Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2005
gepubliceerd op 31 augustus 2005

Gemeentedecreet

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036063
pub.
31/08/2005
prom.
15/07/2005
ELI
eli/decreet/2005/07/15/2005036063/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2005. - Gemeentedecreet (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Gemeentedecreet.

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.

Overeenkomstig artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.

Enkel als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen.

Art. 3.De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Art. 4.Dit decreet is van toepassing op alle gemeenten van het Vlaamse Gewest onder voorbehoud van de toepassing van de regelingen, bepaald in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, eerste streepje, en 4°, eerste lid, a, en artikel 7, § 1, eerste en derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

TITEL II. - Het gemeentebestuur HOOFDSTUK I. - De gemeenteraad Afdeling I. - De organisatie van de gemeenteraad

Art. 5.§ 1. De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente. Hij bestaat uit : 1° 7 leden in de gemeenten met minder dan 1000 inwoners;2° 9 leden in de gemeenten met 1000 tot 1999 inwoners;3° 11 leden in de gemeenten met 2000 tot 2999 inwoners;4° 13 leden in de gemeenten met 3000 tot 3999 inwoners;5° 15 leden in de gemeenten met 4000 tot 4999 inwoners;6° 17 leden in de gemeenten met 5000 tot 6999 inwoners;7° 19 leden in de gemeenten met 7000 tot 8999 inwoners; 8° 21 leden in de gemeenten met 9000 tot 11.999 inwoners; 9° 23 leden in de gemeenten met 12.000 tot 14.999 inwoners; 10° 25 leden in de gemeenten met 15.000 tot 19.999 inwoners; 11° 27 leden in de gemeenten met 20.000 tot 24.999 inwoners; 12° 29 leden in de gemeenten met 25.000 tot 29.999 inwoners; 13° 31 leden in de gemeenten met 30.000 tot 34.999 inwoners; 14° 33 leden in de gemeenten met 35.000 tot 39.999 inwoners; 15° 35 leden in de gemeenten met 40.000 tot 49.999 inwoners; 16° 37 leden in de gemeenten met 50.000 tot 59.999 inwoners; 17° 39 leden in de gemeenten met 60.000 tot 69.999 inwoners; 18° 41 leden in de gemeenten met 70.000 tot 79.999 inwoners; 19° 43 leden in de gemeenten met 80.000 tot 89.999 inwoners; 20° 45 leden in de gemeenten met 90.000 tot 99.999 inwoners; 21° 47 leden in de gemeenten met 100.000 tot 149.999 inwoners; 22° 49 leden in de gemeenten met 150.000 tot 199.999 inwoners; 23° 51 leden in de gemeenten met 200.000 tot 249.999 inwoners; 24° 53 leden in de gemeenten met 250.000 tot 299.999 inwoners; 25° 55 leden in de gemeenten met 300.000 of meer inwoners. § 2. De schepenen en de burgemeester maken deel uit van de gemeenteraad, behalve indien zij niet als gemeenteraadslid werden verkozen. § 3. Uiterlijk op 1 juni van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, stelt de Vlaamse Regering een lijst op van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente op basis van de bevolkingsaantallen van de gemeenten die, overeenkomstig artikel 5, laatste lid, van de Nieuwe Gemeentewet door de minister van Binnenlandse Zaken in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en wordt opdracht gegeven tot bekendmaking van de lijst in het Belgisch Staatsblad. Het in aanmerking te nemen inwonertal is het aantal personen dat ingeschreven is in het rijksregister van de natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen hun hoofdverblijfplaats in de desbetreffende gemeente hadden.

Art. 6.§ 1. De gemeenteraad wordt om de zes jaar volledig vernieuwd.

De leden worden rechtstreeks verkozen door de gemeenteraadskiezers.

Zij zijn herverkiesbaar. § 2. Na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijven de uittredende gemeenteraadsleden in functie tot de geloofsbrieven van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden onderzocht zijn en hun installatie heeft plaatsgehad.

Art. 7.§ 1. De verkozen gemeenteraadsleden worden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering, die van rechtswege in het gemeentehuis plaatsvindt op de eerste werkdag van de maand januari om 20 uur.

Ingeval bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die vervolgens toch geldig werd verklaard, worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is. Als de nieuw verkozen raadsleden niet binnen tien dagen zijn bijeengeroepen door de uittredende voorzitter, gebeurt de bijeenroeping door een uittredend lid van het college van burgemeester en schepenen in volgorde van rang. § 2. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor. Hij blijft voorzitter van de gemeenteraad tot een nieuwe voorzitter verkozen is. Indien de uittredende voorzitter van de gemeenteraad de installatievergadering niet kan voorzitten, wordt ze voorgezeten door een uittredend lid van het college van burgemeester en schepenen in volgorde van hun rang. § 3. De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering : « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. » De voorzitter van de installatievergadering legt, indien hij herkozen is als gemeenteraadslid, de eed af in handen van de burgemeester. Indien de uittredende burgemeester de installatievergadering voorzit en herkozen is als gemeenteraadslid, legt hij de eed af in handen van het oudste gemeenteraadslid.

De Vlaamse Regering wordt binnen de twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht. § 4. De verkozen gemeenteraadsleden die aanwezig zijn op de installatievergadering en die de eed niet afleggen, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat. § 5. De verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatievergadering en die, nadat ze daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.

Art. 8.§ 1. Op de installatievergadering verkiest de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen.

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen na de verkiezing van de voorzitter hiervan op de hoogte gebracht.

De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter vermelden, alsook de naam van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de voorzitter bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum, neemt de opvolger vervroegd het mandaat op. Indien de persoon die als opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig § 4.

De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd. § 2. Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, overhandigt de gemeentesecretaris de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering.

De voorzitter van de installatievergadering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in § 1. Alleen de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd.In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard. § 3. Als geen ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering wordt overhandigd, gaat de gemeenteraad binnen veertien dagen over tot verkiezing van een voorzitter.

De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte van voordracht bezorgen aan de gemeentesecretaris.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Onverminderd § 1, kan elk gemeenteraadslid slechts één akte van voordracht ondertekenen.

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming.

De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad. Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen voor het vacante mandaat, vindt een tweede stemronde plaats, waarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter. Bij staking van stemmen is de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, verkozen tot voorzitter. Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald. § 4. Als de voorzitter het mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat van gemeenteraadslid vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag genomen heeft of overleden is, wordt tot een nieuwe verkiezing van voorzitter overgegaan op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, overeenkomstig § 1 tot en met § 3. Tot aan de nieuwe verkiezing wordt het voorzitterschap waargenomen overeenkomstig het tweede lid.

Als de voorzitter om een andere reden tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is, neemt het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waar.

Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de voorkeur. Als het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de voorzitter in die gevallen niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt het mandaat waargenomen door het gemeenteraadslid dat bij de verkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald.

De voorzitter die als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig is, wordt alleen vervangen zolang hij verhinderd, geschorst, of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing.

Art. 9.Een verkozen gemeenteraadslid dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de gemeentesecretaris daarvan schriftelijk op de hoogte. De afstand wordt definitief zodra de gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen.

Art. 10.§ 1. Het mandaat van een gemeenteraadslid dat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, wordt door de gemeenteraad voor vervallen verklaard nadat het betrokken gemeenteraadslid is gehoord.

De voorzitter van de gemeenteraad brengt het rechtscollege, bedoeld in artikel 13, evenals de betrokkene tegen ontvangstbewijs onmiddellijk op de hoogte van feiten die het verval van mandaat met zich kunnen meebrengen. Als de gemeenteraad niet optreedt binnen twee maanden nadat hij kennis heeft van de feiten die verval met zich kunnen meebrengen, treedt het rechtscollege, bedoeld in artikel 13, in zijn plaats op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een gemeenteraadslid of van het openbaar ministerie. De gemeenteraad wordt geacht kennis te hebben van de feiten die verval met zich kunnen meebrengen, hetzij vanaf de ontvangst van een bezwaar van een ander gemeenteraadslid of van het openbaar ministerie, hetzij vanaf de verzending van de kennisgeving door het college van burgemeester en schepenen aan het rechtscollege, bedoeld in artikel 13. § 2. De vervallenverklaring heeft pas gevolg vanaf de kennisgeving van de uitspraak van het verval door de gemeenteraad of het rechtscollege, bedoeld in artikel 13. Ze tast de geldigheid van de eerdere beslissingen van de gemeenteraad niet aan. § 3. Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, zijn mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar met de straffen, bepaald in artikel 262 van het Strafwetboek.

Art. 11.De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad : 1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied;2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof;3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort;4° de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulancediensten;5° de leden van een districtsraad;6° de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;7° de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten in de gemeenteraad van een zelfde gemeente. Worden bloed- of aanverwanten in een van die graden of twee echtgenoten gekozen bij een zelfde verkiezing, dan wordt de voorkeur bepaald door de grootte van de quotiënten op grond waarvan de door die kandidaten verkregen zetels aan hun lijst zijn toegekend.

Worden twee bloed- of aanverwanten in een verboden graad of twee echtgenoten gekozen, de een tot raadslid, de ander tot opvolger, dan geldt het verbod om zitting te nemen alleen voor de opvolger, tenzij de plaats waarvoor hij in aanmerking komt, is opengevallen vóór de verkiezing van zijn bloedverwant of aanverwant of echtgenoot. Tussen opvolgers die voor opengevallen plaatsen in aanmerking komen, wordt de voorrang allereerst bepaald naar tijdsorde van de vacatures.

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld.

Aanverwantschap die later tot stand komt tussen raadsleden, brengt geen verval van hun mandaat mee. Dat geldt niet bij een huwelijk tussen raadsleden en in het geval van wettelijke samenwoning.

De onverenigbaarheid wordt geacht op te houden door het overlijden van de persoon door wie ze tot stand is gekomen, door echtscheiding of door het ophouden van het wettelijk samenlevingscontract.

Overeenkomstig artikel 71 en 72 van de Nieuwe Gemeentewet zijn de bepalingen van het eerste lid, 1° en 2° eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.

Art. 12.§ 1. Het verkozen gemeenteraadslid dat zich op het ogenblik van de installatievergadering in een situatie bevindt die ingevolge artikel 11 onverenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad, kan de eed niet afleggen en wordt bijgevolg geacht afstand te doen van het hem toegekende mandaat. § 2. Een gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat in een met zijn mandaat onverenigbare situatie terechtkomt en dat binnen vijftien dagen na het tot hem gerichte verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad geen einde maakt aan die situatie, wordt door de gemeenteraad vervallen verklaard van zijn mandaat, overeenkomstig artikel 10. § 3. Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, zijn mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar met de straffen, bepaald in artikel 262 van het Strafwetboek.

Art. 13.Het administratief rechtscollege bedoeld in de Gemeentekieswet, doet uitspraak over geschillen die rijzen in verband met de afstand of het verval van mandaat van gemeenteraadslid en van voorzitter van de gemeenteraad en in verband met het goedkeuren van hun geloofsbrieven, hun eedaflegging en de kennis van de bestuurstaal bepaald in artikel 44, § 6.

Art. 14.De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen : 1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden.Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever; 2° het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind.Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, ten vroegste vanaf de zevende week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de achtste week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de achtste week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zeven weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan; 3° de voorzitter van de gemeenteraad die lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Europese Commissie;4° de voorzitter van de gemeenteraad die het mandaat uitoefent van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 15.Het gemeenteraadslid kan schriftelijk ontslag indienen bij de gemeentesecretaris. Het ontslag wordt definitief zodra de gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen.

Art. 16.Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig de Gemeentekieswet.

De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 7, § 3. De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

De Vlaamse regering wordt binnen twintig dagen van de eedaflegging of van de beëindiging van de periode van verhindering op de hoogte gebracht.

Art. 17.§ 1. De gemeenteraadsleden ontvangen ten laste van de gemeente presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de gemeenteraad. De Vlaamse Regering stelt een lijst op van vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatsverplichtingen van de gemeenteraadsleden waarvoor de gemeenteraad bij reglement kan bepalen dat presentiegeld wordt verleend. § 2. De gemeenteraad bepaalt het bedrag van de presentiegelden binnen de grenzen die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering. Daarbij kan rekening gehouden worden met het inwonersaantal van de gemeente.

De gemeenteraad kan op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt, de presentiegelden van het gemeenteraadslid dat andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen ontvangt, aanvullen met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt.

De som van de presentiegelden, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde van een schepen van een gemeente met 50.000 inwoners. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de grenzen waarbinnen de gemeenteraad kan bepalen welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad en fractie- of commissievoorzitter, voor terugbetaling in aanmerking komen.

Art. 18.§ 1. Het gemeenteraadslid dat wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit de gemeenteraadskiezers, op voorwaarde dat hij aan de verkiesbaarheidsvereisten voldoet en zich niet bevindt in een situatie als bedoeld in artikel 11 en 14. § 2. Voor de toepassing van § 1 bepaalt de Vlaamse Regering de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een gemeenteraadslid met een handicap. § 3. Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het gemeenteraadslid, maar hij is niet gehouden tot de eedaflegging. Hij heeft eveneens recht op presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als het gemeenteraadslid. Afdeling II. - De werking van de gemeenteraad

Art. 19.De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Art. 20.De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.

Art. 21.Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toelichtende nota bij elk agendapunt, alsook de voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de gemeenteraadsleden gesteld vanaf de verzending van de agenda.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de oproeping van de gemeenteraadsleden wordt verzonden en de wijze waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld.

De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop die inlichtingen worden verstrekt.

Art. 22.Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de toelichtende nota's onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.

Art. 23.§ 1. Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt op het gemeentehuis, zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels over de wijze van openbaarmaking.

Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 22, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, op het gemeentehuis openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. § 2. De gemeente is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Art. 24.De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Art. 25.De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. Hij kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.

Art. 26.De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een derde oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.

De termijnen, bedoeld in artikel 21 en 23, worden voor deze tweede en derde oproeping teruggebracht tot twee dagen. In deze oproepingen wordt vermeld dat het om een tweede of derde oproeping gaat. In de derde oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Art. 27.§ 1. Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming : 1° over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten gelijkgesteld; 2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen. § 2. Het is voor een gemeenteraadslid verboden : 1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van de gemeente.Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken; 2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de gemeente.Dit verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken; 3° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, levering of diensten, verkoop of aankoop voor de gemeente of de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen;4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in een onderhandelings- of overlegcomité van de gemeente. § 3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon, bedoeld in artikel 18.

Art. 28.§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als : 1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. § 2. De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

Art. 29.Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Art. 30.§ 1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs. § 2. De gemeenteraadsleden mogen alle inrichtingen en diensten bezoeken die de gemeente opricht en beheert. § 3. De gemeenteraad bepaalt bij huishoudelijk reglement de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift, en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de gemeentelijke inrichtingen en diensten. § 4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de gemeenteraadsleden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 31.De burgemeester of de schepen die buiten de gemeenteraad is benoemd, is aanwezig op de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij beschikt in de gemeenteraad enkel over een raadgevende stem.

Art. 32.De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Art. 33.De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.

Art. 34.De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 35.§ 1. De stemmingen in de gemeenteraad zijn openbaar. § 2. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd : 1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;3° individuele personeelszaken. § 3. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in § 2 stemmen de leden van de gemeenteraad mondeling. Het huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is met een mondelinge stemming. Als dusdanig worden de mechanisch uitgebrachte naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan of bij handopsteking beschouwd. Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden hierom verzoekt. § 4. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.

Art. 36.Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren. Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen. De benoeming of de voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Art. 37.De gemeente is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de besluiten van de gemeenteraad en andere bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Art. 38.§ 1. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn of op lijsten die zich onderling hebben verenigd, vormen één fractie. In de mate dat zulks is voorzien door de Gemeentekieswet, kan de verkiezing op eenzelfde lijst aanleiding geven tot de vorming van meer dan één fractie. De onderlinge vereniging om één fractie te vormen of de vorming van meer dan één fractie, geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad. § 2. Het huishoudelijk reglement legt de nadere regels vast voor de samenstelling en de werking van de fracties, evenals, binnen de grenzen die door de Vlaamse Regering worden bepaald, voor de financiering ervan.

Art. 39.§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. § 2. Artikelen 28 en 35 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de stemmingen in de commissies. § 3. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties.

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of sommige leden zich als onafhankelijk raadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie, dan behoudt de fractie zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging overeenkomstig het eerste lid een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. § 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een gemeenteraadscommissie. § 5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsook inzake de toekenning van presentiegelden.

Art. 40.De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over : 1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels in verband met de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;2° de wijze van verzending van de oproeping en het ter beschikking stellen van het dossier aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de gemeentelijke diensten;5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen van de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties. De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen.

Art. 41.De gemeenteraad neemt een deontologische code aan. Afdeling III. - De bevoegdheden van de gemeenteraad

Art. 42.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, bepaald in artikel 2. § 2. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen. § 3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank.

Art. 43.§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. § 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd : 1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden in titel II, hoofdstuk I, afdeling I en II;2° het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding van die reglementen;3° het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen;4° het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling;5° het oprichten van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;6° het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in de artikelen 235, 247 en 271;7° het aanstellen en ontslaan van de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van deze personeelsleden;8° het goedkeuren van het interne controlesysteem zoals bepaald in artikel 100;9° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 moet worden verstaan;10° het vaststellen van welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;11° het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve indien de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake opdrachten van dagelijks bestuur;12° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;13° het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten;14° het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;15° het vaststellen van de gemeentebelastingen en retributies;16° het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling. HOOFDSTUK II. - Het college van burgemeester en schepenen Afdeling I. - De inrichting van het college van burgemeester en

schepenen

Art. 44.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, bedoeld in artikel 25 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en uit ten hoogste : 1° 2 schepenen in de gemeenten met minder dan 1000 inwoners;2° 3 schepenen in de gemeenten met 1000 tot 4999 inwoners;3° 4 schepenen in de gemeenten met 5000 tot 9999 inwoners; 4° 5 schepenen in de gemeenten met 10.000 tot 19.999 inwoners; 5° 6 schepenen in de gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners; 6° 7 schepenen in de gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners; 7° 8 schepenen in de gemeenten met 50.000 tot 99.999 inwoners; 8° 9 schepenen in de gemeenten met 100.000 tot 199.999 inwoners; 7° 10 schepenen in de gemeenten met 200.000 of meer inwoners.

Het college van burgemeester en schepenen dient, benevens de burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn minstens twee schepenen te bevatten. § 2. Overeenkomstig artikel 5, § 3, stelt de Vlaamse regering een lijst op van het maximale aantal per gemeente te verkiezen schepenen overeenkomstig artikel 44, § 1, evenals van het aantal per gemeente te verkiezen schepenen in de gemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren overeenkomstig artikel 16 van de Nieuwe Gemeentewet. § 3. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege schepen vanaf zijn verkiezing overeenkomstig artikel 25 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijft hij in functie als schepen tot de installatie van de schepenen heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 45.

Bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten kunnen geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld. § 4. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 15, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, bestaat het college van burgemeester en schepenen uit personen van verschillend geslacht.

Indien het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, wordt de laatste overeenkomstig artikel 45, § 3 of 50, § 1 verkozen schepen in rang, van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen gemeenteraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. Als er geen verkozen gemeenteraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt de schepen van rechtswege vervangen door het niet-verkozen gemeenteraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen op diezelfde lijst. § 5. Een schepen die overeenkomstig § 3 of § 4 buiten de gemeenteraad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het college van burgemeester en schepenen. § 6. Onverminderd artikel 72bis van de Nieuwe Gemeentewet moet ieder die het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad uitoefent of waarneemt, beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat.

Door hun verkiezing of benoeming bestaat het vermoeden dat de in het vorige lid bedoelde mandatarissen de vereiste taalkennis bezitten. Dat vermoeden kan worden weerlegd op verzoek van een gemeenteraadslid op basis van ernstige aanwijzingen, de bekentenis van de mandataris of de wijze waarop de betrokkene het mandaat uitoefent.

Het in het vorige lid bedoelde verzoek wordt ingediend bij het rechtscollege, bedoeld in artikel 13. Als het rechtscollege beslist dat het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is de verkiezing of de benoeming vernietigd vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing van het rechtscollege, onverminderd de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State. Dit beroep schort de uitspraak van het rechtscollege niet op. Tot de algehele vernieuwing van de raad kan de betrokkene niet opnieuw benoemd of verkozen worden tot burgemeester, schepen of voorzitter van de raad, noch een dergelijk mandaat waarnemen.

De miskenning van de bepalingen van dit artikel door diegene van wie het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is een grove nalatigheid in de zin van artikel 71.

Art. 45.§ 1. Behalve de schepenen benoemd overeenkomstig artikel 44, § 3 en § 4, tweede lid, worden de schepenen door de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet die gezamenlijke akte van voordracht voor elk van de kandidaat-schepenen tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Niemand kan meer dan één gezamenlijke akte van voordracht ondertekenen.

De gezamenlijke akte van voordracht is slechts ontvankelijk indien de voordracht betrekking heeft op personen van verschillend geslacht.

De gezamenlijke akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van een kandidaat-schepen vermelden, alsook de naam van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum, neemt de opvolger vervroegd het mandaat op. Indien de persoon die als opvolger is vermeld het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 50.

Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd. De gemeentesecretaris bezorgt een afschrift van de akte aan de burgemeester. § 2. Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, overhandigt de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in § 1. Enkel de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd. In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen verklaard en is het aantal schepenen vastgelegd tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad. § 3. Als geen ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de installatievergadering wordt overhandigd, beslist de gemeenteraad op de installatievergadering over het aantal te verkiezen schepenen en wordt binnen veertien dagen overgegaan tot afzonderlijke verkiezing van de schepenen onder de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe kandidaat-schepenen voordragen.

