Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2005 pub. 06/09/2010 numac 2005015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Bosnië-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 (2) (3) type wet prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010003512 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een overdracht tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité va(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010003496 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, nr. 8, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De heer (...) - De heer DRADIN, A.C.G.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Luik, vanaf 1 febr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010003497 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, nr. 6, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector der registr (Buitendiensten) - De heer HULIN, M.J.A.G.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur (...) type koninklijk besluit prom. 22/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010009712 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de lijst van de gecertificeerde opleidingen voor het gerechtspersoneel van het niveau A type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009745 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2010 is de aanwijzing van de heer Joly, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij de Bij koninklijke besluiten van 18 april 2010 : - is de aanwijzing van de heer Holsters, L., s(...) type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010200574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006, tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 27 augustus 2010 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 197 PR/002-0707-01 : Kerstverlichting OCTOPUS 432L/4C PR/002-0709-01 : Kerstverlichting(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2010 wordt aan Mevr. Pascale DEPRE een vijfde vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar vanaf 15 juli 2010 om haar de mogelijkheid te geve Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière. - Hoofdbestuur. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 22 juli 2010 wordt Mevr. Anne-Marie SNYERS vanaf 1 juli 2010 aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel toegevoegd. Het beroep v Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type ministerieel besluit prom. 15/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204573 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij en het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, wat betreft de wijziging van benamingen

decreet

type decreet prom. 08/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen aan de statuten van de leden van het technisch personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 16/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010035550 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009746 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 26 april 2010 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van Mevr. Transaux, K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, he Bij beschikking van 30 april 2010 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen,(...) type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009749 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 2 juni 2010 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de aanwijzing van Mevr. Dreze, F., en de heer Ligot, M., raadsheren in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009748 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 27 april 2010 werd de heer Van Beneden, J., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 september 2010, het ambt van plaatsvervangend raadsheer in dit hof uit te oef

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009747 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 10 augustus 2010 van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen werd Mevr. Homans, B., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum v

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009750 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 3 mei 2010 werd de heer De Lange, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen om, vanaf 1 oktober 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszake type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009752 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne Bij beschikking van 4 mei 2010 werd de heer Soroge, A., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne aangewezen om, vanaf 1 oktober 2010, om het ambt van plaatsvervangend r type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010009751 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 11 mei 2010 werd de heer Schiltz, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen, om vanaf 1 oktober 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204586 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Waalse Parlement

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de overname van de kosten voor de sociale integratie van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010204641 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** inspecteurs specialisten voor toezicht op het welzijn op het werk Uitslag De vergelijkende selectie van **** inspecteurs specialisten voor toezicht op het welzijn **** **** zijn 18 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 06/09/2010 numac 2010002053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Overheidsopdrachten en opdrachten in de klassieke en de speciale sectoren. - Overdracht van het Bulletin der Aanbestedingen van de FOD Justitie naar de FOD Personeel en Organisatie . - Kosten van bekendmaking in het Bulletin d(...) De Ministerraad van 12 maart 2010 heeft de overdracht van het Bulletin der Aanbestedingen van de FO(...)
^