Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 18 november 2011

Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000708
pub.
18/11/2011
prom.
28/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/28/2011000708/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), en meerbepaald Titel XII, Hoofdstuk III;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, § 2quater, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten, gewijzigd door de wetten van 21 december 1994 en 25 mei 1999;

Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, meer bepaald artikel 69, gewijzigd door de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999 en 22 december 2003;

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot erkenning van de opleidingsinstellingen en van de opleidingen.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2011;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 29 juli 2011;

Gelet op de goedkeuring van de Ministerraad, gegeven op 29 september 2011;

Overwegende dat om het toenemende onveiligheidsgevoel in de buurten te bestrijden, het van het grootste belang is om de geruststellende en ontradende menselijke aanwezigheid in de buurten te versterken;

Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken de steden en gemeenten die gemeenschapswachten in dienst hebben, bijkomend wenst te helpen in het kader van het verstrekken van een degelijke basisopleiding voor dit preventie- en veiligheidspersoneel, Besluit :

Artikel 1.In het kader van het preventiebeleid, kent de Minister van Binnenlandse Zaken aan de steden en gemeenten die gemeenschapswachten in dienst hebben, een eenmalige bijkomende financiële tegemoetkoming toe, in het kader van de vorming van dit preventie- en veiligheidspersoneel.

Art. 2.Deze eenmalige financiële hulp betreft een bijdrage in de kosten verbonden aan het volgen van de basisopleiding voor gemeenschapswachten, verstrekt door een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen opleidingsinstelling.

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, bedraagt deze financiële tegemoetkoming 80 % van de kosten verbonden aan het inschrijvingsgeld voor de opleiding voor gemeenschapswachten, met een maximum van 600 euro per gemeenschapswacht.

Art. 3.§ 1. Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige financiële tegemoetkoming, moeten de steden en gemeenten voldoen aan de bepalingen van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten, inzonderheid de artikelen 2, 3, 6, 10 en 19; § 2. Bovendien moeten de gemeenschapswachten vóór 30 november 2011 ingeschreven zijn voor de basisopleiding van de gemeenschapswachten in een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen opleidingsinstelling.

Art. 4.De steden en gemeenten verstrekken, uiterlijk 1 maand na ontvangst en vóór 31 december 2013 aan de FOD Binnenlandse Zaken de volgende bewijsdocumenten : 1° Voor elke gemeenschapswacht: het inschrijvingsbewijs bij een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen opleidingsinstelling, dat aantoont dat de persoon vóór 30 november 2011 is ingeschreven;het vormingsattest van gemeenschapswacht dat werd uitgereikt door een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen opleidingsinstelling; 2° De financiële bewijsstukken waarin melding gemaakt wordt van het totale bedrag van het inschrijvingsgeld per gemeenschapswacht;3° Het gemeenteraadsbesluit tot oprichting van de dienst gemeenschapswachten.

Art. 5.De toelage, die in artikel 2, 2e alinea, van dit besluit wordt vermeld, zal worden toegekend na de controle van de financiële bewijsstukken die door de lokale overheid worden voorgelegd. Uit deze controle moet blijken of alle uitgaven ook daadwerkelijk gedaan werden voor de kosten verbonden aan het inschrijvingsgeld van de basisopleiding van de gemeenschapswachten.

Gegeven te Brussel, op 28 oktober 2011.

Mevr. A. TURTELBOOM

^