De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-schepen vermelden, alsook de naam van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.

Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum, neemt de opvolger vervroegd het mandaat op. Indien de persoon die als opvolger is vermeld het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 50.

Per schepenmandaat wordt uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte van voordracht aan de gemeentesecretaris bezorgd.

Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Onverminderd § 1 kan elk gemeenteraadslid slechts één akte van voordracht ondertekenen per schepenmandaat. Als de schriftelijk voorgedragen kandidaturen niet volstaan om het college volledig samen te stellen, kunnen kandidaten mondeling op de zitting worden voorgedragen.

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming, door evenveel afzonderlijke stemmingen als er schepenen te kiezen zijn.

De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen. Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen voor het vacante schepenmandaat, vindt een tweede stemronde plaats. Daarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen. Bij staking van stemmen is de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, verkozen tot schepen.

Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald. § 4. De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht. In geval van afzonderlijke verkiezing van de schepenen wordt de rang van de schepenen bepaald door de volgorde van de stemmingen. De schepenen die op grond van § 1, derde lid, § 3, tweede lid of op grond van artikel 44, § 4, tweede lid een schepen opvolgen, nemen de rang in in volgorde van hun verkiezing of benoeming. De schepen van rechtswege overeenkomstig artikel 44, § 3, is steeds de laatste schepen in rang.

Art. 46.§ 1. Voor ze hun mandaat aanvaarden, leggen de schepenen in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de burgemeester : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. » De Vlaamse Regering wordt binnen de twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht. § 2. De schepen die de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn schepenmandaat niet te aanvaarden.

Art. 47.De schepenen worden, behoudens de toepassing van artikelen 45, § 1, derde lid, § 3, tweede lid, 49 en 50, verkozen voor een periode van zes jaar. Onder voorbehoud van toepassing van artikel 44, § 3, blijven de uittredende schepenen na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad in functie tot de installatie van het nieuwe college heeft plaatsgevonden.

De personen, vermeld in artikel 11, kunnen evenmin deel uitmaken van een college van burgemeester en schepenen, respectievelijk van het college van burgemeester en schepenen in een welbepaalde gemeente.

Artikelen 10, 12, § 2, 13 en 30, zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 48.De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen : 1° de schepen die lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Europese Commissie;2° de schepen die lid is van de bestendige deputatie van de provincieraad of van het college, ingesteld bij artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;3° de schepen die het mandaat uitoefent van federaal, Vlaams of Europees parlementslid, voorzover de schepen hiertoe uitdrukkelijk verzoekt.In voorkomend geval geldt de verhindering zolang de schepen het mandaat van federaal, Vlaams of Europees parlementslid uitoefent; 4° de schepen die om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland vervangen wil worden gedurende een minimale termijn van twaalf weken.Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als de schepen die om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever; 5° de schepen die ouderschapsverlof wil nemen wegens de geboorte of de adoptie van een kind.Die schepen wordt op zijn schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, ten vroegste vanaf de zevende week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de achtste week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de achtste week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke de schepen het mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zeven weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan.

Art. 49.De schepen kan schriftelijk zijn ontslag indienen bij de gemeentesecretaris. Het ontslag wordt definitief zodra de gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen.

De schepen oefent zijn mandaat uit tot hij als schepen vervangen is, behoudens in geval van toepassing van artikel 44, § 3.

Art. 50.§ 1. Als een schepen zijn schepenmandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag heeft genomen of overleden is, wordt tot een nieuwe verkiezing van een schepen overgegaan binnen twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden. Om ontvankelijk te zijn moet die akte van voordracht voor de kandidaat-schepenen tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Als twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat nog geen nieuwe schepen is benoemd overeenkomstig het eerste lid, wordt op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad overgegaan tot verkiezing van de schepen overeenkomstig artikel 45, § 3.

Tot aan de nieuwe verkiezing wordt het mandaat waargenomen overeenkomstig § 2. § 2. De schepen die om andere redenen tijdelijk afwezig is, kan worden vervangen door het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit, geniet het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de voorkeur. Als het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de schepen in die gevallen niet kan vervangen, wordt het schepenmandaat waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van hun anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt het schepenmandaat waargenomen door het gemeenteraadslid dat bij de verkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald.Bij een gelijk aantal naamstemmen wordt het schepenmandaat waargenomen door het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald. § 3. De schepen die als verhinderd wordt beschouwd of die geschorst is of tijdelijk afwezig is, wordt alleen vervangen zolang hij verhinderd, geschorst, of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing. Afdeling II. - De werking van het college van burgemeester en

schepenen

Art. 51.Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.

Het college van burgemeester en schepenen kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Artikel 27 is van overeenkomstige toepassing op de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Overeenkomstig artikel 104, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet zijn de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen niet openbaar.

Overeenkomstig artikel 104, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet worden alleen de beslissingen opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en kunnen alleen die beslissingen rechtsgevolgen hebben. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de gemeenteraadsleden.

Art. 52.De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Art. 53.Het college van burgemeester en schepenen beslist collegiaal.

Art. 54.§ 1. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van de stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. § 2. Bij staking van stemmen verdaagt het college de zaak tot een volgende vergadering. Als de meerderheid van het college de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de voorzitter van het college beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende vergaderingen over eenzelfde zaak een staking van stemmen is. § 3. Artikel 35, §§ 2 tot 4, en artikel 36 zijn van overeenkomstige toepassing op de stemmingen in het college van burgemeester en schepenen.

Art. 55.Het college van burgemeester en schepenen kan bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement aannemen waarin het nadere regels vaststelt over zijn werking.

Art. 56.Het college van burgemeester en schepenen neemt een deontologische code aan, die minstens de deontologische code zoals aangenomen door de gemeenteraad omvat. Afdeling III. - De bevoegdheden van het college van burgemeester en

schepenen

Art. 57.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de gemeenteraad uit. § 2. Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen. § 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor : 1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;2° het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de tucht ten aanzien van het personeel, onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 43, § 2, 7°;3° het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad;4° het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;5° de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;6° de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld;7° het aangaan van leningen voorzover die in het vastgestelde budget zijn opgenomen;8° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;9° het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte overeenkomstig artikel 193;10° de burgerlijke stand en de politie van vertoningen overeenkomstig artikelen 125, 126, 127, 130 en 132 van de Nieuwe Gemeentewet;11° het opleggen van administratieve sancties overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet;12° de vaststelling van de rooilijnen van de wegen, met inachtneming van de algemene plans aangenomen door de hogere overheid, indien dergelijke plans bestaan, en behoudens beroep bij deze overheid en, in voorkomend geval, bij de rechtbanken door de personen die zich door de besluiten van de gemeenteoverheid benadeeld achten. § 4. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de zorg voor het gemeentearchief waaronder de titels. § 5. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bevoegdheden die overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling II aan de burgemeester zijn toegekend.

Art. 58.Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan het college van burgemeester en schepenen, kan het college van burgemeester en schepenen bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de gemeentesecretaris toevertrouwen.

De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, vermeld in artikel 57, § 1, eerste zin, en § 3, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, kunnen evenwel niet aan de gemeentesecretaris worden toevertrouwd.

Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake financieel beheer vermeld in de artikelen 155, 157, 159 § 2, 1e en 2e lid en § 3, 160 § 4, 161, 163, § 2 en 168.

De gemeentesecretaris oefent de overeenkomstig het eerste lid toevertrouwde bevoegdheden persoonlijk uit. Het college van burgemeester en schepenen kan bij de delegatie van een bepaalde bevoegdheid bepalen dat de gemeentesecretaris de uitoefening van die gedelegeerde bevoegdheid kan toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente. Deze delegatie door de gemeentesecretaris aan andere personeelsleden is evenwel niet mogelijk voor de bevoegdheden vermeld in artikel 57, § 3, 2°. HOOFDSTUK III.- De burgemeester Afdeling I. - De benoeming van de burgemeester

Art. 59.§ 1. Onverminderd het nationaliteitsvereiste gesteld bij artikel 13 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt de burgemeester door de Vlaamse Regering benoemd uit de verkozen gemeenteraadsleden. Deze laatsten kunnen daartoe kandidaten voordragen. Hiertoe dient een gedagtekende akte van voordracht te worden voorgelegd aan de gouverneur van de provincie. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ondertekend zijn door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen, alsook door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester werden verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-burgemeester voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen.

De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-burgemeester vermelden, alsook de naam van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de burgemeester bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum, neemt de opvolger vervroegd het mandaat op. Indien de persoon die als opvolger is vermeld het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 63.

De Vlaamse Regering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de in het eerste lid bepaalde voorwaarden. Enkel de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd.

De Vlaamse Regering kan evenwel te allen tijde om een nieuwe voordracht verzoeken. § 2. Op eensluidend advies van de bestendige deputatie van de provincieraad kan de burgemeester buiten de verkozenen voor de gemeenteraad worden benoemd uit de gemeenteraadskiezers die minstens vijfentwintig jaar oud zijn.

De burgemeester die buiten de raad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het college van burgemeester en schepenen. In de gemeenteraad beschikt hij over een raadgevende stem.

Art. 60.§ 1. De burgemeester wordt, behoudens de toepassing van artikelen 59, § 1, tweede lid, 62 en 63, benoemd voor een periode van zes jaar. § 2. Voor hij zijn mandaat aanvaardt, legt de burgemeester de volgende eed af in handen van de Vlaamse Regering : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ». De burgemeester die de eed na twee oproepingen niet aflegt, wordt geacht het burgemeestersmandaat niet te aanvaarden. Het rechtscollege, bedoeld in artikel 13, doet uitspraak over de geschillen die hierover rijzen. § 3. Na de gemeenteraadsverkiezingen blijft de aftredende burgemeester in functie tot de installatie van de nieuwe burgemeester heeft plaatsgehad.

Art. 61.Artikel 48 is van overeenkomstige toepassing op de burgemeester.

Art. 62.De burgemeester kan schriftelijk zijn ontslag indienen bij de Vlaamse Regering. Het ontslag wordt definitief zodra de Vlaamse Regering hiervan kennis heeft genomen.

Behoudens in geval van onverenigbaarheid oefent de burgemeester zijn mandaat uit tot hij als burgemeester vervangen is.

Art. 63.Indien de kandidaat-burgemeester het burgemeestersmandaat niet aanvaardt of indien de burgemeester van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst wordt, ontslag genomen heeft of overleden is, wordt een nieuwe burgemeester benoemd overeenkomstig artikel 59 en 60. Tot aan de nieuwe benoeming wordt het burgemeesterschap waargenomen overeenkomstig het tweede lid.

Onverminderd het nationaliteitsvereiste gesteld bij artikel 14 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt de burgemeester die om andere redenen tijdelijk afwezig is, vervangen door een schepen in volgorde van hun rang, tenzij de burgemeester zijn bevoegdheid aan een andere schepen heeft opgedragen.

De burgemeester die als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig, wordt alleen vervangen tijdens de verhindering, schorsing, of tijdelijke afwezigheid. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing. Afdeling II. - De bevoegdheden van de burgemeester

Art. 64.§ 1. Behoudens zijn bevoegdheden inzake de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en inzake dringende politieverordeningen, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. § 2. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent wanneer die daarom verzoekt.

Art. 65.Overeenkomstig artikel 134bis van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester, op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, vanaf de aanmaning van de eigenaar, elk gebouw, dat sedert meer dan zes maanden verlaten is, opeisen om het ter beschikking te stellen van dakloze personen. Het opeisingsrecht kan alleen uitgeoefend worden binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gebracht, en op voorwaarde dat de eigenaar een billijke vergoeding krijgt.

Art. 66.§ 1. Als de voorwaarden van de uitbating van de instelling of van de vergunning niet worden nageleefd en nadat aan de overtreder de mogelijkheid werd geboden zijn verweermiddelen naar voren te brengen, kan de burgemeester maatregelen nemen overeenkomstig artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet, als verdere vertraging een ernstig nadeel zou kunnen berokkenen. Hij kan in dit geval echter geen maatregelen nemen als de bevoegdheid om in geval van hoogdringendheid een voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een vergunning uit te spreken door een bijzondere regelgeving is toevertrouwd aan een andere overheid. § 2. Die maatregelen vervallen dadelijk als ze door het college van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Zowel de sluiting als de schorsing kunnen een termijn van drie maanden niet overschrijden. Na verloop van de termijn wordt de beslissing van de burgemeester van rechtswege opgeheven.

Art. 67.Overeenkomstig artikel 134quater van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester beslissen een voor het publiek toegankelijke inrichting te sluiten voor de duur die hij bepaalt, als de openbare orde in de buurt ervan wordt verstoord naar aanleiding van gedragingen in die inrichting.

Die maatregelen zullen onmiddellijk ophouden uitwerking te hebben als ze niet tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen worden bevestigd.

De sluiting mag een termijn van drie maanden niet overschrijden. De beslissing van de burgemeester wordt opgeheven bij het verstrijken van die termijn.

Art. 68.Op verzoek van de burgemeester roept de voorzitter van de gemeenteraad de gemeenteraad bijeen overeenkomstig artikel 21, met de door de burgemeester voorgestelde agenda, voorzover de door de burgemeester voorgestelde agenda uitsluitend betrekking heeft op de bevoegdheden van de burgemeester. HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid Afdeling I. - Rechtspositie

Art. 69.De Vlaamse Regering kent de eretitels toe onder de voorwaarden die ze vaststelt, en bepaalt de ambtskledij en de onderscheidingstekens van de burgemeester en de schepenen.

Art. 70.§ 1. De burgemeester en de schepenen, uitgezonderd de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, genieten ten laste van de gemeente een wedde, inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie. De Vlaamse Regering stelt die wedde vast, rekening houdend met het inwonersaantal van de gemeente. De wedde van de burgemeester wordt uitgedrukt als een percentage van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. De wedde van de schepenen wordt vastgesteld op basis van de wedde van de burgemeester. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling van die wedden, de gevallen waarin de wedde van de burgemeester of schepenen kan worden verminderd op verzoek van de betrokkene en de gevallen waarin op verzoek van de betrokkene de wedde wordt aangevuld met een bedrag ter compensatie van inkomensverlies dat de betrokkene zou lijden.

In geval van verhindering of schorsing overeenkomstig artikel 48, 61 of 71, wordt de aan het mandaat verbonden wedde toegekend aan degene die de verhinderde of geschorste burgemeester of schepen vervangt. De verhinderde of geschorste burgemeester of schepen ontvangt geen wedde voor de periode van de verhindering of schorsing. § 2. De gemeenteraad bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van burgemeester en schepen, voor terugbetaling in aanmerking komen. § 3. De burgemeester en schepenen mogen, buiten de in dit artikel vastgestelde vergoedingen, geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden genieten ten laste van de gemeente en de extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, om welke reden of onder welke benaming ook. § 4. De som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door de burgemeester of schepen naast zijn mandaat uitgeoefende activiteiten, is gelijk aan of lager dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Voor de berekening van dat bedrag komen de door de burgemeester of schepen ontvangen vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, in aanmerking.

Als het plafond, bedoeld in het eerste lid, wordt overschreden, wordt de som van de vergoedingen, wedden of presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, bedoeld in het eerste lid, verminderd tot het passende bedrag.

De burgemeester en schepenen brengen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat uitoefenen. § 5. Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 19, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet. Afdeling II. - Tucht

Art. 71.Onverminderd artikel 6, § 1, eerste lid, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kan de Vlaamse Regering de burgemeester, schepen of voorzitter van de gemeenteraad schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid.

De betrokken persoon wordt vooraf gehoord. De Vlaamse Regering stelt hiervoor de nadere procedureregels vast.

De afgezette burgemeester, schepen of voorzitter van de gemeenteraad kan pas na verloop van twee jaar opnieuw in die functie worden aangesteld. Afdeling III. - Aansprakelijkheid

Art. 72.De burgemeester of de schepen waartegen een vordering tot schadevergoeding is ingesteld voor de burgerlijke rechter of de strafrechter naar aanleiding van schade die hij bij de uitoefening van zijn mandaat aan derden heeft berokkend, brengt, naar gelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid, de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente hiervan op de hoogte.

Hij kan naar gelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente in het geding betrekken. De federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente kunnen vrijwillig tussenkomen.

Art. 73.Behalve in geval van herhaling is de gemeente burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboeten waartoe de burgemeester of een schepen wordt veroordeeld wegens een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn ambt.

De regresvordering van de gemeente ten aanzien van de veroordeelde burgemeester of schepen is beperkt tot de gevallen van bedrog, zware schuld of lichte schuld die bij hen gewoonlijk voorkomen.

Art. 74.De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de burgemeester en de schepenen bij de normale uitoefening van hun mandaat.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling. HOOFDSTUK V. - De gemeentelijke diensten Afdeling I. - Algemene bepaling

Art. 75.De gemeenteraad stelt het organogram van de gemeentelijke diensten vast.

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer en geeft de gezagsverhoudingen aan. Afdeling II. - De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris,

de financieel beheerder en het managementteam Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke belangen

Art. 76.§ 1. Er is in elke gemeente een gemeentesecretaris en een financieel beheerder.

In gemeenten met meer dan 60.000 inwoners kan worden voorzien in de aanstelling van een adjunct-gemeentesecretaris. § 2. De ambten, bedoeld in § 1, worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.

In afwijking van het eerste lid, wordt het ambt van financieel beheerder uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger in de gemeenten die 5000 inwoners en minder tellen en in de gevallen bepaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelt het statuut van de gewestelijk ontvanger vast. Daarbij kan de Vlaamse Regering afwijken van de bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op de rechtspositie van de financieel beheerder.

De gemeenten waarin het ambt van financieel beheerder wordt uitgoefend door een gewestelijk ontvanger, dragen bij in de uitgaven die daaraan verbonden zijn, volgens de regels die de Vlaamse Regering vaststelt.

Art. 77.Voor ze het ambt opnemen, leggen de personeelsleden, bedoeld in artikel 76, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de voorzitter : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ».

Een personeelslid als bedoeld in het eerste lid dat zonder wettige reden de eed niet aflegt nadat het met een aangetekende brief uitgenodigd is om de eed af te leggen op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, wordt geacht zijn aanstelling niet te aanvaarden.

De weigering tot eedaflegging staat gelijk met het verzaken aan de aanstelling.

Art. 78.§ 1. Het ambt van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en financieel beheerder is onverenigbaar met andere ambten binnen dezelfde gemeente. § 2. Het ambt van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en financieel beheerder is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid, belast met het bestuurlijk toezicht of met taken van externe audit bij de gemeenten. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast.

Art. 79.Het is voor de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder verboden zelf of door een tussenpersoon daden van koophandel te stellen in de zin van artikel 2 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 80.§ 1. Onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden kan de gemeenteraad beslissen dat de ambten van gemeentesecretaris en financieel beheerder deeltijds worden uitgeoefend. § 2. De gemeenteraad kan een deeltijds ambt van gemeentesecretaris laten vervullen door de deeltijdse secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door de deeltijdse gemeentesecretaris van een andere gemeente. § 3. De gemeenteraad kan een deeltijds ambt van financieel beheerder laten vervullen door de deeltijdse ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door de deeltijdse financieel beheerder van een andere gemeente.

Art. 81.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 91 regelt de gemeenteraad de vervanging van de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder. § 2. De gemeenteraad kan een waarnemend gemeentesecretaris, een waarnemend adjunct-gemeentesecretaris of een waarnemend financieel beheerder aanstellen om de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris of de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen.

In spoedeisende gevallen kan een waarnemend gemeentesecretaris of een waarnemend financieel beheerder door het college van burgemeester en schepenen worden aangesteld. De aanstelling vervalt als de gemeenteraad ze in de eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt. § 3. De gemeenteraad stelt in ieder geval, overeenkomstig de procedure van § 2, een waarnemend gemeentesecretaris of waarnemend financieel beheerder aan, als de afwezigheid of de verhindering van de gemeentesecretaris of de financieel beheerder langer dan drie maanden duurt, of bij vacature van het ambt.

Art. 82.De waarnemend gemeentesecretaris, de waarnemend adjunct-gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder moeten voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van het ambt dat zij waarnemen. Van deze regel kan enkel en slechts voor een maximale duur van zes maanden worden afgeweken, indien er bij de gemeente geen personeelslid is dat aan alle voorwaarden voldoet. De waarnemend gemeentesecretaris, de waarnemend adjunct-gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle bevoegdheden uit die aan dat ambt verbonden zijn.

Art. 83.De gemeenteraad stelt de gemeentesecretaris en de financieel beheerder aan binnen zes maanden nadat het ambt vacant is geworden.

Art. 84.De gemeenteraad kan een nieuwe gemeentesecretaris aanstellen voor de uittredende gemeentesecretaris zijn ambt beëindigt. De nieuwe gemeentesecretaris kan op zijn vroegst zes maanden voor de beëindiging van het ambt van de uittredende gemeentesecretaris in dienst treden.

De nieuwe gemeentesecretaris staat de uittredende gemeentesecretaris bij in de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Bij de beëindiging van het ambt van de uittredende gemeentesecretaris neemt de nieuwe gemeentesecretaris het ambt van gemeentesecretaris op.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de financieel beheerder.

Art. 85.Artikel 27, § 2, is van overeenkomstige toepassing op de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder.

Onderafdeling II. - De gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris

Art. 86.De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.

Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 87.§ 1. De gemeentesecretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De gemeentesecretaris gedraagt zich naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester, al naargelang hun respectieve bevoegdheden, tenzij anders bepaald in de afsprakennota bedoeld in § 2.

Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten, overeenkomstig artikelen 99 en 100. § 2. Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.

In deze afsprakennota wordt bepaald op welke wijze de gemeentesecretaris de bevoegdheden uitoefent die overeenkomstig artikel 58 door het college van burgemeester en schepenen aan hem werden gedelegeerd. § 3. De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. § 4. De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van : 1° het organogram;2° de personeelsformatie;3° de rechtspositieregeling van het personeel;4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;5° de beleidsnota van het budget;6° de verklarende nota van een budgetwijziging.

