Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 juli 2015
gepubliceerd op 24 juli 2015

Decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

bron
vlaamse overheid
numac
2015035947
pub.
24/07/2015
prom.
03/07/2015
ELI
eli/decreet/2015/07/03/2015035947/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


3 JULI 2015. - Decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen betreffende diverse decreten die uitvoering geven aan het decreet van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203932 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd sluiten houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

Art. 2.In afdeling 2 van hoofdstuk VI van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998035581 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202285 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de titel "stad" aan de gemeente Herstal verleend wordt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten, wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 28/1.De bepalingen van deze afdeling zijn alleen van toepassing op de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.".

Art. 3.In artikel 29 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202285 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de titel "stad" aan de gemeente Herstal verleend wordt sluiten, worden de woorden "steden en" opgeheven.

Art. 4.In artikel 30 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202285 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de titel "stad" aan de gemeente Herstal verleend wordt sluiten, worden de woorden "steden en" telkens opgeheven.

Art. 5.In artikel 31 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202285 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de titel "stad" aan de gemeente Herstal verleend wordt sluiten, worden de woorden "stad of" opgeheven.

Art. 6.In artikel 2 van het decreet van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003035552 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de armoedebestrijding type decreet prom. 21/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003035384 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid sluiten betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij de decreten van 18 juli 2008 en 20 december 2013, wordt punt 11° vervangen door wat volgt : "11° lokale besturen : de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, tenzij anders is bepaald.".

Art. 7.In titel VII van het decreet van 22 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/06/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007036415 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVII type decreet prom. 22/06/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007036209 bron vlaamse overheid Kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking sluiten inzake ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt een artikel 15/1 ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 15/1.Artikel 16/1 en 16/2 van deze titel zijn alleen van toepassing op de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.".

Art. 8.Artikel 17 van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 17.Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.".

Art. 9.In paragraaf 1 van artikel 4 van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "gemeenten uit het Nederlandse taalgebied" vervangen door de woorden "de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966";2° in het laatste lid wordt het woord "gemeenten" telkens vervangen door het woord "randgemeenten".

Art. 10.Artikel 4, § 4, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 5, § 1, van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Om het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid te organiseren, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, en wat de randgemeenten betreft om voor subsidiëring in aanmerking te komen, richt de gemeenteraad een jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad.".

Art. 12.In artikel 3 van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten betreffende het Lokaal Cultuurbeleid wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel 2 en titel 3, hoofdstuk 1 tot en met 3, zijn alleen van toepassing op de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.".

Art. 13.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemeenten in het Nederlandse taalgebied" vervangen door de woorden "de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966";2° punt 3° van het tweede lid wordt opgeheven;3° in het derde lid worden de woorden "en het cultuurcentrum" opgeheven.

Art. 14.In titel 3, hoofdstuk 1, van hetzelfde decreet wordt het opschrift vervangen door wat volgt : "Het cultuurbeleid van de randgemeenten".

Art. 15.In titel 3 van hetzelfde decreet wordt het hoofdstuk 3 dat bestaat uit de artikelen 10 en 11, opgeheven.

Art. 16.In artikel 38, tweede lid, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden "vermeld in artikel 10" vervangen door "toegevoegd als bijlage bij dit decreet".

Art. 17.In titel 3, hoofdstuk 6, van hetzelfde decreet wordt afdeling 2, die bestaat uit artikel 49, opgeheven.

Art. 18.In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt : "15° randgemeenten : de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.".

Art. 19.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt het woord "gemeenten" vervangen door het woord "randgemeenten".

Art. 20.In hetzelfde decreet worden in het opschrift van hoofdstuk 2 het woord "gemeenten" vervangen door het woord "randgemeenten".

Art. 21.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet wordt in het opschrift van afdeling 1 het woord "gemeenten" vervangen door het woord "randgemeenten".

Art. 22.In hoofdstuk 2, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt in het opschrift van onderafdeling 1 het woord "gemeenten" vervangen door het woord "randgemeenten".

