Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2022
gepubliceerd op 16 augustus 2022

Decreet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, met het oog op de inwerkingtreding van de gesloten oriëntatie en de gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen

bron
vlaamse overheid
numac
2022033029
pub.
16/08/2022
prom.
15/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jeugdbescherming, het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp en het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht, met het oog op de inwerkingtreding van de gesloten oriëntatie en de gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jeugdbescherming, het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp en het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht, met het oog op de inwerkingtreding van de gesloten oriëntatie en de gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

Art. 2.In artikel 36bis van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, ingevoegd bij de wet van 9 mei 1972 en gewijzigd bij de wetten van 19 januari 1990 en 2 februari 1994 en het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten, wordt tussen het woord "artikel" en de zinsnede "van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht" het cijfer "5" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 44, § 3, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank type wet prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten, worden de woorden "als misdrijf omschreven feit" vervangen door het woord "jeugddelict".

Art. 4.In artikel 45 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2, a), gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009596 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik sluiten, wordt de zinsnede "de in artikel 52 bepaalde voorlopige maatregelen van bewaring te bevelen" vervangen door de zinsnede "de in artikel 20, § 2, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht bepaalde maatregelen te bevelen";2° in punt 2, c), ingevoegd bij de wet van 2 februari 1994 en gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten, wordt de zinsnede "37, § 3, 1°, " opgeheven.

Art. 5.In artikel 46, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 1994, wordt de zinsnede "artikel 36, 4° " vervangen door de zinsnede "artikel 14 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht".

Art. 6.In artikel 47, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten, worden de woorden "als misdrijf omschreven feit" telkens vervangen door het woord "jeugddelict".

Art. 7.In artikel 48, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 februari 1994 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en de decreten van 15 februari 2019 en 24 september 2019, wordt de zinsnede "artikel 57bis" vervangen door de zinsnede "artikel 38 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht".

Art. 8.In artikel 49 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 september 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019042037 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "de artikelen 52ter en 52quater" vervangen door de zinsnede "artikel 52ter van deze wet en artikel 26 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht";2° in het vierde lid wordt de zinsnede "artikel 57bis" vervangen door de zinsnede "artikel 38 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht".

Art. 9.In artikel 52ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 1994 en gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2006, 27 december 2006 en het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten en 24 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "In de gevallen zoals bedoeld in artikel 52, en" opgeheven;2° in het vijfde lid wordt na het woord "jeugddelinquentierecht" de zinsnede "en een voorlopige plaatsing in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling, bedoeld in artikel 37, § 2, 8° " opgeheven.

Art. 10.Artikel 52quater van dezelfde wet, vervangen bij decreet van 24 september 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019042037 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 57bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten en gewijzigd bij de wet van 31 juli 2009 en de decreten van 15 juli 2016, 15 februari 2019 en 24 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 en paragraaf 2 worden opgeheven;2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "paragraaf 2, derde lid, 1° " vervangen door de zinsnede "artikel 38, § 3, derde lid, 1°, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht";3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "paragraaf 2, derde lid, 2° en 3° " vervangen door de zinsnede "artikel 38, § 3, derde lid, 2° en 3°, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht";4° in paragraaf 5 wordt het woord "dit" vervangen door de zinsnede "artikel 38 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht";5° in paragraaf 6 worden de woorden "deze bepaling" vervangen door de zinsnede "artikel 38 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht";6° paragraaf 7 wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 58 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "onverminderd de bepalingen van de artikelen 20 en 21 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht en artikel 52quater, negende lid, en 53, derde lid van deze wet" vervangen door de zinsnede "met behoud van de toepassing van artikel 52ter, vijfde lid, en met behoud van de toepassing van het vierde tot en met het zevende lid";2° tussen het derde en het vierde lid worden vier leden ingevoegd, die luiden als volgt: "Hoger beroep tegen een maatregel of sanctie waarbij een gesloten oriëntatie wordt opgelegd met toepassing van artikel 20, § 2, eerste lid, 4°, of artikel 29, § 2, eerste lid, 6°, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht, wordt ingesteld binnen een termijn van achtenveertig uur.Die termijn loopt ten aanzien van het Openbaar Ministerie vanaf de mededeling van de beschikking en ten aanzien van de andere partijen in het geding vanaf het vervullen van de vormvereisten, vermeld in artikel 52ter, vierde lid. Het beroep kan worden ingesteld door een verklaring aan de directeur van de instelling of aan de persoon die de directeur daarvoor aanstelt. De directeur schrijft de beroepen in een genummerd en geparafeerd register in, geeft er onmiddellijk kennis van aan de griffie van de bevoegde rechtbank en zendt haar per aangetekende brief een uittreksel van het register.