Art. 88.§ 1. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen. § 2. De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen. § 3. Artikel 27, § 1, is van overeenkomstige toepassing op de gemeentesecretaris.

Art. 89.De gemeentesecretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling.

Onverminderd artikel 57, § 4, organiseert hij het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.

Art. 90.De gemeentesecretaris oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevertrouwd.

Art. 91.De adjunct-gemeentesecretaris staat de gemeentesecretaris bij in de vervulling van zijn ambt. Hij vervangt de gemeentesecretaris als hij afwezig of verhinderd is.

Art. 92.De gemeentesecretaris kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer toevertrouwen aan de leidinggevende personeelsleden, aangeduid in het organogram.

Onderafdeling III. - De financieel beheerder

Art. 93.De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris in voor : 1° het opstellen, in overleg met het managementteam, van : a) het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan;b) het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;c) het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;2° het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;3° het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;4° het thesauriebeheer. Over de in dit artikel genoemde taken rapporteert de financieel beheerder aan de gemeentesecretaris.

Art. 94.De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor : 1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in Titel IV;2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Met betrekking tot de vervulling van de opdrachten, bedoeld in dit artikel, rapporteert de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.

Art. 95.De financieel beheerder oefent de taken van rekenplichtige uit die door of krachtens de wet of het decreet aan de gemeenteontvanger werden toevertrouwd. Hij staat in voor de uitvoering van de betalingen van de uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de gemeentesecretaris overeenkomstig artikel 163.

Onderafdeling IV. - Het managementteam

Art. 96.Er is in elke gemeente een managementteam.

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en, in voorkomend geval, de adjunct-gemeentesecretaris en, desgevallend, de personeelsleden die andere functies vervullen waaraan het organogram het lidmaatschap van het managementteam verbindt.

De gemeenteraad is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam en treedt ten aanzien van hen op als tuchtoverheid.

Art. 97.Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de gemeentesecretaris.

Art. 98.Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. Afdeling III. - Interne controle

Art. 99.De gemeenten staan in voor de interne controle van hun activiteiten.

Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over : 1° het bereiken van de doelstellingen;2° het naleven van wetgeving en procedures;3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen;5° de bescherming van activa;6° het voorkomen van fraude.

Art. 100.. § 1. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Het is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn. § 2. Het interne controlesysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.

Art. 101.Onverminderd de opdrachten inzake interne controle die krachtens dit decreet of door de gemeenteraad aan andere organen of personeelsleden worden opgedragen, staat de gemeentesecretaris in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris brengt het personeel op de hoogte van het interne controlesysteem, alsook van de wijzigingen ervan.

TITEL III. - Personeel HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 102.Deze titel is van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel, onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere regelingen die in titel II, hoofdstuk V of door of krachtens andere wettelijke of decretale bepalingen zijn vastgesteld.

Voor het gemeentelijk onderwijzend personeel dat niet gesubsidieerd wordt, bepaalt de gemeenteraad de afwijkingen van de rechtspositieregeling, bedoeld in artikel 105, § 2, rekening houdend met de onderwijsopdracht. Die afwijkingen moeten in overeenstemming zijn met de decreten en besluiten betreffende het onderwijs. HOOFDSTUK II. - De personeelsformatie

Art. 103.De gemeenteraad stelt de personeelsformatie vast.

De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden.

De personeelsformatie maakt in voorkomend geval een duidelijk onderscheid tussen het personeel dat in de gemeentelijke diensten tewerkgesteld is enerzijds en het kabinets- en fractiepersoneel, bedoeld in artikel 104, § 3, anderzijds. HOOFDSTUK III. - De rechtspositie van het personeel Afdeling I. - Algemene bepaling

Art. 104.§ 1 Het personeel van de gemeente bestaat uit personeelsleden in statutair dienstverband. § 2. In afwijking van § 1 kunnen personeelsleden in contractueel verband in dienst worden genomen om : 1° aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd beperkte acties, of voor een buitengewone toename van werk;2° personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of die tijdens een zolange periode afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is;3° aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen;4° te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door een andere overheid gesubsidieerd worden;5° te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers;6° te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise vereisen. § 3. Binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, kan de gemeente personeel in contractueel verband in dienst nemen om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester of de schepenen, of van de fracties in de gemeenteraad. Die personeelsleden worden, naar gelang van het geval, kabinets- of fractiepersoneel genoemd.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de aanwerving of terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel. Afdeling II. - De rechtspositieregeling

Art. 105.§ 1. De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling van het personeel vast. § 2. De rechtspositieregeling voor het personeel in statutair dienstverband regelt minstens : 1° de bezoldiging van de personeelsleden en de salarisschalen die van toepassing zijn, rekening houdend met onder meer de gestelde bekwaamheidsvereisten en functievereisten;2° de toekenning van toelagen en vergoedingen;3° de voorwaarden en procedures voor aanwerving en bevordering.Die procedures waarborgen de objectiviteit van de aanwervingen en bevorderingen en de gelijke behandeling van de kandidaten. Alle personeelsleden worden steeds op proef aangesteld; 4° de bekendmaking van de vacatures en de proeftijd;5° de evaluatie, de wijze van aanwijzing van evaluatoren, de daarbijbehorende procedures, de periodiciteit en de rechtsgevolgen ervan, rekening houdend met de aard van de functie;6° de organisatie van de loopbaan van de personeelsleden en van de interne mobiliteit;7° de administratieve standen en de anciënniteit van de ambtenaren alsook de dienstbeëindiging;8° de arbeidsduur, het verlof en de afwezigheden;9° de onverenigbaarheden, en de beperkingen en voorwaarden voor cumulatie van activiteiten in overheids- of in privé-dienst;10° de nadere regels betreffende het tuchtstelsel;11° de toepasselijkheid van de nieuwe regels ten aanzien van het statutair personeel dat al in dienst is van de gemeente;12° het verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de ambtsneerlegging. § 3. Het bepaalde in § 2, met uitzondering van 7°, 10°, 11° en 12°, is van overeenkomstige toepassing op de rechtspositie van de personeelsleden in contractueel verband. § 4. De rechtspositieregeling kan in een mandaatstelsel voorzien. Afdeling III. - Aanstelling, ontslag en eedaflegging van het personeel

Art. 106.Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de personeelsleden, behoudens in de gevallen waarin door of krachtens de wet of het decreet die bevoegdheid aan de gemeenteraad is opgedragen.

Het college van burgemeester en schepenen kan de uitoefening van die bevoegdheid toevertrouwen aan de gemeentesecretaris. In voorkomend geval kan de gemeentesecretaris die gedelegeerde bevoegdheid niet toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente.

Onverminderd artikel 77 leggen de personeelsleden van de gemeente de volgende eed af in handen van de gemeentesecretaris : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ». De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling. Afdeling IV. - Deontologische rechten en plichten

Art. 107.§ 1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit.

De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente. § 2. De personeelsleden respecteren de persoonlijke waardigheid van iedereen.

Art. 108.§ 1. De personeelsleden hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt.

Onder voorbehoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het voor hen verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op : 1° de veiligheid van het land;2° de bescherming van de openbare orde;3° de financiële belangen van de overheid;4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;5° het medisch geheim;6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privé-leven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens die op haar of hem betrekking hebben, openbaar te maken.

Deze paragraaf geldt eveneens voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd. § 2. De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Art. 109.§ 1. De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige discriminatie. § 2. De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of aannemen.

Art. 110.De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor : 1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld;2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt;3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;4° een belangenconflict ontstaat.

Art. 111.§ 1. De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten. § 2. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. § 3. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur.

Art. 112.De gemeenteraad stelt een deontologische code voor het gemeentepersoneel vast. Die concretiseert de bepalingen van deze afdeling en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen. Afdeling V. - De evaluatie van het personeel

Art. 113.De evaluatie is de procedure waarbij een oordeel wordt geformuleerd over de manier waarop een personeelslid functioneert.

Art. 114.Onverminderd de nadere regeling van de gevolgen van de evaluatie in de rechtspositieregeling, neemt de gemeentesecretaris naar aanleiding van de evaluatie in voorkomend geval de passende maatregelen met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het betrokken personeelslid functioneert.

Art. 115.De personeelsleden van de gemeente worden geëvalueerd op ambtelijk niveau.

De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden echter geëvalueerd door een bijzondere gemeenteraadscommissie, samengesteld overeenkomstig artikel 39, § 3.

Die commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, en op basis van een verslag van het college van burgemeester en schepenen. Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te voldoen. HOOFDSTUK IV. - Verdere uitvoeringsmaatregelen

Art. 116.§ 1. De Vlaamse Regering stelt de minimale voorwaarden vast voor : 1° de personeelsformatie;2° de rechtspositieregeling van het personeel;3° de toepassing van een mandaatstelsel. § 2. De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen voor de externe mobiliteit van het gemeentepersoneel. HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Art. 117.§ 1. Onverminderd de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of wegens strijdigheid met het algemeen belang overeenkomstig artikelen 252 tot en met 260, schorst de provinciegouverneur de uitvoering van de besluiten tot vaststelling of wijziging van de personeelsformatie als die worden aangenomen zonder dat de financiële haalbaarheid door middel van de financiële nota van het meerjarenplan wordt aangetoond.

De provinciegouverneur kan de schorsing beperken tot een of meer delen van het besluit, op voorwaarde dat het niet-geschorste deel nog op samenhangende wijze kan worden uitgevoerd. § 2. In geval van schorsing is artikel 256 van toepassing, met dien verstande dat de Vlaamse Regering besluit tot vernietiging van het aangepaste of gerechtvaardigde besluit tot vaststelling of wijziging van de personeelsformatie in de gevallen, vermeld in § 1.

De Vlaamse Regering kan de vernietiging beperken tot een of meer delen van het besluit, op voorwaarde dat het niet-vernietigde deel nog op samenhangende wijze kan worden uitgevoerd. HOOFDSTUK VI. - Tucht Afdeling I. - Toepassingsgebied

Art. 118.Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. Afdeling II. - De tuchtvergrijpen

Art. 119.Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook een inbreuk op de rechtspositieregeling, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot het opleggen van een tuchtstraf. Afdeling III. - De tuchtstraffen

Art. 120.De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd : 1° de blaam;2° de inhouding van salaris;3° de schorsing;4° het ontslag van ambtswege;5° de afzetting.

Art. 121.§ 1. De tuchtstraf inhouding van salaris mag een termijn van zes maanden niet overschrijden. Er mag niet meer dan twintig procent van het jaarlijkse brutosalaris worden ingehouden. § 2. De gemeente garandeert aan de betrokkenen een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

Art. 122.§ 1. De schorsing wordt uitgesproken voor maximaal zes maanden. De schorsing heeft, zolang ze duurt, verlies van salaris tot gevolg. § 2. De gemeente garandeert aan de betrokkenen een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties. Afdeling IV. - De tuchtoverheid

Art. 123.De aanstellende overheid treedt op als tuchtoverheid Als het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 106 de uitoefening van zijn bevoegdheid tot aanstellen van personeelsleden aan de gemeentesecretaris toevertrouwd heeft, treedt de gemeentesecretaris op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die door het college van burgemeester en schepenen zijn aangesteld, ten aanzien van de feiten die de gemeentesecretaris vaststelt of waarvan hij kennis heeft gekregen na delegatie.

De gemeenteraad kan onder zijn leden een tuchtcommissie oprichten, die de tuchtbevoegdheid van de gemeenteraad uitoefent.

De tuchtcommissie wordt samengesteld volgens de regels die gelden voor de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. Afdeling V. - De tuchtprocedure

Art. 124.§ 1. De tuchtoverheid voert het tuchtonderzoek. Als het tuchtonderzoek is afgerond, stelt de tuchtoverheid een verslag op dat minstens de ten laste gelegde feiten bevat. De tuchtoverheid stelt een tuchtdossier samen, dat alle stukken bevat die betrekking hebben op de ten laste gelegde feiten. § 2. Als de gemeenteraad als tuchtoverheid optreedt, belast hij de gemeentesecretaris met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier. Indien er een tuchtvordering is tegen de gemeentesecretaris wordt de voorzitter van de gemeenteraad hiermee belast. § 3. Als het college van burgemeester en schepenen als tuchtoverheid optreedt, belast het de gemeentesecretaris met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier. § 4. Als de gemeentesecretaris als tuchtoverheid optreedt, belast hij een leidinggevend personeelslid met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier.

Art. 125.Een tuchtstraf kan pas worden opgelegd nadat het personeelslid en desgevallend zijn raadsman de gelegenheid hebben gekregen om door de tuchtoverheid te worden gehoord in zijn middelen van verdediging, over alle feiten die hem ten laste worden gelegd.

Art. 126.De betrokkene mag zich te allen tijde laten bijstaan en vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze.

Art. 127.§ 1. Voor de hoorzitting wordt het personeelslid op de hoogte gebracht van het tuchtverslag en wordt hem en desgevallend zijn raadsman een kopie van het tuchtdossier bezorgd. § 2. De tuchtoverheid kan ambtshalve, op verzoek van het personeelslid of zijn raadsman, getuigen horen. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van de betrokkene of van zijn raadsman. § 3. De hoorzitting, alsook de zittingen waarop de getuigen worden gehoord, zijn niet openbaar tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt. § 4. De tuchtoverheid mag zich te allen tijde laten bijstaan door een raadsman, behalve bij de beraadslaging en de stemming.

Art. 128.De betrokkene wordt van de beslissing van de tuchtoverheid op de hoogte gebracht met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. In de kennisgeving van de beslissing wordt melding gemaakt van de beroepsmogelijkheid, opgenomen in afdeling VIII, en van de termijn waarbinnen dat kan worden aangetekend.

Art. 129.De Vlaamse Regering stelt de termijnen en de nadere procedureregels van de tuchtprocedure vast, met inbegrip van de wijze van de oproeping, het getuigenverhoor, de raadpleging van het tuchtdossier, de beraadslaging en de uitspraak. Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering

Art. 130.§ 1. De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van een termijn van zes maanden na de vaststelling of de kennisname door de tuchtoverheid van de daarvoor in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging wordt geacht te zijn ingesteld van zodra de tuchtoverheid beslist om een tuchtonderzoek als bedoeld in artikel 124 op te starten. § 2. Als in verband met dezelfde feiten de strafvordering werd ingesteld, wordt de termijn van § 1 gestuit tot op de dag dat de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan op de hoogte wordt gebracht dat er een beslissing werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan en die de strafvordering beëindigt. § 3. Het strafrechtelijke onderzoek doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de tuchtoverheid om een tuchtstraf uit te spreken.

Indien een opgelegde tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een latere in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak, kan het betrokken personeelslid binnen de zestig dagen na de kennisneming ervan bij de tuchtoverheid een verzoek tot intrekking van de opgelegde tuchtsanctie instellen. § 4. Als de tuchtstraf wordt vernietigd, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de kennisgeving van de vernietiging, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in § 1 bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van de vervolging en minstens gedurende een termijn van drie maanden.

Als de tuchtstraf wordt ingetrokken, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de intrekking, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in de § 1 bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van de vervolging. Afdeling VII. - De preventieve schorsing

Art. 131.Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt en zijn als aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan de tuchtoverheid het personeelslid preventief schorsen bij wijze van ordemaatregel, al dan niet met inhouding van salaris.

Art. 132.§ 1. De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van maximaal vier maanden. Als er een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan de overheid die termijn voor perioden van maximaal vier maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt, op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord. § 2. Als binnen de genoemde termijnen geen tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen de gevolgen van de preventieve schorsing.

Art. 133.§ 1. Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt, kan de tuchtoverheid die de preventieve schorsing uitspreekt, beslissen tot een inhouding van salaris, op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord. § 2. De inhouding van salaris mag niet meer dan de helft ervan bedragen.

De gemeente waarborgt aan het personeelslid een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

Art. 134.Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, geen tuchtstraf oplegt of de tuchtstraf blaam oplegt, wordt de preventieve schorsing ingetrokken en betaalt de gemeente het ingehouden salaris uit.

Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, de tuchtstraf inhouding van salaris, schorsing of ontslag van ambtswege oplegt, heeft de tuchtstraf uitwerking met ingang van de dag waarop de preventieve schorsing is ingegaan. In dat geval wordt het bedrag van het tijdens de schorsing ingehouden salaris, in mindering gebracht op het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf. Als het bedrag van het ingehouden salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf, betaalt de gemeente het verschil uit.

Art. 135.§ 1. Voor de tuchtoverheid beslist tot een preventieve schorsing, al dan niet met inhouding van salaris, hoort ze de betrokkene. § 2. In hoogdringende gevallen kan de tuchtoverheid de preventieve schorsing al dan niet met inhouding van salaris onmiddellijk uitspreken, met de verplichting het personeelslid binnen acht dagen na de uitspraak te horen over de preventieve schorsing, en in voorkomend geval over de inhouding van salaris. De preventieve schorsing vervalt als ze niet wordt bevestigd binnen vijftien dagen nadat de betrokkene is gehoord.

Art. 136.De Vlaamse Regering stelt de termijnen en de nadere procedureregels vast. Afdeling VIII. - Beroep

Art. 137.De Vlaamse Regering richt een commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen op, hierna de Beroepscommissie voor tuchtzaken te noemen.

Art. 138.De Beroepscommissie voor tuchtzaken is een bestuurlijk orgaan. De Vlaamse Regering regelt de samenstelling, de werking en de vergoeding van de leden ervan.

Art. 139.Binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing over het opleggen van een tuchtstraf of een preventieve schorsing kan het personeelslid tegen die beslissing beroep aantekenen bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken. Behalve in geval van preventieve schorsing, schorst het beroep de beslissing.

Art. 140.De Beroepscommissie voor tuchtzaken mag pas uitspraak doen nadat aan het personeelslid en aan de tuchtoverheid en hun respectieve raadsman de gelegenheid werd geboden om te worden gehoord. Die hoorzittingen zijn niet openbaar tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt.

Art. 141.De Beroepscommissie voor tuchtzaken beschikt over een hervormingsrecht.

Art. 142.Binnen zestig dagen na de dag van ontvangst van het tuchtdossier spreekt de Beroepscommissie voor tuchtzaken zich uit over het beroep. Ze kan evenwel de oorspronkelijke termijn met zestig dagen verlengen indien ze, voor het verstrijken van de termijn, de tuchtoverheid en het personeelslid ervan op de hoogte brengt dat ze pas binnen de verlengde termijn kan beslissen.

Art. 143.De Vlaamse Regering stelt de nadere procedureregels vast. Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf

Art. 144.De tuchtstraffen blaam, inhouding van salaris en schorsing worden in het persoonlijk dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn van één jaar voor de blaam, drie jaar voor de inhouding van salaris en vier jaar voor de schorsing. Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken door de tuchtoverheid of, indien beroep werd aangetekend overeenkomstig artikel 139, vanaf de datum van de uitspraak van de Beroepscommissie voor tuchtzaken. De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

TITEL IV. - Planning en financieel beheer HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Art. 145.Het financieel boekjaar van de gemeente begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. HOOFDSTUK II. - Strategische meerjarenplanning

Art. 146.§ 1. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór hij beraadslaagt over het budget voor het volgende boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Het heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, te rekenen vanaf de datum van vaststelling ervan. § 2. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. § 3. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. § 4.Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Art. 147.§ 1. De gemeenteraad past jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan in de loop van het vierde kwartaal en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende boekjaar.

De aanpassing van het meerjarenplan in het laatste jaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, is facultatief.

De gemeenteraad houdt bij de aanpassing rekening met de termijn waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Vanaf het voorlaatste jaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie boekjaren na het lopende boekjaar. § 2. Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. HOOFDSTUK III. - Het budget

Art. 148.§ 1. Voor het begin van ieder boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het budget van de gemeente vast. § 2. In afwijking van de eerste paragraaf kan de gemeenteraad het budget voor het eerste volledige boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad is verkozen, vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van dat boekjaar.

Het budget voor het eerste volledige boekjaar van de zesjaarlijkse periode hoeft niet te passen in het meerjarenplan. § 3. De gemeenteraad stemt over het budget in zijn geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. § 4.Het ontwerp van budget wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Art. 149.Het budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota.

Art. 150.De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.

Art. 151.§ 1. De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, en het liquiditeitenbudget. § 2. Het exploitatiebudget omvat alle verwachte kosten en opbrengsten.

De volgende kosten worden in ieder geval in het exploitatiebudget opgenomen : 1° de vaststaande en opeisbare schulden van de gemeente, alsmede de schulden die ze moet vereffenen ten gevolge van tegen haar uitgesproken rechterlijke veroordelingen;2° de gemeentelijke bijdragen aan de lokale besturen van de erkende erediensten, bedoeld in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende erediensten, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen;3° de vergoeding voor huisvesting van de bedienaren van de erediensten als geen woning wordt verschaft overeenkomstig de geldende bepalingen;4° de gemeentelijke bijdrage bedoeld in artikel 106 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;5° de kosten die ten laste worden gelegd van de gemeente door of krachtens de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met inbegrip in de meergemeentezones van de dotatie van de gemeente aan de politiezone. § 3. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van de gemeente. § 4. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppes.

Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget werd goedgekeurd, blijft ze drie jaar geldig als de investering nog niet in uitvoering is. Als de investering eenmaal in uitvoering is, blijft het budget geldig tot 31 december van het boekjaar na het jaar waarin de investering definitief opgeleverd wordt. Verlenging van die termijnen is mogelijk voorzover de gemeenteraad die goedkeurt.

