Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en met het Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004009578 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, Mevr. Kristine Kloeck, is aangewezen als plaatsvervangend assessor sociale reïntegratie bij de Nederlandstalige commissie voor de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het beroep tot nietigverklaring va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004009583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 augustus 2004 : -wordt vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : de heren : - Janssens K.; - Van de Roye - Segers J.; - Mevr. Van Bladel K.; de heren : - Hendrickx J.; - Hannecart S., voor (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A/B en het getuigschrift voor het vervoer van personen in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 23 (...) De deelneming aan het examen is afhankelijk van het indienen van een aanvraag tot het bekomen van h(...) type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2003, van de wijze van financiering, de begunstigden, het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van het ristorno op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling van de statuten van de syndicale afvaardiging van het personeel type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2003, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004007209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 12 augustus 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machin PR/001-0125-01 : Wafelijzer ALASKA WA 250 PR/002-0274-01 : Ventilator DOMOTEC MS(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Verlenging van de stage Bij ministerieel besluit van 7 juli 2004 wordt de stage van de heer Willy VAN DE VELDE, in de hoedanigheid van Beambte in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milie type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoemingen Bij ministerieel besluit van 22 juni 2004 wordt de heer Christophe ANSIA, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Beambte in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieub Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2004 wordt Mevr. Sylvie CLARA, in(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 12 juli 2004 wordt de heer Yannick COPPENS, voor een periode van zes maanden vanaf 1 augustus 2004 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Beam Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2004 wordt Mevr. Florence DIDION,(...) type ministerieel besluit prom. 23/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de aangestelde gewone rekenplichtige en van de plaatsvervangende gewone rekenplichtige van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

arrest

type arrest prom. 17/02/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 21 juni 2004 wordt de beslissing van 27 mei 2004 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder lastenboek betreffende de renovatie van het ANDERLECHT. - Bij besluit van 21 juni 2004 wordt de beslissing van 29 april 2004 waarbij de gem(...) type arrest prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Léonard de Vinci" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2002 pub. 25/08/2004 numac 2004031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vernieuwing van mandaten van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gekozen op voordracht van de Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/08/2002 pub. 25/08/2004 numac 2004031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vernieuwing van mandaten van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gekozen op voordracht van de Raad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/08/2002 pub. 25/08/2004 numac 2004031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/08/2002 pub. 25/08/2004 numac 2004031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vernieuwing van mandaten van leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gekozen op voordracht van de Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vernieuwing van mandaten van leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gekozen op voordracht van de Commissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het kunstendecreet van 2 april 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 177 van het decreet van 3 maart 2004 tot inrichting van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201639 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de overdracht van overschotten tussen inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van eenzelfde net type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201650 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de overzending van de integratiedossiers betreffende de leerlingen die onder het gespecialiseerd onderwijs ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202632 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van niet-gesorteerde afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202633 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 45.91.02

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004018111 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Intercommunale de Propreté publique du Hainaut occidental » heeft de Raad van State Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 154.365/XIII-3435. Voor de hoofdgriffier : M.(...)

document

type document prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 8 juli 2004 wordt de beslissing van 19 mei 2004, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de huur en BRUSSEL. - Bij besluit van 15 juli 2004 wordt de beslissing van 19 mei 2004, waarbij het colleg(...) type document prom. -- pub. 25/08/2004 numac 2004021107 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen. - Deelname aan de "Stimuleringsactie internationale samenwerking Noordzee" I. Inleiding De Ministerraad heeft op 17 november 1999 de uitvoering goedgekeurd van de "Stimuleringsactie inzake internatio De actie is een aanvulling op de bestaande actie inzake "Duurzaam beheer van de Noordzee"(...)
^