Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 21 december 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Antitankgracht Haacht

bron
vlaamse overheid
numac
2011036015
pub.
21/12/2011
prom.
28/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/28/2011036015/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Antitankgracht Haacht


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 6bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, en op hoofdstuk VII, gewijzigd bij de decreten van 22 november 1995, 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken sluiten betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 10 oktober 2008, 29 mei 2009 en 4 december 2009;

Overwegende dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, op 18 september 2008 de Vlaamse Landmaatschappij heeft belast met de opmaak van het ontwerp van planprogramma Antitankgracht Haacht;

Gelet op het advies van de Commissie voor Landinrichting, gegeven op 27 april 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 september 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het planprogramma Antitankgracht Haacht wordt goedgekeurd.

Het planprogramma Antitankgracht Haacht omvat het inrichtingsproject landinrichting Antitankgracht Haacht.

Art. 2.De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met de opmaak van het landinrichtingsplan van het inrichtingsproject landinrichting Antitankgracht Haacht.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 oktober 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^