Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 april 2004
gepubliceerd op 07 juni 2004

Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035771
pub.
07/06/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/decreet/2004/04/02/2004035771/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2004. - Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 21, § 3, eerste lid, 1°, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, wordt de volgende zin toegevoegd : « Het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 210 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen voorzover die dagen binnen de aanstellingsperiode vallen. »

Art. 3.Aan artikel 21bis, § 3, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, wordt de volgende zin toegevoegd : « Het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 210 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen voorzover die dagen binnen de aanstellingsperiode vallen. »

Art. 4.Aan artikel 23, § 3, eerste lid, 1°, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wordt de volgende zin toegevoegd : « Het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 210 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen voorzover die dagen binnen de aanstellingsperiode vallen. »

Art. 5.Aan artikel 23bis, § 3, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, wordt de volgende zin toegevoegd : « Het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 210 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen voorzover die dagen binnen de aanstellingsperiode vallen. »

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op 1 juni 2004.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN _______ Nota (1) Zitting 2003 - 2004. Stukken. - Voorstel van decreet : 2034 - Nr. 1. - Amendement : 2034 - Nr. 2. - Verslag : 2034 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2034 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 31 maart 2004 en vergadering van 1 april 2004.

^