Art. 152.Tot het budget van de gemeente is vastgesteld, kan de gemeente slechts beschikken over voorlopige kredieten onder de voorwaarden en binnen de grenzen, bepaald door de Vlaamse Regering.

Art. 153.§ 1. Als verscheidene gemeenten betrokken zijn bij een uitgave die door of krachtens wettelijke of decretale bepalingen aan de gemeente is opgelegd, dragen ze allemaal daarin bij naar evenredigheid van het belang dat ze erbij kunnen hebben. In geval van weigering of van onenigheid over de verhouding van dat belang en van de te dragen lasten, beslist de provinciegouverneur. § 2. Tegen het besluit van de provinciegouverneur kan de gemeenteraad beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering binnen dertig dagen na de verzending van het besluit aan de gemeente.

De Vlaamse Regering spreekt zich over het beroep uit binnen vijftig dagen die ingaan op de dag na ontvangst ervan en ze verstuurt haar besluit uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de gouverneur en naar de gemeente.

Als binnen de genoemde termijn geen besluit naar de gemeente is verstuurd, is het besluit van de provinciegouverneur uitvoerbaar.

Art. 154.§ 1. Budgetwijzigingen zijn die kredietaanpassingen aan het budget die niet door middel van een interne kredietaanpassing kunnen worden doorgevoerd. § 2. De gemeenteraad stelt de budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan.

Art. 155.Onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt, beslist het college van burgemeester en schepenen over de interne kredietaanpassingen. Het college brengt de gemeenteraad, de financieel beheerder en de betrokken budgethouders. daarvan onverwijld op de hoogte. De externe auditcommissie heeft toegang tot deze beslissingen.

Art. 156.Een verbintenis mag alleen worden aangegaan door de bevoegde budgethouder op grond van een goedgekeurde, op het budget voorkomende post of op grond van een voorlopig krediet.

De personeelsleden of de leden van het college van burgemeester en schepenen die in strijd hiermee verbintenissen hebben aangegaan, zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk, behoudens in de gevallen die door of krachtens dit decreet worden bepaald en onverminderd de eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden van de gemeente.

Art. 157.De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt.

In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte.

In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de budgetwijziging af te wachten. HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen Afdeling I. - Budgethouderschap

Art. 158.Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Art. 159.§ 1. Het budgethouderschap komt toe aan het college van burgemeester en schepenen, behoudens de uitzonderingen bepaald door of krachtens dit decreet en onverminderd de toepassing van § 2 en § 3. § 2. Het college van burgemeester en schepenen kan het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur toekennen aan de gemeentesecretaris, die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

De gemeenteraad bepaalt, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, wat onder dagelijks bestuur wordt begrepen.

De gemeentesecretaris kan deze bevoegdheid met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende activiteitencentra delegeren aan andere personeelsleden. Hij houdt daarbij rekening met het organogram van de gemeentelijke diensten. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap. § 3. Onder de voorwaarden die door de gemeenteraad vastgesteld worden en na advies van de gemeentesecretaris, kan het college van burgemeester en schepenen het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende activiteitencentra of projecten delegeren aan bepaalde personeelsleden van de gemeente, ook voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan. Het college van burgemeester en schepenen houdt daarbij rekening met het organogram van de gemeentelijke diensten. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap.

De gemeentesecretaris brengt het in het eerste lid bedoelde advies uit binnen dertig dagen na daarom te zijn verzocht ter kennis van het college van burgemeester en schepenen. Bij gebreke aan kennisgeving van het advies binnen de voormelde termijn, kan aan dat adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Dergelijke delegatie vervalt in ieder geval zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad. § 4. Onder de voorwaarden die door de gemeenteraad vastgesteld worden, kan het college van burgemeester en schepenen het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende projecten delegeren aan wijkcomités en burgerinitiatieven, ook voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan. De gemeenteraad bepaalt minstens onder welke voorwaarden een wijkcomité en een burgerinitiatief als voldoende gedragen voor een wijk of voor de bevolking kunnen beschouwd worden.

Dergelijke delegatie vervalt in ieder geval zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het betrokken wijkcomité of burgerinitiatief een personeelslid aan dat instaat voor de praktische uitvoering van het budgethouderschap bedoeld in het eerste lid.

Art. 160.§ 1. De budgethouder gaat de verbintenissen aan overeenkomstig het hem toevertrouwde budget. Hij voert, in voorkomend geval binnen de perken van de delegatie, de procedures voor opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten en wijst de opdracht toe en keurt de te betalen bedragen goed overeenkomstig het aan hem toevertrouwde budget. § 2. De voorgenomen financiële verbintenissen zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht bedoeld in artikel 94, 1°. Hij verleent zijn visum, indien uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt.

De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle, bedoeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uitsluiten van de visumverplichting.

Verrichtingen die door de gemeenteraad overeenkomstig het derde lid zijn uitgesloten van de visumverplichting, kunnen door de betrokken budgethouder en, indien de betrokken budgethouder het college van burgemeester en schepenen is, door een lid van het college wanneer het stemgedrag niet wordt genotuleerd, voordat enige verbintenis werd aangegaan, worden voorgelegd aan de financieel beheerder. In dat geval wordt gehandeld overeenkomstig het tweede lid. § 3. De budgethouder is verantwoordelijk voor de facturatie van de opbrengsten van het aan hem toevertrouwde budget. § 4. De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kunnen als bevoegde budgethouder beslissen, onder de door hen bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe te vertrouwen aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris kan die bevoegdheid niet delegeren.

Art. 161.Als de financieel beheerder, bij gemotiveerde beslissing, aan een door een budgethouder voorgenomen verbintenis waarvoor nog voldoende kredieten zijn, weigert visum te verlenen, kan het college van burgemeester en schepenen, op eigen verantwoordelijkheid viseren.

In dat geval bezorgt het college van burgemeester en schepenen de gemotiveerde beslissing van de financieel beheerder aan de provinciegouverneur, tegelijkertijd met het afschrift van zijn beslissing. De externe auditcommissie wordt van de beslissing op de hoogte gesteld.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen is pas uitvoerbaar als de toezichtstermijn, bedoeld in artikel 255, is verstreken.

Art. 162.§ 1. Om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijkse bestuur, die zonder uitstel moeten gebeuren of die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst, kan de gemeentesecretaris na advies van de financieel beheerder beslissen aan bepaalde budgethouders of personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen. Deze beslissing van de gemeentesecretaris wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd indien ze niet overeenstemt met het advies van de financieel beheerder dat hij in volle onafhankelijkheid heeft verstrekt.

Het personeelslid verantwoordelijk voor de betalingen overhandigt de voorgeschreven som tegen ontvangstbewijs aan de betrokken budgethouder of het betrokken personeelslid of stort het bedrag op een de daartoe speciaal geopende rekening die nooit een debetsaldo kan vertonen. Die budgethouders of personeelsleden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan. De op de kasprovisie gedane uitgaven van de gemachtigde personeelsleden worden periodiek op voorlegging van een staat van uitgaven en de erbij horende bewijsstukken opgenomen in de boekhouding van de gemeente. Als de titularis van de provisie ervan wordt ontlast, stort hij het bedrag ervan terug, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van de uitgaven die hij reeds regelmatig heeft verricht met de provisie, mits voorlegging van bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven. § 2. De gemeentesecretaris kan, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder zijn gezag staan, belasten met de inning van geringe dagontvangsten. Deze beslissing van de gemeentesecretaris wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd indien ze niet overeenstemt met het advies van de financieel beheerder dat hij in volle onafhankelijkheid heeft verstrekt.

Deze personeelsleden storten op geregelde tijdstippen het totale bedrag van hun inningen in de gemeentekas en verantwoorden die bedragen door een nauwkeurige invorderingsstaat volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder. De ontvangsten en de storting ervan in de gemeentekas worden in een kasboekhouding geregistreerd. § 3. Minstens eenmaal per jaar verifieert de financieel beheerder of een door hem aangestelde persoon, onder zijn verantwoordelijkheid, de boekhouding en de geldvoorraad van de houders van de provisie, bedoeld in § 1, en de personeelsleden die belast zijn met de inning van geringe dagontvangsten, bedoeld in § 2.

Van zijn bevindingen wordt een proces-verbaal gemaakt dat aan de gemeentesecretaris, aan de bevoegde budgethouder of aan het betrokken personeelslid en, in geval van onregelmatigheden, aan de externe auditcommissie wordt bezorgd.

Dat proces-verbaal wordt zowel door het verantwoordelijke personeelslid als door de financieel beheerder ondertekend. § 4. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies en de voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten. Afdeling II. - Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten

en beheer van de kasmiddelen

Art. 163.§ 1. De financieel beheerder staat in voor de uitvoering van alle girale betalingen. Hij of zijn gemachtigde plaatst hiervoor als tweede een handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling. Betalingen in uitvoering van uitgaven kunnen nooit door de financieel beheerder gebeuren zonder een uitdrukkelijke betalingsopdracht van de gemeentesecretaris. Deze opdracht van de gemeentesecretaris blijkt uit een eerste handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling door de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde. De gemeentesecretaris bevestigt hiermee dat de uitgave wettig en regelmatig is.

Betalingen in verband met het thesauriebeheer gebeuren autonoom door de financieel beheerder.

De secretaris kan, na eensluidend advies van de financieel beheerder, de kasverrichtingen, opdragen aan een of meer personeelsleden van de gemeente, met uitsluiting van de financieel beheerder. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet.

De in dit artikel vermelde personeelsleden zijn binnen de grenzen van de aan hen toevertrouwde bevoegdheid rekenplichtig. § 2. Indien de gemeentesecretaris of een door hem met betalingsverrichtingen belast personeelslid weigert een betalingsopdracht aan een financiële instelling te ondertekenen kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid bevelen de betaling uit te voeren. Een dergelijk bevel kan niet worden geweigerd.

In dat geval bezorgt het college van burgemeester en schepenen een afschrift van zijn beslissing aan de provinciegouverneur en aan de externe auditcommissie. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen is slechts uitvoerbaar zodra de in artikel 255 bedoelde toezichttermijn is verstreken. HOOFDSTUK V. - Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole

Art. 164.Elke gemeente voert een voor de aard en de omvang van haar activiteiten passende boekhouding, volgens de methode van het dubbel boekhouden.

Art. 165.De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per kwartaal aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie ter beschikking.

Art. 166.De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per semester aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.

Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.

Art. 167.Bij toepassing van artikel 159, § 2, rapporteert de gemeentesecretaris minstens eenmaal per kwartaal aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van het budgethouderschap. De gemeentesecretaris rapporteert tegelijk over de uitvoering van het budgethouderschap door de door hem met het budgethouderschap belaste personeelsleden.

De door de gemeentesecretaris met budgethouderschap belaste personeelsleden rapporteren minstens eenmaal per kwartaal aan de gemeentesecretaris over de uitvoering van hun budgethouderschap.

Bij toepassing van artikel 159, § 3, rapporteert het met budgethouderschap belaste personeel minstens eenmaal per kwartaal aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van het budgethouderschap.

De externe auditcommissie heeft toegang tot de in dit artikel vermelde rapporten.

Art. 168.Het college van burgemeester en schepenen rapporteert minstens eenmaal per semester aan de gemeenteraad over de uitvoering van het budgethouderschap. Een afschrift van dit rapport wordt ter beschikking gesteld van de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.

Art. 169.§ 1. Minstens eenmaal per semester verifieert de externe auditcommissie de kas van de gemeentesecretaris of, in voorkomend geval, van de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163.

De externe auditcommissie maakt van de verificatie een proces-verbaal op waarin zijn opmerkingen, alsmede die van de in het eerste lid bedoelde personen, worden vermeld. Het proces-verbaal wordt ondertekend door een lid van de externe auditcommissie en de in het eerste lid bedoelde personen.

De externe auditcommissie bezorgt het proces-verbaal aan de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, aan de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163.

De externe auditcommissie stelt een aanvullend rapport op van de verificatie indien een tekort werd vastgesteld. Dat rapport bevat aanbevelingen betreffende de vereffening daarvan. Het rapport wordt uiterlijk tien dagen na verificatie en tegelijkertijd met het proces-verbaal bezorgd aan de provinciegouverneur, de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, aan de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163. § 2. De gemeentesecretaris of, in voorkomend geval, de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163, brengen de externe auditcommissie onverwijld op de hoogte van elk tekort dat toe te schrijven is aan diefstal of verlies.

In voorkomend geval wordt er onverwijld overgegaan tot verificatie van de kas, overeenkomstig § 1, om het bedrag van het tekort vast te stellen.

Aan het proces-verbaal van verificatie wordt een toelichting toegevoegd over de omstandigheden en de bewarende maatregelen die de gemeentesecretaris of de door hem aangestelde rekenplichtigen hebben genomen. § 3. Als verificatie uitwijst dat er een kastekort is, dan deelt de gemeenteraad binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal en het rapport van de externe auditcommissie, aan de provinciegouverneur zijn advies mee betreffende de mate waarin de gemeentesecretaris of de door hem aangestelde rekenplichtige voor het tekort aansprakelijk gesteld moeten worden en, in voorkomend geval, hoeveel het tekort bedraagt dat moet worden vereffend.

De provinciegouverneur neemt een beslissing, na kennisname van het advies van de gemeenteraad, het proces-verbaal en het aanvullend rapport van de externe auditcommissie.

De betrokkene wordt onverwijld met een aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de gemeentekas te storten. Een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur wordt onverwijld bezorgd aan de gemeente. § 4. Binnen zestig dagen na die kennisgeving kan de betrokkene beroep instellen bij het rechtscollege, bedoeld in artikel 13. Het beroep schorst de tenuitvoerlegging.

Het rechtscollege doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de gemeentesecretaris of de door hem aangestelde rekenplichtige en bepaalt het bedrag dat te zijnen laste wordt gelegd.

De beslissing van het rechtscollege is uitvoerbaar, zelfs indien daartegen een beroep is ingesteld bij de Raad van State. Deze beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dit beroep. § 5. Indien het de gemeentesecretaris of de in artikel 163 bedoelde rekenplichtige onmogelijk is om aanwezig te zijn bij de verificatie, daarbij opmerkingen te maken en het proces-verbaal van verificatie te ondertekenen, zoals bedoeld in § 1 en § 2, kan hij zich daartoe laten vertegenwoordigen.

Art. 170.§ 1.Als het ambt van de financieel beheerder, de gemeentesecretaris of de opdracht van de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163, een einde neemt, controleert de externe auditcommissie de juistheid en volledigheid van de boekhouding en wijst op ieder tekort.

Zij brengt hierover verslag uit.

De externe auditcommissie maakt van de verificatie een proces-verbaal op waarin zijn opmerkingen en, in voorkomend geval, die van de financieel beheerder, de gemeentesecretaris en de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163 of, in geval van overlijden, van hun erfgenamen worden vermeld. Het proces-verbaal wordt, naar gelang van het geval, ondertekend door een lid van de externe auditcommissie en door de financieel beheerder, de gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, de rekenplichtige of, in geval van overlijden, hun erfgenamen indien aanwezig.

De externe auditcommissie bezorgt het proces-verbaal aan de gemeenteraad, de financieel beheerder, de gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, aan de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163, of hun erfgenamen. § 2. De externe auditcommissie stelt een aanvullend rapport op van de verificatie indien een onjuistheid of onvolledigheid werd vastgesteld.

Dat rapport omvat aanbevelingen betreffende de vereffening daarvan.

Het rapport wordt uiterlijk dertig dagen na verificatie en tegelijkertijd met het proces-verbaal bezorgd aan de provinciegouverneur, de gemeenteraad, de financieel beheerder, de gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, aan de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163, of hun erfgenamen. § 3.Als er onjuistheden of onvolledigheden werden vastgesteld, deelt de gemeenteraad binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal en het rapport van de externe auditcommissie aan de provinciegouverneur zijn advies mee betreffende de mate waarin de financieel beheerder, de gemeentesecretaris, of de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 163, aansprakelijk gesteld moeten worden voor de vastgestelde onregelmatigheden. In voorkomend geval wordt aangegeven welk bedrag in de gemeentekas moet worden gestort.

De provinciegouverneur neemt een beslissing, na kennisname van het advies van de gemeenteraad, het proces-verbaal en het aanvullend rapport van de externe auditcommissie.

De betrokkene, of diens erfgenamen in geval van overlijden, indien bekend, worden onverwijld met een aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de gemeentekas te storten. Een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur wordt onverwijld bezorgd aan de gemeente. § 4. Artikel 169, § 4, is van overeenkomstige toepassing als een van de personeelsleden, bedoeld in het eerste lid, of hun rechtsverkrijgenden worden verzocht een tekort te vereffenen. § 5. Indien het de gemeentesecretaris, de in artikel 163 bedoelde rekenplichtige of de financieel beheerder onmogelijk is om aanwezig te zijn bij de verificatie, daarbij opmerkingen te maken en het proces-verbaal van verificatie te ondertekenen, zoals bedoeld in § 1, kan hij zich daartoe laten vertegenwoordigen. § 6. Bij afwezigheid of verhindering die aanleiding geeft tot vervanging in de zin van artikel 81 of 91, is dit artikel van overeenkomstige toepassing op de gemeentesecretaris of de financieel beheerder. § 7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de waarnemende financieel beheerder en de waarnemende gemeentesecretaris, als de vervanging een einde neemt. HOOFDSTUK VI. - Inventaris, jaarrekening en kwijting

Art. 171.Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de gemeente van welke aard ook.

Art. 172.§ 1. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de consolidatie van de jaarrekening van de gemeente met de jaarrekeningen van de autonome gemeentebedrijven en de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen met privaatrechtelijke vorm. § 2. De externe auditcommissie controleert of het ontwerp van de jaarrekening juist en volledig is, of ze een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de gemeente en of de erin opgenomen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven wettelijk en regelmatig zijn. De externe auditcommissie rapporteert over haar bevindingen in een verslag. Zij deelt dit verslag mee aan de gemeente binnen dertig dagen nadat de jaarrekening haar voor controle werd bezorgd.

Art. 173.Na kennisname van het verslag van de externe auditcommissie over het ontwerp van de jaarrekening spreekt de gemeenteraad zich in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft uit over de vaststelling van de jaarrekening.

Als de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

Tijdens de vergadering waarop de gemeenteraad over de jaarrekening beraadslaagt, brengt het college van burgemeester en schepenen verslag uit over de financiële toestand, over het gevoerde beleid en beheer tijdens het voorafgaande jaar en over de uitvoering van het budget.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur en de externe auditcommissie.

Art. 174.§ 1. Artikel 148, § 3, is van overeenkomstige toepassing op de stemming door de gemeenteraad over de jaarrekening. § 2. Het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Art. 175.§ 1. Na ontvangst van het afschrift van de jaarrekening, overeenkomstig artikel 173, vierde lid, rapporteert de externe auditcommissie binnen dertig dagen aan de provinciegouverneur over de door de gemeenteraad vastgestelde rekening in het geval de externe auditcommissie of de gemeenteraad van mening zijn dat een bepaalde persoon of bepaalde personen aansprakelijk zijn. Indien de gemeenteraad geen rekening gehouden heeft met de bevindingen van de externe auditcommissie over de aansprakelijkheden voor onregelmatigheden of tekorten, wordt dat door de externe auditcommissie expliciet vermeld.

De externe auditcommissie bezorgt een afschrift van dit rapport aan de gemeente. § 2. Indien de gemeenteraad geen verrichtingen verworpen heeft en de externe auditcommissie in zijn rapport, vermeld in § 1, er geen melding van maakt dat de gemeenteraad met bevindingen van de externe auditcommissie geen rekening heeft gehouden, is de vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad definitief.

De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad houdt van rechtswege kwijting in van het beheer van de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en van de door de gemeentesecretaris aangestelde rekenplichtigen en de budgethouders, voorzover de ware toestand niet werd verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening. § 3. Indien de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of indien de externe auditcommissie in zijn rapport, vermeld in § 1, er melding van maakt dat de gemeenteraad geen rekening heeft gehouden met bevindingen van de externe auditcommissie over de aansprakelijkheden voor onregelmatigheden of tekorten, beslist de provinciegouverneur over de aansprakelijkheid van de bij de betwiste verrichtingen betrokken actoren en beslist hij over de kwijting. Hij brengt in voorkomend geval, de nodige wijzigingen aan in de jaarrekening en stelt de rekening definitief vast.

Indien de gouverneur zich niet uitgesproken heeft binnen de honderd dagen na ontvangst van de jaarrekening, wordt hij geacht de vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad te bevestigen en, in voorkomend geval, wordt hij geacht aangaande de aansprakelijkheid van de bij verworpen verrichtingen betrokken actoren te hebben beslist overeenkomstig het advies van de gemeenteraad. § 4. De betrokkenen worden onverwijld met een aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de gemeentekas te storten. Behoudens in geval van toepassing van § 3, tweede lid, wordt onverwijld een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur bezorgd aan de gemeente. § 5. Degenen aan wie kwijting is geweigerd en de Vlaamse Regering kunnen binnen zestig dagen na deze kennisgeving een beroep instellen bij het rechtscollege, bedoeld in artikel 13, tegen de beslissingen van de provinciegouverneur, bedoeld in § 3. Dat beroep heeft schorsende werking. Het rechtscollege doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkene en bepaalt het bedrag dat te zijnen laste wordt gelegd of verleent definitief kwijting.

Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding gaf tot het definitief afwijzen van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij aansprakelijk of medeaansprakelijk acht ter verantwoording roepen in het geding voor het rechtscollege om de beslissing van het rechtscollege voor hen bindend en tegenstelbaar te horen verklaren. In dat geval doet het rechtscollege mee uitspraak over de aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen.