Art. 23.In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt het woord "gemeenten" vervangen door het woord "randgemeenten".

Art. 24.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt het woord "gemeente" telkens vervangen door het woord "randgemeente".

Art. 25.In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt het woord "gemeente" vervangen door het woord "randgemeente".

Art. 26.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen door wat volgt : "Hoofdstuk 2/1. - De gemeentelijke sportraad en de sportraad voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie".

Art. 27.In hetzelfde decreet worden in het opschrift van hoofdstuk 4 de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid".

Art. 28.In hoofdstuk 4 van hetzelfde decreet worden in het opschrift van afdeling 1 de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid".

Art. 29.In artikel 22 van hetzelfde decreet worden de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid".

In hetzelfde artikel 22, § 1, 4°, worden de woorden "opgenomen in dit decreet" opgeheven.

Art. 30.In artikel 23 van hetzelfde decreet worden de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid".

Art. 31.In artikel 24 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid";2° in punt 1° worden de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid";3° in punt 2° worden de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid".

Art. 32.In artikel 25 tot en met 27 van hetzelfde decreet worden de woorden "de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen" telkens vervangen door de woorden "het lokaal Sport voor Allen-beleid".

Art. 33.In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wordt een punt 31° toegevoegd, dat luidt als volgt : "31° randgemeenten : de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.".

Art. 34.In artikel 13 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 tot en met 3 worden de woorden "steden en gemeenten" telkens vervangen door het woord "randgemeenten";2° in paragraaf 5 worden de woorden "stad of gemeente" vervangen door het woord "randgemeente";3° in paragraaf 6 worden de woorden "steden en gemeenten" vervangen door het woord "randgemeenten". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

Art. 35.In het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, wordt een hoofdstuk IIIquater ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IIIquater. - Bijzondere bepalingen inzake de vaststelling van de aanvullende dotatie".

Art. 36.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIIquater, ingevoegd bij artikel 35, een artikel 19novies ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 19novies.Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt op de begroting van het Vlaamse Gewest een aanvullende dotatie met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds ingeschreven. De aanvullende dotatie bedraagt 130.390.328,71 euro voor het begrotingsjaar 2016 en wordt niet geïndexeerd.".

Art. 37.In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk IIIquater een artikel 19decies ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 19decies.De lijst met gemeenten en hun aandelen in de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19novies, waarop ze vanaf het begrotingsjaar 2016 recht hebben, worden bepaald in bijlage 1 die bij dit decreet is gevoegd.".

Art. 38.In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk IIIquater een artikel 19undecies ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 19undecies.De gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19decies, worden aan de gemeenten uitbetaald voor 50 % op het einde van april van het begrotingsjaar, voor 25 % op het einde van oktober van het begrotingsjaar en voor 25 % op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar.".

Art. 39.In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk IIIquater een artikel 19duodecies ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 19duodecies.De bepalingen, vermeld in artikel 6 tot en met 15, zijn niet van toepassing op de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19novies.".

Art. 40.Aan hetzelfde decreet wordt een bijlage 1 toegevoegd, die bij dit decreet is gevoegd. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 41.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met dien verstande dat de subsidies die toegekend werden in het werkjaar 2015, verantwoord moeten worden volgens de bepalingen die van kracht waren vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

