Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 juli 2010
gepubliceerd op 06 september 2010

Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024341
pub.
06/09/2010
prom.
09/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/09/2010024341/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JULI 2010. - Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37, 107, tweede lid, en 108 van de Grondwet;

Gelet op de programmawet van 27 december 2004, artikel 239;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan;

Gelet op het nationaal toewijzingsplan van België voor de periode 2008 tot 2012, goedgekeurd door de Europese Commissie op 30 juni 2008;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2008 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Overwegende de Beschikking 2002/358/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen;

Overwegende de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, zoals gewijzigd door de Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004, door de Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008, door de Verordening (EG) nr. 219/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 en door de Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009;

Overwegende de Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 994/2008 van de Commissie van 8 oktober 2008 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op het advies nr. 23/2009 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 2 september 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 9 december 2009;

Gelet op de bevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 februari 2010;

Gelet op het advies 48.064/3 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie en van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : a) "Verordening" : de Verordening (EG) nr.994/2008 van de Commissie van 8 oktober 2008 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en van de Raad en beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad; b) "Richtlijn" : de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij de Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004, door de Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008, door de Verordening (EG) nr.219/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 en door de Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009; c) "beschikking" : de beschikking van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto;d) "algemene voorwaarden" : de voorwaarden betreffende het beheer en het afsluiten van exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen die de overeenkomst tussen de registeradministrateur en de rekeninghouder regelen, zoals bepaald in artikel 5 en in bijlage I;e) "bijkomende voorwaarden" : de voorwaarden betreffende het beheer en het afsluiten van exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen die de overeenkomst tussen de registeradministrateur en de rekeninghouder regelen, zoals bepaald in artikel 5;f) "rekeninghouder" : eenieder die in het bezit is van een rekening in het register voor broeikasgassen van België, overeenkomstig artikel 2 van de verordening;g) "gemachtigd vertegenwoordiger" : een natuurlijk persoon die overeenkomstig artikel 23 van de verordening gemachtigd is de centrale administrateur, een registeradministrateur, een rekeninghouder of een verificateur te vertegenwoordigen;h) "het register" : het overeenkomstig de richtlijn en de beschikking gestandaardiseerd en beveiligd register voor broeikasgassen;i) "exploitanttegoedrekening" : elke overeenkomstig artikel 15 van de verordening gecreëerde rekening in het nationaal registersysteem;j) "persoonstegoedrekening" : elke overeenkomstig artikel 17 van de verordening gecreëerde rekening in het nationaal registersysteem;k) "registeradministrateur" : degene die overeenkomstig de vereisten van de verordening, de richtlijn en de beschikking het nationaal register beheert en bijhoudt;l) "emissierecht" : het recht om gedurende de periode 2005-2007, de periode 2008-2012 en de daaropvolgende periodes van vijf jaar één ton kooldioxide-equivalent uit te stoten, geldig enkel en alleen ter naleving van de vereisten van de richtlijn;m) "Kyoto-eenheid" : een toegewezen eenheid (AAU), een verwijderingseenheid (UA), een emissiereductie-eenheid (ERU) of een gecertificeerde emissiereductie-eenheid (CER), overeenkomstig de verordening;n) "Langetermijn CER" (lCER) : een Kyoto-eenheid zoals gedefinieerd in artikel 2, punt l), van de verordening;o) "Tijdelijke CER" (tCER) : een Kyoto-eenheid zoals gedefinieerd in artikel 2, punt p), van de verordening;p) "bevoegde autoriteit" : de respectievelijk door het Vlaams Gewest, het Waals gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Federale staat, overeenkomstig artikel 18 van de richtlijn aangewezen autoriteit, om in hun naam, onder hun verantwoordelijkheid en in het kader van hun respectieve bevoegdheden de taken die hen krachtens de verordening zijn toegewezen uit te voeren;q) "internationaal transactielogboek" (ITL) : het logboek dat wordt bijgehouden door het Secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering;r) "onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap" (CITL) : het onafhankelijk transactielogboek dat wordt bijgehouden door de centrale administrateur, aangewezen door de Europese Commissie voor het registreren van de verlening, de overdracht en de annulering van emissierechten en dat is aangelegd en wordt beheerd en bijgehouden overeenkomstig artikel 5 van de verordening;s) "overdracht" : de overdracht van emissierechten of Kyoto-eenheden van een exploitant- of een persoonstegoedrekening naar een andere exploitant- of persoonstegoedrekening, ter uitvoering van een opdracht tot overdracht gegeven aan de registeradministrateur overeenkomstig artikelen 44 en 45 van de verordening;t) "centrale administrateur" : is degene die overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2003/87/EG door de Commissie is aangewezen om het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap te beheren en bij te houden;u) "publieke website van het register" : de website die de registeradministrateur onderhoudt en waarop hij, onder meer, alle verplichte publieke informatie in hoofde van de toepasselijke regelgeving publiceert;v) "wettelijke vertegenwoordiger" : de persoon die bevoegd of gemachtigd is om een exploitant of rechtspersoon te vertegenwoordigen en die de exploitant of rechtspersoon bindt door zijn of haar handtekening;w) "proces" : elk van de processen bedoeld in artikel 32 van de verordening. HOOFDSTUK II. - De registeradministrateur en zijn gemachtigde vertegenwoordigers

Art. 2.§ 1. Het register wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder het gezag van de Minister bevoegd voor Leefmilieu. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de registeradministrateur. § 2. De voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu duidt de eerste gemachtigde vertegenwoordiger van de registeradministrateur, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger van de registeradministrateur en desgevallend de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger van de registeradministrateur aan.