De beslissing van het rechtscollege is uitvoerbaar, zelfs indien daartegen een beroep is ingesteld bij de Raad van State. Deze beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Art. 176.§ 1. Onverminderd de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang schorst de provinciegouverneur de uitvoering van het meerjarenplan en de beslissing tot wijziging ervan : 1° als niet afdoende of slechts op basis van fictieve gegevens aangetoond wordt dat het financieel evenwicht gevrijwaard blijft in de boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft;2° als bekende en verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het meerjarenplan worden opgenomen;3° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het meerjarenplan heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als het meerjarenplan bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht;4° als het meerjarenplan geen of slechts gedeeltelijk rekening houdt met eerder goedgekeurde investeringsenveloppes. Voorzover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing het evenwicht van het meerjarenplan niet in gevaar brengen, kan de schorsing beperkt worden tot een of meer onderdelen van het meerjarenplan. § 2. De gemeenteraad spreekt zich uit over het schorsingsbesluit en stelt het meerjarenplan of de wijziging ervan opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde beslissing naar de Vlaamse Regering. Een afschrift van die beslissing wordt dezelfde dag naar de provinciegouverneur gestuurd. § 3. De Vlaamse Regering neemt een gemotiveerde beslissing over het meerjarenplan of de wijziging eraan die de gemeenteraad opnieuw heeft vastgesteld. Onverminderd haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang stelt de Vlaamse Regering het meerjarenplan of de wijziging ervan opnieuw vast in de hierna volgende gevallen : 1° als niet afdoende, of slechts op basis van fictieve gegevens aangetoond wordt dat het financieel evenwicht gevrijwaard blijft in de boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft;2° als bekende en verwachte opbrengsten of ontvangsten of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het meerjarenplan worden opgenomen;3° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het meerjarenplan heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als het meerjarenplan bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht;4° als het meerjarenplan geen of slechts gedeeltelijk rekening houdt met eerder goedgekeurde investeringsenveloppes. In het eerste geval neemt de Vlaamse Regering alle vereiste maatregelen om het evenwicht te herstellen. In het tweede geval schrijft de Vlaamse Regering de opbrengsten of verplichte kosten amtshalve in. In het derde geval schrapt de Vlaamse Regering de bedoelde ontvangsten of schrijft ze die op het juiste bedrag in. In het laatste geval verhoogt de Vlaamse Regering de kredieten, zodat de reeds eerder goedgekeurde investeringsenveloppes passen in het vastgestelde meerjarenplan.

De Vlaamse Regering neemt haar beslissing binnen vijftig dagen, die ingaan op de dag na het inkomen van het besluit van de gemeenteraad en verstuurt haar beslissing naar de gemeenteoverheid uiterlijk de laatste dag van die termijn. Ze stuurt dezelfde dag een afschrift van haar beslissing ter kennisgeving aan de provinciegouverneur.

Als binnen de in het derde lid bepaalde termijn geen beslissing naar de gemeenteoverheid is verstuurd, is het door de Vlaamse Regering ontvangen meerjarenplan of de wijzigingen ervan definitief. § 4. Het meerjarenplan en de beslissingen tot wijziging ervan van de gemeente die met het oog op de sanering van haar financiën leningen afsluit, is onderworpen aan het advies van de provinciegouverneur en de goedkeuring van de Vlaamse Regering, indien aan die leningen de gewestwaarborg is verleend.

De gouverneur brengt zijn advies uit binnen dertig dagen na het inkomen van het besluit van de gemeenteraad bij de gouverneur en verstuurt zijn advies uiterlijk de laatste dag van die termijn aan de Vlaamse Regering. Bij gebrek aan advies wordt de gouverneur geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

De Vlaamse Regering spreekt zich uit bij gemotiveerd besluit en stelt het meerjarenplan vast overeenkomstig § 3. § 5. De schorsing van het meerjarenplan of van de wijziging ervan impliceert van rechtswege de schorsing van het budget dat werd vastgesteld op basis van het geschorste meerjarenplan of het meerjarenplan zoals gewijzigd bij de geschorste wijziging. Deze schorsing neemt een einde op de datum van de gemotiveerde beslissing van de Vlaamse Regering, bedoeld in § 3.

Art. 177.§ 1. Onverminderd de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang overeenkomstig artikel 252 tot 260, schorst de provinciegouverneur het budget of de budgetwijzigingen : 1° als die niet passen in het meerjarenplan, voorzover het budget of de budgetwijzigingen geen betrekking heeft op het eerste volledige boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;2° als die een negatief resultaat op kasbasis vertonen voorzover de financiële nota van het budget of de budgetwijzigingen betrekking hebben op het eerste volledige boekjaar waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;3° als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het budget betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het budget worden opgenomen;4° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het budget heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als het budget bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht. Voorzover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing niet tot gevolg hebben dat het budget niet meer past binnen het meerjarenplan, kan de schorsing beperkt worden tot een of meer onderdelen van het budget. § 2. De gemeenteraad spreekt zich uit over het schorsingsbesluit en stelt het budget of de budgetwijziging opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde beslissing naar de Vlaamse Regering. Een afschrift van die beslissing wordt dezelfde dag naar de provinciegouverneur gezonden. § 3. De Vlaamse Regering neemt een gemotiveerde beslissing over het budget of de budgetwijziging die de gemeenteraad opnieuw heeft vastgesteld. Onverminderd haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang, stelt de Vlaamse Regering het budget of de budgetwijzigingen opnieuw vast in de hierna volgende gevallen : 1° als ze niet passen in het meerjarenplan, voorzover het budget of de budgetwijzigingen geen betrekking hebben op het eerste volledige boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;2° als ze een negatief resultaat op kasbasis vertonen, voorzover het budget of de budgetwijzigingen betrekking hebben op het eerste volledige boekjaar waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;3° als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het budget betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het budget worden opgenomen;4° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het budget heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als het budget bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht. In het eerste geval neemt de Vlaamse Regering alle vereiste maatregelen om het budget te doen passen binnen het meerjarenplan. In het tweede geval neemt de Vlaamse Regering de nodige maatregelen om het evenwicht op kasbasis te herstellen. In het derde geval schrijft de Vlaamse Regering de opbrengsten of verplichte kosten amtshalve in.

In het laatste geval schrapt de Vlaamse Regering de bedoelde ontvangsten of schrijft ze die op het juiste bedrag in.

De Vlaamse Regering neemt haar beslissing binnen vijftig dagen, die ingaan op de dag na het inkomen van het besluit van de gemeenteraad en verstuurt haar beslissing naar de gemeenteoverheid uiterlijk de laatste dag van die termijn. Ze stuurt dezelfde dag een afschrift van haar beslissing ter kennisgeving aan de provinciegouverneur.

Als binnen de in het derde lid bepaalde termijn geen beslissing naar de gemeenteoverheid is verstuurd, is het budget of de budgetwijziging definitief die door de gemeenteraad opnieuw is vastgesteld. § 4. Het budget en de beslissingen tot budgetwijziging van de gemeente die met het oog op de sanering van haar financiën leningen afsluit, is onderworpen aan het advies van de provinciegouverneur en de goedkeuring van de Vlaamse Regering, als aan die leningen de gewestwaarborg is verleend.

De gouverneur brengt zijn advies uit binnen dertig dagen na het inkomen van het besluit van de gemeenteraad bij de gouverneur en verstuurt zijn advies uiterlijk de laatste dag van die termijn aan de Vlaamse Regering. Bij gebrek aan advies wordt de gouverneur geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

De Vlaamse Regering spreekt zich uit bij gemotiveerd besluit en stelt het budget vast overeenkomstig § 3.

De uitvoering van het budget van de gemeenten, bedoeld in het eerste lid, wordt doorlopend gecontroleerd door de daartoe door de regering aangewezen diensten.

Art. 178.De toezichthoudende overheid kan te allen tijde de externe auditcommissie gelasten de beslissingen met financiële impact, de boekhouding en de gemeentekas te onderzoeken. Van elk onderzoek wordt een verslag opgemaakt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. HOOFDSTUK VIII. - Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering

Art. 179.De Vlaamse Regering bepaalt nadere voorschriften voor de uitvoering van deze titel, evenals aangaande de daarbijbehorende documenten, met inbegrip van de te hanteren modellen.

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale vereisten waaraan de informaticasystemen die door de gemeente worden gehanteerd moeten voldoen.

TITEL V. - Bepalingen over de werking van de gemeente HOOFDSTUK I. - Akten van de gemeente Afdeling I. - Opmaken en ondertekenen van akten

Art. 180.De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan, alsook voor de bewaring van de originelen.

De originelen van de notulen van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. De originelen van de notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, na goedkeuring, door de burgemeester en door de gemeentesecretaris ondertekend.

Art. 181.§ 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. § 2. De notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vermelden de beslissingen van het college.

Wanneer het college overeenkomstig het artikel 161 op eigen verantwoordelijkheid een voorgenomen verbintenis viseert of overeenkomstig 163 op eigen verantwoordelijkheid de gemeentesecretaris of de in artikel 163 bedoelde rekenplichtige bevel geeft tot betaling van een uitgave, wordt, op verzoek van een lid van het college, een verklaring inzake zijn stemgedrag in de notulen opgenomen.

Art. 182.§ 1. De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de gemeentesecretaris. § 2. De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de gemeentesecretaris. § 3. De beslissingen, de akten en de briefwisseling van personeelsleden, belast met het budgethouderschap, worden door deze personeelsleden ondertekend als ze enkel betrekking hebben op hun budgethouderschap. § 4.Onverminderd §§ 1 en 3 wordt de briefwisseling van de gemeente ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de gemeentesecretaris. § 5. De gemeenteraad bepaalt in het huishoudelijk reglement door wie en op welke wijze de andere stukken van de gemeente, die niet bedoeld worden in de voorgaande paragrafen, worden ondertekend, en, als dat nodig wordt geacht, medeondertekend. Als de gemeenteraad die werkwijze niet vaststelt, is de tweede paragraaf van overeenkomstige toepassing.

Art. 183.De burgemeester kan zijn bevoegdheid tot ondertekening, bedoeld in artikel 182, §§ 2, 4 en 5, schriftelijk opdragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen. Die opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

De schepen aan wie de opdracht is gegeven, moet boven zijn handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.

Art. 184.De gemeentesecretaris kan zijn bevoegdheid tot ondertekening, als bedoeld in artikel 182, §§ 3 tot 5, opdragen aan een of meer personeelsleden van de gemeente.

Deze opdracht gebeurt schriftelijk en is te allen tijde herroepbaar.

De gemeenteraad wordt daarvan op de hoogte gebracht tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

De personeelsleden aan wie de opdracht tot medeondertekening is gegeven, moeten boven hun handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.

Art. 185.De gemeentesecretaris maakt in de rand van de notulen van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen kantmelding van de intrekking van een besluit door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, van de vernietiging of de niet-goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid en van het feit dat een besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan met toepassing van artikel 256, vierde lid.

De gemeentesecretaris brengt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen van elke kantmelding op de hoogte op de eerstvolgende vergadering van respectievelijk de gemeenteraad of het college. Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding

Art. 186.De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid. De aanplakbrief wordt opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis en blijft minstens twintig dagen aangeplakt. De reglementen en verordeningen kunnen worden bekend gemaakt zodra de beslissing is genomen De aanplakbrief vermeldt de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek.

Art. 187.De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering. Afdeling III. - Wijze van kennisgeving

Art. 188.Stukken van de gemeente worden bij gewone brief aan de betrokkene bezorgd, tenzij de wet, dit decreet of een ander decreet een andere vorm van mededeling of kennisgeving oplegt. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan bepalen dat stukken bovendien op een andere wijze meegedeeld of ter kennis gebracht worden. Afdeling IV. - Briefwisseling aan de gemeente

Art. 189.Alle briefwisseling aan de gemeente wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad. Er wordt een register van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook, aangelegd. HOOFDSTUK II. - Wijze van berekening van termijnen

Art. 190.§ 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt de termijn berekend vanaf de dag na de dag van de akte of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, en omvat de termijn alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen. De vervaldag is in de termijn begrepen. Als die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. § 2. Bij gebrek aan een akte of gebeurtenis die de termijn doet ingaan, wordt de termijn berekend door terug te tellen vanaf de gebeurtenis die de termijn doet eindigen. In dat geval wordt de dag van de gebeurtenis die de termijn doet eindigen in de termijn begrepen. De dag van verzending is niet in de termijn begrepen. HOOFDSTUK III. - Goederen van de gemeente Afdeling I. - Afwijking van het domeinrecht

Art. 191.De gemeente en de autonome gemeentebedrijven kunnen, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op openbare domeingoederen voorzover die rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen. Afdeling II. - Gemeentewegen

Art. 192.De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de gemeenteraad en provincieraad in kwestie, welke wegen op het grondgebied van die gemeente als gewest- of provinciewegen beschouwd worden.

Als bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als gewest- of provinciewegen, worden ze beschouwd als gemeentewegen, mits de gemeenteraad daarmee instemt. Die overdracht heeft de toekenning om niet van de eigendom van die wegen tot gevolg. Bij de eigendomsoverdracht moeten deze wegen zich in goede staat van onderhoud bevinden. HOOFDSTUK IV. - Optreden in rechte

Art. 193.Het college van burgemeester en schepenen beslist tot het optreden in rechte namens de gemeente.

Art. 194.Als het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken.

Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd.

De gemeente kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd. HOOFDSTUK V. - Deelname van de gemeenten aan rechtspersonen

Art. 195.§ 1. Zonder afbreuk te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, kunnen de gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen voorzover die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Onder dezelfde voorwaarden kunnen de gemeenten een andere vennootschap in de zin van het Wetboek Vennootschappen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen indien deze vennootschap de realisatie van lokale PPS-projecten in de zin van het decreet betreffende publiek-private samenwerking als uitsluitende doelstelling heeft.

Het college van burgemeester en schepenen houdt een volledig en geactualiseerd overzicht bij van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt.

Minstens eenmaal per jaar wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van dit geactualiseerd overzicht met een toelichting over alle wijzigingen dewelke zich sinds de vorige toelichting aan deze overzichtslijst hebben voorgedaan. § 2. Deze oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag niet gepaard gaan met de overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of met de overdracht van gemeentelijke infrastructuur. § 3. Het is de gemeenten verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die niet belast zijn met welbepaalde taken van gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten vertegenwoordigen, tenzij die rechtspersonen voldoen aan de voorschriften van dit hoofdstuk of er voor die oprichting, deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat. HOOFDSTUK VI. - Contracten tussen gemeenten

Art. 196.Zonder afbreuk te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, kunnen de gemeenten onderling overeenkomsten sluiten.

TITEL VI. - Participatie van de burger HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling

Art. 197.De gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.

Art. 198.§ 1. Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. § 2. Elke gemeente kan een ombudsdienst inrichten, die als volgt kan gerealiseerd worden : 1° in eigen beheer;2° in het kader van een interlokale vereniging zoals bepaald in de artikelen 6 tot 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;3° via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst opgericht bij decreet van 7 juli 1998 volgens nader te bepalen modaliteiten. HOOFDSTUK II. - Inspraak

Art. 199.De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

Art. 200.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en decretale bepalingen, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. § 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. § 3. De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en regelt de samenstelling, de werkwijze en de procedures van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. Daarbij wordt uitdrukkelijk bepaald op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld. De gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviesopdracht.

De verslagen en einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad. § 4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. HOOFDSTUK III. - Verzoekschriften aan de gemeenteraad

Art. 201.Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Art. 202.De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Art. 203.De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Art. 204.Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld. HOOFDSTUK IV. - De gemeentelijke volksraadpleging

Art. 205.De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste : 1° 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners; 2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners; 3° 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.

Art. 206.Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Art. 207.Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier, afgegeven door de gemeente, en als het, buiten de naam van de gemeente en de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek, de volgende vermeldingen bevat : 1° de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft;2° de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend;3° de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de raadpleging.

Art. 208.Na ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen.

Naar aanleiding van dat onderzoek schrapt het college van burgemeester en schepenen : 1° de dubbele handtekeningen;2° de handtekeningen van de personen die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 209;3° de handtekeningen van de personen voor wie de verschafte gegevens ontoereikend zijn om toetsing van hun identiteit mogelijk te maken. De controle wordt beëindigd als het aantal geldige handtekeningen is bereikt. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.

Art. 209.§ 1. Een persoon kan verzoeken om een volksraadpleging of eraan deelnemen als hij : 1° in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld is;2° de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;3° niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt. § 2. De voorwaarden in § 1 moeten vervuld zijn op de datum waarop het verzoekschrift werd ingediend voor wie verzoekt om een volksraadpleging.

Voor wie deelneemt aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden, vermeld in § 1, 2° en 3°, vervuld zijn op de dag van de raadpleging, en de voorwaarde, vermeld in § 1, 1°, op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten.

De deelnemers die na de datum waarop de lijst van de deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten, het voorwerp zijn van een veroordeling of van een beslissing die voor een gemeenteraadskiezer ofwel de uitsluiting van het kiesrecht, ofwel de schorsing van dat recht op de dag van de raadpleging meebrengt, worden van de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging geschrapt. § 3. Artikel 13 van het Kieswetboek is van toepassing op alle categorieën van personen die voldoen aan de voorwaarden, bepaald in § 1.

Voor niet-Belgische onderdanen en voor Belgische onderdanen die jonger zijn dan achttien jaar wordt de kennisgeving door de parketten van de hoven en rechtbanken gedaan als de veroordeling of de internering, waartegen met geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden opgekomen, zou hebben geleid tot uitsluiting van het kiesrecht of opschorting van dit recht als ze ten laste van een gemeenteraadskiezer werd uitgesproken.

In geval van kennisgeving nadat de lijst van deelnemers is opgemaakt, worden de betrokkenen van deze lijst geschrapt.

Art. 210.Op de dertigste dag voor de raadpleging maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op van deelnemers aan de volksraadpleging.

Op die lijst worden de volgende personen vermeld : 1° de personen die op de vermelde datum in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn en die de andere deelnemingsvoorwaarden vervullen, bedoeld in artikel 209, § 1;2° de deelnemers die tussen deze datum en de datum van de raadpleging de leeftijd van zestien jaar bereiken;3° de personen voor wie de schorsing van het kiesrecht een einde neemt of zou nemen uiterlijk op de dag die is vastgesteld voor de raadpleging. Voor elke persoon die voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden vermeldt de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats. De lijst wordt volgens een doorlopende nummering en eventueel per wijk van de gemeente opgemaakt, ofwel in alfabetische volgorde van de deelnemers, ofwel geografisch volgens de straten.

Art. 211.De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim.

De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden. De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. De personen die zich voor 13 uur in het stemlokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

Art. 212.Tot stemopneming wordt pas overgegaan als ten minste het volgende aantal inwoners aan de raadpleging heeft deelgenomen : 1° 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners; 2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners; 3° 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.

Art. 213.De bepalingen van artikel 147bis van het Kieswetboek zijn van toepassing op de gemeentelijke volksraadpleging, met dien verstande dat de woorden « kiezer » en « kiezers » steeds worden vervangen door respectievelijk de woorden « deelnemer » en « deelnemers », en de woorden « verkiezing » en « verkiezingen » door het woord « volksraadpleging ».

De bepalingen van titel V van het Kieswetboek, met uitzondering van artikel 194, zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke volksraadpleging, met dien verstande dat de woorden « kiezer » en « kiezers » steeds worden vervangen door respectievelijk de woorden « deelnemer » en « deelnemers », de woorden « verkiezing », « verkiezingen » en « kiesverrichtingen » door het woord « volksraadpleging » en het woord « kiescollege » door « college ».

Art. 214.§ 1. Persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de rekeningen, de begrotingen, de gemeentebelastingen en retributies kunnen niet het voorwerp zijn van een raadpleging. § 2. Een raadpleging kan niet worden georganiseerd in een periode van twaalf maanden voor de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Bovendien kan er geen raadpleging worden georganiseerd in een periode van veertig dagen voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de gemeenschaps- en gewestparlementen en het Europees Parlement.

De inwoners van de gemeente kunnen slechts eenmaal om de zes maanden worden geraadpleegd, met een maximum van zes raadplegingen per zittingsperiode. Gedurende het tijdvak tussen twee vernieuwingen van de gemeenteraad kan slechts één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden.

Art. 215.Een verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt ingeschreven op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad.

Tot de inschrijving wordt overgegaan nadat de controle, bedoeld in artikel 208, werd afgesloten.

De voorzitter van de gemeenteraad is verplicht om tot inschrijving op de agenda van de gemeenteraad over te gaan, tenzij de gemeenteraad kennelijk onbevoegd is om over het verzoek te beslissen. Als hieromtrent twijfel bestaat, beslist de gemeenteraad.

Art. 216.Elke beslissing over het al dan niet houden van een volksraadpleging wordt uitdrukkelijk gemotiveerd.

Het voorgaande lid is tevens van toepassing op elke beslissing die rechtstreeks betrekking heeft op een aangelegenheid die het onderwerp is geweest van een raadpleging.

Art. 217.Ten minste één maand voor de dag van de raadpleging stelt de gemeente aan de inwoners een brochure ter beschikking waarin het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier wordt uiteengezet. Deze brochure bevat bovendien de gemotiveerde nota, bedoeld in artikel 206, tweede lid, alsmede de vraag of vragen waarover de inwoners zullen worden geraadpleegd.

Art. 218.De vraag moet zo geformuleerd zijn dat met ja of nee kan worden geantwoord.

Art. 219.De Vlaamse Regering bepaalt de nadere procedureregels voor het houden van een gemeentelijke volksraadpleging, naar analogie van de procedure, bedoeld in de Gemeentekieswet voor de verkiezing van de gemeenteraadsleden.

Art. 220.De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de uitslag van de raadpleging aan de bevolking wordt bekendgemaakt.

