Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 september 2012
gepubliceerd op 24 oktober 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2012036107
pub.
24/10/2012
prom.
14/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/14/2012036107/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector sluiten houdende aanvullende subsidie voor tewerkstelling in de culturele sector;

Gelet op het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, artikel 12, eerste, tweede, derde en vijfde lid, artikel 13, § 1, zevende en achtste lid en § 2 negende en tiende lid, artikel 14, tweede lid, artikel 15, § 9, artikel 16, § 6, vierde lid, artikel 17, § 1, derde lid, § 2, derde lid en § 3, derde lid en artikel 18, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector sluiten betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector sluiten houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid sluiten tot bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 mei 2012;

Gelet op advies 12/07 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 6 juni 2012;

Gelet op het advies van de sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 18 juni 2012;

Gelet op advies 51.660/1/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° administratie : het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten : het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;3° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor jeugdbeleid.

Art. 2.§ 1. Om een werkingssubsidie te verkrijgen op basis van artikelen 9, 10, 11 of 13, § 2, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten dient de vereniging voor 1 juni bij de administratie een aanvraag in waarin ze expliciet aangeeft of ze een erkenning nastreeft of subsidiëring voorafgaand aan een erkenning vraagt. Bovendien moet ze expliciet aangeven of ze erkenning of subsidiëring nastreeft of vraagt als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging. De aanvraag wordt ingediend volgens de toepasselijke leidraad die de administratie ter beschikking stelt. § 2. Samen met die aanvraag bezorgt de vereniging een activiteitenkalender voor de maanden juni en juli van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend, met vermelding van de aard van de activiteit, alsook het adres, de datum, en het begin- en einduur van de activiteit. Ze bezorgt een dergelijke activiteitenkalender gedurende de hele procedure volgens een vaste frequentie, in overleg met de administratie.

Als vastgesteld wordt dat een aanvraag onvolledig is en nog vervolledigd kan worden, vraagt de administratie de aanvullende gegevens op voor 15 juni. De vereniging vervolledigt haar dossier voor 1 juli.

De administratie brengt voor 1 september alle verenigingen die een aanvraag hebben ingediend, ervan op de hoogte of hun aanvraag al dan niet ontvankelijk is. § 3. Overeenkomstig artikel 12 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten begeleidt en controleert de administratie alle verenigingen die een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend, door informatie en documentatie te verstrekken en door hun activiteiten te controleren.

Er vindt ten minste één algemene controle plaats op de zetel van de vereniging. § 4. Een eventueel voornemen van niet-erkenning of niet-subsidiëring wordt aan de aanvragende vereniging formeel betekend voor 1 november.

De vereniging kan daartegen binnen vijftien kalenderdagen schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen. Als het bezwaarschrift onontvankelijk is, wordt de vereniging daarvan voor 1 december op de hoogte gebracht. § 5. De beslissing om over te gaan tot al dan niet erkennen of subsidiëren, wordt aan de vereniging meegedeeld voor 31 december. § 6. Een vereniging kan worden gesubsidieerd vanaf het kalenderjaar na het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Art. 3.§ 1. De vereniging bezorgt de administratie de gevraagde inlichtingen binnen vijftien kalenderdagen nadat een verzoek om aanvullende inlichtingen is verstuurd als vermeld in artikel 13, § 1, vierde lid, en § 2, zesde lid, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten.

De adviescommissie en de administratie formuleren een ontwerp van advies dat door de administratie naar de aanvragers wordt gestuurd voor 15 mei. De aanvragers kunnen voor 1 juni hun repliek daarop schriftelijk indienen.

Na onderzoek formuleren de adviescommissie en de administratie een definitief advies. In dat advies wordt gemotiveerd waarom de adviescommissie en de administratie zich niet of slechts gedeeltelijk aansluiten bij het standpunt van de aanvrager. De administratie bezorgt het definitieve advies van de adviescommissie, samen met haar eigen gemotiveerde advies, aan de minister voor 15 juli. § 2. De minister deelt de betrokken verenigingen zijn beslissing mee uiterlijk op 15 september. Bij een beslissing die gunstig is voor de vereniging wordt ook het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. § 3. Voor 1 april van het eerste jaar van de beleidsperiode sluiten de administratie en de te subsidiëren vereniging de overeenkomst vermeld in artikel 13, § 4, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten.

