Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van Fopas voor het jaar 2020 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020020964 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden **** koninklijk besluit ****. 3029 van 3 mei 2020: Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 15 november 2014: Landmacht majoor van het reservekader **** ****. luitenant-kolonels mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020020983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 9 april 2020 wordt het mandaat van de heer Frank VAN DER PERRE als korpschef van de lokale politie van de politiezone RODE type koninklijk besluit prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020995 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 december 1890 houdende reglement betrekkelijk de gereedschappen, vazen, enz., voor de nijverheid en den handel in eetwaren gebruikt en van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020040540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van bijproducten van graangewassen, deegwaren en rijstpellerijen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020040650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan Natagora type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020200566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van regeringscommissarissen bij de Fondsen sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, D, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de leden van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te land voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de meldingsplicht van de atypische overeenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van een ecocheque in 2019 in uitvoering van het protocolakkoord 2019-2020 van 28 oktober 2019 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2020 en 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de Niet-Residentiële EPB-eenheden type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Convivialités VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202313 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 april 2020 wordt de n.v. TRANSPORT VANSCHOONBEEK, gevestigd Fabriekstraat 1 te 3400 Landen, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's. Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 8 april 2020 wordt de "s.a. VANSCHOONBEEK T.T.", gevesti(...)

arrest

type arrest prom. 19/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030909 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030918 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030919 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de franse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041347 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot erkenning van Thor Park in Genk als regelluwe zone voor energie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ontstaan van het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030926 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg R35-Westerlaan-Zuiderlaan tussen kilometerpunt 3,936 en 4,520 op het grondgebied van de stad Waregem type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van bvba Prevenda als een organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041374 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectieve lid van het Beheerscomité van de gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020020997 bron brussels hoofdstedelijk parlement, verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en parlement van de franstalige brusselaars Overlegcommissies. - Oproep tot kandidaten voor het begeleidingscomité van de overlegcommissies Op grond van respectievelijk de artikelen 25/1 en 42ter van hun reglement, moeten het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering v De overlegcommissies vormen een innovatie op het vlak van participatieve democratie en brengen verk(...) type overeenkomst prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10139:2016+A1:2020 Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202362 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Quality Managers A2 (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG20119 Solliciteren kan tot 08/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020020872 bron belgische mededingingsautoriteit Mededeling van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de informele zienswijzen van de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit Goedgekeurd door het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit op 6 mei 2020 op basis 1. Krachtens artikel IV.19, § 1, 5° van het Wetboek van economisch recht ("WER"), z(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020093005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indexcijfers mei 2020 Voortsc(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 7 april 2020 : Met ingang van 1 april 2020 - De heer Langbeen, Patrick, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de voorm(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041329 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3027 van 3 mei 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. **** ****, op 1 december 2019 benoemd in de graad van onderluitenant in het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041336 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3028 van 3 mei 2020, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader ****. ****, op 1 augustus 2019 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041382 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 10 maart 2020: Met ingang van 15 februari 2 - De heer De Jonge, Glenn, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de voormel(...) type benoemingen prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041381 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2: Bij ministerieel besluit van 10 maart 2020: Met ingang van 15 februari - Mevrouw Estelle, De Roeck, bij de buitendiensten; Met ingang van 22 februari 2020: - Mevrou(...)

document

type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020020873 bron belgische mededingingsautoriteit Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen bedoeld in artikel IV.79, § 1, eerste lid WER bij overtredingen van de artikelen IV.1, § 1 en/of 1. Het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 6 mei 2020 bij toepassing va(...) type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020041323 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederlands: 1.(...) 2. (ex aequo) Marco D'Hert 2. (ex aequo) Sarah Willems 4. Joke Vandegehuchte 5. Elisabeth (...) type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch Deskundige bij het laboratorium van de Ballistiek (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20156 Solliciteren kan tot 08/06/2020 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202358 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica in de luchvaartsector (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20154 Solliciteren kan tot 08/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Specialist in geospatiale en geografische informatie (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20143 Solliciteren kan tot 08/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Biotechnici - Medische apparatuur (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20157 Solliciteren kan tot 08/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/05/2020 numac 2020202400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19367 Deze selectie werd afgesloten op 24/03/2020. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^