Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 december 2000
gepubliceerd op 30 december 2000

Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036310
pub.
30/12/2000
prom.
22/12/2000
ELI
eli/decreet/2000/12/22/2000036310/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2000. - Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de niet toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op : (miljoen frank) 1.933,0 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom « algemene ontvangsten » van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op : (miljoen frank) 353.188,1 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom « algemene ontvangsten » van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op : (miljoen frank) 307.508,6 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom « algemene ontvangsten » van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.

Art. 4.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op : (miljoen frank) 63,3 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom « toegewezen ontvangsten » van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

Art. 5.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op : (miljoen frank) 1.855,2 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom « toegewezen ontvangsten » van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.

Art. 6.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op : (miljoen frank) 203,0 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom « toegewezen ontvangsten » van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.

Art. 7.Voor het begrotingsjaar 2001 worden de leningen, vermeld onder Titel III van dit decreet geraamd op : (miljoen frank) 30.000,0

Art. 8.De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd het excedent van de uitgaven op de ontvangsten van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor de begrotingsjaren 1980 tot en met 2001 door leningen te dekken.

De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, wordt ertoe gemachtigd : 1° rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van de thesauriebewijzen, zoals bedoeld in de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, te creëren ten belope van het bedrag van de in de eerste alinea bedoelde machtiging;2° voor de in datzelfde kader eventueel aan te gane leningen zowel in België als in het buitenland, en zowel in Belgische frank, euro als in vreemde munt de voorwaarden en de terugbe-talingstermijnen te bepalen of aan te passen, of in het algemeen, dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten;3° elke verrichting inzake het financieel beheer te doen in het algemeen belang van de schatkist, dit met inbegrip van het stellen van de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest naargelang het geval van dergelijke operaties door derden, en met inbegrip van het beleggen van de ontvangsten en overschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het daartoe openen van beleggingsrekeningen op termijn.

Art. 9.Overeenkomstig artikel 1, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt de Vlaamse regering gemachtigd om de middelen inzake de aangelegenheden bedoeld zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de Grondwet aan te wenden om de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap te financieren.

Art. 10.De op 31 december 2000 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom en opdeciemen, worden tijdens het jaar 2001 ingevorderd volgens de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van die welke slechts tijdelijk of voorlopig zijn.

Art. 11.De bevoegde Vlaamse minister wordt ertoe gemachtigd de opbrengst van de taksen voor nummerplaten van bootjes, plezierboten en vissersboten te innen, alsook de opbrengst van de tolgelden voor het bedienen van kunstwerken op de bevaarbare waterwegen ten behoeve van de pleziervaart op zon- en feestdagen (vaarvignet).

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, wordt ertoe gemachtigd door middel van leningen de terugbetaling van de nog niet afgeloste obligaties van leningen der directe schuld (organisatieafdeling 24, programma 40) die op de vervaldag komen, te dekken.

Art. 13.De administratie Waterwegen en Zeewezen wordt gemachtigd de inkomsten m.b.t. de exploitatie van waterwegen en hun aanhorigheden te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 14.In afwijking van artikel 28 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt voor het jaar 2000 een bedrag van 855.000 frank in mindering gebracht op het uitstaand bedrag van de renteloze lening die door de Vlaamse Gemeenschap aan de VZW. De Warande ter beschikking werd gesteld in uitvoering van de overeenkomst van 22 december 1986, zoals aangepast door de overeenkomst van 17 juni 1988 en de overeenkomst van 21 januari 1997. Dit bedrag is het equivalent van de lidgelden die verschuldigd zijn voor het jaar 2000 voor de leden die aangeduid worden langs de zijde van de Vlaamse Gemeenschap.

Aldus bedraagt het uitstaand saldo van deze renteloze lening per 31 december 2000 21.255.000 Bef.

