Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 67 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012200492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 27/02/2012 numac 2012201101 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 32, 3°, van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011035999 bron vlaamse overheid Besluit tot wijziging van diverse besluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011036009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder de basisallocaties FB0 FB003 0100 en FC0 FB101 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Antitankgracht Haacht type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011036027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2012-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de gegarandeerde minimumbedragen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Lessius Mechelen en Hogeschool Sint-Lukas Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 42, 43, 56 en 70 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB002 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011206062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verschillende maatregelen tot wijziging van de programmatie voor voorzieningen voor personen met een handicap
^