Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 09 december 2011

Besluit van de Vlaamse Regering houdende verschillende maatregelen tot wijziging van de programmatie voor voorzieningen voor personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2011206056
pub.
09/12/2011
prom.
28/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/28/2011206056/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende verschillende maatregelen tot wijziging van de programmatie voor voorzieningen voor personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 oktober 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de programmatie van de voorzieningen dringend moet worden aangepast omdat het verlenen van vergunningen en erkenningen aan de voorzieningen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, afhankelijk is van het bestaan van een programmatie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, wordt het getal "384" vervangen door het getal "396".

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010, wordt het getal "24.640" vervangen door het getal "24.719".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2011.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 oktober 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^