De in de eerste lid bedoelde gemachtigde vertegenwoordigers van de registeradministrateur zijn personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. § 3. De eerste en de tweede gemachtigde vertegenwoordiger van de registeradministrateur zijn individueel bevoegd om autonoom te handelen voor alle taken en opdrachten die eigen zijn aan de registeradministrateur uit hoofde van de toepasselijke regelgeving. § 4. De bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger van de registeradministrateur is individueel bevoegd om autonoom te handelen voor alle taken en opdrachten die eigen zijn aan de registeradministrateur uit hoofde van de toepasselijke regelgeving en dit enkel tijdens de gezamenlijke afwezigheid van de eerste gemachtigde vertegenwoordiger en de tweede gemachtigde vertegenwoordiger. Behoudens overmacht, informeren de eerste gemachtigde vertegenwoordiger en de tweede gemachtigde vertegenwoordiger, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger steeds van hun gezamenlijke afwezigheid en de verwachtte duur ervan. § 5. De in paragraaf 2 bedoelde gemachtigde vertegenwoordigers van de registeradministrateur moeten erop toezien dat zij zich niet in een staat van belangenconflict bevinden met één of meerdere rekeninghouders, met één of meerdere verificateurs, of met de centrale administrateur. § 6. De in paragraaf 2 bedoelde gemachtigde vertegenwoordigers van de registeradministrateur behandelen alle informatie, met inbegrip van gegevens over het tegoed van alle rekeningen en alle verrichte transacties, die in het register, in het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap en in het internationaal transactielogboek zijn opgeslagen als vertrouwelijk, tenzij deze informatie wordt gebruikt voor de tenuitvoerlegging van de toepasselijke regelgeving. § 7. De in de tweede paragraaf bedoelde gemachtigde vertegenwoordigers van de registeradministrateur handelen in naam van en onder de verantwoordelijkheid van de registeradministrateur. HOOFDSTUK III. - Creëren van een exploitanttegoedrekening en persoonstegoedrekening

Art. 3.§ 1. Een exploitanttegoedrekening wordt in het nationaal register gecreëerd overeenkomstig artikel 15 van de verordening. Een tegoedrekening wordt toegekend aan iedere exploitant voor elke installatie die hij uitbaat, die onder zijn controle of eventueel, onder zijn economische bevoegdheid valt krachtens het nationaal toewijzingsplan. § 2. De rekeninghouder van een exploitanttegoedrekening is de exploitant van een installatie voor dewelke een exploitanttegoedrekening werd gecreëerd overeenkomstig artikel 15 van de verordening. § 3. De registeradministrateur stelt een activeringsformulier op voor elke exploitanttegoedrekening. Hij bezorgt de exploitant van een installatie waarvoor een exploitanttegoedrekening moet worden gecreëerd, overeenkomstig artikel 15 van de verordening, één activeringsformulier per installatie. § 4. Op dit activeringsformulier duidt de exploitant van een installatie de gemachtigde vertegenwoordigers van de rekeninghouder aan én verklaart hij kennis te nemen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden overeenkomstig artikel 5. § 5. De exploitant van een installatie verzendt het volledige, correct ingevulde en behoorlijk ondertekende activeringsformulier en de daarbij horende bewijsstukken per aangetekend schrijven aan de registeradministrateur. § 6. De registeradministrateur gaat na of het activeringsformulier volledig en correct is ingevuld, of het behoorlijk werd ondertekend en of alle vereiste bewijsstukken zijn bijgevoegd. Is dit niet het geval dan meldt hij dat aan de betrokken exploitant. § 7. Een activeringsformulier voor een exploitanttegoedrekening zal als ongeldig beschouwd worden indien : (a) het onvolledig werd ingevuld (b) het foutief werd ingevuld (c) het niet voorzien is van de noodzakelijke bewijsstukken (d) het niet voorzien is van de noodzakelijke handtekeningen. § 8. De registeradministrateur brengt de exploitant van een installatie op de hoogte indien het activeringsformulier als ongeldig wordt beschouwd. De exploitant is dan verplicht om per aangetekend schrijven een nieuw activeringsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend met alle noodzakelijke bewijsstukken, aan de registeradministrateur te bezorgen.

Art. 4.§ 1. Ieder natuurlijk of rechtspersoon kan aan de registeradministrateur vragen om tot 99 persoonstegoedrekeningen op zijn naam te creëren. Een persoonstegoedrekening in het nationaal register wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 17 van de verordening. § 2. De rekeninghouder van een persoonstegoedrekening is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon op wiens vraag de persoonstegoedrekening wordt gecreëerd, overeenkomstig artikel 17 van de verordening. § 3. De registeradministrateur stelt voor elke persoonstegoedrekening een activeringscontract ter beschikking. § 4. Voor elke persoonstegoedrekening dient één activeringscontract te worden ingevuld door de aanvrager. § 5. Op dit activeringscontract duidt de aanvrager zijn gemachtigde vertegenwoordigers aan en verklaart hij kennis te nemen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden overeenkomstig artikel 5. § 6. De aanvrager verzendt het volledige, correct ingevulde en behoorlijk ondertekende activeringscontract en de daarbij horende bewijsstukken per aangetekend schrijven aan de registeradministrateur. § 7. De registeradministrateur gaat na of het activeringscontract volledig en correct is ingevuld, of het behoorlijk werd ondertekend en of alle vereiste bewijsstukken zijn bijgevoegd. § 8. Een activeringscontract voor een persoonstegoedrekening zal als ongeldig beschouwd worden indien : (a) het onvolledig werd ingevuld (b) het foutief werd ingevuld (c) het niet voorzien is van de noodzakelijke bewijsstukken (d) het niet voorzien is van de noodzakelijke handtekeningen. § 9. De persoonstegoedrekening kan niet geopend worden zolang de registeradministrateur geen geldig activeringscontract ontvangen heeft. HOOFDSTUK IV. - Overeenkomst tussen de registeradministrateur en een rekeninghouder

Art. 5.§ 1. Onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien in artikel 6, komt bij ontvangst door de registeradministrateur van een geldig activeringsformulier of van een geldig activeringscontract de overeenkomst tot stand tussen de rekeninghouder en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de registeradministrateur. Deze overeenkomst wordt beheerst door de algemene voorwaarden en, desgevallend, de bijkomende voorwaarden. De algemene voorwaarden betreffende het beheer en de sluiting van exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen zijn opgenomen in bijlage. § 2. De registeradministrateur kan bijkomende voorwaarden betreffende het beheer en de sluiting van exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen vaststellen of desgevallend wijzigen. De voorzitter van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu treedt op voor het vaststellen van de bijkomende voorwaarden en voor het vaststellen van de wijzigingen aan de bijkomende voorwaarden, die betrekking hebben op : a) het adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail, de publieke website en alle andere relevante contactgegevens van de registeradministrateur;b) de gemachtigde vertegenwoordigers van de registeradministrateur aangeduid overeenkomstig artikel 2, § 2;c) technische evoluties van de software die gebruikt wordt om het register voor broeikasgassen bij te houden;d) de beveiliging van het register voor broeikasgassen;e) de beveiliging van de informatie op de publieke website van het register;f) de wijze waarop de schriftelijke, mondelinge of elektronische communicatie plaatsvindt tussen de registeradministrateur en : (i) de rekeninghouder of gemachtigde vertegenwoordiger van een exploitanttegoedrekening (iii) een kandidaat-rekeninghouder van een persoonstegoedrekening (iv) een rekeninghouder of gemachtigde vertegenwoordiger van een persoonstegoedrekening (iv) een verificateur of zijn gemachtigde vertegenwoordigers;g) de wijze waarop aan een gemachtigd vertegenwoordiger van een rekeninghouder toegang wordt verleend tot de overeenkomstige exploitanttegoedrekening of overeenkomstige persoonstegoedrekening in het register voor broeikasgassen;h) de wijze waarop de identiteit en indien van toepassing de bevoegdheden worden bewezen van : (i) de persoon die de exploitant van een installatie kan verbinden; (ii) de persoon die een rechtspersoon kan verbinden als rekeninghouder van een persoonstegoedrekening; (iii) de natuurlijke persoon die als rekeninghouder van een persoonstegoedrekening optreedt; (iv) de gemachtigde vertegenwoordigers van een rekeninghouder; (v) de gemachtigde vertegenwoordigers van een verificateur; § 3. De bijkomende voorwaarden en de wijzigingen aan de bijkomende voorwaarden treden in werking de eerste dag volgend op de publicatie ervan op de publieke website van het register. HOOFDSTUK V. - Retributies

