Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 december 2016
gepubliceerd op 23 januari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van subsidies aan multidisciplinaire teams voor controleafnames van het zorgzwaarte-instrument

bron
vlaamse overheid
numac
2017020003
pub.
23/01/2017
prom.
02/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/02/2017020003/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van subsidies aan multidisciplinaire teams voor controleafnames van het zorgzwaarte-instrument


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 4° ;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 november 2016;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om te voorzien in een vergoeding voor de multidisciplinaire teams die controle-inschalingen hebben uitgevoerd in het kader van de transitie van gebruikers van een flexibel aanbod meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst naar persoonsvolgende financiering, aangezien de inwerkingtreding van die transitie is gepland op 1 januari 2017 en de controle-inschalingen bijgevolg zo snel mogelijk afgerond moesten worden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;2° multidisciplinair team: een instantie die door het agentschap is erkend om een multidisciplinair verslag af te leveren als vermeld in artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;3° zorgzwaarte-instrument: het zorgzwaarte-instrument, vermeld in artikel 1, 24°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget.

Art. 2.Het agentschap kent subsidies toe aan multidisciplinaire teams die conform artikel 16, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruik maken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten, bij wijze van controle het zorgzwaarte-instrument afnemen.

Art. 3.De subsidie bedraagt 340 euro (driehonderdveertig euro) per controleafname van het zorgzwaarte-instrument.

Het agentschap kan voor maximaal 3500 controleafnames van het zorgzwaarte-instrument, de subsidie, vermeld in het eerste lid, betalen.

Art. 4.Het agentschap selecteert de personen met een handicap van wie het zorgzwaarte-instrument afgenomen moet worden, en maakt met de multidisciplinaire teams die beschikken over gecertificeerde zorgzwaarte-instrumentinschalers, afspraken over welk team bij welke personen met een handicap het zorgzwaarte-instrument zal afnemen.

Art. 5.Het multidisciplinaire team neemt contact op met het flexibel aanbodcentrum voor meerderjarige personen met een handicap of met de thuisbegeleidingsdienst die de persoon met een handicap, bij wie het zorgzwaarte-instrument afgenomen moet worden, ondersteunt en neemt het zorgzwaarte-instrument af conform de richtlijnen die zijn vastgesteld voor de afname van het zorgzwaarte-instrument. De multidisciplinaire teams delen de resultaten van de afnames van het zorgzwaarte-instrument mee aan het agentschap op de wijze die het agentschap bepaalt.

Art. 6.Het agentschap betaalt de subsidie, vermeld in artikel 3, als de controleafnames van het zorgzwaarte-instrument hebben plaatsgevonden in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 oktober 2016 en nadat het agentschap alle resultaten van de afnames van het zorgzwaarte-instrument bij wijze van controle als vermeld in artikel 2, heeft ontvangen.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2016.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^