TITEL VII. - De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen HOOFDSTUK I. - De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen

Art. 221.§ 1. De intern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en die beschikken over operationele autonomie als bedoeld in artikel 222.

Ze worden beheerd buiten de algemene diensten van de gemeenten, bedoeld in titel II, hoofdstuk V van dit decreet. § 2. De gemeenteraad is bevoegd om intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid op te richten. § 3. Het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap is het personeelslid dat, onverminderd de eventuele mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid, belast is met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het agentschap.

Art. 222.Het oprichtingsbesluit van een intern verzelfstandigd agentschap omvat minstens de volgende punten : 1° een opsomming van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die aan het intern verzelfstandigde agentschap worden toevertrouwd;2° een beschrijving van de operationele autonomie die aan het hoofd van het agentschap wordt gedelegeerd.Deze autonomie kan betrekking hebben op : a) het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het agentschap;b) de organisatie van de operationele processen met het oog op de realisatie van de afgesproken doelstellingen;c) de uitvoering van het personeelsbeleid;d) het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het agentschap, de uitvoering van de doelstellingen en taken van het agentschap en het sluiten van contracten ter verwezenlijking van de opdrachten van het agentschap;e) de interne controle binnen het intern verzelfstandigd agentschap;f) specifieke delegaties naar gelang van de eigen aard van het intern verzelfstandigd agentschap.

Art. 223.§ 1. Tussen het college van burgemeester en schepenen en het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten.

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente. § 2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden : 1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de taken van het agentschap;3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;4° de informatieverstrekking aan het college van burgemeester en schepenen. § 3. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Art. 224.§ 1. De bepalingen van titel IV zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen, onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen die opgenomen zijn in de hiernavolgende paragrafen. § 2. Het budget en de jaarrekening van het intern verzelfstandigd agentschap worden geconsolideerd, overeenkomstig de nadere regels die door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. § 3. Het hoofd van het agentschap is budgethouder voor het budget van het gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap.

Hij kan het budgethouderschap delegeren aan andere personeelsleden binnen de grenzen die bepaald zijn in de beheersovereenkomst. HOOFDSTUK II. - De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 225.§ 1. De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.

Vanuit hun taakstelling inzake beleidsuitvoering kunnen de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen tevens betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. De Vlaamse Regering kan de taken van gemeentelijk belang nader bepalen waarvoor gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen kunnen worden opgericht.

Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mogen de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen hun taken van gemeentelijk belang noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen. § 2. Het is de gemeenten verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die belast zijn met welbepaalde taken van gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten vertegenwoordigen of om aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen, infrastructuur of andere activa ter beschikking te stellen, tenzij die rechtspersonen voldoen aan de voorschriften van deze titel of er voor de oprichting, deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat. § 3. Met het oog op de toepassing van § 2, wordt vermoed dat een rechtspersoon door een gemeente met welbepaalde taken van gemeentelijke belang is belast als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet : 1° een of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen;2° de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in één of meer van zijn organen;3° zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het gemeentebudget.

Art. 226.Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, bestaan er twee vormen van gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen : 1° het autonoom gemeentebedrijf;2° het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Art. 227.De beslissing tot oprichting van of deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap kan niet worden genomen in de loop van een periode van twaalf maanden voor de datum van de volledige vernieuwing van de gemeenteraden.

Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan.

Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.

Het college van burgemeester en schepenen houdt een volledig en geactualiseerd overzicht bij van alle extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, hun statuten en hun overeenkomsten met de gemeente.

Art. 228.De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente.

Art. 229.De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap : 1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof;3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;4° de leden van een bestuurs- of controleorgaan van een rechtspersoon of de werknemer van een rechtspersoon waarin het agentschap niet deelneemt en die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap;5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

Art. 230.Bij gemeenteraadsbesluit kan de gemeente aan haar gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen middelen, infrastructuur of, mits de terzake geldende rechtspositieregeling nageleefd wordt, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

Art. 231.Deze titel is niet van toepassing op de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. Afdeling II. - Het autonoom gemeentebedrijf

Art. 232.Een autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen en wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten van het autonoom gemeentebedrijf vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het autonoom gemeentebedrijf rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het in het eerste lid bedoelde verslag en met de statuten van het autonoom gemeentebedrijf binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen en verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De goedgekeurde oprichtingsbeslissing en de statuten worden samen met het in het eerste lid bedoelde verslag ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het autonoom gemeentebedrijf.

Art. 233.De statuten van het autonoom gemeentebedrijf vermelden ten minste : 1° de naam en eventueel de afkorting;2° het maatschappelijke doel, inzonderheid een omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang waarmee het autonoom gemeentebedrijf belast wordt;3° de maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende gemeente;4° de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de bevoegdheden van de organen;5° de wijze van opmaak van het budget, de rekeningen en het jaarlijkse ondernemingsplan, onder voorbehoud van de toepassing artikel 243;6° de wijze van ontbinding en vereffening van het autonoom gemeentebedrijf.

Art. 234.De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf in kwestie.

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten wordt, samen met bijbehorende documenten waaronder het voorstel of het advies van de raad van bestuur, binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de wijzigingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen en verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten neergelegd en bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het autonoom gemeentebedrijf.

Art. 235.§ 1. Tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur.

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het autonoom gemeentebedrijf. § 2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden : 1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf;3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend;4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom gemeentebedrijf;7° de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;8° de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente.Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn; 9° de rapportering door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 227, tweede lid, wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar; 10° de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle, de wijze waarop de externe auditcommissie bij het autonoom gemeentebedrijf de audittaken uitoefent die haar overeenkomstig artikel 265 zijn opgedragen en de wijze van rapportering van de externe auditcommissie aan de gemeenteraad;11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. § 3. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het derde lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het autonoom gemeentebedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

Art. 236.§ 1. Het autonoom gemeentebedrijf beschikt over een raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden. § 2. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente. § 3. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het autonoom gemeentebedrijf.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst. § 4. Een bestuurder mag niet : 1° aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen.

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld; 2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het autonoom gemeentebedrijf;3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf.Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; 4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf.Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

Art. 237.De statuten kunnen de raad van bestuur toelaten om het dagelijkse bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe te vertrouwen aan een directiecomité of aan een gedelegeerd bestuurder al dan niet met de mogelijkheid van subdelegatie aan personeelsleden van het autonoom gemeentebedrijf.

De leden van het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder worden door de raad van bestuur benoemd.

Art. 238.De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De notulen van die vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, alsook de beslissingen van de gedelegeerd bestuurder, worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente.

Art. 239.Er zijn geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid dan de in de voorgaande artikelen bepaalde organen.

Art. 240.De controle op de financiële toestand en op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, vanuit het oogpunt van dit decreet, de statuten of de beheersovereenkomst, wordt uitgeoefend door de externe auditcommissie van de gemeente.

Art. 241.§ 1. Het personeel van het autonoom gemeentebedrijf kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld. § 2. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het autonoom gemeentebedrijf. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voorzover het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt. Het gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.

Art. 242.§ 1. Het autonoom gemeentebedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, gesteld in de statuten en de beheersovereenkomst. § 2. Het autonoom gemeentebedrijf kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. § 3. Het autonoom gemeentebedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. § 4. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. § 5. Het autonoom gemeentebedrijf kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voorzover dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het autonoom gemeentebedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed.

Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden aan het autonoom gemeentebedrijf, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Art. 243.Het autonoom gemeentebedrijf maakt een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikelen 149, 150, 151, § 1, § 2, eerste lid, § 3 en § 4 en 179 worden gesteld voor het budget van de gemeente. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf, van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Art. 244.§ 1. De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf over te gaan.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding. § 2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf wordt overgenomen door de gemeente.

De gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld. § 3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen door de gemeente. § 4. In afwijking van § 2 en § 3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf. Afdeling III. - Het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in

privaatrechtelijke vorm

Art. 245.§ 1. De gemeente is gemachtigd om onder de voorwaarden, bepaald in deze afdeling, een vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, of een vereniging of stichting in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, op te richten en te belasten met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Vanuit hun taakstelling inzake beleidsuitvoering kunnen de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm tevens betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

De oprichting gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun.

Naast de gemeente mogen aan de oprichting van die gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting andere personen deelnemen met uitzondering van andere gemeenten, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de provincies en hun provinciale extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

Onder dezelfde voorwaarden is de gemeente gemachtigd om deel te nemen in een vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, of in een vereniging in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. § 2. De gemeenteraad beslist over de oprichting of deelname, bedoeld in § 1, op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.

Tot de oprichting of deelname kan pas worden overgegaan nadat de gemeenteraadsbeslissing hiertoe werd goedgekeurd overeenkomstig § 3. § 3. De beslissing tot oprichting of deelname wordt samen met het verslag, bedoeld in § 2, en het ontwerp van statuten binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen 100 dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed.

Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. § 4. De goedgekeurde oprichtings- of deelnemingsbeslissing en de statuten van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting worden samen met het in het § 2 bedoelde verslag ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente in kwestie.

Art. 246.§ 1. Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van de gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente steeds een meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. § 2. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de gemeentelijke vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. § 3. De gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering, kunnen te allen tijde beslissen om respectievelijk de aanwijzingen en voordrachten te herroepen. De statuten van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Er wordt tot hun vervanging overgegaan.

Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

Art. 247.Tussen de gemeente en de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang. De samenwerkingsovereenkomst regelt de volgende aangelegenheden : 1° in voorkomend geval de aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur;2° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het agentschap worden toegekend;3° de wijze waarop de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting zal voorzien in een systeem van interne controle;4° de instemming van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting met de toekenning aan een externe auditcommissie of een of meer commissarissen van audittaken in de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting overeenkomstig artikel 265, en de wijze waarop de externe auditcommissie of commissaris deze audittaken uitoefent. TITEL VIII. - Bestuurlijk toezicht en externe audit HOOFDSTUK I. - Bestuurlijk toezicht Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 248.§ 1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder : 1° gemeenteoverheid : de organen en personeelsleden van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven die een beslissing nemen;2° toezichthoudende overheid : de Vlaamse Regering en, namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering. § 2. Wat betreft de eengemeentezones en de meergemeentezones wordt het bestuurlijk toezicht geregeld door de bepalingen van hoofdstuk I, afdeling IV.

Art. 249.Bij de uitoefening van het door dit decreet ingestelde toezicht beperkt de toezichthoudende overheid zich tot een toetsing aan het recht en aan het algemeen belang, met name elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang.

Art. 250.De toezichthoudende overheid kan bij de gemeenteoverheid alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin deze gegevens worden verstrekt.

Art. 251.§ 1. Alle kennisgevingen tussen de gemeenteoverheid en de toezichthoudende overheid gebeuren met een aangetekende zending of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. De kennisgevingen aan de gemeenteoverheid worden, naar gelang van het geval, gericht aan de gemeentesecretaris of aan de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. § 2. Buiten de gevallen waarin een gemeenteoverheid krachtens dit decreet besluiten ter kennis van de toezichthoudende overheid moet brengen, heeft het verzenden van een beslissing aan de toezichthoudende overheid niet tot gevolg dat de termijn om het toezicht uit te oefenen een aanvang neemt. § 3. Voor de berekening van de toezichtstermijn wordt de vervaldag in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. § 4. Op straffe van nietigheid gebeurt de verzending van het besluit dat in het kader van het toezicht wordt genomen uiterlijk de laatste dag van de voorgeschreven termijn. Afdeling II. - Algemeen bestuurlijk toezicht

Art. 252.§ 1. Van de besluiten van de gemeenteraad en van de besluiten van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven wordt binnen twintig dagen na het nemen van de besluiten een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de provinciegouverneur. § 2. Vanaf de dag van de verzending aan de provinciegouverneur wordt de in de eerste paragraaf bedoelde lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad gedurende minstens tien dagen na het nemen van de besluiten openbaar gemaakt op het gemeentehuis, zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen. De bekendmaking vermeldt de agenda van de raadszitting, de duur en de plaats waar de beslissingen die op de lijst zijn vermeld, gedurende minstens tien dagen na het nemen van de besluiten ter inzage liggen van het publiek.

Art. 253.§ 1. Binnen twintig dagen na het besluit wordt naar de provinciegouverneur een kopie verzonden van : 1° de besluiten van de gemeenteraad betreffende de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, de vaststellingen en wijzigingen van de personeelsformatie;2° de besluiten van de gemeenteraad betreffende het budget, de budgetwijzigingen en het meerjarenplan van de gemeente;3° de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies;4° de besluiten van de gemeenteraad betreffende de vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone;5° de besluiten van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen betreffende de kosten die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist;6° de besluiten van de gemeenteraad tot oprichting van gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen;7° de besluiten van de gemeenteraad betreffende de herschikking van de financiële lasten van opgenomen leningen;8° de besluiten van de gemeenteraad betreffende het aangaan van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, evenals de besluiten tot wijziging ervan;9° de besluiten van de gemeenteraad tot het opnemen van leningen ter sanering van de financiën;10° de besluiten betreffende de deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bedoeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;11° de rekeningen van de gemeenten;12° de besluiten van de gemeenteraad genomen op basis van het rapport van de externe auditcommissie, bedoeld in artikel 265. § 2. Binnen twintig dagen na het besluit wordt een kopie naar de provinciegouverneur verzonden van : 1° de besluiten van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;2° de besluiten van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf betreffende retributies;3° de rekeningen van de extern verzelfstandigde agentschappen.

Art. 254.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikelen 252 en 253 kan de toezichthoudende overheid besluiten van een gemeenteoverheid ambtshalve opvragen. § 2. Bij ontvangst van een klacht vraagt de toezichthoudende overheid het besluit en het bijbehorende dossier op.

Art. 255.§ 1. De gouverneur beschikt over dertig dagen om de uitvoering van de besluiten van een gemeenteoverheid te schorsen en om de gemeenteoverheid daarvan kennis te geven. Als het een besluit betreft waarvan overeenkomstig artikel 253 een afschrift aan de provinciegouverneur moet worden gezonden, wordt de termijn op vijftig dagen gebracht.

Behoudens de vernietiging van de besluiten waarvan de uitvoering is geschorst door de provinciegouverneur overeenkomstig artikel 117, 176 en 255 § 1, eerste lid kan de Vlaamse Regering de besluiten van de gemeenteoverheid rechtstreeks vernietigen binnen de in het eerste lid bepaalde termijn. § 2. De termijn, bedoeld in § 1, gaat in op de derde dag die volgt op de verzending van de besluiten, bedoeld in artikel 253 of van de lijst van de aangelegenheden, bedoeld in artikel 252 of van de besluiten van een gemeenteoverheid die door de toezichthoudende overheid ambtshalve of na ontvangst van een klacht werden opgevraagd. § 3. De termijn, bedoeld in § 1, wordt geschorst door de verzending van een aangetekende brief waarbij de toezichthoudende overheid een bepaald besluit, het dossier, bepaalde documenten of inlichtingen betreffende een bepaald besluit bij de gemeenteoverheid opvraagt.

In geval van schorsing overeenkomstig deze paragraaf beschikt de gouverneur over een nieuwe termijn als bedoeld in § 1, om de uitvoering van het besluit te schorsen. Deze termijn gaat in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van alle gevraagde gegevens. De termijn waarover de Vlaamse Regering in dat geval beschikt om het besluit rechtstreeks te vernietigen is gelijk aan de termijn waarover de gouverneur beschikt om tot schorsing over te gaan, vermeerderd met twintig dagen. § 4. De termijn, bedoeld in § 1, wordt gestuit door de aangetekende verzending van een klacht aan de toezichthoudende overheid op voorwaarde dat die verzending gebeurt binnen de in de eerste paragraaf bedoelde termijn.

De termijn, bedoeld in § 1, gaat vervolgens pas opnieuw in op de derde dag die volgt op de verzending van de overeenkomstig artikel 254, § 2, gevraagde documenten. § 5. De provinciegouverneur bezorgt een afschrift van elk schorsingsbesluit aan de Vlaamse Regering.

Art. 256.In geval van schorsing beschikt de gemeenteoverheid over honderd dagen volgend op de dag van de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeenteoverheid, om een van de volgende beslissingen te nemen en ter kennis te brengen van de Vlaamse Regering.

De gemeenteoverheid kan het geschorste besluit intrekken en geeft daarvan kennis aan de provinciegouverneur.

Als de gemeenteoverheid het besluit waarvan de uitvoering is geschorst, gemotiveerd rechtvaardigt of aanpast, beschikt de Vlaamse Regering over vijftig dagen om tot vernietiging over te gaan. Deze termijn gaat in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van de rechtvaardigingsbeslissing. Bij gebrek aan vernietiging binnen deze termijn is de schorsing opgeheven. De Vlaamse Regering bezorgt een afschrift van elk vernietigingsbesluit aan de provinciegouverneur.

Als binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, wordt het besluit waarvan de uitvoering is geschorst geacht nooit te hebben bestaan. De Vlaamse Regering stelt de provinciegouverneur hiervan op de hoogte.

Art. 257.De Vlaamse Regering bezorgt een afschrift van elk vernietigingsbesluit aan de provinciegouverneur.

Art. 258.Als een klacht wordt ingediend tegen een besluit van de gemeenteoverheid, brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht regelmatig op de hoogte van de behandeling van de klacht.

De toezichthoudende overheid brengt de indiener van de klacht via een gewone brief op de hoogte van : 1° de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze toegekomen is;2° het verzoek van de toezichthoudende overheid aan de gemeenteoverheid om het besluit en het bijbehorende dossier te bezorgen, binnen tien dagen na dat verzoek;3° de motieven van de toezichthoudende overheid om het besluit van de gemeenteoverheid waartegen de klacht was ingediend niet te schorsen of te vernietigen, binnen tien dagen na het nemen van dit besluit of na het verstrijken van de termijn;4° het gemotiveerde besluit van de toezichthoudende overheid waarbij het bestreden besluit van de gemeenteoverheid wordt geschorst of vernietigd, binnen tien dagen na het nemen van dit besluit;5° de stand van het dossier als de behandeling van de klacht verschillende weken of maanden in beslag neemt.In dat geval informeert de toezichthoudende overheid de indiener van een klacht minstens om de drie maanden over de stand van zaken. Zodra de toezichthoudende overheid het onderzoek heeft afgerond, stuurt ze haar definitieve antwoord aan de indiener van de klacht en geeft ze er ook kennis van aan de gemeenteoverheid in kwestie.

De bepalingen van dit artikel zijn zowel van toepassing op de besluiten van de gemeenteoverheid, waarvan met toepassing van artikel 253 een afschrift naar de provinciegouverneur gestuurd moet worden, als op de besluiten waarvan geen afschrift naar de provinciegouverneur gestuurd moet worden.

Art. 259.De termijn om een beroep in te stellen bij de Raad van State tegen een beslissing van de gemeenteoverheid wordt gestuit ten voordele van degene die een klacht indient bij de toezichthoudende overheid, op voorwaarde dat deze klacht aangetekend wordt verzonden voor het verstrijken van de beroepstermijn en vóór het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het toezicht.

De stuiting duurt tot de ontvangst van de mededeling aan de indiener van de klacht van het gevolg dat aan zijn klacht wordt gegeven, voorzover die mededeling melding maakt van de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State.

Art. 260.De definitieve vaststelling van de rekeningen overeenkomstig artikel 175 en artikel 243, derde lid, brengt met zich mee dat de beslissingen van de gemeenteoverheid die genomen werden in de loop van het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben en die niet werden opgevraagd, geschorst of vernietigd, niet langer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging. Afdeling III. - Dwangtoezicht

Art. 261.§ 1. De toezichthoudende overheid kan, na een schriftelijke ingebrekestelling, een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen van de gemeenteoverheid of om de maatregelen ten uitvoer te brengen die in rechte zijn voorgeschreven.

De toezichthoudende overheid kan pas optreden na het verstrijken van de in de ingebrekestelling bepaalde termijn. § 2. Het optreden van een of meer commissarissen gebeurt op de persoonlijke kosten van de personen die verzuimd hebben aan de ingebrekestelling gevolg te geven.

De kosten worden ingevorderd door de financieel beheerder op zicht van een daartoe genomen besluit van de overheid die de dwangprocedure heeft ingesteld dat geldt als een door de financieel beheerder ambtshalve uit te voeren bevelschrift. Afdeling IV. - Eengemeentezones en meergemeentezones, ingesteld door

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Art. 262.De bepalingen van afdeling I tot III van dit hoofdstuk zijn binnen de grenzen van hun bevoegdheden van overeenkomstige toepassing op de eengemeentezones en de meergemeentezones en op de besluiten die door hen worden genomen inzake de lokale politie, met dien verstande dat in die bepalingen, wat de meergemeentezones betreft, de hiernavolgende woorden worden gelezen als volgt : 1° gemeenteraad als politieraad;2° college van burgemeester en schepenen als politiecollege;3° gemeenteoverheid als politieraad of politiecollege;4° gemeentepersoneel als politiepersoneel.

Art. 263.Voorzover de overheden van de eengemeentezones en de meergemeentezones hun besluiten en handelingen, met toepassing van hoofdstuk V van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, onderworpen zijn aan een specifiek toezicht, kan tegen die overheden, hun besluiten en handelingen, geen enkele toezichtsmaatregel als bedoeld in titel VIII, hoofdstuk I, afdeling II, worden genomen op grond van de schending van een bepaling, vervat in of genomen krachtens deze wet.