Art. 6.§ 1. Een rekeninghouder is elk kalenderjaar een retributie verschuldigd die bestemd is als bijdrage tot de werkingskosten van het register en dit voor elke tegoedrekening die hij in het register bezit. De retributie is onafhankelijk van de bestaansduur van de tegoedrekening in de loop van het overeenkomstige kalenderjaar of van het gebruik van de tegoedrekening door de rekeninghouder of zijn gemachtigde vertegenwoordigers. § 2. De eerste retributie is, voor exploitanttegoedrekeningen, verschuldigd vanaf het moment waarop de tegoedrekening gecreëerd wordt in het register, overeenkomstig artikel 3. § 3. Voor persoonstegoedrekeningen is het activeringscontract van kracht na betaling van de eerste retributie. De registeradministrateur stuurt deze retributie op naar de aanvrager binnen de tien werkdagen volgend op de ontvangst van het activeringscontract overeenkomstig artikel 4, § 6. Indien de retributie niet overgemaakt wordt binnen de zestig dagen na ontvangst, kan de registeradministrateur de procedure voor de aanvraag stopzetten. § 4. Indien het activeringscontract voor persoonstegoedrekeningen, ter afwijking van § 3, na 15 december ontvangen wordt, zal de registeradministrateur de eerste retributie versturen voor 20 januari van het volgende jaar. § 5. Voor exploitanttegoedrekeningen dient de retributie niet langer overgemaakt te worden vanaf het tweede jaar volgend op de intrekking, de inlevering of het vervallen van de broeikasgasvergunning, voor zover de registeradministrateur hiervan op de hoogte gebracht wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. § 6. Voor persoonstegoedrekeningen dient de retributie van het jaar volgend op de sluiting van de tegoedrekening overeenkomstig de bijlage niet langer overgemaakt te worden. § 7. Ter afwijking van paragraaf 6 en indien de tegoedrekening gesloten werd overeenkomstig artikel 18, paragraaf 2, van de verordening, dient de retributie niet overgemaakt te worden voor het jaar van de sluiting indien de rekening gedurende dit jaar geblokkeerd was. § 8. Het basisbedrag van de retributie bedraagt per kalenderjaar : a) 450 euro per exploitanttegoedrekening;b) 450 euro per persoonstegoedrekening. § 9. De retributie is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer en wordt berekend aan de hand van de volgende formule : Basisbedrag x nieuw indexcijfer basisindexcijfer Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de retributie slaat.

Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van januari 2005. § 10. De betalingstermijn bedraagt zestig dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de retributie. § 11. De retributie is niet verschuldigd voor diensten van de Federale Staat HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 7.Het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan wordt opgeheven.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Begroting, de Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

