Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 maart 2019
gepubliceerd op 15 mei 2019

Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2019012255
pub.
15/05/2019
prom.
22/03/2019
ELI
eli/decreet/2019/03/22/2019012255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MAART 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25

februari 1997

Art. 2.In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten4, wordt voor de punten 52° bis/1 en 52° bis/1/1, die punten 52° bis/1/1 en 52° bis/1/2 worden, een nieuw punt 52° bis/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "52° bis/1 selectieve participatietoeslagen leerling: de selectieve participatietoeslagen, zoals opgenomen in boek 2, deel 2, titel 1, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;".

Art. 3.In artikel 37septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het gezin, vermeld in artikel 3, § 1, 17°, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, heeft in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één selectieve participatietoeslag leerling ontvangen, of het gezin heeft een beperkt inkomen. Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 komen eveneens in aanmerking voor voorrang: de leefeenheid ontving in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen, of het gezin heeft een beperkt inkomen. Met leefeenheid wordt bedoeld, een of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres, alsook een of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres;"; 2° in paragraaf 4 wordt het woord "schooltoelagen" vervangen door de woorden "de selectieve participatietoeslagen leerling".

Art. 4.In artikel 78, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) het krijgen van een selectieve participatietoeslag leerling: er wordt een selectieve participatietoeslag leerling uitbetaald ten gunste van de leerling, hierna leerlingenkenmerk 2 te noemen.Voor de toepassing van dit artikel worden de leerlingen die enkel door ongewettigde afwezigheid of onvoldoende aanwezigheid geen recht hadden op een selectieve participatietoeslag, ook meegerekend;"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid, 1°, b), wordt voor het begrotingsjaar 2020 voor de scholen die tellen conform artikel 87, § 1, onder leerlingenkenmerk 2 begrepen, het krijgen van een schooltoelage: er wordt een schooltoelage gegeven aan de leerling, als vermeld in het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap uitbetaald ten gunste van de leerling, hierna leerlingenkenmerk 2 te noemen.Voor de toepassing van dit artikel worden de leerlingen die alleen door ongewettigde afwezigheid of onvoldoende aanwezigheid geen recht op een schooltoelage hadden, ook meegerekend;".

Art. 5.In artikel 133, § 1, van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012035980 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs sluiten, wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) het krijgen van een selectieve participatietoeslag leerling: er wordt een selectieve participatietoeslag leerling uitbetaald ten gunste van de leerling, hierna leerlingenkenmerk 2 te noemen. Voor de toepassing van dit artikel worden de leerlingen die alleen door ongewettigde afwezigheid of onvoldoende aanwezigheid geen recht op een selectieve participatietoeslag hadden, ook meegerekend;". Afdeling 2. - Wijzigingen van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende

de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 6.Artikel 2 van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Dit decreet regelt de studiefinanciering in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, via een stelsel van studietoelagen.".

Art. 7.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Schooltoelagen en" worden opgeheven;2° tussen de woorden "de democratisering van het" en het woord "onderwijs" wordt het woord "hoger" ingevoegd.

Art. 8.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het bestaande derde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "schooltoelagen en" en de zinsnede "de leerling," opgeheven;3° in het bestaande derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt het woord "hun" vervangen door het woord "zijn".

Art. 9.In artikel 5 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de zinsnede "leerling," de woorden "leerling of" en de zinsnede "school- of" opgeheven;2° punt 7°, 10° en 11° worden opgeheven;3° in punt 21° worden de woorden "leerlingen of" opgeheven;4° punt 22° en 23° worden opgeheven;5° in punt 25° worden de woorden "een schooltoelage in het secundair onderwijs of" opgeheven;6° in punt 30° worden de woorden "leerling en" en de woorden "een school-toelage of" opgeheven;7° punt 32°, 33° en 34° worden opgeheven;8° in punt 39° worden de woorden "een schooltoelage of" opgeheven;9° in punt 40° worden de zinsnede " school- of" en de woorden "leerling of" opgeheven;10° punt 44° wordt opgeheven.

