Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011003423 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2011 zijn benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer De Gryse, Jean-Pierre Henri Maurice, eerste officier-werktuigkundige A. De heer Geryl, Ridder De heer Demoor, Daniël Bernard August, bootsman. Zij nemen hun rang in de Orde in op 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011027219 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde O.C.M.W. : Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille 1e klasse aan : Mevr. Martine Desamo type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011027220 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden en aan de mandatarissen van de hiernavermelde steden en gemeenten : Om 35 jaar dienst De heer Joseph Detalle, brigadier, stad Verv type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011027221 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010 wordt de heer Denis Mathen, Gouverneur van de provincie Namen, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206367 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een ambtenaar van het Directoraat-generaal Vervoer te Land

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 28 november 2011, wordt HUMAN SUPPORTS NV, rue de Montigny 68, 6000 CHARLEROI erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Terbeschikkingstelling van interim-kunstenaars;(...) type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020

decreet

type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 24/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van Arts2 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 09/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036077 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Beëindiging van de stage. - **** mobiliteit Bij besluit van de **** **** Regering van 5 oktober 2011 wordt de heer ****, ****, vanaf 1 september 2011, voor één jaar toegelaten tot de Bij besluit van de **** **** Regering van 5 oktober 2011 wordt Mevr. ****, ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van het provisioneel krediet « tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van de problemen betreffende de werkzekerheid » voor de uitgaven betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011206458 bron vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos. - Jachtexamen 2012 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, wordt op zaterdag 28 april 2012 het theoretische gedeelte van het jachtexam De aanvragen tot deelneming moeten uiterlijk 9 maart 2012 bij aangetekende brief toekomen bij het (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 17 september 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer STALLAERTS, Daniel, gedomicilieerd Blekerijstraat 3, te 1502 Lembeek, erkend als erkend verwarmingsinstallat De erkenning draagt het nummer CHA-1041393 Bij beslissing van 18 september 2011, van de leid(...) type erkenning prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031553 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 17 september 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DE RIJS, Wilfried, gedomicilieerd Heidestraat 27, te 1785 Hamme, erkend als erkend verwarmings De erkenning draagt het nummer TCAG1-1067085 Bij beslissing van 14 oktober 2011, van de leid(...) type erkenning prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 17 september 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DE RIJS, Wilfried, gedomicilieerd Heidestraat 27, te 1785 Hamme, erkend als erkend verwarmingsk De erkenning draagt het nummer TCAL-1026560 Bij beslissing van 14 oktober 2011, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031555 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 17 september 2011 van de leidende ambtenaar van het BIM werd de heer DE RIJS, Wilfried, gedomicilieerd Heidestraat 27, te 1785 Hamme, erkend als erkend verwarmingsket De erkenning draagt het nummer TCAL-1026560. Bij beslissing van 18 september 2011 van de lei(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 28 november 2011, ontvangt **** **** ****, **** 27, 2630 **** een hernieuwing van de gelijkgestelde vergun - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één(...) type vergunning prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 28 november 2011, ontvangt ARCHETYPE **** ****, **** 134, 1702 GROOT-**** een gelijkgestelde vergunning als - Werving en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar en draagt het(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 29/12/2011 numac 2011015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. - Toetreding van Oekraïne Op 16 november 2011 werd bij de Federale Overheidsdie(...) Dit instrument gaat vergezeld van volgend voorbehoud : « Ukraine reserves the right not to apply(...)
^