BIJLAGE Algemene voorwaarden inzake het beheer van exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in het register voor broeikasgassen 1. Definities § 1.Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder : a) "het koninklijk besluit" : het koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan;b) "de gebruikers" : de gemachtigde vertegenwoordigers van een rekeninghouder;c) "een rekening" : een persoonstegoedrekening of een exploitanttegoedrekening;d) "de overeenkomst" : de overeenkomst tussen de registeradministrateur en een rekeninghouder overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit;e) "de bijkomende voorwaarden" : de voorwaarden die overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit worden opgesteld. § 2. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden zijn de definities opgenomen in het koninklijk besluit, de richtlijn, de verordening en de beschikking van toepassing. 2. Toegang tot de tegoedrekeningen van het nationaal register 2.1 Toegang tot de exploitanttegoedrekening De registeradministrateur zal een eerste gemachtigde vertegenwoordiger, een tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger van een rekeninghouder enkel toegang tot hun exploitanttegoedrekening verlenen wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is : a) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger van de exploitant werd aan hem verstrekt;b) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger van de exploitant bij de aanduiding van de gemachtigde vertegenwoordigers werd aan hem verstrekt;c) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de identiteit van de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende vertegenwoordiger werd aan hem verstrekt;d) alle andere informatie die krachtens de verordening kan worden vereist werd aan de registeradministrateur verstrekt door de rekeninghouder, de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger;e) de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger zijn natuurlijke personen;f) het activeringsformulier werd correct ingevuld en ondertekend door de rekeninghouder, eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger;g) het activeringsformulier werd aangetekend verstuurd met ontvangstbevestiging aan de registeradministrateur en werd door hem ontvangen;h) de rekeninghouder verklaart kennis te nemen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit. 2.2 Toegang tot de persoonstegoedrekening voor een rechtspersoon De registeradministrateur zal een eerste gemachtigde vertegenwoordiger, een tweede gemachtigde vertegenwoordiger en desgevallend een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger van een rekeninghouder enkel toegang tot hun persoonstegoedrekening verlenen wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is : a) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger van de rekeninghouder werd aan hem verstrekt;b) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die de rechtspersoon kan verbinden bij de aanduiding van de gemachtigde vertegenwoordigers werd aan hem verstrekt;c) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de identiteit van de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger werd aan hem verstrekt;d) alle andere informatie die krachtens de verordening kan worden vereist werd aan de registeradministrateur verstrekt door de rekeninghouder, de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger;e) de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger zijn natuurlijke personen;f) het activeringscontract werd correct ingevuld en ondertekend door de rekeninghouder, de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger;g) het activeringscontract werd aangetekend verstuurd met ontvangstbevestiging aan de registeradministrateur en werd door hem ontvangen;h) de rekeninghouder verklaart kennis te nemen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit;i) de registeradministrateur heeft de eerste betaling van de retributie voor de persoonstegoedrekening ontvangen, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit. 2.3 Toegang tot de persoonstegoedrekening voor een natuurlijk persoon De registeradministrateur zal een eerste gemachtigde vertegenwoordiger, een tweede gemachtigde vertegenwoordiger en desgevallend een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger van een rekeninghouder enkel toegang tot hun persoonstegoedrekening verlenen wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is : a) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de identiteit van de rekeninghouder werd aan hem verstrekt;b) alle informatie die de registeradministrateur redelijkerwijs zou kunnen vereisen voor het onomstotelijk bevestigen van de identiteit van de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger werd aan hem verstrekt;c) alle andere informatie die krachtens de verordening kan worden vereist werd aan de registeradministrateur verstrekt door de rekeninghouder, de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger;d) de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger zijn natuurlijke personen;e) het activeringscontract werd correct ingevuld en ondertekend door de rekeninghouder, de eerste gemachtigde vertegenwoordiger, de tweede gemachtigde vertegenwoordiger en, desgevallend, de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger;f) het activeringscontract werd aangetekend verstuurd met ontvangstbevestiging aan de registeradministrateur en is door hem ontvangen;g) de rekeninghouder verklaart kennis te nemen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit;h) de eerste betaling van de retributie voor de persoonstegoedrekening, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit is ontvangen door de registeradministrateur. 2.4 On line toegang tot de tegoedrekeningen § 1. Overeenkomstig artikel 80 van de verordening, moet de registeradministrateur de nodige gepaste maatregelen nemen zodat het register on-line toegankelijk is voor de gebruikers. De administrateur zorgt er voor dat de onderbrekingen in de on-line toegang tot een minimum beperkt zijn. § 2. De registeradministrateur heeft het recht de on-line toegang tot de tegoedrekeningen op te schorten : a) omwille van technische redenen, zoals het onderhoud van het systeem, het herstellen van defecten en het corrigeren van fouten;b) om elke daadwerkelijke of mogelijke storing die het normaal functioneren van het nationaal register kan hinderen te verhelpen;c) om elke daadwerkelijke of mogelijke inbreuk op de veiligheid die het normaal functioneren van het nationaal register kan in het gedrang brengen te verhelpen. § 3. De registeradministrateur brengt de gebruikers zo gauw als mogelijk op de hoogte van elke onderbreking van de on-line toegang tot de tegoedrekeningen. 2.5 Opschorting van de on-line toegang tot de tegoedrekeningen voor één of meerdere welbepaalde gebruikers § 1. De registeradministrateur heeft het recht om de toegang tot de tegoedrekeningen van één of meerdere gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, wanneer hij, overeenkomstig artikel 67 van de verordening, redelijkerwijs kan aannemen dat die gebruiker poogt, zou kunnen pogen of heeft gepoogd : a) toegang te verkrijgen tot rekeningen of processen waarvoor hij geen toegangsmachtiging bezit;b) herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot een rekening of proces met gebruikmaking van een niet-correcte gebruikersnaam of een niet-correct wachtwoord;of c) de veiligheid van het register of het registersysteem te ondermijnen. § 2. Elke gebruiker moet onmiddellijk aan de registeradministrateur vragen om de toegang tot zijn rekening te blokkeren wanneer hij een misbruik vaststelt of vermoedt of indien hij redenen heeft om aan te nemen dat er misbruik kan gemaakt worden of wordt gemaakt van zijn toegangsrecht, bij voorbeeld ten gevolge van het bekendmaken van het paswoord of van de persoonlijke authentificeringssleutel die hem toegang verleent tot zijn tegoedrekening. De registeradministrateur heeft het recht om alle nodige informatie op te vragen ter staving van de identiteit van de gebruiker die hem vraagt om zijn toegang tot zijn rekening te blokkeren. § 3. Om de toegang opnieuw te deblokkeren, moet de gebruiker een behoorlijk ondertekende fax sturen naar de registeradministrateur gebruik makend van het sjabloon dat beschikbaar is via het register ofwel moet hij handelen overeenkomstig de instructies meegedeeld op het register en/of de publieke website ervan.