Art. 15.In afwijking van artikel 93 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 november 1995, wordt de integrale opbrengst bij verkoop of erfpacht van onderstaande onroerende goederen aan de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap toegewezen : - Wingene (Ruiselede) : goederen GBJ; - Koloniënstraat.

Art. 16.§ 1. In afwijking van artikel 93 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, zoals gewijzigd bij decreet van 22 november 1995, wordt de opbrengst van de vervreemding van de onderstaande goederen volledig toegewezen aan het departementaal fonds van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur : - De Wolfsputten, Dilbeek; - De Heuvelkouter, Liedekerke; - Sint-Pietersplas, Brugge, parking. § 2. Alle inkomsten die geboekt zijn op het departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en die voortvloeien uit de vervreemding of het beheer van de in § 1 vermelde BLOSO centra, dienen doorgestort te worden naar het Vlaams Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, naargelang deze inkomsten effectief worden gerealiseerd. Het Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie dient deze kredieten aan te wenden voor de vernieuwing van de sportinfrastructuur die het in beheer heeft.

Art. 17.Wordt gedesaffecteerd een bedrag van 17,0 miljoen Bef beschikbaar op het Fonds programmatie wetenschapsbeleid (artikel 5, decreet 28.11.1995) ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 18.De heer Roger Verschueren, eerste adjunct-tekenaar (ex-Gebouwenfonds voor de Rijksscholen), vroegtijdig op pensioen gesteld, behoudt de teveel betaalde wedde ten laste van het ex-Gebouwenfonds voor de Rijksscholen voor de periode van 25 juni 1978 tot 28 februari 1988.

Art. 19.De vastgestelde rechten, voorzover zij nog niet geïnd zijn en ten bedrage van 261.383.065 Bef, die door de rekenplichtige van het voormalig Bestuur Personeel Geldelijke Loopbaan Gesubsidieerd Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs voor personeelsleden van het gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs, het gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs, het gesubsidieerd hoger onderwijs of het gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie met betrekking tot de rekeningen over de jaren 1982 tot en met 1991 werden geregistreerd, worden geannuleerd.

Art. 20.De annulaties van vastgestelde rechten ten bedrage van 3.643.008 Bef, die door de rekenplichtige van het voormalig Bestuur Personeel Geldelijke Loopbaan Gesubsidieerd Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs voor personeelsleden van het gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs, het gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs, het gesubsidieerd hoger onderwijs of het gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie met betrekking tot de rekeningen over de jaren 1985 tot en met 1989 werden doorgevoerd hetzij op basis van een ministeriële of bestuurlijke beslissing, hetzij omdat blijkens de gegevens van het dossier waarover het departement Onderwijs beschikt, de inning werd overgedragen aan de Administratie Registratie en Domeinen, worden bekrachtigd.

Art. 21.De vastgelegde rechten, voor zover zij nog niet geïnd zijn en ten bedrage van 506.540.410 Bef, die door meerdere opeenvolgende rekenplichtigen van het voormalig Bestuur Personeel Geldelijke Loopbaan Rijksonderwijs en van het voormalig Bestuur Personeel Geldelijke Loopbaan Gesubsidieerd Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs of van de voormalige afdeling Secundair Personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, met betrekking tot de rekeningen over de jaren 1973 tot en met 30 september 1999 werden geregistreerd voor personeelsleden van het rijks-, gemeenschaps- en gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs, het rijks-, gemeenschaps- en gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs, het rijks-, gemeenschaps- en gesubsidieerd hoger onderwijs of van het rijks-, gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie, worden geannuleerd.

Art. 22.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2001.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stukken. - Ontwerp van decreet : 14, nr. 1. - Amendementen : 14, nr. 2. - Verslag : 14, nr.3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 14, nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 en 20 december 2000.

TABEL Legende : OA : Organisatieafdeling PR : Programma ART : Artikel FU CL : Functionele classificatie ESR 95 : Code stelsel ESR 95

ONTVANGSTEN (in miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^