Art. 4.§ 1. In afwijking van artikel 2 kunnen de verenigingen vermeld in artikel 13, § 2, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten die al variabele subsidies ontvangen en die een erkenning nastreven, gelijktijdig met hun erkenningsaanvraag een beleidsnota indienen. De aanvraag wordt uiterlijk op 1 januari bij de administratie ingediend, volgens de toepasselijke leidraad die de administratie ter beschikking stelt. Samen met die aanvraag bezorgt de vereniging een activiteitenkalender voor de eerst komende maanden januari en februari met vermelding van de aard van de activiteit, alsook het adres, de datum, en het begin- en einduur van de activiteit. Ze bezorgt een dergelijke activiteitenkalender gedurende de hele procedure volgens een vaste frequentie, in overleg met de administratie.

Als vastgesteld wordt dat een aanvraag onvolledig is en nog vervolledigd kan worden, vraagt de administratie de aanvullende gegevens op voor 15 januari. De vereniging vervolledigt haar dossier vóór 1 februari.

De administratie brengt voor 1 maart alle verenigingen die een aanvraag hebben ingediend, ervan op de hoogte of hun aanvraag al dan niet ontvankelijk is. § 2. Overeenkomstig artikel 12 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten begeleidt en controleert de administratie alle verenigingen die een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend, door informatie en documentatie te verstrekken en door hun activiteiten te controleren.

Er vindt ten minste één algemene controle plaats op de zetel van de vereniging. § 3. Een eventueel voornemen van niet-erkenning wordt aan de aanvragende vereniging formeel betekend voor 1 mei. De vereniging kan daartegen binnen vijftien kalenderdagen schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen. Als het bezwaarschrift onontvankelijk is, wordt de vereniging daarvan voor 1 juli op de hoogte gebracht. § 4. De beslissing om over te gaan tot al dan niet erkennen, wordt aan de vereniging meegedeeld voor 15 september. § 5. Een erkende vereniging wordt gesubsidieerd vanaf het kalenderjaar na het jaar waarin de erkenningsprocedure werd doorlopen. De lopende overeenkomst eindigt op 31 december van het jaar waarin de beslissing om de vereniging te erkennen wordt genomen. § 6. Nadat beslist is de vereniging te erkennen en vooraleer ze een ontwerp van advies uitbrengen, kunnen de administratie en de adviescommissie de verenigingen om aanvullende inlichtingen over hun beleidsnota verzoeken. De verenigingen bezorgen binnen vijftien kalenderdagen nadat die vraag verstuurd is, de gevraagde inlichtingen aan de administratie.

De adviescommissie en de administratie stellen een ontwerp van advies op dat door de administratie naar de aanvragers wordt gestuurd uiterlijk vijf maanden nadat de beslissing tot erkenning is genomen.

De aanvragers kunnen binnen vijftien kalenderdagen hun repliek daarop schriftelijk indienen.

Na onderzoek formuleren de adviescommissie en de administratie een definitief advies. In dat advies wordt gemotiveerd waarom de adviescommissie en de administratie zich niet of slechts gedeeltelijk bij het standpunt van de aanvrager aansluiten. De administratie bezorgt het definitieve advies van de adviescommissie, samen met haar eigen gemotiveerde advies, binnen 25 werkdagen aan de minister. § 7. De minister deelt de betrokken verenigingen zijn beslissing mee uiterlijk een maand na ontvangst van het definitieve advies. Bij een beslissing die gunstig is voor de vereniging, wordt ook het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. § 8. Binnen vier maanden na de beslissing sluiten de administratie en de te subsidiëren vereniging de overeenkomst vermeld in artikel 13, § 4, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten.

Art. 5.§ 1. Een politieke jongerenbeweging die voor het eerst gesubsidieerd wil worden op basis van artikel 15 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, dient daartoe voor 1 juni een aanvraag in bij de administratie. De subsidiëringsaanvraag wordt ingediend volgens de leidraad die de administratie ter beschikking stelt. Als vastgesteld wordt dat een aanvraag onvolledig is en nog vervolledigd kan worden, vraagt de administratie de aanvullende gegevens op voor 15 juni. De vereniging vervolledigt haar dossier vóór 1 juli.