Na ontvangst van de aanvraag en op voorwaarde dat de registeradministrateur van oordeel is dat de onderbreking kan worden beëindigd, gaat hij over tot het deblokkeren van de toegang. § 4. Elke gebruiker kan aan de registeradministrateur een nieuw paswoord vragen indien hij dit vergeten is. Hiervoor moet de gebruiker een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen naar de registeradministrateur gebruik makend van het sjabloon dat beschikbaar is via het register ofwel moet hij handelen overeenkomstig de instructies meegedeeld op het register en/of de publieke website ervan. Na ontvangst van de aanvraag en na verificatie van de handtekening zal de registeradministrateur de gebruiker een nieuw paswoord bezorgen. 3. Overdracht van de tegoedrekeningen 3.1 Onder levenden § 1. Exploitanttegoedrekening a) De rekeninghouder van een exploitanttegoedrekening kan een exploitanttegoedrekening, inclusief de eraan verbonden rechten en verplichtingen, alleen overdragen samen met de exploitatie waaraan ze verbonden is.In geval van overdracht van de exploitanttegoedrekening, levert de overnemer van de exploitanttegoedrekening het schriftelijk bewijs van de overdracht per aangetekend schrijven aan de registeradministrateur en vraagt hij dienovereenkomstig aan de registeradministrateur om de gegevens van het activatieformulier dienovereenkomstig te wijzigen. b) Overnemer en overdrager zijn hoofdelijk gehouden t.o.v. de registeradministrateur voor de verplichtingen van de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 5 van het koninklijk besluit, die verbonden is aan de overgedragen exploitanttegoedrekening. § 2. Persoonstegoedrekening a) De rekeninghouder van één of meer persoonstegoedrekeningen kan één of meer van zijn of haar persoonstegoedrekeningen inclusief de eraan verbonden rechten en verplichtingen overdragen aan een derde.In geval van overdracht van de persoonstegoedrekening, levert de overnemer van de persoonstegoedrekening het schriftelijk bewijs van de overdracht per aangetekend schrijven aan de registeradministrateur en vraagt hij of zij aan de registeradministrateur om de gegevens van het activeringscontract dienovereenkomstig te wijzigen. b) Overnemer en overdrager zijn hoofdelijk gehouden t.o.v. de registeradministrateur voor de verplichtingen van de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 5 van het koninklijk besluit, die verbonden zijn aan de overgedragen exploitanttegoedrekening. 3.2 Wegens overlijden § 1. In geval van overlijden van een rekeninghouder, gaan de exploitanttegoedrekening en/of persoonstegoedrekening en de eraan verbonden rechten en verplichtingen over op de rechtsopvolger(s) van de rekeninghouder. § 2. De rechtsopvolger(s) van de rekeninghouder dienen het bewijs van het overlijden en van hun rechten te leveren en vragen aan de registeradministrateur om de gegevens van het activatieformulier dienovereenkomstig te wijzigen. 4. Blokkeren van een rekening 4.1 Blokkeren van een exploitanttegoedrekening krachtens de verordening § 1. Overeenkomstig artikel 26 van de verordening kan de registeradministrateur de overdracht van emissierechten of Kyoto-eenheden vanaf een exploitanttegoedrekening voor een installatie blokkeren of deblokkeren. 4.2 Blokkeren van een rekening bij niet-betaling van de jaarlijkse retributie § 1. Met uitzondering van inkomende transfers en van de inlevering zal de registeradministrateur de overdracht van alle emissierechten of Kyoto-eenheden blokkeren vanaf elke rekening waarvoor de jaarlijkse retributie niet binnen de voorziene termijn, overeenkomstig artikel 6, § 10 van het koninklijk besluit, overgemaakt werd. § 2. De registeradministrateur zal de overdracht van emissierechten of Kyoto-eenheden vanaf de desbetreffende rekening deblokkeren ten laatste vijftien werkdagen na de betaling van de retributie. 5. Afsluiten van een tegoedrekening 5.1 Een exploitanttegoedrekening Een exploitanttegoedrekening wordt door de registeradministrateur afgesloten overeenkomstig artikel 16 van de verordening. 5.2 Een persoonstegoedrekening Een persoontegoedrekening wordt door de registeradministrateur afgesloten overeenkomstig artikel 18 van de verordening. 6. De processen in het nationaal register 6.1 Uitvoering van de processen § 1. Aan de registeradministrateur gerichte verzoeken om processen uit te voeren worden door een gemachtigde vertegenwoordiger namens en voor rekening van de rekeninghouder ingediend. § 2. De gemachtigde vertegenwoordigers handelen namens en onder de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder voor alle verrichtingen in verband met zijn tegoedrekening. 6.2 Bewijzen ontvankelijk via elektronische weg § 1. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit en onderhavige algemene voorwaarden die een bepaalde vormvoorwaarde opleggen voor kennisgevingen, komen de rekeninghouder en de registeradministrateur overeen dat alle informatie die zij via elektronische weg op het nationaal register uitwisselen bewijzen zijn die ontvankelijk, geldig en inroepbaar zijn en dezelfde bewijskracht hebben als een geschreven tastbaar document. Zij verbinden er zich dus toe om deze niet te betwisten op grond van hun elektronische aard. § 2. De voorwaarden inzake authentificering en het bewijzen van de overdrachtsorders zijn over het algemeen van toepassing op alle processen die technisch moeten kunnen worden uitgevoerd via elektronische weg op het nationaal register. 6.3. Authentificering middels gebruikersnaam en paswoord Het gebruik van een gebruikersnaam en een apart, eigen paswoord per gebruiker is een geldig en inroepbaar authentificeringsmiddel, onverminderd de mogelijkheid voor de registeradministrateur om, overeenkomstig § 4 van 6.5, bij uitzondering een overdrachtsorder uit te voeren op basis van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