Bijlage bij het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

GEMEENTE

Totaal

%

AALST

2.057.780,34

1,5698 %

AALTER

318.796,75

0,2432 %

AARSCHOT

655.847,64

0,5003 %

AARTSELAAR

258.149,03

0,1969 %

AFFLIGEM

199.766,54

0,1524 %

ALKEN

198.240,31

0,1512 %

ALVERINGEM

107.251,64

0,0818 %

ANTWERPEN

11.751.089,72

8,9643 %

ANZEGEM

248.850,77

0,1898 %

ARDOOIE

122.684,89

0,0936 %

ARENDONK

225.542,66

0,1721 %

AS

123.156,89

0,0940 %

ASSE

814.611,16

0,6214 %

ASSENEDE

212.323,91

0,1620 %

AVELGEM

153.218,90

0,1169 %

BAARLE-HERTOG

152.137,40

0,1161 %

BALEN

351.320,49

0,2680 %

BEERNEM

244.881,45

0,1868 %

BEERSE

289.254,20

0,2207 %

BEERSEL

607.609,90

0,4635 %

BEGIJNENDIJK

93.330,51

0,0712 %

BEKKEVOORT

79.006,96

0,0603 %

BERINGEN

992.112,81

0,7568 %

BERLAAR

115.876,77

0,0884 %

BERLARE

240.954,76

0,1838 %

BERTEM

96.422,48

0,0736 %

BEVER

4.947,11

0,0038 %

BEVEREN

893.880,58

0,6819 %

BIERBEEK

309.168,53

0,2358 %

BILZEN

640.514,71

0,4886 %

BLANKENBERGE

488.238,04

0,3725 %

BOCHOLT

215.222,34

0,1642 %

BOECHOUT

218.009,78

0,1663 %

BONHEIDEN

266.704,82

0,2035 %

BOOM

626.237,73

0,4777 %

BOORTMEERBEEK

177.593,29

0,1355 %

BORGLOON

240.362,23

0,1834 %

BORNEM

641.997,88

0,4897 %

BORSBEEK

236.868,29

0,1807 %

BOUTERSEM

120.754,01

0,0921 %

BRAKEL

149.891,59

0,1143 %

BRASSCHAAT

748.570,77

0,5710 %

BRECHT

380.855,30

0,2905 %

BREDENE

271.868,08

0,2074 %

BREE

355.148,93

0,2709 %

BRUGGE

2.614.389,16

1,9944 %

BUGGENHOUT

219.035,63

0,1671 %

DAMME

178.466,18

0,1361 %

DE HAAN

219.004,85

0,1671 %

DE PANNE

217.494,41

0,1659 %

DE PINTE

195.835,52

0,1494 %

DEERLIJK

185.021,37

0,1411 %

DEINZE

557.916,77

0,4256 %

DENDERLEEUW

393.605,81

0,3003 %

DENDERMONDE

773.883,42

0,5904 %

DENTERGEM

89.646,93

0,0684 %

DESSEL

128.528,47

0,0980 %

DESTELBERGEN

283.115,20

0,2160 %

DIEPENBEEK

267.150,79

0,2038 %

DIEST

670.445,23

0,5114 %

DIKSMUIDE

389.036,19

0,2968 %

DILBEEK

1.197.631,10

0,9136 %

DILSEN-STOKKEM

463.117,40

0,3533 %

DUFFEL

289.708,64

0,2210 %

EDEGEM

407.395,54

0,3108 %

EEKLO

592.924,13

0,4523 %

ERPE-MERE

203.785,99

0,1555 %

ESSEN

311.035,75

0,2373 %

EVERGEM

618.799,03

0,4721 %

GALMAARDEN

129.526,16

0,0988 %

GAVERE

199.538,48

0,1522 %

GEEL

982.045,52

0,7492 %

GEETBETS

77.948,22

0,0595 %

GENK

2.198.359,29

1,6770 %

GENT

5.687.578,08

4,3388 %

GERAARDSBERGEN

740.530,64

0,5649 %

GINGELOM

88.061,38

0,0672 %

GISTEL

192.943,95

0,1472 %

GLABBEEK

143.503,83

0,1095 %

GOOIK

132.891,29

0,1014 %

