Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 september 2015
gepubliceerd op 19 oktober 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

bron
vlaamse overheid
numac
2015036243
pub.
19/10/2015
prom.
18/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden sluiten tot regeling van strategische adviesraden;

Gelet op het decreet van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/03/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006035816 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed sluiten houdende de oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed sluiten tot regeling van de samenstelling van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202267 bron waalse overheidsdienst 23 DECEMBER 2011 - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdelingen 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 08/02/2012 numac 2012200697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed; gewijzigd met het Ministerieel besluit van 11 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de loonkosten van de aangeworvene in de zes maanden die de indiensttreding voorafgaan type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de kamers van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biocide, met het oog op de opname van DDA-carbonaat sluiten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aanwijzing van de voorzitter en de leden van de strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed, zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202267 bron waalse overheidsdienst 23 DECEMBER 2011 - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdelingen 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 08/02/2012 numac 2012200697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten gewijzigd met het ministerieel besluit van 11 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de loonkosten van de aangeworvene in de zes maanden die de indiensttreding voorafgaan type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de kamers van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biocide, met het oog op de opname van DDA-carbonaat sluiten, wordt tijdelijk verlengd en neemt van rechtswege een einde op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Omgevingsraad.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 januari 2016.

Art. 3.De Vlaams minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 september 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^