De rekeninghouder erkent bijgevolg dat de registeradministrateur op een geldige manier en zonder enige verantwoordelijkheid te lopen een overdrachtsorder kan uitvoeren, ingevoerd door een gemachtigd vertegenwoordiger met gebruikmaking van de gebruikersnaam en het paswoord die hem werden toegekend door de registeradministrateur om zich te authentificeren. 6.4. Authentificering middels een persoonlijke authentificeringssleutel Het gebruik van een persoonlijke authentificeringssleutel is een geldig en inroepbaar authentificeringsmiddel, onverminderd de mogelijkheid voor de registeradministrateur om, overeenkomstig § 4 van 6.5, bij uitzondering een overdrachtsorder uit te voeren op basis van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. De rekeninghouder erkent bijgevolg dat de registeradministrateur op een geldige manier en zonder enige verantwoordelijkheid te lopen een overdrachtsorder kan uitvoeren, ingevoerd door een gemachtigd vertegenwoordiger met gebruikmaking van de persoonlijke authentificeringssleutel die hem werd toegekend door de registeradministrateur om zich te authentificeren. 6.5 Overdrachtorders § 1. De gemachtigde vertegenwoordigers geven hun overdrachtsorders via elektronische weg met gebruikmaking van hun gebruikersnaam en hun paswoord of van hun persoonlijke authentificeringssleutel. § 2. In de overdrachtorders moet worden vermeld : a) de naam van de rekeninghouder, b) de naam van de uitgifterekening, c) het nummer van de uitgifterekening, d) de hoeveelheid over te dragen emissierechten of Kyoto-eenheden, e) het nummer van de rekening van de bestemmeling f) de identificatiecode van het register van de bestemmeling, g) indien noodzakelijk, de naam en de handtekening van ten minste één gemachtigd vertegenwoordiger. § 3. De registeradministrateur is niet aansprakelijk voor een overdrachtsorder ingevoerd door een gemachtigd vertegenwoordiger van een rekeninghouder met gebruikmaking van een gebruikersnaam en het paswoord of de persoonlijke authentificeringssleutel. Elke overdrachtsorder ingevoerd via het register zal worden verondersteld geldig te zijn ingegeven door de gemachtigde vertegenwoordiger van een rekeninghouder en de registeradministrateur zal de overdracht geldig kunnen uitvoeren op basis van deze overdrachtsorder. § 4. De registeradministrateur kan uitzonderlijk beslissen overdrachtsorders uit te voeren die per aangetekend schrijven en met ontvangstbevestiging werden gegeven. De gegeven overdrachtsorders moeten door een gemachtigd vertegenwoordiger van de rekeninghouder behoorlijk ondertekend en gedateerd zijn. § 5. De overdrachtorders die gegeven worden aan de registeradministrateur mogen geen enkele twijfel laten bestaan over hun inhoud. De rekeninghouder gaat de juistheid na van het nummer van de rekening van de bestemmeling, het aantal en het soort over te dragen emissierechten. De registeradministrateur heeft het recht nadere details te vragen omtrent ieder overdrachtorder waarover twijfel bestaat, zelfs al veroorzaakt dit een bijkomende termijn voor de overdracht. 6.6 De overdracht § 1. De registeradministrateur voert, op verzoek van een rekeninghouder, elke overdrachtsorder uit tussen tegoedrekeningen of voert de orders voor het overdragen van emissierechten tussen registers uit, overeenkomstig de overdrachtbepalingen in de geldende reglementering. § 2. Ingeval van niet-overeenstemming van de overdrachtsorder of van een ontoereikende hoeveelheid emissierechten op de rekening ten opzichte van het aantal emissierechten waarover de overdrachtorder handelt, wijst de registeradministrateur de overdrachtsorder af en brengt de rekeninghouder hiervan op de hoogte. 6.7. Kennisgeving van de overdracht Bij elke overdracht vanaf een rekening, stelt de registeradministrateur de gemachtigde vertegenwoordigers in kennis van de overdracht met vermelding van de belangrijkste kenmerken van de desbetreffende overdracht. 6.8 Betwistingen omtrent overdrachtorders, overdrachten, overdrachtberichten en rekeningoverzichten § 1. Onverminderd § 3 van 6.5, moet elke betwisting of klacht omtrent een overdrachtbericht of een rekeningoverzicht door de rekeninghouder geadresseerd worden aan de registeradministrateur binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het desbetreffende bericht of rekeningoverzicht. Na die termijn wordt de rekeninghouder geacht in te stemmen met de inhoud. § 2. Bovendien moet elke betwisting of klacht betreffende het ontbreken van een overdrachtbericht aan de registeradministrateur worden geadresseerd binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen, naar gelang van het geval, vanaf de desbetreffende overdracht. Na die termijn wordt elk verzoek van de rekeninghouder onontvankelijk. § 3. Bij elke betwisting in verband met overdrachtorders, overdrachten, overdrachtberichten en rekeningoverzichten is een aangetekende brief met ontvangstmelding, ondertekend door één van de gemachtigde vertegenwoordigers van de rekeninghouder vereist. § 4. De registeradministrateur garandeert niet dat betwiste overdrachtorders, overdrachten, overdrachtberichten en rekeningsoverzichten kunnen worden gewijzigd. 6.9 Kennisgevingen in verband met het creëren, het bijwerken of het afsluiten van een rekening Overeenkomstig artikel 20 van de verordening stelt de registeradministrateur de rekeninghouder in kennis van het creëren, het bijwerken of het afsluiten van zijn tegoedrekening. 7. Inlichtingen en gegevens 7.1 Actualiteit, juistheid en volledigheid van de vereiste informatie in het activeringsformulier of contract § 1. De rekeninghouder moet er zich van vergewissen dat de registeradministrateur op ieder moment beschikt over alle in het activeringsformulier of contract vereiste gegevens voor elke gemachtigde vertegenwoordiger. § 2. De rekeninghouder moet aan de registeradministrateur onverwijld en per fax, of overeenkomstig de geschreven instructies van de registeradministrateur, het volgende meedelen : a) elke wijziging in de gegevens die vermeld zijn in het activeringscontract voor de opening van de tegoedrekeningen, evenals elke wijziging die relevant is voor het beheren van de rekening;b) elke inconsequentie of fout vastgesteld in de gegevens waarover de registeradministrateur beschikt;c) elke herroeping van de bevoegdheden toegekend aan een gemachtigd vertegenwoordiger.Deze herroeping zal slechts tegen de registeradministrateur inroepbaar zijn voor de transacties uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van vijf dagen volgend op de ontvangst van deze kennisgeving. De rekeninghouder kan dus geen enkele betaling betwisten die werd uitgevoerd op bevel van de afgezette vertegenwoordiger vooraleer de registeradministrateur de kennisgeving van zijn afzetting heeft ontvangen. In het geval dat een onmiddellijke herroeping noodzakelijk blijkt te zijn, kan de rekeninghouder dit expliciet aan de registeradministrateur vragen per telefoon, met bevestiging per fax. § 3. Ter afwijking van § 2 moeten volgende wijzigingen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gecommuniceerd worden aan de registeradministrateur : - elke wijziging van wettelijke of gemachtigde vertegenwoordiger; - de eventuele afzetting van de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger; - de eventuele aanduiding van een bijkomend gemachtigd vertegenwoordiger - elke commerciële operatie die een weerslag heeft op de structuur van de rekeninghouder, zoals daar zijn overname, fusie of faillissement, evenals elke wijziging van benaming. 8. Vertrouwelijkheid en bescherming van de gegevens 8.1 Beschermde informatie en reikwijdte van de bescherming § 1. Alle informatie die in het nationaal register is opgenomen alsook de informatie die door de registeradministrateur is verzameld in het kader en ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van de onderhavige overeenkomst zijn behalve voor de tenuitvoerlegging van de vereisten van de toepasselijke regelgeving vertrouwelijk. § 2. Geen enkele vorm van informatie die voor het publiek via een andere weg dan het nationaal register toegankelijk is of is geweest, wordt, voor zover die toegankelijkheid geoorloofd is of is geweest, uit hoofde van de onderhavige overeenkomst als vertrouwelijk beschouwd.