Art. 10.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten3, worden in het opschrift van boek II de woorden "Schooltoelagen en" opgeheven.

Art. 11.In artikel 7, eerste en tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "school- of" opgeheven.

Art. 12.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII sluiten, worden de woorden "leerling of" opgeheven.

Art. 13.In artikel 9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009, 16 juni 2017 en 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "leerlingen of" worden telkens opgeheven;2° in paragraaf 2, 1°, 2°, 3°, 7° en 8°, wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 14.In boek II, titel III, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten0, wordt hoofdstuk I, dat bestaat uit artikelen 10 tot en met 19/1, opgeheven.

Art. 15.In artikel 33, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "leerling of" telkens opgeheven.

Art. 16.In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012, 17 juni 2016 en 16 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "leerling of" worden telkens opgeheven;2° in paragraaf 1, 3°, 4° en 5°, en paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "leerlingen of" telkens opgeheven;3° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden "of leerling" opgeheven.

Art. 17.In artikel 36 van hetzelfde decreet worden de woorden "leerling of" opgeheven.

Art. 18.In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de zinsnede "school- of" en de woorden "leerling of" opgeheven.

Art. 19.In artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 1 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste, tweede en vijfde lid worden de woorden "leerling of" opgeheven;2° in het vierde lid worden de woorden "leerlingen en" opgeheven;3° in het vijfde lid wordt de zinsnede "school- of" opgeheven.

Art. 20.In artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 2 en 6 worden de woorden "leerling of" opgeheven;2° paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 21.Artikel 40 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 22.In artikel 41, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "school- of" opgeheven.

Art. 23.In artikel 42 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 2° en 4°, en paragraaf 4 en 5 worden de woorden "leerling of" telkens opgeheven;2° in paragraaf 1, 3°, en paragraaf 2 en 3 wordt de zinsnede "school- of" opgeheven.

Art. 24.In artikel 44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "voltijds secundair en", de woorden "leerling of", en de woorden "in een internaat of" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 46 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikelen 43, 48, 49, 50 en 51" vervangen door de zinsnede "artikelen 43 en 51";2° in het eerste lid wordt de zinsnede "school- of" opgeheven;3° in het derde lid worden de woorden "de leerling en" opgeheven.

Art. 26.In artikel 47 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "school- of" opgeheven.

Art. 27.In boek II, titel IV, hoofdstuk V, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 9 juli 2010, worden afdeling II, die bestaat uit artikelen 48 en 49, en afdeling III, die bestaat uit artikel 50, opgeheven.

Art. 28.In artikel 53 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 29.In artikel 53/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII sluiten en gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014 en 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "leerling of" opgeheven;2° in het eerste en in het tweede lid wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven;3° in het derde en het vierde lid worden de woorden "de leerling of" opgeheven.

Art. 30.In artikel 54, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010035634 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XX sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII sluiten, wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 31.In artikel 55 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten3, wordt de zinsnede "school- of" opgeheven.

Art. 32.In boek II, titel V, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV sluiten, wordt afdeling II, die bestaat uit artikel 56 en 56/1, opgeheven.

Art. 33.In artikel 59, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 34.In artikel 60, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII sluiten, wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 35.In boek II, titel V, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII sluiten, wordt afdeling II, die bestaat uit artikel 66 en 66/1, opgeheven.

Art. 36.In artikel 68, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "vermeld in artikelen 62, 65 en 66" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 62".

Art. 37.Artikel 74 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. Afdeling 3. - Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17

december 2010

Art. 38.In artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten4, wordt een punt 37° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "37° /1 selectieve participatietoeslagen leerling: de selectieve participatietoeslagen, zoals opgenomen in boek 2, deel 2, titel 1, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;".