GRIMBERGEN

1.099.121,34

0,8385 %

GROBBENDONK

181.822,49

0,1387 %

HAACHT

217.659,36

0,1660 %

HAALTERT

256.953,01

0,1960 %

HALEN

129.282,77

0,0986 %

HALLE

862.045,79

0,6576 %

HAM

228.309,90

0,1742 %

HAMME

357.168,32

0,2725 %

HAMONT-ACHEL

219.065,42

0,1671 %

HARELBEKE

483.157,88

0,3686 %

HASSELT

2.210.368,27

1,6862 %

HECHTEL-EKSEL

199.898,10

0,1525 %

HEERS

141.581,38

0,1080 %

HEIST-OP-DEN-BERG

818.177,10

0,6241 %

HEMIKSEM

192.379,34

0,1468 %

HERENT

363.154,30

0,2770 %

HERENTALS

736.458,17

0,5618 %

HERENTHOUT

125.521,10

0,0958 %

HERK-DE-STAD

222.722,19

0,1699 %

HERNE

81.824,36

0,0624 %

HERSELT

218.721,79

0,1669 %

HERSTAPPE

0,00

0,0000 %

HERZELE

271.002,34

0,2067 %

HEUSDEN-ZOLDER

996.395,87

0,7601 %

HEUVELLAND

121.725,35

0,0929 %

HOEGAARDEN

116.188,73

0,0886 %

HOEILAART

208.114,98

0,1588 %

HOESELT

170.009,47

0,1297 %

HOLSBEEK

137.486,27

0,1049 %

HOOGLEDE

192.157,33

0,1466 %

HOOGSTRATEN

334.202,13

0,2549 %

HOREBEKE

3.675,06

0,0028 %

HOUTHALEN-HELCHTEREN

826.248,30

0,6303 %

HOUTHULST

168.362,75

0,1284 %

HOVE

147.390,78

0,1124 %

HULDENBERG

132.233,16

0,1009 %

HULSHOUT

159.125,47

0,1214 %

ICHTEGEM

227.150,88

0,1733 %

IEPER

824.673,22

0,6291 %

INGELMUNSTER

178.683,67

0,1363 %

IZEGEM

515.432,00

0,3932 %

JABBEKE

214.786,06

0,1638 %

KALMTHOUT

272.979,47

0,2082 %

KAMPENHOUT

187.180,79

0,1428 %

KAPELLEN

431.008,29

0,3288 %

KAPELLE-OP-DEN-BOS

134.328,89

0,1025 %

KAPRIJKE

80.130,16

0,0611 %

KASTERLEE

265.958,70

0,2029 %

KEERBERGEN

202.288,01

0,1543 %

KINROOI

196.696,08

0,1500 %

KLUISBERGEN

114.418,66

0,0873 %

KNESSELARE

123.284,24

0,0940 %

KNOKKE-HEIST

661.699,53

0,5048 %

KOEKELARE

88.359,40

0,0674 %

KOKSIJDE

458.631,02

0,3499 %

KONTICH

297.437,54

0,2269 %

KORTEMARK

204.675,25

0,1561 %

KORTENAKEN

125.195,27

0,0955 %

KORTENBERG

291.707,31

0,2225 %

KORTESSEM

124.176,58

0,0947 %

KORTRIJK

2.223.064,63

1,6959 %

KRUIBEKE

241.281,96

0,1841 %

KRUISHOUTEM

123.692,85

0,0944 %

KUURNE

228.669,63

0,1744 %

LAAKDAL

245.659,88

0,1874 %

LAARNE

222.969,09

0,1701 %

LANAKEN

361.463,70

0,2757 %

LANDEN

309.008,03

0,2357 %

LANGEMARK-POELKAPELLE

124.495,23

0,0950 %

LEBBEKE

266.063,22

0,2030 %

LEDE

260.491,95

0,1987 %

LEDEGEM

131.395,94

0,1002 %

LENDELEDE

109.323,37

0,0834 %

LENNIK

131.512,40

0,1003 %

LEOPOLDSBURG

513.989,49

0,3921 %

LEUVEN

2.331.722,77

1,7788 %

LICHTERVELDE

124.084,90

0,0947 %

LIEDEKERKE

331.426,14

0,2528 %

LIER

929.413,20

0,7090 %

LIERDE

114.193,89

0,0871 %