Een eventueel voornemen van niet-subsidiëring wordt aan de aanvragende vereniging formeel betekend vóór 15 september. De vereniging kan daartegen voor 1 oktober schriftelijk bezwaar indienen. Als het bezwaarschrift onontvankelijk is, wordt de vereniging daarvan voor 15 oktober op de hoogte gebracht. De beslissing om over te gaan tot al dan niet subsidiëren, wordt aan de vereniging meegedeeld voor 30 november. § 2. Een politieke jongerenbeweging kan worden gesubsidieerd vanaf het kalenderjaar na het jaar waarin werd beslist om de vereniging te subsidiëren. § 3. De door de politieke jongerenbewegingen georganiseerde politieke vormingsinitiatieven worden ten minste twee weken op voorhand aan de administratie gemeld, met vermelding van de datum, het begin- en einduur, het adres en het programma. § 4. De politieke jongerenbewegingen dienen uiterlijk op 31 januari een werkingsverslag over het voorbije jaar in bij de administratie. Ze dienen ook uiterlijk op 28 februari een financieel verslag over het voorbije jaar in bij de administratie.

Het werkingsverslag- en het financieel verslag worden opgesteld overeenkomstig de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Uiterlijk op 28 februari bezorgt de administratie de politieke jongerenbewegingen de berekening van het aantal modules die in aanmerking komen voor subsidiëring. De verenigingen kunnen daartegen bezwaar indienen tot uiterlijk 20 maart. De minister beslist uiterlijk op 30 april over eventuele bezwaren.

Voor 15 mei deelt de administratie de politieke jongerenbewegingen de hoogte van het toegekende subsidiebedrag mee.

Art. 6.In afwijking van artikel 5, § 1, van dit besluit, wordt voor politieke jongerenbewegingen die in het jaar dat voorafgaat aan de subsidieaanvraag al gesubsidieerd werden op basis van artikel 15 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten het ingediende werkingsverslag over dat voorbije jaar gelijkgesteld met een subsidieaanvraag, tenzij verenigingen daar uitdrukkelijk van afzien.

Art. 7.De verenigingen, vermeld in artikel 8, § 1 tot en met § 5, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, dienen uiterlijk op 1 januari van het laatste jaar dat voorafgaat aan de vierjarige periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd, een beleidsnota in bij de administratie.

De minister deelt de betrokken verenigingen zijn beslissing mee uiterlijk op 30 juni. Bij een beslissing die gunstig is voor de vereniging wordt ook het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. Indien de beslissing van de minister niet tijdig wordt meegedeeld, ontvangt de vereniging nog een jaar een subsidie ten belope van ten minste het equivalent van het subsidiebedrag dat haar werd toegekend in het lopende jaar.

Voor 1 januari van het eerste jaar van de vierjarige periode sluiten de minister en de te subsidiëren vereniging de vierjaarlijkse overeenkomst, vermeld in artikel 8, § 8, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten.

Art. 8.De beleidsnota, vermeld in artikel 4 en 7, wordt opgesteld overeenkomstig de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Art. 9.In geval van samenwerking tussen verenigingen die op basis van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten werkingssubsidies ontvangen, kunnen voor de berekening van deelnemers- en vormingsuren in de modules vermeld in artikel 9, § 4 en § 5, artikel 10, § 3, § 4 en § 6, artikel 11, § 3 tot en met § 5, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, de gerealiseerde uren over meer dan een vereniging worden verdeeld.

De verenigingen maken schriftelijke afspraken over welke vereniging welke begeleiders inzet voor het initiatief in kwestie; en de deelnemers- of vormingsuren worden verdeeld naar rato van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten. De schriftelijke afspraken worden vooraf aan de administratie bezorgd.

Art. 10.De verenigingen vermeld in artikel 8 tot en met artikel 11 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, dienen uiterlijk op 31 maart een werkingsverslag en financieel verslag over het voorbije jaar in bij de administratie.

