Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 23 november 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de gegarandeerde minimumbedragen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Lessius Mechelen en Hogeschool Sint-Lukas Brussel

bron
vlaamse overheid
numac
2011205788
pub.
23/11/2011
prom.
28/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/28/2011205788/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de gegarandeerde minimumbedragen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Lessius Mechelen en Hogeschool Sint-Lukas Brussel


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, artikel 26, § 2, en artikel 31, § 2 vervangen bij de decreten van 21 november 2008, 18 december 2009 en bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 oktober 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aangepaste gegarandeerde minimumbedragen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst en Lessius Mechelen worden als volgt berekend : het verschil tussen het bedrag van de theoretische werkingsuitkering van de beide instellingen, berekend conform artikel 30 van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, voor het begrotingsjaar 2012, hierna bedrag 1 te noemen, en van het bedrag van de theoretische werkingsuitkering van deze instellingen voor het begrotingsjaar 2012, berekend alsof er geen herstructurering heeft plaatsgevonden, wordt gedesindexeerd tot op het niveau 2007 en vervolgens in plus of min verrekenend in de gegarandeerde minimumbedragen van de desbetreffende instellingen.

Art. 2.Het gegarandeerde minimumbedrag op het niveau 2007 van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel wordt in begrotingsjaar 2012 integraal overgeheveld naar het gegarandeerde minimumbedrag van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst.

Art. 3.Conform de berekeningswijze, vermeld in artikel 1 en 2, wordt vanaf begrotingsjaar 2012 het aangepaste minimumbedrag voor de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst vastgelegd op 30.842.288,43 euro, voor de Hogeschool Sint-Lukas op 0,00 euro en voor Lessius Mechelen op 26.435.292,51 euro (prijsniveau 2007).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 oktober 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^