LILLE

174.280,60

0,1330 %

LINT

182.549,84

0,1393 %

LINTER

66.662,54

0,0509 %

LOCHRISTI

306.704,72

0,2340 %

LOKEREN

986.373,46

0,7525 %

LOMMEL

741.409,57

0,5656 %

LONDERZEEL

267.625,20

0,2042 %

LO-RENINGE

14.406,56

0,0110 %

LOVENDEGEM

138.203,59

0,1054 %

LUBBEEK

214.282,51

0,1635 %

LUMMEN

219.432,51

0,1674 %

MAARKEDAL

113.581,78

0,0866 %

MAASEIK

530.007,80

0,4043 %

MAASMECHELEN

1.053.409,46

0,8036 %

MACHELEN

419.587,62

0,3201 %

MALDEGEM

361.630,90

0,2759 %

MALLE

268.754,65

0,2050 %

MECHELEN

2.322.477,30

1,7717 %

MEERHOUT

145.639,96

0,1111 %

MEEUWEN-GRUITRODE

220.148,09

0,1679 %

MEISE

281.826,92

0,2150 %

MELLE

182.360,01

0,1391 %

MENEN

927.696,69

0,7077 %

MERCHTEM

194.943,42

0,1487 %

MERELBEKE

388.453,77

0,2963 %

MERKSPLAS

127.307,66

0,0971 %

MESEN

110.661,78

0,0844 %

MEULEBEKE

183.237,14

0,1398 %

MIDDELKERKE

341.679,87

0,2607 %

MOERBEKE

79.664,40

0,0608 %

MOL

938.637,28

0,7160 %

MOORSLEDE

180.893,72

0,1380 %

MORTSEL

575.138,45

0,4387 %

NAZARETH

214.147,67

0,1634 %

NEERPELT

292.240,31

0,2229 %

NEVELE

200.383,12

0,1529 %

NIEL

136.818,76

0,1044 %

NIEUWERKERKEN

60.243,45

0,0460 %

NIEUWPOORT

225.852,77

0,1723 %

NIJLEN

308.000,36

0,2350 %

NINOVE

801.496,60

0,6114 %

OLEN

205.620,41

0,1569 %

OOSTENDE

1.844.455,70

1,4070 %

OOSTERZELE

178.326,82

0,1360 %

OOSTKAMP

374.223,21

0,2855 %

OOSTROZEBEKE

121.179,95

0,0924 %

OPGLABBEEK

185.971,27

0,1419 %

OPWIJK

234.460,16

0,1789 %

OUDENAARDE

413.093,15

0,3151 %

OUDENBURG

92.064,41

0,0702 %

OUD-HEVERLEE

198.691,34

0,1516 %

OUD-TURNHOUT

217.541,01

0,1660 %

OVERIJSE

561.565,83

0,4284 %

OVERPELT

358.248,98

0,2733 %

PEER

270.256,11

0,2062 %

PEPINGEN

108.169,89

0,0825 %

PITTEM

82.820,52

0,0632 %

POPERINGE

313.263,81

0,2390 %

PUTTE

258.987,89

0,1976 %

PUURS

309.293,86

0,2359 %

RANST

269.626,08

0,2057 %

RAVELS

236.596,65

0,1805 %

RETIE

179.829,08

0,1372 %

RIEMST

171.410,97

0,1308 %

RIJKEVORSEL

187.345,84

0,1429 %

ROESELARE

1.980.822,17

1,5111 %

RONSE

776.123,96

0,5921 %

ROOSDAAL

189.818,51

0,1448 %

ROTSELAAR

243.706,95

0,1859 %

RUISELEDE

53.854,08

0,0411 %

RUMST

226.578,49

0,1728 %

SCHELLE

137.353,75

0,1048 %

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

322.061,23

0,2457 %

SCHILDE

291.079,39

0,2221 %

SCHOTEN

628.732,52

0,4796 %

SINT-AMANDS

123.159,22

0,0940 %

SINT-GILLIS-WAAS

274.977,45

0,2098 %

SINT-KATELIJNE-WAVER

341.240,11

0,2603 %

SINT-LAUREINS

114.754,60

0,0875 %

SINT-LIEVENS-HOUTEM

162.441,72

0,1239 %

