Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2020
gepubliceerd op 25 mei 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2020041268
pub.
25/05/2020
prom.
24/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/24/2020041268/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap artikel 8, 1°, 2° en 3°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten, artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten en artikel 19 ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten; - het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 10, eerste lid, en artikel 16, eerste lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 december 2019. - De Raad van State heeft advies 67.061/3 gegeven op 1 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget

Artikel 1.In artikel 31, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "budgetcategorie VIII" vervangen door de zinsnede "budgetcategorie 12";2° in punt 2° wordt de zinsnede "budgetcategorie III" vervangen door de zinsnede "budgetcategorie 4";3° in punt 3° wordt de zinsnede "budgetcategorie IV" vervangen door de zinsnede "budgetcategorie 6".4° in punt 4° wordt de zinsnede "budgetcategorie I" vervangen door de zinsnede "budgetcategorie 2".

Art. 2.In artikel 33, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "budgetcategorie X als vermeld in artikel 16" vervangen door de zinsnede "budget categorie 16 als vermeld in tabel 1, die opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd".

Art. 3.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap sluiten, wordt hoofdstuk 6, dat bestaat uit artikel 34, opgeheven.

Art. 4.In artikel 37, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016, 24 februari 2017 en 10 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° de personen met een handicap aan wie op het moment van de vraag naar een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning een persoonlijkeassistentiebudget is toegekend, met toepassing van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, of is toegewezen door het agentschap, wat betreft het bedrag van de budgetcategorie die is toegewezen, dat niet hoger is dan het bedrag van het persoonlijkeassistentiebudget dat is toegekend met toepassing van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp of dat is toegewezen door het agentschap;"; 2° er worden een derde tot en met zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Aan de personen met een handicap die op het moment van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning gebruikmaken van een andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijkeassistentiebudget, wordt het toegewezen budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, wat betreft het bedrag van de budgetcategorie die is toegewezen, dat niet hoger is dan het bedrag van de subsidies die het agentschap heeft betaald voor de jeugdhulpverlening, opgenomen in de jeugdhulpverleningsbeslissing, vermeld in artikel 2, § 1, 28°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, of opgenomen in de beslissing van het agentschap tot toewijzing van jeugdhulpverlening, op zijn vroegst ter beschikking gesteld in het jaar waarin ze eenentwintig jaar worden. Het toegewezen budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning wordt conform het derde lid ter beschikking gesteld met ingang van 1 juli van het jaar waarin de betrokken persoon met een handicap eenentwintig jaar wordt, op voorwaarde dat de persoon met een handicap in dat jaar en voorafgaand aan de terbeschikkingstelling gebruikmaakt van een andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijkeassistentiebudget.

Als de persoon met een handicap op het moment van de aanvraag gebruikmaakt van een andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijkeassistentiebudget, maar het agentschap nog geen budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning heeft toegewezen op 1 juli van het jaar waarin de persoon eenentwintig jaar wordt, wordt het budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning onmiddellijk na de toewijzing van het budget ter beschikking gesteld conform het derde lid, op voorwaarde dat de betrokken persoon met een handicap in het jaar waarin het budget wordt toegewezen en ter beschikking wordt gesteld en voorafgaand aan de terbeschikkingstelling gebruikmaakt van een andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijkeassistentiebudget.

Om het bedrag van de subsidies, vermeld in het derde lid, te berekenen, wordt rekening gehouden met de subsidies die het agentschap heeft betaald voor jeugdhulpverlening en, in voorkomend geval, met de subsidies die het agentschap Jongerenwelzijn heeft betaald voor de persoon met een handicap in het kader van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod als vermeld in artikel 67, tweede lid, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, of via de inschakeling van een intersectoraal zorgnetwerk als vermeld in artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, bepaalt op welke wijze het bedrag van de subsidies, vermeld in het derde lid, conform het zesde lid wordt vastgesteld.".

