Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2011
gepubliceerd op 25 juli 2011

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2011035609
pub.
25/07/2011
prom.
08/07/2011
ELI
eli/decreet/2011/07/08/2011035609/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JULI 2011. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Onderwijs Afdeling 1. - Basisonderwijs

Art. 2.Aan artikel 85 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. Indien het decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar waarin de werkingsmiddelen voor het betrokken schooljaar zijn opgenomen aanleiding geeft tot meer middelen voor de schoolbesturen van het gesubsidieerd gewoon basisonderwijs of de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs, dan worden deze bijkomende middelen uitbetaald binnen de twee maanden na de bekrachtiging door de Vlaamse Regering van betrokken decreet. »

Art. 3.Aan artikel 86 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. Indien het decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar waarin de werkingsmiddelen voor het betrokken schooljaar zijn opgenomen aanleiding geeft tot meer middelen voor de schoolbesturen van het gesubsidieerd buitengewoon basisonderwijs of de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs, dan worden deze bijkomende middelen uitbetaald binnen de twee maanden na de bekrachtiging door de Vlaamse Regering van betrokken decreet. »

Art. 4.In artikel 112bis van hetzelfde decreet worden de woorden "en het schooljaar 2010-2011" vervangen door de woorden ", 2010-2011 en 2011-2012". Afdeling 2. - Secundair onderwijs

Art. 5.Aan artikel 249 van de Codex Secundair Onderwijs wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. Indien het decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar waarin de werkingsmiddelen voor het betrokken schooljaar zijn opgenomen aanleiding geeft tot meer middelen voor de schoolbesturen van het gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs of de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs, dan worden deze bijkomende middelen uitbetaald binnen de twee maanden na de bekrachtiging door de Vlaamse Regering van betrokken decreet. »

Art. 6.Aan artikel 329 van dezelfde codex wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. Indien het decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar waarin de werkingsmiddelen voor het betrokken schooljaar zijn opgenomen aanleiding geeft tot meer middelen voor de schoolbesturen van het gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs of de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs, dan worden deze bijkomende middelen uitbetaald binnen de twee maanden na de bekrachtiging door de Vlaamse Regering van betrokken decreet. »

Art. 7.In artikel 290 van dezelfde codex worden telkens de woorden "en 2010-2011" vervangen door de woorden ", 2010-2011 en 2011-2012". Afdeling 3. - Stelsel van leren en werken

