Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 december 2011
gepubliceerd op 29 december 2011

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011206590
pub.
29/12/2011
prom.
23/12/2011
ELI
eli/besluit/2011/12/23/2011206590/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020


De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2008Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad sluiten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van dit akkoord, waarbij de contracterende partijen de verantwoordelijkheid voor het houden van het Belgische register hebben toevertrouwd aan de Federale Minister bevoegd voor Leefmilieu, en hem ertoe hebben gelast zijn registeradministrateur aan te wijzen binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Overwegende EU-Verordening nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Overwegende dat artikel 41 van deze Richtlijn de registeradministrateur ermee gelast om jaarlijks emissierechten aan de exploitanten toe te wijzen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan sluiten betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan;

Overwegende het besluit van de Europese Commissie van 26 september 2011 tot vaststelling van benchmarks voor de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten aan vliegtuigexploitanten overeenkomstig artikel 3sexies van Richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 houdende wijziging van de Richtlijn 2008/101/EG met het oog op de integratie van de luchtvaartactiviteiten in het communautaire uitwisselingssysteem van broeikasgasemissierechten;

Overwegende diezelfde Richtlijn en overwegende dat zijn omzettingstermijn op 2 februari 2010 verstreek;

Overwegende dat, met het oog op de omzetting van de Richtlijn, de Vlaamse Gemeenschap op 8 mei 2009 een decreet had aangenomen houdende wijziging van het REG- decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft;

Overwegende dat met het oog op de omzetting van de Richtlijn, de Vlaamse Gemeenschap eveneens op 8 mei 2009, in zijn decreet houdende de algemene bepalingen inzake energiebeleid, een beschikking had aangenomen waarbij zij zich, net zoals in het eerste decreet, de administratieve controle toe-eigende van de exploitanten die op België vliegen en verantwoordelijk zijn voor uitgaande of inkomende vluchten afkomstig uit een niet-lidstaat van de Europese Unie, van luchthavens gelegen op het gewestelijk territorium (artikel 9.1.2);

Overwegende dat met het oog op de omzetting van de Richtlijn, het Waalse Gewest hetzelfde criterium voor de verdeling van bevoegdheden heeft gehanteerd in zijn decreet van 6 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010205888 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto sluiten houdende wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten;

Overwegende dat het Grondwettelijk Hof bij zijn arrest nr. 33/2011 van 2 maart 2011, het eerste voornoemde decreet van het Vlaams Gewest van 8 mei 2009 nietig heeft verklaard, stellende dat het gehanteerde bevoegdheidscriterium niet strookte met het exclusieve stelsel tot verdeling van territoriale bevoegdheden van de gewesten, zoals bepaald in de artikelen 5, 39 en 134 van de Grondwet, in combinatie met de artikelen 2 en 19, paragraaf 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, en met de artikelen 2, paragraaf 1ter en 7 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Overwegende dat de Ministerraad, vertegenwoordigd door zijn Minister van Klimaat en Energie, op 7 juli 2011 bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift tot vernietiging van het Waalse decreet van 6 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010205888 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto sluiten heeft ingediend;

Overwegende dat op basis van ditzelfde decreet, de Waalse Regering op 17 november 2011 een besluit heeft aangenomen tot vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan de vliegtuigexploitanten voor de periode 2012 en de periode 2013-2020;

Overwegende dat op basis van het tweede decreet van het Vlaams Gewest van 8 mei 2009, de Vlaamse minister voor Leefmilieu op 28 november 2011, vierentwintig ministeriële besluiten heeft genomen, houdende de totale hoeveelheid emissierechten per exploitant die voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 wordt toegewezen, en de hoeveelheid emissierechten die voor elk jaar van de periode 2013-2020 wordt toegewezen;

Overwegende dat het bevoegdheidscriterium van deze respectieve decreten van het Waals en van het Vlaams Gewest identiek is aan dat van het door het Grondwettelijk Hof vernietigde decreet op grond van zijn niet-conformiteit met de Grondwet en met de bijzondere wetten, en overwegende dat dit een impact kan hebben op de validiteit van de voornoemde toewijzingsbesluiten;

Overwegende dat het Grondwettelijk Hof, in datzelfde arrest, het afsluiten van een samenwerkingsakkoord oplegt voor de omzetting van de Richtlijn door het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Federale Staat, en dit binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden;

Overwegende dat, in afwachting van het afsluiten van dit akkoord, de rechtszekerheid moet worden verzekerd en de kosteloze toewijzing van de rechten aan de exploitanten conform de Richtlijn dient te worden gegarandeerd;

Overwegende dat artikel 3sexies, paragraaf 4, van de Richtlijn, de lidstaten verplicht om de toewijzingen te berekenen en te publiceren ten laatste drie maanden volgend op de beschikking van de Europese Commissie houdende de totale hoeveelheid toe te wijzen rechten, alsook de benchmarks per exploitant, en vanuit de vaststelling dat deze beschikking werd genomen op 26 september 2011;

Overwegende dat het nakende verstrijken van deze termijn het risico op een rechtsvacuüm verergert;

Overwegende dat de toegewezen rechten moeten worden bepaald volgens de benchmarks vastgesteld in de voornoemde beschikking van 26 september 2011, en dit tot in 2020, behalve wanneer er akten worden genomen conform artikel 25bis van de Richtlijn 2008/101/EG die de aanneming van wijzigingen teweegbrengen, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de toepassing van artikel 25bis van de Richtlijn 2008/101/EG, wordt de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten die kosteloos wordt toegewezen aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en voor de periode 2013-2020 als volgt vastgesteld :

Exploitant d'aéronefs

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AIRBORNE EXPRESS

123.595

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

ALLIED AIR LIMITED

110.311

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

AVIASTAR-TU CO.

9.596

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

BRUSSELS AIRLINES

618.266

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

CAL CARGO AIRLINES

195.546

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

CORPORATE WINGS LLC

8

7

7

7

7

7

7

7

7

EGYPTAIR CARGO

70.505

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

Flying Partners CVBA

131

124

124

124

124

124

124

124

124

Flying Service NV

477

451

451

451

451

451

451

451

451

GAFI GENERAL AVIAT

51

48

48

48

48

48

48

48

48

GREAT ALLIANCE WORLD

51

48

48

48

48

48

48

48

48

HAINAN AIRLINES (2)

198.690

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

INTER-WETALL

60

57

57

57

57

57

57

57

57

INTL PAPER CY

11

10

10

10

10

10

10

10

10

KALITTA AIR

750.359

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

MIL BELGIUM

360

340

340

340

340

340

340

340

340

N604FJ LLC

8

8

8

8

8

8

8

8

8

OfficeMax Inc

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RIPPLEWOOD AVTN

15

14

14

14

14

14

14

14

14

SAUDIA

494.213

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

SEA-AIR

39

37

37

37

37

37

37

37

37

SIA CARGO PTE LTD

764.303

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

SOUTHERN AIR

233.209

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

THOMAS COOK ARL BELG

184.172

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

TNT AIRWAYS

575.833

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

TUI AIRLINES - JAF

410.201

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

VF CORP

13

12

12

12

12

12

12

12

12

VF INTERNATIONAL

43

40

40

40

40

40

40

40

40

TOTAL

4.740.070

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487


Art. 2.De registeradministrateur gaat over tot de jaarlijkse toewijzing van de quotahoeveelheden die vermeld zijn in de tabel onder artikel 1 ten gunste van de daarin vermelde exploitanten, overeenkomstig artikel 41 van de EU-Richtlijn nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandardiseerd en beveiligd registersysteem en overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan sluiten betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2011.

M. WATHELET

^