Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011003388 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten . - Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Fina(...) type wet prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011009761 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat betreft de aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen type wet prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen type wet prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIF (millions d'euros) type wet prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIF (millions d'euros)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011054959 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, geboren te **** op 24 **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt de heer Boel, Patrick, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ronse voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011000734 bron federale overheidsdienst justitie Hoofdcommissaris van politie-korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt de heer Boudin, Jean-Marie, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korp Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011003383 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de door de Ministerraad goedgekeurde diverse maatregelen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011011413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen Verklaring van openbaar nut. - Index : 235/80798bis Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2011 verklaart van openbaar nut, ten voordele van de NV Northwind , Kustlaan 176, te B-8380 Zeebrugge, de aanl(...) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008 betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende voordelen, gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming, genaamd "variabele bonus" in een plan betreffende resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011 is benoemd : Kroonorde Officier De heer Martens, Luc Maurits, attaché. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2011. type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende toekenning van een toelage aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vacatures naar aanleiding van een meervoudig of collectief ontslag type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de afschaffing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming en regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205896 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2011, in werking tredend op 31 december 2011 's avonds, is de heer Van Thielen W., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Zandhoven, op zijn verzoek in ruste Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205902 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 maart 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Muyshondt, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd not Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 11(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205901 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2011, is het aan de heer De Baets, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te G Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011009766 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 18 november 2011 : - is aan Mevr. De Backer, L., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerech Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Ramakers, D., sec(...) type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten type ministerieel besluit prom. 24/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205867 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het meer « des Doyards », te Vielsalm type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205869 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 november 2011 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Edingen van 18 augustus 2011 vernietigd, waarbij de raad de overheidsopdracht bij openbare aanbesteding betreffende de

decreet

type decreet prom. 14/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205608 bron vlaamse overheid Decreet houdende de machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 13 oktober 2011, wordt beschermd als monument de totaliteit van het huis Steenhout gelegen Napoleonlaan 57, te Ukkel, bekend ten kadaster te Ukkel, 4e afdeli Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden ge(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de gegarandeerde minimumbedragen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Lessius Mechelen en Hogeschool Sint-Lukas Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205844 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205868 bron waalse overheidsdienst "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" Bij besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011, wordt op 31 oktober 2011 's avonds eervol ontslag uit(...) Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd zijn rechten op pensioen te laten gelden en(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011018415 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Germain SEGAERT en Pascal SEGAERT, die beiden woonplaats k Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2010. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de indexatie van de maandelijkse vergoeding toegekend aan de verantwoordelijke van een verklikkerbedrijf, rundveesector. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong Voor d

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 3 november 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewaking De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 10 oktober 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 19 oktober 2011 wordt artikel 2 van het besluit van 22 jun « Artikel 2 § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van(...) type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2011 wordt het ministerieel bes Dit besluit treedt in werking vanaf 25 februari 2010. type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 3 november 2011 wordt de vergunning voor het organiser De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en besche(...) type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 oktober 2011 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdi(...) type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 4 oktober 2011 wordt de vergunning tot het organiseren van een intern De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en besche(...) type vergunning prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 6 oktober 2011 wordt de vergunning tot het organiseren van een intern De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en besche(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 14/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Soedan inzake het aanknopen van diplomatieke en consulaire betrekkingen, afgesloten door het uitwisselen van diplomatieke nota's

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2011    Indice novembre 2011 Moye(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders pensioenen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders pensioenen (niveau C) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG11815) werd afgesloten op 7 november 2(...) Er zijn 73 geslaagden. type document prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG11020) werd afgesloten op 14 november 2011. Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205897 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig systeemingenieur De vergelijkende selectie van Nederlandstalig systeemingenieur (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11832) werd afgesloten op 16 november 2011. Er zijn 4 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011 wordt Mevr. Jaimie-Joyce Mettepenningen benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, me type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 worden benoemd tot leden bij de 1° in de hoedanigheid van werkende leden : - Mevr. Schuhmann, Nicole en de heren Decroock, Phil(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/11/2011 numac 2011205884 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** personeelsdossiers De vergelijkende selectie van **** **** personeelsdossiers (niveau ****) voor de **** **** en **** (****11821) (...) Er zijn 4 geslaagden.
^