Art. 8.In artikel 89 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de getallen "3,80" en "2,85" respectievelijk vervangen door de getallen "3,66" en "2,69";2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 95 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 95.§ 1. Onverminderd het in paragraaf 2 gestelde, wordt het maximum aantal subsidieerbare en gegarandeerde deelnemersuren per schooljaar voor de organisatie van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voor de respectieve centra voor deeltijdse vorming en gespreid over de werkingsgebieden van de regionale overlegplatformen als vermeld in artikel 103, als volgt bepaald : 1° werkingsgebied regionaal overlegplatform Antwerpen : a) Arktos : 56.843,50; b) Lejo : 37.878,00; 2° werkingsgebied regionaal overlegplatform Brugge : Groep Intro : 13.593,60; 3° werkingsgebied regionaal overlegplatform Brussel : a) Foyer : 42.744,10; b) Groep Intro : 8.310,10; 4° werkingsgebied regionaal overlegplatform Gent : a) De Werf : 27.448,10; b) Groep Intro : 24.152,60; c) Lejo : 23.614,60; 5° werkingsgebied regionaal overlegplatform Halle-Vilvoorde : Groep Intro : 6.869,10; 6° werkingsgebied regionaal overlegplatform Kempen : Arktos : 32.176,40; 7° werkingsgebied regionaal overlegplatform Leuven : Arktos : 30.858,50; 8° werkingsgebied regionaal overlegplatform Limburg : a) Arktos : 35.687,40; b) Groep Intro : 22.157,80; 9° werkingsgebied regionaal overlegplatform Mechelen : Arktos : 22.631,90; 10° werkingsgebied regionaal overlegplatform Meetjesland : Groep Intro : 7.664,50; 11° werkingsgebied regionaal overlegplatform Midden-West-Vlaanderen : Groep Intro : 6.941,40; 12° werkingsgebied regionaal overlegplatform Oostende : Groep Intro : 14.871,60; 13° werkingsgebied regionaal overlegplatform Waas & Dender : Groep Intro : 26.247,30; 14° werkingsgebied regionaal overlegplatform Westhoek : Groep Intro : 10.629,10; 15° werkingsgebied regionaal overlegplatform Zuid-Oost-Vlaanderen : a) De Werf : 10.749,15 b) Groep Intro : 19.619,55; 16° werkingsgebied regionaal overlegplatform Zuid-West-Vlaanderen : a) Aura : 56.262,10; b) Groep Intro : 5.376,00. § 2. Indien tijdens een bepaald schooljaar het door een centrum voor deeltijdse vorming georganiseerd aantal deelnemersuren minder dan 85 % bedraagt van het maximum aantal subsidieerbare deelnemersuren, dan kan vanaf het daaropvolgend schooljaar het maximum aantal gesubsidieerde deelnemersuren voor dat centrum verminderd worden tot maximum 85 % van het aantal gegarandeerde deelnemersuren. Het op die wijze vrijgekomen aantal uren kan door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden aangewend om nieuwe behoeften te dekken bij bestaande of nieuwe centra voor deeltijdse vorming. § 3. De uitbetaling van de subsidies voor een bepaald schooljaar gebeurt door middel van een eerste schijf in het begin van de maand februari van het schooljaar in kwestie en een tweede schijf in de loop van de maand oktober daaropvolgend. § 4. De berekening van de subsidies per centrum voor deeltijdse vorming is als volgt : 1° de eerste schijf bedraagt 75 % van het maximum aantal subsidieerbare deelnemersuren, vermenigvuldigd met het door de Vlaamse Regering vastgelegde bedrag per deelnemersuur; 2° de tweede schijf wordt berekend door het aantal georganiseerde deelnemersuren te vermenigvuldigen met het door de Vlaamse Regering vastgelegde bedrag per deelnemersuur en dit resultaat te verminderen met het bedrag van de eerste schijf.Indien dit saldo negatief is, wordt tot terugvordering ervan overgegaan. § 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder georganiseerd aantal deelnemersuren verstaan : het, voor alle jongeren van een centrum voor deeltijdse vorming samen, totaal aantal uren dat een jongere opgenomen is in een persoonlijk ontwikkelingstraject, te rekenen vanaf de datum van het gemotiveerd verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding als vermeld in artikel 62, tot en met de laatste lesdag waarin het persoonlijk ontwikkelingstraject wordt gevolgd. »

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt een artikel 95bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 95bis.Voor het schooljaar 2010-2011 wordt het subsidiebedrag van een centrum voor deeltijdse vorming opgetrokken tot het subsidiebedrag voor het schooljaar 2009-2010 in het geval dat de berekening, met toepassing van de voor het schooljaar 2010-2011 vigerende bepalingen, tot een lager resultaat leidt. »

Art. 11.In artikel 106 van hetzelfde decreet worden in punt 5° de woorden "persoonlijke ontwikkelingstrajecten," opgeheven. Afdeling 4. - Kwaliteit van onderwijs

Art. 12.In artikel 28 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1/1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1/1.Voor 2009, 2010 en 2011 wordt het krediet, vermeld in paragraaf 1, respectievelijk vastgelegd op 748.000 euro, 692.000 euro en 467.000 euro. Vanaf het begrotingsjaar 2012 bedraagt het krediet 622.000 euro (exclusief indexering). »; 2° in paragraaf 2 wordt de zin "Het krediet dat vastgelegd werd voor 2011, vermeld in § 1/1, volgt vanaf 2012 de evolutie van de gezondheidsindex.» vervangen door de zin "Het krediet dat vastgelegd wordt vanaf 2012, vermeld in paragraaf 1/1, volgt vanaf 2012 de evolutie van de gezondheidsindex. ». Afdeling 5. - Begeleiders autismespectrumstoornissen

Art. 13.In artikel XI.8 van het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten betreffende het onderwijs XVIII, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten, worden de woorden "en 2010-2011" vervangen door de woorden ", 2010-2011 en 2011-2012". HOOFDSTUK 3. - Vlaams Stedenfonds