Art. 5.In artikel 56 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016, 24 februari 2017, 8 juni 2018 en 10 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt opgeheven;2° tussen het bestaande zesde lid, dat het vijfde lid wordt, en het bestaande zevende lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Aan de personen met een handicap die aan al de volgende voorwaarden voldoen, wordt het toegewezen budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning conform artikel 37, § 1, derde en vierde lid, ter beschikking gesteld: 1° ze maakten gebruik van een andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijkeassistentiebudget op het moment van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning; 2° het agentschap heeft voor 1 januari 2020 een beslissing genomen tot terbeschikkingstelling van het toegewezen budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, wat betreft het bedrag van de budgetcategorie die is toegewezen, dat niet hoger is dan het bedrag van de subsidies die het agentschap heeft betaald voor de jeugdhulpverlening, opgenomen in de jeugdhulpverleningsbeslissing, vermeld in artikel 2, § 1, 28°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, of opgenomen in de beslissing van het agentschap tot toewijzing van jeugdhulpverlening.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering sluiten houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering

Art. 6.In hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering sluiten houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 en 8 juni 2018, wordt het opschrift "Afdeling 4. De beslissing tot toewijzing van een budget en de terbeschikkingstelling van dat budget" vervangen door het opschrift "Afdeling 5. De beslissing tot toewijzing van een budget".

Art. 7.Artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders

Art. 8.In artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het vrij besteedbare bedrag bedraagt: 1° 1800 euro voor budgetcategorie I tot en met IV, vermeld in tabel 1, die opgenomen is in de bijlage bij het besluit van 27 november 2015, zoals van toepassing op 31 december 2019; 2° 3600 euro voor budgetcategorie V tot en met XII, vermeld in de voormelde tabel 1."; 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Het vrij besteedbare bedrag bedraagt: 1° 1800 euro voor budgetcategorie 1 tot en met 7, vermeld in tabel 1, die opgenomen is in de bijlage bij het besluit van 27 november 2015; 2° 3600 euro voor budgetcategorie 8 tot en met 24, vermeld in de voormelde tabel 1.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten sluiten houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Art. 9.In artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten sluiten houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, 28 september 2018, 14 december 2018 en 26 april 2019, wordt punt 14° opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld sluiten houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld

Art. 10.In artikel 11/1, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld sluiten houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "die op 31 december 2016 erkend waren als een FAM of een thuisbegeleidingsdienst en die op die datum" wordt vervangen door de zinsnede "die op 1 november 2019"; 2° er wordt een zinsnede toegevoegd, die luidt als volgt: "ongeacht of voldaan is aan de voorwaarde, vermeld in artikel 3 van het besluit van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap.".

Art. 11.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap sluiten, wordt hoofdstuk 4, dat bestaat uit artikel 13 tot en met artikel 16, opgeheven.

Art. 12.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap sluiten, worden een artikel 19/1 tot en met 19/4 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 19/1.De vergunde zorgaanbieders en de personen met een handicap of hun vertegenwoordigers, voor wie conform artikel 10 een budgetcategorie is vastgesteld, passen, in voorkomend geval, in onderling overleg de individuele dienstverleningsovereenkomsten aan uiterlijk op 1 juli 2020.

Voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten sluiten houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten wordt om het totale aantal zorggebonden personeelspunten te berekenen dat bij de vergunde zorgaanbieder wordt ingezet in de vorm van een voucher als vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, en het aantal extra personeelspunten dat is bepaald conform artikel 3, § 5, van het voormelde besluit, voor de personen met een handicap, vermeld in het eerste lid, voor de periode van 1 januari 2020 tot op de datum van de aanpassing van de individuele dienstverleningsovereenkomst rekening gehouden met het aantal zorggebonden punten dat is opgenomen in de aangepaste individuele dienstverleningsovereenkomst.

Art. 19/2.In afwijking van artikel 37 tot en met 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap vervallen de individuele dienstverleningsovereenkomsten met de personen met een handicap, vermeld in artikel 11/1, § 2, eerste lid, van dit besluit, van rechtswege met ingang van 1 januari 2020.