SINT-MARTENS-LATEM

123.748,14

0,0944 %

SINT-NIKLAAS

2.115.258,52

1,6136 %

SINT-PIETERS-LEEUW

626.608,28

0,4780 %

SINT-TRUIDEN

1.059.243,49

0,8080 %

SPIERE-HELKIJN

38.241,10

0,0292 %

STABROEK

263.722,98

0,2012 %

STADEN

183.324,58

0,1398 %

STEENOKKERZEEL

194.184,92

0,1481 %

STEKENE

257.737,00

0,1966 %

TEMSE

720.426,49

0,5496 %

TERNAT

433.982,68

0,3311 %

TERVUREN

382.494,03

0,2918 %

TESSENDERLO

385.777,26

0,2943 %

TIELT

533.467,11

0,4070 %

TIELT-WINGE

194.156,69

0,1481 %

TIENEN

802.983,51

0,6126 %

TONGEREN

718.543,41

0,5481 %

TORHOUT

410.220,51

0,3129 %

TREMELO

153.711,14

0,1173 %

TURNHOUT

1.543.621,89

1,1776 %

VEURNE

224.058,72

0,1709 %

VILVOORDE

1.049.281,89

0,8004 %

VLETEREN

46.036,26

0,0351 %

VOEREN

61.646,68

0,0470 %

VORSELAAR

148.245,83

0,1131 %

VOSSELAAR

176.841,09

0,1349 %

WAARSCHOOT

130.989,64

0,0999 %

WAASMUNSTER

218.328,11

0,1666 %

WACHTEBEKE

118.238,23

0,0902 %

WAREGEM

876.378,62

0,6685 %

WELLEN

83.664,43

0,0638 %

WERVIK

328.846,08

0,2509 %

WESTERLO

396.326,83

0,3023 %

WETTEREN

619.810,76

0,4728 %

WEVELGEM

629.203,26

0,4800 %

WICHELEN

184.262,13

0,1406 %

WIELSBEKE

130.506,18

0,0996 %

WIJNEGEM

141.355,39

0,1078 %

WILLEBROEK

552.746,01

0,4217 %

WINGENE

229.315,30

0,1749 %

WOMMELGEM

132.064,37

0,1007 %

WORTEGEM-PETEGEM

80.614,02

0,0615 %

WUUSTWEZEL

284.339,11

0,2169 %

ZANDHOVEN

197.881,36

0,1510 %

ZAVENTEM

646.866,66

0,4935 %

ZEDELGEM

315.864,76

0,2410 %

ZELE

408.104,48

0,3113 %

ZELZATE

247.946,04

0,1891 %

ZEMST

409.077,38

0,3121 %

ZINGEM

119.293,47

0,0910 %

ZOERSEL

349.896,85

0,2669 %

ZOMERGEM

131.902,55

0,1006 %

ZONHOVEN

309.350,63

0,2360 %

ZONNEBEKE

199.268,22

0,1520 %

ZOTTEGEM

381.928,89

0,2914 %

ZOUTLEEUW

127.389,49

0,0972 %

ZUIENKERKE

5.014,44

0,0038 %

ZULTE

231.455,78

0,1766 %

ZUTENDAAL

127.551,74

0,0973 %

ZWALM

122.822,19

0,0937 %

ZWEVEGEM

378.987,29

0,2891 %

ZWIJNDRECHT

345.107,02

0,2633 %

TOTAAL

130.390.328,71

100 %


_______ Nota (1) Zitting 2014-2015 Stukken - Ontwerp van decreet : 357 - Nr.1 - Advies van de Commissie voor Onderwijs aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid : 357 - Nr. 2 - Advies van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid : 357 - Nr. 3 - Verslag van de hoorzitting : 357 - Nr. 4 - Advies van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid : 357 - Nr. 5 - Verslag : 357 - Nr. 6 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 357 - Nr. 7 Handelingen - Bespreking en aanneming : Middagvergadering van 30 juni 2015.

^