Derden aan wie deze informatie kan worden meegedeeld § 1. De rekeninghouder wordt erover ingelicht dat de vereisten vermeld onder 8.1 de registeradministrateur er met name toe verplichten krachtens de geldende regelgeving of een rechterlijke beslissing bepaalde inlichtingen mee te delen aan het publiek, de Europese Commissie, het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap, het internationaal transactielogboek of om het even welke andere instantie. § 2. De rekeninghouder wordt erover ingelicht dat, als de registeradministrateur een of ander risico vermoedt dat het register zou worden gebruikt voor fraude, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, hij alle relevante gegevens aan de bevoegde autoriteiten, die onder meer de Procureur des Konings kunnen zijn, zal doorgeven. 8.3 Verwerking van persoonsgegevens § 1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vormt de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld of verspreid vanaf de publieke website van het register en de activeringsformulieren, het voorwerp van een voorafgaande verklaring in België bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. § 2. De persoonsgegevens die mogelijk door middel van de publieke website van het register en de activeringsformulieren kunnen worden verzameld en door de registeradministrateur kunnen worden verwerkt, zijn ten minste de identiteit (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats), het postadres, de telefoon- en faxnummers alsook het elektronische adres. § 3. De registeradministrateur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die hem zijn meegedeeld door een rekeninghouder of door een van zijn gemachtigde vertegenwoordigers. Deze gegevens worden verzameld teneinde de rekeninghouder en zijn gemachtigde vertegenwoordigers te identificeren en de toepasselijke regelgeving uit te voeren. § 4. De registeradministrateur bewaart de persoonsgegevens van de gebruikers bij wijze van archiefverwerking en voor eventueel statistisch gebruik, en dit voor een duur die de termijn niet overschrijdt die nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken waarvoor de gegevens worden verkregen of waarvoor ze later worden verwerkt, of desgevallend met de garanties die worden bepaald overeenkomstig artikel 4, 5° van bovenvermelde wet van 8 december 1992. § 5. Iedere gemachtigde vertegenwoordiger die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om de registeradministrateur het volgende te vragen, op voorwaarde dat zijn aanvraag niet overduidelijk ongerechtvaardigd is door het repetitieve en systematische karakter ervan : a) informatie met betrekking tot het doel van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de eventuele derden voor wie deze gegevens zijn bestemd;b) het meedelen van informatie met betrekking tot het doorgeven van persoonsgegevens die op de vertegenwoordiger betrekking hebben en bestemd zijn voor een staat die geen lid van de Europese Unie is;c) het meedelen in een toegankelijke vorm van persoonsgegevens die op de vertegenwoordiger betrekking hebben alsook om het even welke beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens.Een kopie van de persoonsgegevens wordt gratis aan de gemachtigde vertegenwoordiger bezorgd. § 6. Iedere gebruiker die zijn identiteit bewijst, kan eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het gebruik of de bewaring verboden zou zijn, naargelang het geval worden rechtgezet, aangevuld, bijgewerkt of gewist. In het kader van de uitoefening van dit recht mogen de gebruiker geen kosten worden aangerekend. § 7. De rechten van iedere gebruiker inzake inzage en rechtzetting worden uitgeoefend door de registeradministrateur aan te schrijven op het adres dat deze aan de gebruikers meedeelt. § 8. Indien de toepasselijke regelgeving het toestaat en voor zover ze hierin voorziet, aanvaardt iedere gebruiker de inzage of het doorgeven van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben aan of door derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie waar de toepasselijke wetgeving geen voldoende beschermingsniveau biedt in de zin van artikel 22 van de wet van 8 december 1992. 9. Verantwoordelijkheden van de registeradministrateur en de rekeninghouder 9.1 Basisverantwoordelijkheden en uitsluitingen § 1. De registeradministrateur neemt alle redelijke passende maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen. § 2. De registeradministrateur is ten aanzien van de rekeninghouder enkel verantwoordelijk voor zware fouten of bedrog begaan in het kader van de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. § 3. De verantwoordelijkheid van de registeradministrateur is beperkt tot de directe schade en omvat niet de indirecte schade. Het volgende wordt onder andere als indirecte schade beschouwd : financiële schade, winstderving, schade aan het imago, onderhandelingskosten of om het even welke verantwoordelijkheid van de rekeninghouder ten aanzien van derden. § 4. De registeradministrateur heeft geen enkele verantwoordelijkheid wat de gegrondheid of de opportuniteit van de betalingsopdracht of van een overschrijving betreft. § 5. De registeradministrateur staat niet in voor de gevolgen, geleden door de gebruikers of door derden, van het niet-nakomen van zijn verplichtingen, wanneer die voortvloeien uit omstandigheden die buiten zijn wil liggen of aan zijn redelijke controle ontsnappen, zoals stakingen, tekortkomingen van de informatica- en communicatiesystemen, de bijzondere risico's die met de werking van het internet zijn verbonden of elk geval van overmacht zoals bepaald door de Belgische rechtspraak. § 6. De registeradministrateur staat niet in voor de schade die voortvloeit uit een foutieve of niet geactualiseerde inlichting vanwege de rekeninghouder, een of meer gemachtigde vertegenwoordigers, de Europese Commissie, een bevoegde instantie of om het even welke andere derde. § 7. De registeradministrateur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een slecht gebruik of niet geoorloofd gebruik van de on-line dienst door de rekeninghouder of zijn gemachtigde vertegenwoordigers. § 8. De registeradministrateur is niet betrokken bij de afspraken die tussen de rekeninghouders zijn gemaakt, noch bij hun beheer en heeft geen enkele verantwoordelijkheid om de gegrondheid of de opportuniteit van een overdrachtsorder of om het even welke verrichting waarvan hij met de uitvoering is belast, te bepalen. Het is evenwel gerechtvaardigd om het even welke fout te signaleren waarvan hij kennis zou hebben genomen op het vlak van de gegevens met betrekking tot een verrichting, zoals de onjuistheid van de bestemmeling in het kader van een overdrachtsorder. § 9. De registeradministrateur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade, materieel of immaterieel, direct of indirect, die voortvloeit uit het raadplegen van zijn site of andere hiermee verbonden sites, eventuele softwareprogramma's of documenten die ter beschikking van de gebruikers worden gesteld om te downloaden of het gebruik van de tekstuele of visuele informatie die op zijn site verzameld zouden kunnen zijn. § 10. De registeradministrateur en de Staat wijzen elke verantwoordelijkheid af inzake de verplichting om tCERs en lCERs die op de tegoedrekeningen of de afboekingsrekening aanwezig zijn te vervangen overeenkomstig de uitgevaardigde regels van de kaderconventie van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 9.2 Verantwoordelijkheden van de rekeninghouder § 1. