Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie : aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 12 juli 2015 wordt de heer PHILIPPAERTS Jacques aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LANAKEN-MAASMECHELEN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Instelling van de lokale politie van de politiezone Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene Bij koninklijk besluit d.d. 12 juli 2015 wordt de lokale politie van de politiezone Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene ingesteld op datum van 1 januari 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015007169 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen **** Orden **** koninklijk besluit ****. 799 van 14 juni 2015 : Het Militair Ereteken van 1 **** klasse voor anciënniteit wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 **** **** Eerste sergeant-majoor **** ****. Eerste sergeant **** ****. **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015009325 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014 betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de informatieplicht aan het navb-cnac Constructiv type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2013-2014 (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015202794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (registratienummer 91395/CO/130) (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203534 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2015 : - is het aan de heer Delvaux, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het re - is aan Mevr. De Nil, K., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervang(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035906 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van voorwaarden om voordeel te verkrijgen type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035928 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de vergoedingen van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende leden van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad voor niet-elitesporters type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203450 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het individueel zuiveringssysteem dat door de vennootschap Purotech in Meeuwen-Gruitrode on Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking er(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015 is het kantoor van de heer Vermeire, V., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik, overgebracht van Jemeppe naar Angleur. Het beroep tot ni

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035947 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015031459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidies Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 april 2015 wordt een subsidie van 65 000,00 euro toegekend aan vzw DAKIRA [ondernemingsnummer 879.503.552] voor een proefproject betreffende een onde type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015031457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidies Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 april 2015 wordt een subsidie van 45 000,00 euro toegekend aan vzw Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden [ondernemingsnummer 464.7 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015031458 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidies Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 mei 2015 wordt een subsidie van 1 789 000,00 euro toegekend aan vzw Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur [ondernemingsnummer 452.113.733] voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015031460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidies Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2015 wordt een subsidie van 20 000,00 euro toegekend aan vzw Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur [ondernemingsnummer 452.113.733] voor h type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015031474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 06-02 Veronese met betrekking tot de perimeter die begrensd wordt door de Correggiostraat, de Titiaanstraat, de Margaretasquare, de Patriottenstraat en de Kortenberglaan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203449 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015 wordt de openbare huisvestingsmaatschappij « Notre Maison » SCRL als enige openbare huisvestingsmaatschappij aangewezen op het grondgebied van de gemeente Ottignies - Louvain-la-Neuv

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203456 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 mei 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juni 2015, heeft de NV van publie b. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 26 juni 2015 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203461 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 26 en 29 juni 2015 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 29 en 30 juni 2015, zij Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6238 en 6245 van de rol van het Hof, werden samengevoegd m(...) type bericht prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203459 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juni 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2015, is beroep tot vernie b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juni 2015 ter post aangetekende brie(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 17 juli 2015 word Bij besluit van 17 juli 2015 wordt G4S Training Services N.V., met ondernemingsnummer 439.864.4(...)

erratum

type erratum prom. 17/06/2013 pub. 24/07/2015 numac 2015203402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011 gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelers-verdelers in geneesmiddelen tot vaststelling van de minimum maandlonen van de bedienden. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015007170 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 806 van 16 juni 2015, wordt de heer Robert Gerits, doctor in de rechten en in de sociale en militaire wetenschappen, op 1 juli 2015 tot docent met voltijdse opdracht in he "Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de a(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2015 numac 2015203256 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015 wordt de heer Vander Bauwhede, Dirk, afgevaardigd bestuurder van de stichting "PELICANO", benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij neemt zijn rang in de Orde in op Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

document

type document prom. 02/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035929 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^