Art. 19/3.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder 1° besluit van 24 juni 2016: het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders;2° budgethouder: de budgethouder, vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van 24 juni 2016;3° cashbudget: een cashbudget als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit van 24 juni 2016;4° voucher: een voucher als vermeld in artikel 1, 10°, van het besluit van 24 juni 2016. De budgethouder van de personen, vermeld in artikel 11/1, § 2, van dit besluit, die het aantal zorggebonden punten, vermeld in artikel 2 van dit besluit, in voorkomend geval verhoogd conform artikel 3 tot en met 5 van dit besluit, op 1 november 2019 gedeeltelijk besteedt bij andere zorgaanbieders dan een vergunde zorgaanbieder, maakt voor het deel van de zorggebonden punten die hij besteedt als een cashbudget, een laatste kostenstaat op als vermeld in artikel 22 van het besluit van 24 juni 2016, met vermelding van alle kosten voor zorg en ondersteuning tot uiterlijk 31 december 2019, met inbegrip van de wettelijk verplichte opzegvergoedingen. Hij bezorgt die kostenstaat uiterlijk op 1 maart 2020 aan het agentschap. Nadat het agentschap de laatste kostenstaat heeft ontvangen, maakt het de eindafrekening van het gebruik van het cashbudget.

Het agentschap betaalt de bedragen, vermeld op de laatste kostenstaat, die de budgethouder heeft ingediend, tot het jaarlijkse aantal zorggebonden punten, vermeld in het tweede lid, volledig is opgebruikt, rekening houdend met het gedeelte van het jaarlijkse aantal zorggebonden punten dat op jaarbasis als voucher is vastgelegd en het gedeelte dat al is besteed als cashbudget.

Als met kostenstaten aangetoond wordt dat het jaarlijkse aantal zorggebonden punten niet volstaat om de wettelijke opzegvergoedingen te betalen, kan het agentschap maximaal een vierde van het jaarlijkse aantal zorggebonden punten extra toekennen om de opzegvergoedingen te betalen.

Art. 19/4 Aan de personen, vermeld in artikel 11/1, § 2, die het aantal zorggebonden punten, vermeld in artikel 2, in voorkomend geval verhoogd conform artikel 3 tot en met 5, op 1 november 2019 volledig besteden als een cashbudget, wordt in afwijking van artikel 10, § 2, eerste lid, en artikel 11/1, § 2, eerste lid, een aantal zorggebonden punten toegekend dat als een budget kan worden besteed en dat op basis van de ondersteuningsfuncties en de frequenties voor die ondersteuningsfuncties die conform artikel 7 in aanmerking worden genomen voor de betrokken persoon, met de volgende elementen wordt berekend: 1° dagondersteuning: 0,087 punten per dag;2° woonondersteuning: 0,13 punten per nacht;3° psychosociale begeleiding: 0,22 punten per begeleiding;4° globale individuele ondersteuning: 0,22 punten per begeleiding. Het totale aantal zorggebonden punten wordt omgezet in euro aan de hand van de omslagsleutel, vermeld in artikel 17, derde lid, van het besluit van 27 november 2015.

Het jaarlijkse bedrag in euro, dat wordt berekend conform het eerste en het tweede lid, wordt ter beschikking gesteld met ingang van 1 januari 2020.". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap sluiten tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap

Art. 13.Aan artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap sluiten tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt al volgt: "De bepalingen van artikel 19, 20 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget en de bijlage bij dat besluit, zoals van kracht voor 1 januari 2020, zijn van toepassing op de aanvragen die conform artikel 1 tot en met artikel 15 van het voormelde besluit zijn ingediend voor 17 maart 2020.". HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 14.Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van meerderjarige personen met een dubbeldiagnose en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten sluiten over de ondersteuning van meerderjarige personen met een dubbeldiagnose en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten sluiten houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten wordt opgeheven.

Art. 15.De bepalingen van artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van artikel 1 van dit besluit, zijn van toepassing op de aanvragen die conform artikel 29 van het voormelde besluit van 27 november 2015 zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van dit besluit.

Art. 16.De bepalingen van artikel 33, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van artikel 2 van dit besluit, zijn van toepassing op de aanvragen die conform artikel 33, § 1, eerste lid, van het voormelde besluit van 27 november 2015 zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van artikel 2 van dit besluit.

Art. 17.De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld sluiten houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van artikel 11 van dit besluit, zijn van toepassing op de aanvragen in het kader van garantie op ondersteuning zeven dagen per week dag en nacht die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van artikel 11 van dit besluit.

Art. 18.Artikel 1, 2, 11, 14, 15, 16 en 17 treden in werking op de tiende dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2020 De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

^