Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams

bron
vlaamse overheid
numac
2015036562
pub.
29/12/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015036562/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 7°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2015;

Gelet op advies 57.929/1 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012035203 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wat betreft de toekenning van een werkingstoelage aan de multidisciplinaire teams sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Het agentschap betaalt in de volgende gevallen aan de multidisciplinaire teams een vergoeding ten bedrage van 190 euro voor het aanleveren van informatie die toelaat te beoordelen of de aanvrager van ondersteuning of de persoon voor wie ondersteuning wordt gevraagd, al dan niet een persoon is met een handicap als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap met in voorkomend geval een positief of negatief advies daarover: 1° bij een eerste vraag om ondersteuning die wordt ingediend bij het agentschap;2° bij de eerste vraag om ondersteuning die na de leeftijd van achttien jaar wordt ingediend bij het agentschap of de eerste vraag naar ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap, behalve als het agentschap voordien al heeft vastgesteld dat de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning gevraagd wordt, een persoon is met een handicap als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; 3° bij een vraag om ondersteuning van of voor een persoon die door het agentschap al als een persoon met een handicap werd erkend, als de gevraagde nood aan ondersteuning het gevolg is van een andere handicap dan de handicap waarvoor die persoon al werd erkend."; 2° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Het agentschap betaalt aan de multidisciplinaire teams een vergoeding ten bedrage van 300 euro voor elk van de volgende prestaties: 1° het duidelijk en omstandig afbakenen van de toestand en de behoeften van de aanvrager op medisch, psycho-pedagogisch en sociaal gebied, met een voorstel van hulpverlening en zorgtoewijzing en een voorstel van beslissing als vermeld in artikel 24, § 1, 1°, b) en c), van dit besluit; 2° het aanleveren van de informatie, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap."; 3° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° het objectiveren van de ondersteuningsnood in het kader van een vraag naar een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als vermeld in artikel 8 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, met een voorstel van budgetcategorie."; 4° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Als een multidisciplinair team zowel de informatie, vermeld in het eerste lid, 1°, als de informatie, vermeld in het eerste lid, 2°, moet aanleveren, betaalt het agentschap maar één keer de vergoeding ten bedrage van 300 euro."; 5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.In geval van een aanvraag naar een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als vermeld in artikel 8 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, betaalt het agentschap een vergoeding ten bedrage van 25 euro voor het aanleveren van informatie over de dringendheid van de vraag van de persoon met een handicap met het oog op de inschatting van de prioriteit."; 6° paragraaf 4 tot en met 7 worden vervangen door wat volgt: " § 4.In geval van een aanvraag om individuele materiële bijstand als vermeld in artikel 2, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, betaalt het agentschap een vergoeding ten bedrage van 335 euro voor de opmaak van een adviesrapport als vermeld in artikel 9, § 3, 6°, van het voormelde besluit.

Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 blijft de vergoeding die betaald kan worden door het agentschap, in afwijking van paragraaf 2, eerste lid, 1°, beperkt tot de vergoeding, vermeld in het eerste lid, als in het kader van een aanvraag om individuele materiële bijstand een gespecialiseerd multidisciplinair verslag moet worden opgemaakt als vermeld in artikel 9, 2°, van het besluit van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap.

Bij de combinatie van een vraag naar individuele materiële bijstand met een vraag naar een andere ondersteuningsvorm, ontvangt het multidisciplinair team in alle gevallen de vergoeding, vermeld in het eerste lid, samen met de vergoeding, vermeld in paragraaf 2. § 5. De bedragen, vermeld in paragraaf 1, 2, 3 en 4, zijn gekoppeld aan de referte-index 99,98 (basis 2013 = 100) van december 2014. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast, rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen, vermeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, hierna G-index te noemen, volgens de formule: basisbedrag x G-index december 20XX/99,98. § 6. Het agentschap betaalt de vergoedingen, vermeld in paragraaf 1, 2, 1° en 2°, en paragraaf 4, op voorwaarde dat het multidisciplinair team voldoet aan de minimale kwaliteitseisen voor het verslag, vermeld in artikel 24, § 1, 2°, § 2, 3°, en § 3, 3°. § 7. Noch het team of zijn inrichtende macht, noch de eraan verbonden medewerkers mogen voor het verrichten van de prestaties, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, een andere vergoeding of beloning vragen of aanvaarden dan de vergoedingen van het agentschap, vermeld in dit artikel.".

Art. 2.Artikel 28ter,28quater en 28quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012035203 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wat betreft de toekenning van een werkingstoelage aan de multidisciplinaire teams sluiten, worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 1, 3° en 5°, die in werking treden op 1 april 2016.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^