Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003218 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende dringende schadevergoedingen en gerechtskosten tijdens het tweede trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012035815 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmaterieel voor de telbureaus type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012035814 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus in de gemeenten waar met een digitaal stemsysteem wordt gestemd type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012035816 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers de terugbetaling van hun reiskosten vragen type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035833 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus in de gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd

decreet

type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035902 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel type decreet prom. 06/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035899 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035935 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat betreft de bewegingen, de vormingsinstellingen en het steunpunt type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012035980 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204382 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204476 bron vlaamse overheid Decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204483 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204505 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012035930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2012 aan het Fonds voor Scheepsjongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012035929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 verpleegkunde met uitzondering van het volwassen- en deeltijds kunstonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek volwassenenonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012204275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs aan centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204696 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van de katholieke internaten bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten
^