De jeugdkamer van het hof van beroep behandelt de zaak en doet uitspraak binnen vijftien werkdagen, te rekenen van de akte van hoger beroep. Na het verstrijken van die termijn vervalt de maatregel. De termijn wordt geschorst tijdens de duur van het uitstel dat is toegekend op verzoek van de verdediging.

De termijn van dagvaarding voor het hof van beroep bedraagt drie dagen.

Hoger beroep tegen een maatregel of verlenging van een maatregel waarbij een minderjarige wordt toevertrouwd aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, met toepassing van artikel 20, § 2, eerste lid, 3° /1, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht of aan een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling voor een gesloten begeleiding, met toepassing van artikel 20, § 2, eerste lid, 5°, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht, wordt ingesteld binnen een termijn van achtenveertig uur. De procedure en de termijnen, vermeld in het vierde, vijfde en zesde lid, zijn overeenkomstig van toepassing.".

Art. 13.In artikel 63ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 1994, en gewijzigd bij decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, a), worden de woorden "en sancties" opgeheven;2° in het eerste lid, b), wordt de zinsnede "als vermeld in artikel 29, § 2, eerste lid, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht" opgeheven.

Art. 14.In artikel 63quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 1994 en vervangen bij het decreet van 24 september 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019042037 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft sluiten, wordt de zinsnede "De artikelen 52ter en 52quater, negende en tiende lid, zijn" vervangen door de zinsnede "Artikel 52ter is".

Art. 15.In artikel 84 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 januari 1990, worden de woorden "als misdrijf omschreven feit" vervangen door het woord "jeugddelict". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp

Art. 16.In artikel 48, § 1, eerste lid, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, vervangen bij het decreet van 15 maart 2019, worden punt 13° en 14° opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht

Art. 17.In artikel 26, § 4, derde en vierde lid, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht worden de woorden "achtenveertig uren" vervangen door de woorden "twee werkdagen".

Art. 18.In artikel 27, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt tussen de zinsnede "heeft ontvangen." en de woorden "De jeugdrechter" de zin "De jeugdrechter kan enkel een gesloten begeleiding opleggen als dit in het oriëntatievoorstel wordt geadviseerd, tenzij hij hiervan afwijkt met een gemotiveerde beslissing." ingevoegd.

Art. 19.In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021022580 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de langdurige gesloten begeleiding type decreet prom. 19/11/2021 pub. 21/12/2021 numac 2021043467 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2, 4°, wordt de zinsnede "of een poging tot het plegen van een feit als vermeld in de artikelen 393, 394, 395, 396 en 397 van het Strafwetboek" toegevoegd; 2° in paragraaf 3 worden de zinsnede ", vanaf de datum van de plaatsing tot de dag van de eerstvolgende zittingsdag van de jeugdrechtbank na de dag waarop de minderjarige delictpleger, vermeld in paragraaf 1, de leeftijd van achttien jaar bereikt." en de zin "Op deze zitting verschijnt de minderjarige delictpleger persoonlijk voor een evaluatie en om een vervolgtraject uit te werken." opgeheven; 3° in paragraaf 6, tweede lid, 2°, wordt de zinsnede "323, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 en 476" vervangen door de zinsnede "136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11, 417/12 tot en met 417/17, 417/25 tot en met 417/41, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 en 475";4° in paragraaf 6, tweede lid, 3°, worden de woorden "of correctionele gevangenisstraf" opgeheven;5° in paragraaf 8, tweede lid, 1°, wordt de zinsnede "140, 141," vervangen door de zinsnede "140, § 2, 375, zevende lid," en wordt de zinsnede "417/2, derde lid, 2° " vervangen door de zinsnede "417/2, derde lid".

