Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 november 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011003368 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011003378 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Aanstelling van een college van revisoren en eervol ontslag van het uittredende college Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2011 worden de heren Xavier Doyen en Dirk Stragier, type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011009438 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Vercruysse, Johan, adviseur-gevangenisdirecteur bij de strafinrichting te Merksplas, met ingang van 1 november 2011. Hij wordt ertoe g type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, 2), en 22, § 3, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011205140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 9 november 2011 is het laboratorium van de NV AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, Auguste Reyerslaan 80, te 103 Entiteit : Leuvensesteenweg 248H, te 1800 Vilvoorde. ° Groep : 8 ° Methode : PRC AVI NDT VIB (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanwijzing van de secretaris van de Nederlandstalige kamer Bij ministerieel besluit van 10 november 2011 wordt Mevr. Sofie Rovera met ingang van 15 november 2011 aangewezen als secretari type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Bij ministerieel besluit van 8 november 2011 is de BVBA BEEVE CONSULTING, rue Trieux des Fléau type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventie adviseurs Bij ministerieel besluit van 9 november 2011, wordt de cursus van niveau I als cursus van aanvullende vorming vere type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 9 november 2011 wordt de cursus van niveau II als cursus van aanvullende vorming vereis

beschikking

type beschikking prom. 10/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031549 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen, gedaan te Brussel op 23 juni 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011027203 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Usine Cockerill » te Seraing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij tot onteigening van een handelspand en een industrieel gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de lijst met handelingen en werken van openbaar nut waarvoor de stedenbouwkundige attesten en de stedenbouwkundige vergunningen afgegeven worden door de gemachtigde ambtenaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011205833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011018407 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr. Martine Chaouch, Mevr. Doris Rocherieux, Mevr. Josiane Cloesen, de BVBA "Le 007", M(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 12 augustus 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer PIGNATO, Salvatore, gedomicilieerd Looikenstraat 1, te 3390 Tielt-Winge, erkend als erkend verw De erkenning draagt het nummer TCAG1-1028582 Bij beslissing van 19 augustus 2011, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 12 augustus 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer PIGNATO, Salvatore, gedomicilieerd Looikenstraat 1, te 3390 Tielt-Winge, erkend als erkend verw De erkenning draagt het nummer TCAG2-1028999 Bij beslissing van 19 augustus 2011, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011031545 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 5 september 2011, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV ALPHA PI CONSULTING, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 74, bus 2, te 1050 Brussel, met ondern De erkenning draagt het nummer PEBPM-1052668. Bij beslissing van 12 oktober 2011, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 5 september 2011, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. POELS Emmanuelle, gedomicilieerd Messidorlaan 132, te 1180 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke p De erkenning draagt het nummer PEBPP-1017109. Bij beslissing van 5 september 2011, van de le(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011003376 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverriching in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België, van 1 Deze overdracht werd door de Franse toezichthouder, Autorité de Contrôle prudentiel (ACP), goedgeke(...) type mededeling prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011003377 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze overdracht werd door de Italiaanse toezichthouder, ISVAP, goedgekeurd. Deze overdracht is t(...)

erratum

type erratum prom. 07/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

erratum

type erratum prom. 03/06/2010 pub. 18/11/2011 numac 2011205706 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205707 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (ANG11059) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205741 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "facility managers" (niveau A21) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (ANG11060) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. 11/05/2009 pub. 18/11/2011 numac 2011205705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over het Centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften ter bevordering van het onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften in de gewone scholen en de scholen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften evenals ter ondersteuning van de bevordering van de ontwikkeling van leerlingen met een beperking, aanpassings- of leermoeilijkheden in de gewone en de scholen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205834 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs in elektronica (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG11120) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzon(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? onderw(...) type document prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG11068) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juli 2011 wordt Mevr. Flore, Alix, geboren op 22 december 1984, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2011, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, b Bij koninklijk besluit van 29 juli 2011 wordt Mevr. Oste, Naomi, geboren op 8 juli 1983, in vas(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011009757 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een boekhouder (niveau ****1) **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een deskundige (boekhouder) (****/****) (niveau ****1) van de **** **** **** geselecteerde kandidaten ****(...) ****. **** **** kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van (...) type aanwerving prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ingenieur "wegvervoer gevaarlijke goederen" De vergelijkende selectie van **** ingenieur "wegvervoer gevaarlijke goederen" (niveau ****2) voor de **** ****(...) Er zijn 6 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011009758 bron hoge raad voor de justitie Hoge Raad voor de Justitie Indienstneming van één adjunct-auditeur (functie : audit) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst een Franstalige adjunct-auditeur in dienst te nemen (m/v) (functie : audit). Context van de functie De (...) - het voordragen van kandidaten in het kader van de benoeming en de aanwijzing van magistraten, (...) type document prom. -- pub. 18/11/2011 numac 2011205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Pa(...)
^