Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 25 augustus 2004

Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036336
pub.
25/08/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004036336/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende aanvullende subsidis voor tewerkstelling in de culturele sector. HOOFDSTUK I. - Voorafgaande bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° derde arbeidscircuit : hierna 'DAC' te noemen, tewerkstelling op basis van het koninklijk besluit nr.25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 473 van 28 oktober 1986; 2° DAC-project : een tewerkstellingsproject dat op basis van het koninklijk besluit nr.25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 473 van 28 oktober 1986, aan een organisatie werd toegewezen en vanaf de regularisatie valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor cultuur; 3° DAC-promotor : organisatie die tot de DAC-regularisatie een DAC-project kreeg toegewezen;4° geregulariseerde DAC'er : een werknemer in een DAC-project die op het moment van de regularisatie met de DAC-promotor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur had;5° loonkosten : het sectoraal bepaalde loon en de verplichte werkgeversbijdrage;6° gemeentelijk cultuurbeleidsplan : het plan dat werd goedgekeurd op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2002, 20 december 2002 en 21 maart 2003;7° gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan : het plan dat werd goedgekeurd op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;8° erkende of gesubsidieerde organisatie : een vereniging zonder winstoogmerk die erkend of gesubsidieerd wordt op basis van : a) hoofdstuk IX van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid;b) het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2003;c) het decreet van 20 december 1996 tot erkenning en subsidiëring van musea, gewijzigd bij het decreet van 19 december 1997;9° beleidsplanperiode : de periode waarop een beleidsplan van een organisatie of gemeentebestuur betrekking heeft;10° de administratie : de administratieve entiteiten, bevoegd voor het cultuur- en jeugdwerkbeleid. HOOFDSTUK II. - Regularisatie van de lopende DAC-projecten

Art. 3.De subsidies voor DAC-projecten worden omgezet in reguliere personeelssubsidies aan organisaties. Die omzetting wordt verder "regularisatie" genoemd.

Art. 4.De DAC-projecten van landelijk erkende of gesubsidieerde organisaties worden geregulariseerd vanaf 1 januari 2002.

De DAC-projecten van de gemeentelijke en regionale jeugdwerkingen die voor 1 januari 1994 door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd werden, worden geregulariseerd vanaf 1 juli 2002.

De DAC-projecten van de niet-erkende of niet-gesubsidieerde organisaties worden geregulariseerd vanaf 1 januari 2003.

Art. 5.Een organisatie die een geregulariseerde DAC'er in dienst heeft, ontvangt een subsidie voor de loonkosten van dat personeelslid.

Die subsidie bedraagt maximaal de volledig verplichte loonkosten overeenkomstig het - op het moment van de regularisatie bepaalde - barema. Dit recht op subsidies blijft behouden zolang een geregulariseerde DAC'er in dienst is en aan alle voorwaarden voldaan is.

Er kan pas een herverdeling plaatsvinden zoals bepaald in de artikelen 9 en 16, na vervanging van de geregulariseerde DAC'er zoals bepaald in artikel 6.

Art. 6.Wanneer de arbeidsovereenkomst met de geregulariseerde DAC-werknemer wordt beëindigd, dan wordt tot het einde van de lopende beleidsplanperiode, en minstens tot het begin van de periodes aangegeven in artikel 16, de vervanger van de geregulariseerde DAC'er gesubsidieerd. Het bedrag van de subsidies is bij de start van de vervanging hoogstens het bedrag van de verplichte loonkosten voor een werknemer in hetzelfde barema als de vervangen werknemer met dezelfde bewezen anciënniteit, met een maximum van 5 jaar.

Het recht op subsidies voor een vervanger vervalt als de arbeidsplaats gedurende meer dan 6 maanden niet wordt ingevuld.

Art. 7.Wanneer een DAC-promotor zou ophouden te bestaan, kan die een voorstel formuleren om het project te laten overnemen door een andere organisatie. In het overnamevoorstel moet in elk geval het behoud van de tewerkstelling van de geregulariseerde DAC'ers worden opgenomen.

Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de administratie.

Art. 8.Bij een fusie of splitsing van organisaties die een of meer geregulariseerde DAC'ers in dienst hebben of recht hebben op hun vervanging, gaat dat recht over naar een van de nieuw ontstane organisaties. HOOFDSTUK III. - Toewijzing aanvullende subsidie voor tewerkstelling Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 9.De middelen die voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling binnen de culturele sector beschikbaar zijn, worden met ingang van de in artikel 16 opgenomen termijnen verdeeld over de verschillende sectoren naar rato van de verdeling van de middelen die werden overgeheveld door de VDAB naar de sectoren op het moment van de regularisatie. De middelen worden concreet verdeeld over de volgende sectoren : 1° lokaal cultuurbeleid;2° gemeentelijk jeugdwerkbeleid;3° sociaal-cultureel volwassenenwerk;4° landelijk jeugdwerk;5° musea.