Art. 264.Artikel 117 is van overeenkomstige toepassing op de personeelsformatie van het politiepersoneel. HOOFDSTUK II. - Externe audit

Art. 265.§ 1. Per gemeente wordt een uit personeelsleden van het Vlaamse Gewest bestaande externe auditcommissie samengesteld, die instaat voor de externe audit bij de gemeente in kwestie, de intern verzelfstandigde agentschappen en de autonome gemeentebedrijven van de gemeenten in kwestie en, voorzover die daarmee instemmen, de extern verzelfstandigde agentschappen met privaatrechtelijke vorm van de gemeente. § 2. Onder externe audit wordt begrepen : 1° de controle op de wettigheid en regelmatigheid van de handelingen van het betrokken bestuur;2° de controle op de correctheid en volledigheid van de financiële bescheiden van het betrokken bestuur;3° de controle van de inventarislijsten;4° de controle op het waar en getrouw beeld van de boekhouding en de jaarrekening;5° de evaluatie van het systeem van interne controle van het betrokken bestuur en de naleving ervan.Die evaluatie omvat het formuleren van aanbevelingen tot verbetering van de systemen van interne controle;

De gemeente kan aan de externe auditcommissie onderstaande taken opleggen. 1° het beoordelen van de mate waarin de uitoefening van de activiteiten van de gemeente in overeenstemming is met de vastgestelde doelstellingen of met andere vastgestelde criteria en in welke mate de afgesproken doelstellingen werden gerealiseerd;2° het identificeren van mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van de werking van de gemeente. § 3. Voor de vervulling van haar opdrachten verricht de externe auditcommissie een financiële audit, een nakomingsaudit en operationele audit en is ze ertoe gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.

Art. 266.§ 1. De externe auditcommissie stelt jaarlijks een geconsolideerd rapport op van haar externe audit van de gemeente van de intern verzelfstandigde agentschappen en van de autonome gemeentebedrijven. Dit rapport wordt bezorgd aan de gemeente in kwestie en aan de autonome gemeentebedrijven in kwestie. De externe auditcommissie neemt in haar rapport aanbevelingen op betreffende de door de gemeente uit haar bevindingen te trekken gevolgen. § 2. Onverminderd de bevoegdheid van de gouverneur tot vaststelling van individuele financiële verantwoordelijkheden overeenkomstig het bepaalde in titel IV, beslist de gemeenteraad op basis van het rapport over de gevolgen die aan de externe audit zullen worden gehecht. Van die beslissingen wordt kennisgegeven aan de externe auditcommissie.

Art. 267.Om haar bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft de externe auditcommissie toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan. Ze kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die ze voor de uitvoering van haar opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Elk personeelslid heeft het recht om de externe auditcommissie rechtstreeks op de hoogte te brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt.

Een dergelijke rapportering aan de audit kan nooit aanleiding geven tot een tuchtsanctie of een ontslag tenzij er misbruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid zijn instemming geeft.

Art. 268.De gemeenten dragen bij in de kosten van de externe audit onder de voorwaarden die bepaald worden door de Vlaamse Regering.

Art. 269.De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast voor de samenstelling van de externe auditcommissies en de wijze waarop die hun taken vervullen.

TITEL IX. - Samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Art. 270.§ 1. Over de volgende aangelegenheden kunnen de gemeentelijke overheden alleen beslissen als ze vooraf zijn voorgelegd aan het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn : 1° het vaststellen of wijzigen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel, voorzover de desbetreffende beslissingen een weerslag kunnen hebben op de budgetten en het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;2° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen met een sociale doelstelling en de uitbreiding van de bestaande. § 2. Het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bij de beslissing gevoegd als die aan de toezichthoudende overheid wordt toegestuurd.

Art. 271.Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.

TITEL X. - De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet HOOFDSTUK I. - Het bestuur van het district

Art. 272.Elk districtsbestuur omvat een raad, districtsraad genoemd, een districtscollege en een voorzitter.

Art. 273.§ 1. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen, op initiatief van de gemeenteraad, binnengemeentelijke territoriale organen worden opgericht. De leden van de districtsraden worden voor zes jaar gekozen door de vergadering van de gemeenteraadskiezers die in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven als wonend in de gebiedsomschrijving in kwestie. De verkiezingen worden georganiseerd op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezing wordt geregeld door de bepalingen, opgenomen in de Gemeentekieswet. § 2. Het aantal voor de districtsraden te verkiezen leden wordt bepaald op twee derde van het aantal zetels, bepaald in artikel 5,§ 1, toegepast op de overeenkomstige gebiedsomschrijvingen. Het resultaat van deze deling wordt afgerond naar het hoger oneven getal. Artikel 5,§ 3, is van overeenkomstige toepassing. § 3. De bepalingen van artikelen 6, 9, 10, 11, eerste lid, 1° tot 4°, 6° en 7° en tweede tot en met zevende lid, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, behoudens voor zover verwezen wordt naar artikel 11, eerste lid, 5°, betreffende de gemeenteraden en hun leden zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden en hun leden, evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, het districtscollege in de plaats treedt van het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad, en dat de districtssecretaris in de plaats treedt van de gemeentesecretaris De districtsraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen districtsraadsleden.De verkozen districtsraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering : « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

De Vlaamse Regering wordt binnen de twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht. § 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenteraadslid en lid van de districtsraad. § 5. Voor ze hun mandaat opnemen, leggen de leden van de districtsraden in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering van de districtsraad : « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

Art. 274.§ 1. De districtsraden kiezen onder hun leden een voorzitter en de leden van het districtscollege. De voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor tot wanneer de voorzitter van de districtsraad wordt verkozen. De voorzitter en het districtscollege worden verkozen door goedkeuring van een lijst van kandidaten. De verkozenen van de raad kunnen dergelijke lijsten voordragen. Dat moet gebeuren door een gedagtekende akte van voordracht neer te leggen in de handen van de voorzitter van de raad, uiterlijk drie dagen voor de vergadering waar de voorzitter en het districtscollege worden verkozen. Om ontvankelijk te zijn moeten op een voordrachtlijst zoveel kandidaten voorkomen als er mandaten te begeven zijn. De akte van voordracht moet ondertekend zijn door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen en door de kandidaten die op de voordrachtlijst voor het districtscollege voorkomen. Ook als op de voordrachtlijst kandidaten voorkomen die verkozen werden op verschillende lijsten, moet de voordrachtlijst telkens ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van elke lijst waarvan zich een verkozene als kandidaat op de voordrachtlijst bevindt. In geval de lijst waarop de kandidaat-voorzitter of het kandidaat-lid van het districtscollege voorkwam slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van het voorgaande, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan één akte van voordracht ondertekenen. In geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat kunnen er, tot op de samenkomst van de districtsraad ter verkiezing van de voorzitter en het districtscollege, nieuwe lijsten worden ingediend bij de voorzitter van de vergadering. Die lijsten moeten aan de bovenvermelde voorwaarden beantwoorden.

De eerste op de voordrachtlijst vermelde kandidaat wordt bij verkiezing automatisch voorzitter van de districtsraad. De rangorde van de leden van het districtscollege stemt overeen met de rangorde waarin de lijst werd opgemaakt.

De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. Als er slechts één lijst werd voorgedragen, verloopt de stemming in één ronde. In elk ander geval en als na twee stemmingen geen enkele lijst de meerderheid heeft verkregen, dan wordt er opnieuw gestemd over de twee lijsten die de meeste stemmen hebben behaald.

Staken de stemmen bij herstemming, dan is de lijst die de jongste kandidaat bevat, verkozen.

Deze installatievergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad uiterlijk binnen de twee maanden na de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. § 2. Bij een tussentijdse vacature voor het lidmaatschap van het districtscollege of het voorzitterschap, gaat de raad binnen twee maanden over tot de opvolging. De verkozenen voor de raad kunnen daartoe kandidaten voordragen. Hiervoor wordt per mandaat een gedagtekende akte van voordracht neergelegd in de handen van de voorzitter van de raad, uiterlijk drie dagen voor de vergadering waar de verkiezing op de agenda staat.

Om ontvankelijk te zijn, moeten de akten van voordracht ondertekend zijn door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen en door de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop het kandidaat-lid van het districtscollege of de kandidaat-voorzitter voorkomt, slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van het voorgaande, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan een akte van voordracht ondertekenen voor hetzelfde mandaat.

De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid door zo veel afzonderlijke stemmingen als er tijdens de vergadering van de raad mandaten te begeven zijn.

Als voor een te begeven mandaat slechts één kandidaat werd voorgedragen, verloopt de stemming in een ronde. In elk ander geval en als na twee stemmingen geen kandidaat de meerderheid heeft verkregen, wordt er opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij de herstemming, dan is de jongste kandidaat verkozen. § 3. Het aantal leden van het districtscollege wordt bepaald op maximum tweederde van het aantal leden, bepaald door artikel 44,§ 1, toegepast voor de overeenkomstige gebiedsomschijving, met een maximum van vijf. Bij een breuk wordt er afgerond naar het hogere aantal.

Artikel 44, § 2, is van overeenkomstige toepassing. De districtsraad kan beslissen dat de voorzitter van de districtsraad geen deel uitmaakt van het districtscollege en het college niet voorzit. In dat geval kiest het districtscollege in zijn midden een afzonderlijke voorzitter van het districtscollege. § 4. Het districtscollege bestaat uit personen van verschillend geslacht.

Indien het districtscollege niet rechtsgeldig blijkt samengesteld te zijn overeenkomstig het eerste lid, wordt het laatste overeenkomstig dit artikel verkozen lid van het districtscollege in rang, van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen districtsraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen.

Bij gebreke van verkozen districtsraadslid van het andere geslacht op die lijst, wordt het lid van het districtscollege van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst niet verkozen districtsraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. § 5. De bepalingen van artikelen 47, 48, 49, 50, §§ 2 en 3, 69, 70 en 71 zijn, voorzover ze respectievelijk de burgemeester en de schepenen betreffen, ook van toepassing respectievelijk op de voorzitter en op de leden van het districtscollege met dien verstande dat : 1° de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad, het districtscollege in de plaats treedt van het college van burgemeester en schepenen en de districtssecretaris in de plaats treedt van de gemeentesecretaris;2° de wedde van de leden van het districtscollege wordt bepaald door de Vlaamse Regering, daarbij kan rekening gehouden worden met de omvang van de bevoegdheden die aan de districten toegewezen worden, alsook met het inwonersaantal van het district. § 6. Voor ze hun mandaat opnemen, leggen de voorzitter van de districtsraad en de leden van het districtscollege de volgende eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad : « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

De Vlaamse Regering wordt binnen de twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht.

Het lid van het districtscollege dat de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn mandaat niet te aanvaarden.

Art. 275.§ 1. Er is in elk districtsbestuur een districtssecretaris. § 2. De districtssecretaris wordt door de gemeenteraad aangewezen op de wijze, bepaald in artikel 76, § 2, eerste lid. « § 3. De bepalingen van artikelen 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, eerste en vierde lid, 87, § 1, eerste lid, en § 3, 88, 89, eerste lid, 90 en 92 zijn van overeenkomstige toepassing op de districtssecretaris met dien verstande dat : 1° in deze bepalingen de gemeente moet worden vervangen door het district en de burgemeester door de voorzitter;2° de gemeenteraad moet worden vervangen door de districtsraad en het college van burgemeester en schepenen door het districtscollege, behalve voor de artikelen 80, 81, 83 en 84;3° het door de gemeenteraad goedgekeurd administratief en geldelijk statuut ook van toepassing is op de districtssecretaris;4° de gemeentelijke organen bevoegd blijven in tuchtaangelegenheden jegens de districtssecretaris waarbij echter voorafgaandelijk advies aan het districtscollege moet worden gevraagd.5° de gemeentesecretaris aan het hoofd blijft staan van het gemeentepersoneel en bevoegd is voor het dagelijkse personeelsbeheer. HOOFDSTUK II. - Werking van de districtsraad

Art. 276.De bepalingen van artikelen 19 tot 40 zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden met dien verstande dat in deze bepalingen de gemeenteraadsleden of de gemeenteraad moeten worden vervangen door de leden van de districtsraden of de districtsraad, het college van burgemeester en schepenen door het districtscollege en de burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad door de voorzitter van de districtsraad.

De ingevolge artikel 30 aan de leden van de districtsraden toekomende rechten betreffen alleen het bestuur en de instellingen van het district.

De leden van de districtsraad hanteren de deontologische code van de gemeenteraad bedoeld in artikel 41. De leden van de districtsraad worden door de gemeentesecretaris van deze deonthologische code en de wijzigingen eraan binnen de maand na aanneming ervan op de hoogte gebracht

Art. 277.Aan de gemeenteraadsleden of aan de ambtenaar die daartoe opdracht heeft gekregen, hetzij van de provinciegouverneur of van de bestendige deputatie van de provincieraad, hetzij van de burgemeester of van het college van burgemeester en schepenen, mag niet worden geweigerd ter plaatse inzage te nemen van de besluiten van de districtsraad. HOOFDSTUK III. - Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege

Art. 278.De bepalingen van artikelen 51 tot 55 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege, met dien verstande dat de voorzitter van het districtscollege optreedt in de plaats van de burgemeester en dat het college van burgemeester en schepenen wordt vervangen door het districtscollege.

De leden van het districtscollege hanteren de deontologische code van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in artikel 56. De leden worden door de gemeentesecretaris van deze deonthologische code en de wijzigingen eraan binnen de maand na aanneming ervan op de hoogte gebracht. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen die van toepassing zijn op de akten van de districtsoverheden

Art. 279.De akten van de districtsraden en van hun colleges worden opgemaakt en bekendgemaakt op dezelfde wijze als de akten van de gemeenteraden en colleges, maar de organen van het district treden hier in de plaats van de gemeenteraad en van het college.

Art. 280.De reglementen en verordeningen van de districtsraad worden door de voorzitter bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikelen 186, 188 en 189. Ze zijn verbindend overeenkomstig het bepaalde in artikel 187. HOOFDSTUK V. - Bevoegdheden

Art. 281.De handelingen van de districtsraden, van het districtscollege en van de voorzitter mogen niet in strijd zijn met de Grondwet, de wetten en de besluiten van de federale overheid, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de gewesten en gemeenschappen, noch met de besluiten van de provinciale overheden, noch met de besluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

Art. 282.§ 1. De gemeenteraad kan in de volgende gevallen bevoegdheden overdragen : 1° bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, kan de gemeenteraad overdragen aan de districtsraden.2° bevoegdheden die hem door andere overheden werden opgedragen, kan de gemeenteraad overdragen aan de districtsraden, voorzover de regel die de gemeenteraad deze bevoegdheid toewees, de raad daartoe machtigt.3° de uitvoering van een bepaalde regel die een hogere overheid heeft opgedragen aan de gemeenteraad, kan hij overdragen aan de districtsraden, voorzover de regel die deze opdracht aan de gemeenteraad toewees, dat de raad daartoe machtigt. § 2. Het college van burgemeester en schepenen kan in de volgende gevallen bevoegdheden overdragen : 1° bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, kan het college van burgemeester en schepenen overdragen aan de districtscolleges.2° bevoegdheden die aan het college van burgemeester en schepenen door andere overheden werden opgedragen, kan het overdragen aan de districtscolleges, voorzover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.3° de uitvoering van een bepaalde regel die een andere overheid of de gemeenteraad heeft opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen, kan het overdragen aan de districtscolleges, voorzover de regel die het college deze opdracht toewees, het college daartoe machtigt. § 3. De burgemeester kan in de volgende gevallen bevoegdheden overdragen : 1° bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, kan de burgemeester overdragen aan de voorzitters van de districten.2° bevoegdheden die hem door andere overheden werden opgedragen, kan de burgemeester overdragen aan de voorzitters van de districten voorzover de regel die de burgemeester deze bevoegdheid toewees, hem daartoe machtigt.3° de uitvoering van een bepaalde regel die een andere overheid, de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen heeft opgedragen aan de burgemeester, kan hij overdragen aan de voorzitters van de districten, voorzover de regel die de burgemeester deze opdracht toewees, hem daartoe machtigt. § 4. Aangelegenheden betreffende de personeelsformatie van de gemeente, de tuchtregeling, de gemeentebegrotingen, de gemeenterekeningen en de gemeentebelastingen kunnen niet in aanmerking komen voor die bevoegdheidsoverdracht. § 5. In afwijking van § 3 kunnen de bevoegdheden van de burgemeester inzake politieaangelegenheden niet in aanmerking komen voor bevoegdheidsoverdracht aan de voorzitters van de districten. § 6. Bij de toewijzing van de bevoegdheden moeten alle districten op een gelijke wijze behandeld worden. De gemeentelijke overheden zorgen ervoor dat het personeel en de financiële middelen die aan de districten op grond van artikelen 287 en 288 van deze wet ter beschikking gesteld worden, in overeenstemming zijn met de bevoegdheden die hen toevertrouwd worden.

Art. 283.Als naar het oordeel van de gemeenteraad een stedelijk belang in het district voorzieningen vordert waarvoor de districtsraad op grond van artikel 282 bevoegd is, verleent die aan de uitvoering daarvan medewerking zoals door de gemeenteraad in zijn desbetreffende besluit is bepaald.

De districtsraad neemt daartoe alle uitvoeringsbesluiten en is gehouden tot de in het eerste lid bedoelde medewerking onmiddellijk nadat hem het besluit van de gemeenteraad is meegedeeld.

Als de districtsraad de medewerking weigert, dan start een overlegprocedure waarin een reglement voorziet dat door de gemeenteraad wordt opgesteld. Als die overlegprocedure niet met een consensus eindigt, dan kunnen burgemeester en schepenen voorzien in de uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad door het gebruik van de daartoe op het budget van het district ingeschreven kredieten. Dat gebeurt pas nadat de districtsraad zijn weigering aan het gemeentebestuur kenbaar heeft gemaakt. Het daartoe strekkende besluit wordt genomen in de eerste vergadering van de districtsraad volgend op de mededeling van het besluit van de gemeenteraad. Het niet-verlenen van antwoord vanwege de districtsraad in de eerste vergadering die volgt op de mededeling van het besluit van de gemeenteraad wordt beschouwd als een weigering.

Bij hoogdringendheid die uitdrukkelijk gemotiveerd wordt of in geval van dwingende en onvoorziene omstandigheden, kan de gemeenteraad, in afwijking van het eerste tot en met het vierde lid, het college van burgemeester en schepenen de uitvoering van de nodige voorzieningen opdragen, ook al behoren die tot de bevoegdheid van een districtsraad.

Art. 284.Artikel 200 van dit decreet en artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet zijn eveneens van toepassing op de districtsraden, met dien verstande dat : 1° reglementen en verordeningen eveneens niet strijdig mogen zijn met de besluiten van het schepencollege en de gemeenteraad.De politieverordeningen moeten bovendien goedgekeurd worden door de gemeenteraad voor ze van toepassing kunnen zijn; 2° in de tekst het woord « gemeenteraad » verstaan moet worden als « districtsraad » en het woord « gemeente » als « district ».

Art. 285.Benevens de beslissingsbevoegdheden waarover de districtsraad beschikt op grond van deze wet heeft de districtsraad ook een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Art. 286.§ 1. Het districtscollege is belast met : 1° het beheer van de aan het district toevertrouwde inrichtingen;2° de leiding van de werken van het district. § 2. Het schepencollege kan de districtscolleges belasten met : 1° het beheer van gemeentelijke inrichtingen die in het district gelegen zijn;2° de vaststelling van de rooilijnen;3° het beheer van eigendommen van de gemeente die in het district gelegen zijn;4° het doen onderhouden van buurtwegen en waterlopen. § 3. Artikelen 125 en 126 van de Nieuwe Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op het districtscollege, met dien verstande dat de voorzitter optreedt in de plaats van de burgemeester en dat het college van burgemeester en schepenen wordt vervangen door het districtscollege.

Art. 287.Elke districtsraad doet een voorstel voor de samenstelling van een eigen personeelsformatie die rekening houdt met de eigen behoeften en die als zodanig deel uitmaakt van de door de gemeenteraad voor de gehele gemeente vastgestelde personeelsformatie. De districtsraad doet voorstellen maar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft bij het gemeentebestuur.

Na de goedkeuring van de personeelsformatie door de gemeenteraad wordt het personeel voor de districten ter beschikking gesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Deze personeelsleden die werken in de districtsbesturen blijven deel uitmaken van het gemeentelijke personeelsbestand en zij hebben het recht om binnen de gestelde voorwaarden mee te dingen naar andere ambten. Het toezicht op het aan het district toegewezen personeel wordt uitgeoefend door het districtscollege.

De gemeentelijke organen blijven bevoegd voor tuchtaangelegenheden.

Het tuchtdossier moet, behalve als het over de districtssecretaris zelf gaat, een advies van de districtssecretaris bevatten. Het advies moet gegeven worden uiterlijk vijftien dagen na het verzoek daartoe van de gemeentesecretaris. Indien het advies niet of niet tijdig wordt gegeven, kan de tuchtprocedure voortgezet worden zonder dit advies.

Art. 288.De gemeenteraad bepaalt de criteria op grond waarvan jaarlijks een algemene dotatie of specifieke dotaties uit de gemeentebegroting worden verstrekt aan de districten.

Art. 289.De districtsraden moeten steeds vooraf advies uitbrengen over de manier waarop de financiering van de districten moet verlopen.

Art. 290.De bepalingen betreffende de planning en het financieel beheer van de gemeenten zijn van toepassing op de planning en het financieel beheer van de districten met dien verstande dat : 1° « de gemeenteraad » moet worden gelezen als « de districtsraad »;2° « het college van burgemeester en schepenen » moet worden gelezen als « het districtscollege »;3° « de gemeentesecretaris » moet worden gelezen als « districtssecretaris », behalve voor wat betreft de taken bedoeld in artikelen 86, derde lid en 163.

Art. 291.De voorzitters van de districtsraden kunnen door het college van burgemeester en schepenen voor overleg worden samengeroepen telkens als de toestand dat vereist. Zulk overleg is alleszins jaarlijks verplicht voor het opmaken van het meerjarenplan en het budget evenals voor de vaststelling van de personeelsformatie die ter beschikking wordt gesteld van de districtsraden. Met het oog op dit overleg vormen de voorzitters gezamenlijk de conferentie van de voorzitters.