Het werkingsverslag en het financieel verslag worden opgesteld overeenkomstig de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Art. 11.§ 1. De verenigingen vermeld in artikel 16, § 2, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, kunnen jaarlijks uiterlijk op 1 september een subsidieaanvraag voor de realisatie van een project indienen bij de administratie. De adviescommissie en de administratie formuleren hun gemotiveerde advies. Die adviezen worden door de administratie aan de minister bezorgd voor 1 november.

De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 30 november. § 2. Een vereniging kan jaarlijks uiterlijk op 1 september een subsidieaanvraag voor een experimenteel project als vermeld in artikel 16, § 3 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten indienen bij de administratie. De adviescommissie en de administratie formuleren hun gemotiveerde advies. Die adviezen worden door de administratie aan de minister bezorgd voor 1 november. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 30 november. § 3. Aanvullend en eenmalig worden de projectaanvragen vermeld in paragraaf 1 en 2, voor het jaar 2013 bij de administratie ingediend op 1 januari 2013. De adviescommissie en de administratie bezorgen hun gemotiveerde advies voor 1 maart aan de minister. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 31 maart. De projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2013. § 4. De projecten vermeld in artikel 16, § 3 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten kunnen maximaal vier jaar duren. De subsidietermijn van de projecten die gestart zijn op basis van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, wordt daarbij meegerekend.

Art. 12.Een vereniging kan binnen dertig kalenderdagen na de verzending van het standpunt van de administratie haar eventuele bezwaren als vermeld in artikel 18 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, schriftelijk bij de administratie indienen. De administratie neemt binnen zes weken haar beslissing en deelt die aan de begunstigde mee. Als de begunstigde niet akkoord gaat met de beslissing van de administratie, kan hij binnen de zes weken bezwaar indienen bij de minister. De vereniging wordt uiterlijk zes weken na de ontvangst van het gemotiveerde beroepschrift door de administratie op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister.

Art. 13.§ 1. De adviescommissies, vermeld in artikel 17, § 3, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, bestaan elk uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste zes leden, allemaal onafhankelijke experts.

De minister kan op verzoek van de betrokkene een einde maken aan een mandaat van de voorzitter of een lid van de adviescommissie. Bovendien kan hij in de volgende gevallen ambtshalve een einde stellen aan een mandaat : 1° als de mandaathouder driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergaderingen van de adviescommissie niet bijwoont;2° als de mandaathouder activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een strijdigheid van belangen tot gevolg hebben. § 2. Elke adviescommissie die voor het eerst wordt samengesteld, stelt binnen vier maanden na haar samenstelling een huishoudelijk reglement op. Dat reglement, alsook elke latere wijziging ervan, wordt eenparig aangenomen door de aanwezige leden en wordt goedgekeurd door de minister. De werking van de adviescommissie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. § 3. De zetel van de adviescommissie is gevestigd in de lokalen van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Het secretariaat van de adviescommissie wordt waargenomen door een personeelslid van het agentschap. De werkingskosten van de adviescommissie en van haar secretariaat worden aangerekend op de begroting van het agentschap. § 4. De leden van de adviescommissies ontvangen een reisvergoeding overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Overheid, alsook een vergoeding als vermeld in artikel 17, § 3, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, van 70 euro per dagdeel. Dit bedrag wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Een dagdeel duurt ten minste twee uur en ten hoogste vier uur. § 5. De mandaatsperiode van de leden van adviescommissies, aangesteld op basis van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, blijft behouden tot het einde van de termijn vermeld in hun benoemingsbesluit.

Art. 14.De verenigingen vermeld in artikel 19 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten, delen uiterlijk op 1 januari 2013 aan de administratie mee of ze al dan niet afzien van erkenning. Zij gebruiken hiertoe het door de administratie ter beschikking gestelde formulier.

Art. 15.In artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector sluiten betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector sluiten houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector wordt de zinsnede « artikel 59 van het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid van 29 maart 2002 » vervangen door de zinsnede « artikel 17, § 3, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, belast met de advisering over de toekenning van variabele subsidies aan de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen ».

Art. 16.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport wordt de zinsnede « artikel 6 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid » vervangen door de zinsnede « artikel 4 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid ».

Art. 17.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid sluiten tot bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerd jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor jeugdbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^