van 28 april 1998, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3° worden de woorden « lokale besturen » vervangen door de woorden « steden en gemeenten »;2° er worden een punt 14° tot en met 16° toegevoegd die luiden als volgt : « 14° Planlastendecreet : het decreet van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203932 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd sluiten houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;15° strategische meerjarenplanning : de meerjarenplanning bedoeld in het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I sluiten;16° integratiesubsidie : een subsidie die steden en gemeenten ontvangen in het kader van dit decreet om, conform de bepalingen van het Planlastendecreet, een lokale invulling te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het integratiebeleid.».

Art. 3.In artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, worden de woorden « provinciale en lokale besturen » vervangen door de zinsnede « provincies, en de steden en gemeenten ».

Art. 4.In artikel 5, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, worden de woorden « en de provinciale en lokale besturen » vervangen door de zinsnede « , de provincies, en de steden en gemeenten ».

Art. 5.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, worden de woorden « integratiediensten en » vervangen door de zinsnede « steden en gemeenten, en de ».

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° de integratiecentra, de steden en gemeenten, ondersteunen en begeleiden op logistiek en administratief vlak;»; 2° in punt 3° worden de woorden « integratiediensten en de huizen van diversiteit » vervangen door de woorden « steden en gemeenten »;3° in punt 8° wordt het woord « integratiecentra » telkens vervangen door de woorden « provinciale en lokale integratiecentra ».

Art. 7.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, wordt de zinsnede « integratiediensten, de huizen van diversiteit » vervangen door de woorden « steden en gemeenten ».

Art. 8.In artikel 27/3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede « , dat opgemaakt wordt in overeenstemming met het strategisch planningskader zoals dat werd uitgewerkt door het VLEMI en goedgekeurd door de Vlaamse Regering, » opgeheven;2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 4° opgeheven;3° in paragraaf 1, tweede lid, 5°, wordt de zinsnede « lokale besturen, de integratiediensten » vervangen door de woorden « steden en gemeenten »;4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « De vijfjaarlijkse convenant » vervangen door de woorden « Het vijfjaarlijkse convenant »;5° in paragraaf 3 wordt de zinsnede « de algemene vergadering en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie » vervangen door « de algemene vergadering van het hoofdstedelijk integratiecentrum en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ».

Art. 9.In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt : « Het lokale integratiebeleid ».

Art. 10.Artikel 43 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 type decreet prom. 23/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 43.§ 1. De Vlaamse Regering wendt ten hoogste 10 % van het totale budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet, aan om experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten te subsidiëren gericht op het versterken van het integratiebeleid. § 2. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden voor de toekenning van een projectsubsidie nader bepalen. De Vlaamse Regering bepaalt voor de algemene projectoproep de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, evenals voor de beoordeling van de aanvragen, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie, het toezicht op de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden en de evaluatie van de gevoerde projecten.

De Vlaamse Regering brengt tweejaarlijks verslag uit aan het Vlaams Parlement over de goedgekeurde projecten en de evaluatie ervan. ».

Art. 11.Artikel 12, 2°, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten tot wijziging van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden wordt vervangen door wat volgt : « 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2. De provinciale integratiecentra hebben, in aansluiting op de opdrachten van overheden als vermeld in artikel 5, een ondersteunende en stimulerende opdracht ten aanzien van het beleid in de verschillende maatschappelijke domeinen en op de verschillende beleidsniveaus. In dat verband draagt het provinciale integratiecentrum ertoe bij dat, binnen de provincie, het provinciebestuur en de steden en gemeenten en andere relevante beleidsinstanties, een gecoördineerd en inclusief integratiebeleid gevoerd wordt in overleg met de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties.

Die algemene opdracht vervult het provinciale integratiecentrum in de eerste plaats voor gemeenten die geen integratiesubsidie ontvangen.

Daarnaast speelt het integratiecentrum een ondersteunende rol voor gemeenten die wel een integratiesubsidie ontvangen. De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties.