Art. 20.In artikel 38 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, wordt de zinsnede "393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 en 475" vervangen door de zinsnede "373, 379, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 tot en met 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473 en 474";2° in paragraaf 2, derde lid, wordt de zinsnede "en 141" vervangen door de zinsnede ", 141, 393, 394, 395, 396, 397, 417/11, 417/12 tot en met 417/17 en 475" en wordt de zinsnede ", die, als ze door een meerderjarige gepleegd zouden zijn, strafbaar worden gesteld met een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar of een zwaardere straf" opgeheven;3° in paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt de zinsnede "323, 373, 374, 377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 en 476" vervangen door de zinsnede "136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 tot en met 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 en 475";4° in paragraaf 3, derde lid, 3°, wordt het woord "hoofdgevangenisstraf" vervangen door het woord "opsluiting".

Art. 21.Artikel 87, § 2, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: " § 2. Artikel 52 en 52quater van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals van kracht op 28 februari 2023, blijven van toepassing voor een voorlopige maatregel tot plaatsing van een minderjarige in een gemeenschapsinstelling, naar aanleiding van een jeugddelict dat gepleegd is vóór 1 maart 2023.

Artikel 37, § 2, 8°, 37, § 2quater, en artikel 37, § 3, van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals van kracht op 28 februari 2023, blijven van toepassing voor een maatregel tot plaatsing van een minderjarige in een gemeenschapsinstelling, naar aanleiding van een jeugddelict dat gepleegd is vóór 1 maart 2023.

De regels, vermeld in de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, die op de uitvoering van de in het eerste en tweede lid vermelde voorlopige maatregelen en maatregelen betrekking hebben, zoals van kracht op 28 februari 2023, blijven van toepassing naar aanleiding van een jeugddelict dat gepleegd is vóór 1 maart 2023.

De wet van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 bron ministerie van justitie Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, zoals van kracht op 28 februari 2023, blijft van toepassing voor een voorlopige maatregel tot plaatsing van een minderjarige in een gemeenschapsinstelling, met toepassing van de bovenvermelde wet, naar aanleiding van een jeugddelict dat gepleegd is vóór 1 maart 2023.".

Art. 22.In artikel 89, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24 september 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019042037 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "25, § 8, derde, vierde en vijfde lid" wordt vervangen door de zinsnede "25, § 1, derde lid";2° de datum "1 september 2022" wordt vervangen door de datum "28 februari 2023". HOOFDSTUK 5. - Overgangsbepalingen Afdeling 1. - Maatregelen tot plaatsing van een minderjarige in een

gemeenschapsinstelling met toepassing van het decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

Art. 23.Een voorlopige maatregel of maatregel tot plaatsing van een minderjarige in een gemeenschapsinstelling die is uitgesproken door de jeugdrechter of jeugdrechtbank met toepassing van artikel 48, § 1, eerste lid, 13° of 14°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp en die in uitvoering is op de datum van inwerkingtreding van dit decreet, kan verder worden uitgevoerd tot de einddatum die is opgenomen in de beschikking of het vonnis. Afdeling 2. - Uithandengeving

Art. 24.Een zaak die aanhangig is gemaakt bij de jeugdrechtbank op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet met het oog op een uithandengeving, wordt verder uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden en procedure van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit decreet. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 25.Dit decreet treedt in werking op 1 maart 2023, met uitzondering van artikel 22 dat in werking treedt op 28 februari 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 2022.

De Minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1334 - Nr.1 Amendementen : 1334 - Nr. 2 Verslag : 1334 - Nr. 3 Amendementen na indiening van het verslag : 1334 - Nr. 4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1334 - Nr. 5 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 13 juli 2022.

^