Art. 14.Artikel 7 van het decreet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2003035124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, vervangen bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.Van het vastleggingskrediet, verminderd met de voorafname voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), wordt jaarlijks een bedrag van 630.000 euro vooraf genomen voor vorming, sensibilisering en communicatie. Die voorafname wordt ingeschreven op twee aparte basisallocaties in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (libellé Communicatie, Sensibilisering en Vorming Stedenbeleid; en libellé ondersteuning van initiatieven in het kader van het Stedenbeleid). » HOOFDSTUK 4. - Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 15.Artikel 78 van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 78.§ 1. Voor alle subsidieregelingen binnen de begroting van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt voor alle subsidie-elementen die niet loon zijn en waarvan de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van het prijsindexcijfer dat berekend en toegepast wordt overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, of de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigings-grenzen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, de sprong in augustus 2010 niet verrekend. § 2. Voor de subsidie-elementen, andere dan loonkosten, die op een andere wijze aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, wordt geen indexaanpassing toegekend in 2011. § 3. Bovenstaande twee paragrafen zijn niet van toepassing op : - het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden; - de vergoeding betaald aan pleeggezinnen volgens artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidie normen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en op het zakgeld uitbetaald aan minderjarigen volgens artikel 40 van hetzelfde besluit; - het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 07/07/1999 numac 1999035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 sluiten1 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap - voor Personen met een Handicap; - artikel 2 en 2bis van het ministerieel besluit van 10 september 2008 betreffende de vergoeding voor aangesloten onthaalouders en diensten voor onthaalouders; - artikel 49sexies van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 07/07/1999 numac 1999035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, ingevoegd bij het besluit van 17 december 2010; - het zakgeld dat wordt toegekend voor minderjarigen in diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg. » HOOFDSTUK 5. - Gezondheidszorg

Art. 16.In artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 07/07/1999 numac 1999035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998, vervangen bij het decreet van 19 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden "Brussel-Hoofdstad," en de woorden ", wordt opgericht" de zinsnede "en voor de uitvoering van Europese overeenkomsten" ingevoegd;2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 2/1.Het Fonds wordt gespijsd met middelen die in uitvoering van Europese overeenkomsten worden betaald. »; 3° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 3/1.Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven van de administratie Zorg en Gezondheid aangerekend, zowel voor personeel, als voor werking of uitrusting voor zover deze uitgaven verband houden met de uitvoering van Europese overeenkomsten. » HOOFDSTUK 6. - Knelpuntdossiers VAPH en FJW

Art. 17.In artikel 37 van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036457 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van 2009, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt de zin "Het experiment heeft een maximum looptijd van drie jaar. » vervangen door de zin "Het experiment heeft een maximale looptijd van vijf jaar. ». HOOFDSTUK 7. - Fonds CCP-ECP

Art. 18.Bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt een fonds, het "Fonds CCP-ECP" genoemd, opgericht, in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

De middelen van het Fonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor de kosten die ontstaan in het kader van de werking van het Cultuur Contactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP).

Aan het Fonds worden toegewezen de subsidies die in het kader van subsidieovereenkomsten met de Europese Commissie worden ontvangen ter ondersteuning van het Cultuurcontactpunt en het Burgerschapscontactpunt (cofinanciering) en het saldo van de subsidies die de voorgaande jaren werden uitbetaald maar nog niet werden uitgegeven en zich bevinden op de orderekening HBO 8H0400 inclusief eventuele openstaande vorderingen (vastgestelde rechten) op deze orderekening. HOOFDSTUK 8. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen

Art. 19.In artikel 23, § 1, van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, laatst vervangen bij het decreet van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 07/07/1999 numac 1999035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 sluiten, wordt aan het tweede lid een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt : « f) de ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten betreffende de diepe ondergrond. »

Art. 20.In artikel 23, § 1, van hetzelfde decreet, wordt het laatste lid vervangen door wat volgt : « De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen voor al wat kan dienen in het raam van het beleid inzake de verwezenlijking van de eindafwerking van ontginningsgebieden overeenkomstig het Oppervlaktedelfstoffendecreet, de verplichtingen van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten betreffende de diepe ondergrond, ruilverkaveling van landeigendommen en landinrichting, met uitzondering evenwel van de loon- en werkingskosten van de diensten van de Vlaamse Gemeenschap. De effectieve ontvangsten uit gestelde zekerheden kunnen enkel aangewend worden voor uitgaven waarvoor de financiële zekerheden gesteld werden. » HOOFDSTUK 9. - Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

Art. 21.§ 1. Er wordt een "Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu" opgericht, hierna genoemd "het Fonds". Het Fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991. § 2. Het Fonds wordt gespijsd met de retributies voor de behandeling van de aanvraag tot erkenning en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu die worden geheven in uitvoering van artikel 22novies van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. § 3. De inkomsten van het Fonds kunnen aangewend worden voor alle werkingsuitgaven, voor zover deze uitgaven verband houden met de behandeling van de aanvragen tot erkenning en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. HOOFDSTUK 1 0. - Overdracht gronden NV Aquafin