In het kader van die opdracht vervult het provinciaal integratiecentrum, in overleg en in samenwerking met het VLEMI en met de provinciale en lokale overheden, de volgende taken : 1° bijdragen tot een nauwkeurige analyse van de maatschappelijke context en de relatieve positie van de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en artikel 3, tweede lid;2° het binnen de provincie gevoerde integratiebeleid analyseren, evalueren en stimuleren, en ontbrekende werkingen opsporen en signaleren;3° in samenwerking met het VLEMI, methodieken en werkvormen uitwerken, die erop gericht zijn de integratie van personen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, te bevorderen en het beleid ten aanzien van personen als vermeld in artikel 3, tweede lid, uit te voeren;4° de zelf, door het VLEMI of elders ontwikkelde methodieken en opgebouwde deskundigheid aanbieden aan besturen, organisaties en voorzieningen, en zorgen voor de nodige begeleiding van die cliënten;5° de overheden, vermeld in artikel 5, en de relevante maatschappelijke sectoren stimuleren om een integratiebeleid te voeren;6° erop toezien dat de personen vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties nauw bij het overheidsbeleid betrokken worden en die betrokkenheid ook stimuleren;7° de overdracht van de inburgeraar van het onthaalbureau aan de reguliere voorzieningen, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling III, van het decreet van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, in samenwerking met het erkende onthaalbureau dat actief is in het werkingsgebied in kwestie ondersteunen en faciliteren;8° waar nodig zelf initiatieven ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van het integratiebeleid;9° een samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur sluiten, waarin het meerjarenconvenant van het provinciaal integratiecentrum, vermeld in artikel 20, enerzijds en de acties van het provinciebestuur met betrekking tot het integratiebeleid anderzijds, op elkaar worden afgestemd.». ».

Art. 12.Artikel 13 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten tot wijziging van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 13.Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 20.§ 1. Voor de uitvoering van de opdrachten van het provinciaal integratiecentrum sluit de Vlaamse Regering met het centrum een meerjarenconvenant af voor een periode van drie jaar. De driejarige periode start op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de provincieraadsverkiezingen.

Het meerjarenconvenant, dat opgemaakt wordt in overeenstemming met het strategisch planningskader zoals dat werd uitgewerkt door het VLEMI en goedgekeurd door de Vlaamse Regering, bevat minstens de volgende elementen : 1° een beschrijving van de bestaande situatie;2° een opgave van de strategische en operationele doelstellingen;3° een opgave van de te bereiken resultaten en bijbehorende indicatoren;4° een overzicht van de organisaties en voorzieningen die bij de uitvoering van het integratiebeleid een rol spelen, met inbegrip van de bijdrage van het provinciebestuur;5° een beschrijving van de samenwerking met de steden en gemeenten en het onthaalbureau binnen het werkingsgebied. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het meerjarenconvenant. § 2. Het driejaarlijkse convenant wordt geconcretiseerd in een jaarlijks operationeel plan dat minstens de volgende elementen bevat : 1° een beschrijving van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen uit het convenant waaraan in het jaar in kwestie zal gewerkt worden;2° de concrete acties die genomen moeten worden om de geformuleerde resultaten te bereiken;3° het tijdpad, opgesteld voor de uitvoering van die acties;4° een opgave van de indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten;5° de ingezette middelen en instrumenten. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het jaarlijks operationeel plan. § 3. Het meerjarenconvenant wordt door de algemene vergadering, respectievelijk door de provincieraad, goedgekeurd. ». ».

Art. 13.Artikel 21 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 21.Artikel 28 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 28.De steden en gemeenten hebben de regierol over het integratiebeleid op hun grondgebied. Dat betekent dat ze binnen de grenzen van het subsidiariteitsbeginsel voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het inclusieve lokale integratiebeleid zorgen. Ze coördineren de relevante actoren in de eigen stad of gemeente en betrekken de personen vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties bij dit beleid.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere invulling van de regierol van de steden en gemeenten. ». ».

Art. 14.Artikel 22 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 22.Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 29.Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering aan steden en gemeenten een integratiesubsidie toekennen.

De integratiesubsidie wordt toegekend voor de realisatie van de doelstellingen van het integratiebeleid, zoals vermeld in artikel 4 en 5. De Vlaamse Regering verduidelijkt die doelstellingen en maakt ze bekend als Vlaamse beleidsprioriteiten.». ».

Art. 15.Artikel 23 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 23.Artikel 30 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 30.§ 1. De Vlaamse Regering kan voor de toekenning van een integratiesubsidie op basis van de strategische meerjarenplanning van de steden en gemeenten, een prioriteitsstelling opmaken, die met de volgende elementen rekening houdt : 1° de aanwezigheid en concentratie van de personen vermeld, in artikel 3, eerste lid, 1° en 2° ;2° de mate waarin een achterstellings- en achterstandsproblematiek voorkomen. De Vlaamse Regering bepaalt objectieve criteria voor de prioriteitsstelling. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale aanwezigheid en/of concentratie van de personen vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, om in aanmerking te komen voor de toekenning van een integratiesubsidie. § 3. De Vlaamse Regering maakt de lijst met de steden en gemeenten die in aanmerking komen voor een integratiesubsidie, bekend. Bij de aanvang van de meerjarenplanning 2014-2019 komen alleen steden en gemeenten, die in het verleden al een subsidie voor een integratiedienst of voor het opstarten van een integratiedienst hebben ontvangen, voor een integratiesubsidie in aanmerking.

