Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 maart 2012

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Electrabel heeft de nietigverklaring gevorderd van h Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012. Deze zaak is ingesc(...)

bron
raad van state
numac
2012018141
pub.
22/03/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Electrabel heeft de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële netto kost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2012 sluiten houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2012 van de primaire en secundaire regeling door verschillende producenten, op zijn minst wat de artikelen 3, 4, 5, 6, 9 en 10 van dit besluit betreft.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.829/XV-1872.

Voor de Hoofdgriffier : Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^