Art. 10.De erkende of gesubsidieerde organisaties, binnen de onder artikel 9 genoemde sectoren, kunnen de aanvullende personeelssubsidies ontvangen voor tewerkstelling van personeelsleden binnen de eigen organisatie.

De gemeentebesturen kunnen aanvullende personeelssubsidies ontvangen voor de ondersteuning van tewerkstelling in verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 11.De subsidies voor de loonkosten kunnen nooit meer bedragen dan 35.510 euro per voltijds equivalent. Dat bedrag wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

Art. 12.Op basis van objectieve parameters bepaalt de Vlaamse regering, telkens voor het begin van een nieuwe beleidsplanperiode, welke gemeentebesturen in aanmerking komen voor subsidies in het kader van het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan en gemeentelijk cultuurbeleidsplan en wat de omvang is van het contingent waarop de gemeentebesturen een beroep mogen doen.

Op basis van objectieve parameters wordt, telkens voor het begin van een nieuwe beleidsplanperiode, de omvang bepaald van het contingent waarop de organisaties een beroep mogen doen in het kader van hun beleidsplan.

De Vlaamse regering legt de objectieve parameters vast en bepaalt de nadere regels met betrekking tot de verdeling van de middelen binnen elke sector na voorafgaand advies van de betrokken adviesraden en na consultatie van de sociale partners.

Art. 13.De middelen die voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de sectoren muziek en podiumkunsten, worden met ingang van 2005 toegevoegd aan de subsidies die de betrokken organisaties ontvangen op basis van de desbetreffende decreten. Die middelen kunnen enkel worden aangewend voor tewerkstelling. Afdeling II. - Specifieke bepalingen voor de aanvullende

tewerkstelling voor gemeentelijk jeugdwerkbeleid en cultuurbeleid

Art. 14.De tewerkstelling moet gerealiseerd worden bij een vereniging zonder winstoogmerk.

De gemeentebesturen geven in hun gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan of cultuurbeleidsplan aan bij welke organisatie en waarvoor deze tewerkstelling wordt ingezet.

Bij ontstentenis van een gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan of cultuurbeleidsplan wordt een specifieke verantwoordingsnota opgesteld, die het voorwerp is van een inspraakronde en van een advies van de gemeentelijke cultuur- of jeugdraad.

De minister kan in het kader van het lokale cultuurbeleid een uitzondering toestaan op de in het eerste lid geformuleerde vereiste dat de tewerkstelling gerealiseerd moet worden bij een vereniging zonder winstoogmerk. Het verzoek om toekenning van een uitzondering moet uitdrukkelijk gemotiveerd zijn in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan of in de specifieke verantwoordingsnota. Bovendien is de instemming van de betrokken gemeentebesturen en een positief advies van de gemeentelijke cultuurraden vereist. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels.

Art. 15.De gemeentebesturen moeten de vermindering van subsidies bij vroegere DAC-promotoren voor aanvullende tewerkstelling motiveren in het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan, cultuurbeleidsplan of in de specifieke verantwoordingsnota. De betrokken organisaties kunnen tegen deze beslissing bezwaar aantekenen bij de administratie. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen

Art. 16.De eerste verdeling, bedoeld in artikelen 9 en 10, kan pas plaatsvinden naar aanleiding van de eerstvolgende beleidsplannen, en op zijn vroegst : 1° voor het lokale cultuurbeleid : 2008-2013;2° voor het lokale jeugdwerkbeleid : 2008-2011;3° voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk : 2010-2013;4° voor het landelijk jeugdwerk : 2007-2009;5° voor musea : 2009-2014. Onverminderd de toepassing van het eerste lid vinden de eerste verdeling en toewijzing, bedoeld in artikelen 9 en 10, op zijn vroegst plaats twee jaar nadat met toepassing van artikel 12, derde lid, de objectieve parameters en regels voor de betrokken sector zijn vastgelegd.

Art. 17.De concrete regelen die in aanmerking moeten worden genomen, worden bepaald per ministeriële omzendbrief.

Art. 18.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN BREMBERGEN _______ Nota Zitting 2003-2004 Stukken - Voorstel van decreet - Verslag - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering :2176 - Nr. 1 :2176 - Nr. 2 :2176 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 4 en 5 mei 2004.

^