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor het informatica systeem dat hij moet in werking stellen en het gebruik daarvan. Dit omvat de terbeschikkingstelling en het onderhoud van de computerterminal die nodig is om toegang te hebben tot zijn tegoedrekeningen in het register, alle uitrusting die bij die computerterminal hoort alsook het gebruik ervan. Elke technische storing van dit informaticasysteem moet onmiddellijk aan de registeradministrateur worden meegedeeld, wanneer dit gevolgen zou kunnen hebben op de interacties met het registersysteem. § 2. De rekeninghouder verbindt zich ertoe de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor elk financieel nadeel dat voor de registeradministrateur voortvloeit uit elke schending van de overeenkomst, met name in de volgende omstandigheden : a) de rekeninghouder is niet reglementair aangesteld en oefent zijn activiteiten niet uit in overeenstemming met de regels die op hem van toepassing zijn;b) de rekeninghouder heeft niet de volledige volmacht om de onderhavige overeenkomst te sluiten, elk document te ondertekenen dat hierop betrekking heeft en de hieruit voortvloeiende verplichtingen na te komen;d) de uitvoering van een overdrachtsorder kan de schending van een bepaling die op hem van toepassing is, met zich meebrengen, de overdracht wordt niet door de regelgeving toegestaan of leeft de bepalingen van de regelgeving niet na;e) de rekeninghouder of zijn gemachtigde vertegenwoordigers hebben geen voldoende maatregelen genomen om het strikt vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te behouden die hun door de registeradministrateur worden bezorgd, met name bij de procedure met betrekking tot de toekenning en wijziging van de gebruikersnaam, het paswoord of de sleutel voor persoonlijke authentificatie;f) de rekeninghouder heeft de documenten en bewijsstukken die de registeradministrateur hem in verband met de overeenkomst of om het even welke overschrijving redelijkerwijze kon vragen, niet geleverd;f) het register is op een incorrecte, verkeerde of frauduleuze manier gebruikt. § 3. In die optiek is de rekeninghouder verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en dat van de gemachtigde vertegenwoordigers die hij heeft aangewezen. § 4. Het gebruik van tCERs en lCERs gebeurt op risico van de rekeninghouder, die elke verantwoordelijkheid draagt inzake de verplichte vervanging ervan overeenkomstig de uitgevaardigde regels van de kaderconventie van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 10. Intellectuele eigendom 10.1 Rechten van de registeradministrateur § 1. De site en de andere elementen waaruit de site bestaat, met name de gegevens, databanken, teksten, al dan niet bewegende beelden, tekeningen, grafische vormgeving, zijn de intellectuele eigendom van de registeradministrateur. Al deze elementen zijn beschermd tegen elke vorm van gebruik, reproductie of verspreiding die niet door de wet of de onderhavige algemene voorwaarden worden toegestaan. De raadpleging van de site brengt geen enkele licentie en geen enkele overdracht van de rechten die op de elementen van de site betrekking hebben, met zich mee. § 2. De registeradministrateur kan bijgevolg wat hem betreft vervolgingen instellen op basis van elke ongeoorloofde vorm van gebruik, reproductie of verspreiding van de site en de andere elementen die tot zijn eigendom behoren. 10.2 Hyperlinks § 1. De hyperlinks naar de sites van de rekeninghouders, die in het kader van de site zouden kunnen zijn aangebracht, worden duidelijk geïdentificeerd en worden voorafgaandelijk door de rekeninghouders goedgekeurd. De registeradministrateur wordt ertoe verplicht de hyperlinks te verwijderen bij het eerste verzoek hierom door de eigenaars van deze sites. § 2. De hyperlinks naar andere bronnen op het internet kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de registeradministrateur vallen. § 3. De registeradministrateur moet voorafgaandelijk schriftelijk zijn toestemming geven voor het plaatsen van een hyperlink naar de site en behoudt de mogelijkheid deze link op elk moment te laten verwijderen. 11. Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst 11.1 Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur overeenkomstig artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit. 11.2 Beëindiging van de overeenkomst voor een exploitanttegoedrekening § 1. De overeenkomst tussen een exploitant en de registeradministrateur wordt automatisch beëindigd één dag nadat de overeenkomstige exploitanttegoedrekening in overeenstemming met artikel 16 van de verordening wordt afgesloten. § 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst worden alle gebruikersnamen en paswoorden die aan de houder en aan zijn gemachtigde vertegenwoordigers zijn toegekend, onmiddellijk gedeactiveerd. § 3. Elke sluiting van een rekening wordt onmiddellijk aan de houder ervan gemeld. Een sluiting heeft tot gevolg dat de verschuldigde retributies onmiddellijk invorderbaar zijn. 11.3 Beëindiging van de overeenkomst voor een persoonstegoedrekening § 1. De overeenkomst tussen een persoon en de registeradministrateur wordt automatisch beëindigd één dag nadat de overeenkomstige persoonstegoedrekening in overeenstemming met artikel 18 van de verordening wordt afgesloten. § 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst worden alle gebruikersnamen en paswoorden die aan de houder en aan zijn gemachtigde vertegenwoordigers zijn toegekend, onmiddellijk gedeactiveerd. § 3. Elke sluiting van een rekening wordt onmiddellijk aan de houder ervan gemeld. Een sluiting heeft tot gevolg dat de verschuldigde retributies onmiddellijk invorderbaar zijn. 11.4 Wijzigingen van de overeenkomst § 1. Elke wijziging die voortvloeit uit de verandering van een bestaande dwingende bepaling wordt goedgekeurd door een amendement op het koninklijk besluit of de bijlage ervan in dezelfde vorm als voor de goedkeuring van het koninklijk besluit en de bijlagen. De nieuwe bepalingen zijn echter pas van toepassing op de relaties tussen de registeradministrateur en de rekeninghouders op de dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. § 2. De bijkomende voorwaarden of de amendementen op de bijkomende voorwaarden, goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit, moeten door de registeradministrateur aan de rekeninghouders worden bekendgemaakt via een ondertekend en aangetekend schrijven. § 3. De wijzigingen aan de bijkomende voorwaarden worden bindend voor de rekeninghouder zeven dagen na verzending door de registeradministrateur van de aangetekende brief, waarvan sprake in paragraaf 1, waarbij de postdatum geldt als bewijs voor de verzendingsdatum. § 4. De andere wijzigingen dan deze bedoeld in paragraaf 1 en 2 worden goedgekeurd door een amendement op het koninklijk besluit of de bijlagen ervan in dezelfde vorm als voor de goedkeuring van het koninklijk besluit en de bijlagen. De registeradministrateur kan zich tegenover de rekeninghouders op deze wijzigingen beroepen op de dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. § 5. De registeradministrateur verspreidt op de publieke site van het register elke wijziging van het koninklijk besluit en de bijlagen ervan, ongeacht de aard en de oorsprong ervan. 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De overeenkomst wordt voor de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering ervan beheerst door het Belgische recht.Elk geschil, met name over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt aan de bevoegde Belgische rechtbanken voorgelegd.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 9 juli 2010 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Brussel, 9 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^