Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012003095 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen Het Directiecomité van de Nationale(...) Krachtens artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen beleggingsonderneminge(...) type wet prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012009120 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****(...) type wet prom. 12/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 wordt aan de heer Frans Beterams, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 april 2012, eervol ontslag uit zijn functies De heer Beterams wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt aan de heer Paolo Caruso, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 februari 2012 eervol ontslag uit zijn functies verleend e De heer Caruso wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, wordt de heer Dirk VAN ****, klasse ****1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse ****2, met de titel van attaché, in het **** **** koninklijk besluit van 6 maart 2012, wordt de heer **** ****, klasse Al met de titel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012021051 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij Koninklijk besluit van 28 november 2011 wordt de Mevr. Fierens, Anne, geboren op 28 oktober 1968, met ingang van 1 september 2011 vast benoemd tot een functie van attaché in de klasse 2 bij de Federale Programmatorische Overheidsdi Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt aan Mevr. Michel, Corinne, geboren op 17 juli 1(...) type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt Mevr. Béatrice Verpoorten, technisch deskundige, met ingang van 1 maart 2011, door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 met als titel attaché en rangi Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt de heer Marc Lombet, technisch deskundige, met ingang van 1 maart 2011, door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 met als titel attaché en ranginnemin Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201750 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011 is de heer Stoefs, E., geassocieerd notaris ter standplaats Geldenaken, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 mei 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Stoefs, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 12(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201752 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Jadoul, N., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot het mandaat van vo - is Mevr. Bruggeman, M., rechter in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, aangewezen tot het (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012201749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit instituut voor hen heeft gemaakt

decreet

type decreet prom. 09/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012035318 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de beleidsondersteunende opdracht voor het beleidsveld Woonbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 2 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de twee taxussen gelegen Eugène Plaskysquar(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 2 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de treurbeuk gelegen Amerikaan(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 2 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de rode beuk gelegen Kastelei(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 2 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de notenboom gelegen Mignot Delstanchestra(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de proc(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012035317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012018141 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Electrabel heeft de nietigverklaring gevorderd van h Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012018145 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Ligue des Droits de l'Homme », heeft de nietigver Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.889/XI-18.750. Voor de Hoofdgriffier : (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel b Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor (...) type erkenning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 22 Deze erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar. Bij ministerieel besluit van 22 feb(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstand Xerius Sociaal Verzekeringsfonds VZW, Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. ZENITO, Sociaal Ve(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 24 januari 2012 wordt de vergunning tot h Bij ministerieel besluit van 24 februari 2012 wordt de vergunning voor het organiseren van een (...) type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 5 januari 2012 wordt de vergunning tot het organiseren v type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 20 februari 2012 wordt de vergunning voor h Dit besluit treedt in werking vanaf 9 januari 2012. Bij ministerieel besluit van 24 februari(...) type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 1 februari 2012 wordt de vergunning voor het Bij ministerieel besluit van 1 februari 2012 wordt de vernieuwing van de vergunning voor het ex(...) type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 5 januari 2012 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 9 januari 2012 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 1 februari 2012 wordt de vergunning tot het exploiteren van type vergunning prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 26 januari 2012 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakin De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 13 maart 2012 hebben H.E. de heer Djibo ISSAKA, de Sjeik Ali Bin Jassim AL-THANI, Mevr. Félicité ONGOUORI NGOUBILI en de heer Eamonn MAC AODHA de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrie H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Vaststelling van de vergaderingen Artikel 1. Het Directiecomité vergadert op verzoek van de Voorzitter in principe minstens eenmaal per maand. De Voorzitter roept daarnaast het Comité bijeen Convocaties Art. 2. De leden moeten de convocaties voor de vergaderingen van het Directiecomité (...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201748 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboranten De vergelijkende selectie van Franstalige laboranten (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG11148) werd afgesloten op 15 maart 2012. Er zijn 3 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 november 2011 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer STRUYE de SWIELANDE Dominicus, 15.11.2011 ambtenaar van de eer(...) Commandeur Mevrn. : DE HAUWERE, Denise, 15.11.2011 STEVENS, Christine, 15.11.2011 VAN H(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 wordt Mevr. Greta VAN GOOL, attaché bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt de heer Niels Vangeel, met ingang van 1 januari 2012, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2011. Een beroep tot type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt Mevr. Sylvie Kwaschin, met ingang van 1 september 2011, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met als titel adviseur, met ranginneming op 1 september 2010. Een beroep type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt de heer Marc Vanbruwaene, met ingang van 1 februari 2012, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2011. Een beroep type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 wordt Mevr. Carine Pissoort, met ingang van 1 februari 2012, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2011. Een beroep to

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/03/2012 numac 2012201728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ingenieurs-architecten De vergelijkende selectie van **** ingenieurs-architecten (niveau ****) voor de Regie der **** (****11072) werd afgesloten op 13 maart 2(...) Er zijn 14 geslaagden.
^