Bijkomende steden en gemeenten dan die, vermeld in het eerste lid, kunnen alleen voor subsidiëring in aanmerking komen voor zover er voldoende extra middelen op de begroting beschikbaar zijn.

In aanvulling op het Planlastendecreet wordt in de mogelijkheid voorzien om, in afwijking van de zesjaarlijkse lokale beleidscyclus tussentijds in te stappen. De Vlaamse Regering bepaalt daartoe de verdere procedure. § 4. De Vlaamse Regering kan voor de bepaling van het bedrag van de integratiesubsidie regels opstellen die minstens rekening houden met de volgende elementen : 1° de aanwezigheid en concentratie van personen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2° ;2° de mate waarin een achterstellingsen achterstandsproblematiek voorkomen.». »

Art. 16.Artikel 24 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 24.Artikel 31 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 31.De stad of gemeente die een aanvraag voor een integratiesubsidie doet, toont aan hoe ze de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties betrokken heeft bij de opmaak, en hoe ze de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties zal betrekken bij de uitvoering van de strategische meerjarenplanning.

De Vlaamse Regering bepaalt de cofinanciering voor het lokale integratiebeleid. ». ».

Art. 17.Artikel 25 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 25.Artikel 32 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 32.De bepalingen van het Planlastendecreet zijn van toepassing op het lokale integratiebeleid. ». ».

Art. 18.Artikel 26 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 26.In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt afdeling 3, dat bestaat uit artikel 33 tot en met 35, opgeheven. ».

Art. 19.Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 20.Artikel 30 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 30.Artikel 38 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 38.§ 1. Voor de uitvoering van de opdrachten van het lokaal integratiecentrum sluit de Vlaamse Regering met het centrum een meerjarenconvenant voor een periode van drie jaar. De driejarige periode start op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen.

Het meerjarenconvenant, dat opgemaakt wordt in samenspraak met het stadsbestuur en in overeenstemming met het strategisch planningskader zoals dat werd uitgewerkt door het VLEMI en goedgekeurd door de Vlaamse Regering, bevat minstens de volgende elementen : 1° een beschrijving van de bestaande situatie;2° een opgave van de strategische en operationele doelstellingen;3° een opgave van de te bereiken resultaten en bijhorende indicatoren;4° een overzicht van de organisaties en voorzieningen die bij de uitvoering van het integratiebeleid een rol spelen, met inbegrip van de bijdrage van het stadsbestuur;5° een beschrijving van de samenwerking met de stad en het onthaalbureau binnen het werkingsgebied. Het meerjarenconvenant wordt goedgekeurd door de gemeenteraad van de betrokken stad.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het meerjarenconvenant. § 2. Het driejaarlijkse convenant wordt geconcretiseerd in een jaarlijks operationeel plan dat minstens de volgende elementen bevat : 1° een beschrijving van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen uit het convenant waaraan in het jaar in kwestie gewerkt zal worden;2° de concrete acties die genomen moeten worden om de geformuleerde resultaten te bereiken;3° het tijdpad, opgesteld voor de uitvoering van die acties;4° een opgave van de indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten;5° de ingezette middelen en instrumenten. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het jaarlijks operationeel plan. ». »

Art. 21.Artikel 35 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 35.Artikel 44 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 44.De Vlaamse Regering kan voor de verdeling van de beschikbare middelen over de integratiecentra regels opstellen die minstens rekening houden met de volgende elementen : 1° de aanwezigheid en concentratie van personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2° ;2° de mate waarin de achterstellings- en achterstandsproblematiek voorkomen;3° de grootte van de inzet van middelen voor het realiseren van een bepaald resultaat;4° de duurzaamheid en zwaarte van de resultaten. Die elementen worden beoordeeld op basis van de opgemaakte meerjarenconvenanten. ». ».

Art. 22.Artikel 36 van het hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 36.In hetzelfde decreet wordt een artikel 44/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 44/1.De Vlaamse Regering kan een evaluatiesysteem ontwerpen voor de resultaten in de meerjarenconvenant, vermeld in artikel 13, 20, § 1, 27/3, § 1, en 38, § 1, en het jaarplan, vermeld in artikel 14, 17/2, § 2, 20, § 2, 27/3, § 2, en 38, § 2.

In voorkomend geval wordt er vastgesteld dat nader te bepalen gedeelten van de toegekende subsidies niet uitgekeerd of teruggevorderd worden afhankelijk van het uit te werken evaluatiesysteem. ». » HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 23.De erkenning van de integratiediensten van steden en gemeenten in het kader van dit decreet, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.

Art. 24.De Vlaamse Regering bepaalt voor elk artikel, of voor onderdelen ervan, de dag waarop ze in werking treden.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1560 - Nr. 1. - Verslag, 1560 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1560 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 27 juni 2012.

^