Art. 22.In afwijking van artikel 1, derde lid, en artikel 2 van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen, gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1969 en 6 juli 1989 en van toepassing verklaard op het Vlaamse Gewest bij artikel 22 van het decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, is de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd de gronden met de daarop aanwezige opstallen hierna opgesomd, te verkopen aan de NV Aquafin : 1° RWZI Geraardsbergen, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie A, nrs.746E, 743E2en 743F2; 2° RWZI Boortmeerbeek, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie A, nrs.76D, 41A, 83F2 en 82F; 3° RWZI Grimbergen, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie B, nrs. 151Een 151G; 4° RWZI Alken, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie D, nrs.835e, 850b, 85la en Alken, 2e afdeling, sectie C nr. 11B; 5° RWZI Hoeselt, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie G, nr. 700B; 6° RWZI Kortemark, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie C, nrs. 1245C en 1233B; 7° RWZI Rotselaar, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie A, nr. 12F; 8° RWZI Londerzeel, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie A, nrs. 249A, 250A, 542, 543Ben251H; 9° RWZI Zichen, kadastraal gekend als 6e afdeling, sectie B, nr.959R; 10° RWZI Deinze, kadastraal gekend als 10e afdeling, sectie C, nrs. 359D en 357B; 11° RWZI Parike, kadastraal gekend als 6e afdeling, sectie A, nrs. 1130B, 1131D, 53M en l l32K; 12° RWZI Sint-Maria-Lierde, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie B, nrs.191N en191P; 13° RWZI Kampenhout, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie D, nrs. 356A, 358B, 358C, 360Ken361K; 14° RWZI Ruisbroek-Puurs, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie C, nr.401D; 15° RWZI Boekhoute, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie A, nrs. 556C, 582A en 583; 16° RWZI Steenokkerzeel-Noord, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie D, nr.701B; 17° RWZI Moerbeke, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie E, nr. 415C2; 18° RWZI Ruisbroek/Puurs, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie C, nrs.400B, 399E, 396C en 401C. HOOFDSTUK 1 1. - Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur

Art. 23.In artikel 10.2.4, § 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij decreet van 9 juli 2010, worden de woorden "de gronden en de bijhorende bouwwerken van rioolwaterzuiveringsinstallaties" vervangen door de woorden "de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en/of de bijhorende gronden". HOOFDSTUK 1 2. - Brabo II

Art. 24.In artikel 3, 1°, van het decreet van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202316 bron vlaamse overheid Decreet houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn sluiten houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "drie jaar". HOOFDSTUK 1 3. - Waarborg NV Vlaamse Havens

Art. 25.In het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, artikel 8 vervangen door wat volgt : «

Art. 8.De Vlaamse Regering kan bij afzonderlijk besluit aan bepaalde leningen aangegaan door, obligaties uitgegeven door of schulden van de NV Vlaamse Havens en haar dochterondernemingen een gewestwaarborg toekennen. In afwijking van artikel 8 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest sluiten houdende bepalingen inzake kas-, schuld-, en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om onder meer de verbrekingskosten op te nemen in deze waarborg. » HOOFDSTUK 1 4. - Administratieve sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap

Art. 26.In artikel 13.4.10 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het bedrag "1.000 euro" vervangen door het bedrag "500 euro"; 2° in paragraaf 3 wordt het bedrag "1.000 euro" vervangen door het bedrag "500 euro". HOOFDSTUK 1 5. - Slotbepalingen

Art. 27.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van : - artikelen 4, 7, 8, 9, 11 en 13, die in werking treden op 1 september 2011; - artikel 10, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2010; - artikel 15, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010; - artikelen 16 tot en met 23, die in werking treden op de tiende dag na de bekendmakingervan in het Belgisch Staatsblad ; - artikel 24 heeft uitwerking met ingang van 14 juni 2009.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken. - Ontwerp van decreet + Addenda : 1111, nr. 1. - Amendementen : 1111, nrs. 2 t.e.m. 4. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 1111, nr. 5. - Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media : 1111, nr. 6. - Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed : 1111, nr. 7. - Verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen : 1111, nr. 8. - Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken : 1111, nr. 9. - Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid : 1111, nr. 10. - Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie : 1111, nr. 11. - Tekst aangenomen door de commissies : 1111, nr. 12 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1111, nr. 13.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 29 juni 2011.

^