Art. 292.De districtsraad heeft het recht om, op voorwaarde dat hij het door de gemeenteraad aangenomen huishoudelijk reglement naleeft punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad, voorzover die betrekking hebben op zaken van gemeentelijk belang die tot zijn bevoegdheid behoren.

Art. 293.Artikelen 205 tot en met 220 betreffende de gemeentelijke volksraadpleging zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden, voorzover het over aangelegenheden van gemeentelijk belang gaat die tot hun bevoegdheid behoren en met dien verstande dat : 1° in deze artikelen de districtsraad en het districtscollege in de plaats optreden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.2° de verwijzing naar « inwoners van de gemeente » in deze bepalingen gelezen wordt als « inwoners van het district »;3° in artikel 205, tweede lid en 212 het woord « gemeenten » vervangen wordt door het woord « districten;4° de verwijzing « in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld » gelezen wordt als « in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld als wonende in de betrokken gebiedsomschrijving ». HOOFDSTUK VI. - Toezicht

Art. 294.Het gemeenteraadsbesluit betreffende de oprichting van districtsbesturen wordt binnen een termijn van twintig dagen, ingaande de dag volgend op het treffen ervan, ter goedkeuring aan de Vlaamse regering verstuurd.

De Vlaamse regering spreekt zich over de goedkeuring uit binnen een termijn van vijftig dagen ingaande de dag na het inkomen van het gemeenteraadsbesluit bij de Vlaamse regering. Deze beslissing wordt uiterlijk de laatste dag van deze termijn naar de gemeenteraad verstuurd.

Indien binnen de voormelde termijn geen beslissing naar de gemeenteoverheid is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht haar goedkeuring te hebben verleend.

Art. 295.§ 1. Het toezicht op de besluiten van de districtsraden betreffende het meerjarenplan van de districten, het budget van de districten en de erin aangebrachte wijzigingen wordt geregeld op de wijze die bepaald is in de artikelen 176 en 177.

Het toezicht op de besluiten van de districtsraden betreffende de rekening van het district wordt geregeld op de wijze die is bepaald in artikel 175. § 2. De bepalingen van de artikelen 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 en 260 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluiten van de districtsbesturen, met dien verstande dat in deze bepalingen : 1° de gemeenteraad moet gelezen worden als de districtsraad;2° het college van burgemeester en schepenen moet gelezen worden als het districtscollege;3° een gemeenteoverheid moet gelezen worden als een districtsoverheid, hier onder verstaan, al naargelang het geval, de districtsraad, het districtscollege of de voorzitter van de districtsraad. § 3. Onverminderd de bepalingen van § 2 moet een kopie van de besluiten van de districtsraad en van het districtscollege betreffende de uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist binnen een termijn van twintig dagen, ingaande de dag volgend op het treffen ervan, naar de provinciegouverneur worden gestuurd.

Deze besluiten zijn niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden bedoeld in artikel 255 na het verstrijken van een termijn van vijftig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de betrokken districtsoverheid moet versturen, ingaande de dag na het inkomen van het het besluit van de districtsoverheid.

TITEL XI. - Diverse bepalingen HOOFDSTUK I. - Schrijfwijze van de naam van de gemeente

Art. 296.De Vlaamse Regering bepaalt de schrijfwijze van de namen van de gemeenten en de deelgemeenten. HOOFDSTUK II. - Samenvoeging en splitsing van gemeenten

Art. 297.§ 1. Twee of meer gemeenten kunnen een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging indienen bij de Vlaamse Regering die het als ontwerp van decreet kan indienen bij het Vlaams Parlement. § 2. Als een gemeente of een gedeelte van een gemeente met een andere gemeente samengevoegd wordt verklaard, worden de gemeenschappelijke belangen in onderlinge overeenstemming geregeld door de gemeenteraden in kwestie.

Bij onenigheid tussen de gemeenteraden wordt het geschil door de Raad van State beslecht.

Als er geschillen ontstaan over rechten die voortvloeien uit titels of bezit, worden de gemeenten echter naar de hoven en rechtbanken verwezen. § 3. Als de toevoeging van een gemeente of van een gedeelte van een gemeente tot gevolg heeft dat het aantal raadsleden moet worden vermeerderd in de gemeente waarmee ze wordt verenigd, dan gelast de Vlaamse Regering dat de kiezers uit de samengevoegde gemeente worden bijeengeroepen. De Vlaamse Regering regelt alles wat de eerste verkiezing betreft en bepaalt de datum van de eerste vernieuwing van de gemeenteraad in overeenstemming met de gewone vernieuwingen, voorgeschreven door de Gemeentekieswet. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren.

Art. 298.§ 1. Elke gemeente kan een voorstel tot opsplitsing van de gemeente indienen bij de Vlaamse Regering die het als ontwerp van decreet kan indienen bij het Vlaams Parlement. § 2. Als een gedeelte van een gemeente als afzonderlijke gemeente wordt opgericht, gelast een besluit van de Vlaamse Regering dat de kiezers uit het afgescheiden gedeelte dadelijk worden bijeengeroepen.

Het regelt alles wat de eerste verkiezing betreft en bepaalt de datum van de eerste vernieuwing in overeenstemming met de gewone vernieuwingen, voorgeschreven door de Gemeentekieswet.

Heeft de opsplitsing van de gemeente tot gevolg dat het aantal raadsleden moet worden verminderd in het overblijvende gedeelte van de gemeente, dan gelast de Vlaamse Regering dat de kiezers uit dit overblijvende gedeelte van de gemeente worden bijeengeroepen. De Vlaamse Regering regelt alles wat de eerste verkiezing betreft en bepaalt de datum van de eerste vernieuwing van de gemeenteraad in overeenstemming met de gewone vernieuwingen, voorgeschreven door de Gemeentekieswet. § 3. De gemeenteraden regelen in onderlinge overeenstemming alles wat het archief aangaat en de verdeling van de gemeentegoederen en de schulden naar verhouding van hun respectieve bevolkingsaantallen.

Bij betwistingen wordt er gehandeld overeenkomstig artikel 297, § 2. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren.

TITEL XII. - Slotbepalingen HOOFDSTUK I. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 299.In de Nieuwe Gemeentewet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 28 wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2.Voor de gemeente Voeren worden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het personeel betreffende de vaststelling van de salarisschaal van de gemeentesecretaris onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. »; 2° in artikel 41 wordt de zinsnede « als de gemeenteraad geen tuchtstraf oplegt aan de secretaris die artikel 27 overtreedt » vervangen door de zinsnede « als de gemeenteraad of de tuchtcommissie bedoeld in artikel 123, derde lid, geen tuchtstraf oplegt aan de gemeentesecretaris of aan de adjunct-gemeentesecretaris die artikel 79 van het Gemeentedecreet overtreedt »;3° in artikel 47 wordt § 2 voor de gemeente Voeren vervangen door wat volgt : « § 2.Voor de gemeente Voeren worden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het personeel betreffende de vaststelling van de salarisschaal van de adjunct-gemeentesecretaris onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. »; 4° in artikel 65 wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2.Voor de gemeente Voeren worden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het personeel betreffende de vaststelling van de salarisschaal van de financieel beheerder onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. »; 5° in artikel 68, § 3, worden de woorden « plaatselijke ontvanger » vervangen door de woorden « financieel beheerder »;6° in artikel 83 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Als de beslissing inzake schorsing of afzetting van een schepen overeenkomstig artikel 71 van het Gemeentedecreet een schepen van de gemeente Voeren betreft, neemt de Vlaamse Regering haar beslissing op eensluidend advies van het in artikel 131bis van de Provinciewet bedoelde college van provinciegouverneurs.»; 7° Voor de gemeenten, genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en voor de gemeente Voeren wordt in artikel 107 de zinsnede « in afwijking van artikel 106 » vervangen door de zinsnede « in afwijking van artikel 54 van het Gemeentedecreet » en de zinsnede « in afwijking van artikel 86 » door de zinsnede « in afwijking van artikel 20 van het Gemeentedecreet »;

Art. 300.§ 1. In artikel 101, § 3, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt het woord « gemeenteontvanger » vervangen door het woord « financieel beheerder ». § 2. In artikel 38 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 worden de woorden "de gemeenteontvanger en de gewestelijke ontvanger" en "de gemeenteontvanger of de gewestelijke ontvanger" vervangen door de woorden "financieel beheerder".

Art. 301.In artikel 26bis, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt de zinsnede « De lijst van aangelegenheden, bedoeld in de § 1 en § 2 » vervangen door « De lijst van aangelegenheden, bedoeld in § 1 ».

Art. 302.De volgende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet worden opgeheven : 1° artikel 1;2° artikel 2;3° artikel 3;4° artikel 4;5° artikel 5, behoudens voor wat betreft de vaststelling van de bevolkingscijfers en de bekendmaking ervan;6° artikel 7;7° artikel 8;8° artikel 9;9° artikel 10;10° artikel 11;11° artikel 12, § 1 en § 1bis;12° artikel 12bis;13° artikel 13, eerste, tweede en vierde lid, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;14° artikel 14, eerste lid, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;15° artikel 14bis;16° artikel 15, § 1 behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;17° artikel 16, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat en behoudens voor de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren;18° artikel 17;19° artikel 18, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;20° artikel 19, § 1, § 2 en § 3;21° artikel 20;22° artikel 20bis;23° artikel 21;24° artikel 22;25° artikel 23;26° artikel 24, § 1 en § 4;27° artikel 25;28° artikel 26;29° artikel 26bis;30° artikel 27;31° artikel 28,§ 1;32° artikel 29;33° artikel 30;34° artikel 31;35° artikel 32;36° artikel 33;37° artikel 34;38° artikel 35;39° artikel 38;40° artikel 40;41° artikel 42;42° artikel 43;43° artikel 44;44° artikel 47,§ 1;45° artikel 50;46° artikel 51;47° artikel 52;48° artikel 53;49° artikel 54;50° artikel 54bis;51° artikel 55;52° artikel 56;53° artikel 57;54° artikel 58;55° artikel 59;56° artikel 60;57° artikel 61;58° artikel 62;59° artikel 63;60° artikel 64;61° artikel 65, § 1;62° artikel 66;63° artikel 67;64° artikel 68, § 1 en § 2;65° artikel 70;66° artikel 71, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;67° artikel 72, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;68° artikel 73;69° artikel 74;70° artikel 75;71° artikel 76;72° artikel 77;73° artikel 78;74° artikel 79;75° artikel 80;76° artikel 81;77° artikel 82;78° artikel 83, eerste en derde lid;79° artikel 84;80° artikel 85;81° artikel 86;82° artikel 87;83° artikel 87bis;84° artikel 88;85° artikel 89;86° artikel 90;87° artikel 91;88° artikel 92;89° artikel 93;90° artikel 94;91° artikel 95;92° artikel 96;93° artikel 97;94° artikel 98;95° artikel 99;96° artikel 100;97° artikel 101;98° artikel 102;99° artikel 103;100° artikel 104, eerste en tweede lid;101° artikel 105;102° artikel 106;103° artikel 108;104° artikel 108bis;105° artikel 109;106° artikel 110;107° artikel 111;108° artikel 112;109° artikel 114;110° artikel 115;111° artikel 116;112° artikel 117;113° artikel 118;114° artikel 120;115° artikel 120bis;116° artikel 122;117° artikel 123;118° artikel 124;119° artikel 128;120° artikel 131;121° artikel 132, behoudens voor de registers van de burgerlijke stand;122° artikel 133, eerste lid;123° artikel 135, § 1;124° artikel 136;125° artikel 136bis;126° artikel 137;127° artikel 138;128° artikel 138bis;129° artikel 139;130° artikel 140;131° artikel 141;132° artikel 142;133° artikelen 143, eerste lid, 145, 146, § 1, 147, § 1, 149, 150, § 1, 151, 152, 153, § 1, behoudens voor het personeel van de politie en de brandweer;134° artikel 144, tweede lid;135° artikel 154;136° artikel 155, § 1;137° artikel 231, met uitzondering van artikel 231, § 3, eerste lid, 2°;138° artikel 232;139° artikel 233;140° artikel 234;141° artikel 236;141° artikel 237bis;142° artikel 238;143° artikel 239;144° artikel 240, § 1;145° artikel 241, § 1;146° artikel 242;147° artikel 242bis;148° artikel 243;149° artikel 245;150° artikel 247;151° artikel 248, § 1en § 2;152° artikel 249, § 1;153° artikel 250;154° artikel 252;155° artikel 253;156° artikel 255, uitgezonderd 1°, 8°, 11° en 15°;157° artikel 256, § 1;158° artikel 258, § 1, met uitzondering voor de gemeente Voeren;159° artikel 259;160° artikel 260;161° artikel 261, § 1;162° artikel 262;163° artikel 263;164° artikel 263bis tot en met 263decies, behoudens voor de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;165° artikel 265, § 1, met uitzondering voor de gemeente Voeren;166° artikel 270, eerste en tweede lid;167° artikel 271, § 1;168° artikel 271bis;169° artikel 271ter;170° artikel 272, behoudens voor de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren;171° artikel 273, behoudens voor de gemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren;172° artikel 274;173° artikel 275;174° artikel 276;175° artikel 277;176° artikel 278;177° artikel 281;178° artikel 282;179° artikel 283;180° artikel 284;181° artikel 285;182° artikel 286;183° artikel 287, § 1 en § 2;184° artikel 288;185° artikel 298;186° artikel 299;187° artikel 300;188° artikel 301;189° artikel 302;190° artikel 303;191° artikel 304;192° artikel 305;193° artikel 306;194° artikel 307;195° artikel 309;196° artikel 310;197° artikel 311;198° artikel 312;199° artikel 313;200° artikel 314;201° artikel 315;202° artikel 316;203° artikel 317;204° artikel 318;205° artikel 319;206° artikel 320;207° artikel 321;208° artikel 322;209° artikel 323;210° artikel 324;211° artikel 325;212° artikel 326;213° artikel 327;214° artikel 328;215° artikel 329;216° artikel 329bis;217° artikel 330 tot en met 351, uitgezonderd artikel 332, § 4,.

Art. 303.De volgende bepalingen en regelgevende teksten worden opgeheven : 1° artikel 26bis, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2° de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of van de gewezen commissies voor openbare onderstand;3° het decreet van 24 juli 1991 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de handelingen betreffende tucht- en sommige ordemaatregelen, genomen ten opzichte van het personeel, bedoeld in de Nieuwe Gemeentewet;4° het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;5° het regentsbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven;6° het koninklijk besluit van 20 juli 1976 tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen betreffende de voorwaarden tot benoeming in de graden van gemeentesecretaris, adjunct-secretaris en gemeentelijke ontvanger;7° het koninklijk besluit van 2 september 1976 tot vaststelling van de wedden van burgemeesters en schepenen;8° het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 houdende de vaststelling van de criteria voor de klassenverheffing van de gemeenten;9° het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de weddenschalen van het provincie- en gemeentepersoneel;10° het koninklijk besluit van 23 juli 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de in artikel 19 § 1, vierde lid, Nieuwe Gemeentewet bedoelde weddenvermindering wordt toegestaan aan de burgemeesters en schepenen;11° het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;12° het koninklijk besluit van 29 maart 1995 tot vaststelling van de regels betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere diensten die in de overheidssector door de gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers werden verricht;13° het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, behoudens voor wat betreft de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1999;14° het koninklijk besluit van 29 maart 2000 houdende nadere regels aangaande de verhoging van het presentiegeld van gemeenteraadsleden en de wedde van burgemeesters en schepenen.

Art. 304.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de terminologie in de bestaande decreten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

Art. 305.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bepalingen van de wetten en decreten betreffende de binnengemeentelijke organen, als bedoeld in artikel 41 van de Grondwet, te coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Daartoe kan de regering : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen. De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bekrachtigd is door het Vlaams Parlement. HOOFDSTUK II. - Overgangsbepalingen Afdeling I. - Overgangsbepalingen inzake de gemeentelijke diensten en

het personeel

Art. 306.De gemeenteraad treedt op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die voor de inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel III van dit decreet werden aangesteld als gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris of plaatselijke ontvanger.

Het college van burgemeester en schepenen treedt op als tuchtoverheid voor de overige personeelsleden die voor de inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel III van dit decreet werden aangesteld.

Als het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 106, tweede lid, de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het aanstellen van personeel toevertrouwd heeft aan de gemeentesecretaris, treedt de gemeentesecretaris als tuchtoverheid op ten aanzien van de feiten die hij vaststelt of waarvan hij kennis heeft gekregen na de delegatie.

De tuchtvorderingen die op het moment van inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel III van dit decreet hangende zijn, worden verder afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die vóór de inwerkingtreding van toepassing waren. De tuchtstraf terugzetting in graad kan evenwel niet meer worden opgelegd.

Art. 307.De tuchtstraffen waarschuwing, berisping en terugzetting in graad worden in het persoonlijke dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn waarvan de duur is vastgesteld op één jaar voor de waarschuwing en de berisping, en vier jaar voor de terugzetting in graad.

Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken.

De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

Art. 308.§ 1. De Vlaamse Regering stelt de overgangsregelen vast betreffende het administratief en geldelijk statuut van de plaatselijke ontvangers die op het moment van de volledige inwerkingtreding van hoofdstuk V van titel II van dit decreet in dienst van de gemeenten zijn, met inachtneming van de volgende principes : 1° de waarborg van aanstelling in het ambt van financieel beheerder in de betrokken gemeente in kwestie;2° onverminderd 1°, de mogelijkheid om te worden tewerkgesteld als lid van de externe auditcommissie zoals bedoeld in 265;3° het behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut. § 2. Het mandaatstelsel, bedoeld in artikel 105, § 4, treedt slechts in werking bij de eerste nieuwe benoeming of aanstelling in de betrekking, nadat het mandaatstelsel voor deze betrekking in de rechtspositieregeling werd voorzien. De in § 1 vermelde gewaarborgde aanstelling van de plaatselijke ontvanger in het ambt van financieel beheerder, wordt niet geacht een nieuwe benoeming of aanstelling te zijn. § 3 in afwijking van § 2 kan de gemeenteraad beslissen dat voor de vacatures uitgeschreven na de publicatie van onderhavig decreet het mandaatstelsel kan worden toegepast. Afdeling II. - Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke financiën

Art. 309.De kwijting bedoeld in artikel 175, die wordt verleend voor de eerste jaarrekening, vastgesteld en goedgekeurd met de toepassing van dit decreet, geldt tevens als kwijting voor alle voorgaande door de bevoegde organen goedgekeurde jaarlijkse rekeningen van de gemeente. Afdeling III. - Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke externe

verzelfstandiging

Art. 310.§ 1. De werking en de statuten van de op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet in het Vlaamse Gewest bestaande gemeentebedrijven, autonome gemeentebedrijven en personen die door de gemeente belast zijn met bepaalde taken van gemeentelijk belang, en die niet voldoen aan de voorschriften van titel VII, hoofdstuk II en geen andere decretale of wettelijke rechtsgrond hebben, worden bij gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming gebracht met de bepalingen van dit decreet binnen een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van titel VII, hoofdstuk II van dit decreet.

Voor hen treedt dit decreet in werking op de dag die volgt op de ontvangst van de in § 2 bedoelde goedkeuringsbeslissing en uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van titel VII, hoofdstuk II van het decreet overeenkomstig artikel 313. Ze zijn bij de inwerkingtreding van titel VII, hoofdstuk II van dit decreet overeenkomstig artikel 313 echter onmiddellijk onderworpen aan artikelen 228, 229 en 230. § 2. De in § 1 bedoelde beslissingen worden binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissingen al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen, en die beslissing verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Afdeling IV. - Overgangsbepalingen voor het bestuurlijk toezicht

Art. 311.De besluiten van de gemeenteoverheden, genomen voor de inwerkingtreding van titel VIII van dit decreet, blijven onderworpen aan de regelen die op dat ogenblik van kracht waren. Afdeling V. - Overgangsbepalingen voor de toevoeging van de voorzitter

van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen

Art. 312.De toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 44 is niet van toepassing, indien de gemeenteraad daartoe beslist op de installatievergadering die volgt op de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden na de inwerkingtreding van dit decreet. Die beslissing geldt tot de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikelen 270, 301 en 303, 1° treedt niet in werking ten aanzien van de gemeenten die overeenkomstig het eerste lid hebben beslist om, bij de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden, niet te voorzien in de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 44. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 313.§ 1. Onverminderd §§ 2 en 3 bepaalt de Vlaamse Regering voor elk artikel, of onderdelen ervan, van dit decreet en de daarmee overeenstemmende opheffingsbepalingen, genoemd in artikel 302, de dag waarop het in werking treedt.

Artikel 71 kan, voor de burgemeester, niet voor 1 januari 2007 in werking treden.

Voor de wetten, decreten en besluiten, vermeld in artikel 303, bepaalt de Vlaamse Regering per wet, decreet of besluit de datum waarop de opheffing in werking treedt. § 2. De volgende bepalingen treden in werking op 1 januari 2006 : 1° artikel 1 tot en met 5;2° artikel 102 tot en met 117;3° artikel 190 tot en met 194;4° artikel 248 tot en met 264;5° artikel 296. § 3. Artikel 308 treedt in werking op datum van publicatie van onderhavig decreet in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005 : Stukken - Ontwerp van decreet : 347 - Nr.1. - Amendementen : 347 - Nr. 2. - Verslag over hoorzitting : 347 - Nr. 3. - Amendementen : 347 - Nrs. 4 en 5. - Verslag : 347 - Nr. 6. - Amendementen : 347 - Nrs. 7 tot 9. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 347 - Nr. 10.

Handelingen - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 6 juli 2005.

^