Art. 39.In artikel 110/7 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het gezin, vermeld in artikel 3, § 1, 17°, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, heeft in het schooljaar, dat voorafgaat aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één selectieve participatietoeslag leerling ontvangen, of het gezin heeft een beperkt inkomen. Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 komen eveneens in aanmerking voor voorrang: de leefeenheid, ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen. Met leefeenheid wordt bedoeld, een of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres, alsook een of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres;"; 2° in paragraaf 4 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 40.In artikel 112, derde lid, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 4 april 2014 en 15 juni 2018, wordt het woord "schooltoelagen" vervangen door de woorden "de selectieve participatietoeslagen leerling".

Art. 41.In artikel 225, § 1, 1°, van dezelfde codex wordt de zinsnede "schooltoelagen zoals bedoeld in artikel 5, 34°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "selectieve participatietoeslagen leerling".

Art. 42.In artikel 233, § 1, 1°, van dezelfde codex wordt de zinsnede "schooltoelage(n) zoals bedoeld in artikel 5, 34°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "selectieve participatietoeslagen leerling".

Art. 43.In artikel 242, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) het krijgen van een selectieve participatietoeslag leerling: er wordt een selectieve participatietoeslag leerling gegeven aan de leerling als vermeld in het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, hierna leerlingenkenmerk 2 te noemen.Voor de toepassing van dit artikel worden de leerlingen die alleen door ongewettigde afwezigheid geen recht op een selectieve participatietoeslag leerling hadden, ook meegerekend;"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid, 1°, b), wordt voor het begrotingsjaar 2020 voor de scholen die tellen conform artikel 169, onder leerlingenkenmerk 2 begrepen, het krijgen van een schooltoelage: er wordt een schooltoelage gegeven aan de leerling als vermeld in het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap uitbetaald ten gunste van de leerling, hierna leerlingenkenmerk 2 te noemen.Voor de toepassing van dit artikel worden de leerlingen die alleen door ongewettigde afwezigheid geen recht op een schooltoelage hadden, ook meegerekend.". Afdeling 4. - Wijziging van de codificatie sommige bepalingen voor het

onderwijs van 28 oktober 2016

Art. 44.In artikel III.17, § 3, van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 wordt het woord "studietoelage" vervangen door de woorden "selectieve participatietoeslag leerling". Afdeling 5. - Wijzigingen van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot

regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Art. 45.In artikel 3, § 1, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 21° wordt vervangen door wat volgt: "21° interne leerling: de volgende leerlingen worden beschouwd als interne leerlingen: a) de leerling die gedurende het schooljaar in kwestie minstens vijf maanden verblijft in een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd internaat;b) de leerling die gedurende het schooljaar in kwestie een huurovereenkomst heeft gesloten voor minstens vijf maanden, voor een woning die zich bevindt op een ander adres dan zijn hoofdverblijfplaats;c) de leerling die in het buitenland een opleiding volgt; d) de gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling;"; 2° in punt 31° wordt de zinsnede "de leerling, vermeld in artikel 5, 22°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "leerling als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding";3° in punt 36° wordt de zinsnede "het schooljaar, vermeld in artikel 5, 33°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "schooljaar als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding".

Art. 46.In artikel 16, § 2, van hetzelfde decreet, worden de woorden "Het agentschap" vervangen door de woorden "Kind en Gezin".

Art. 47.In artikel 18, tweede lid, 1°, van hetzelfde decreet wordt het bedrag "30.386,52" vervangen door het bedrag "30.378,60".

Art. 48.In artikel 27 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bestaande tekst, die paragraaf 1 zal vormen, wordt in punt 2° de zinsnede "als vermeld in artikel 13, § 2 tot en met § 6, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" opgeheven;2° er worden een paragraaf 2 tot en met 6 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2.Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht voldoende aanwezig te zijn als: 1° hij 150 halve schooldagen aanwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van 3 jaar bereikt.In afwijking hiervan moet de leerling die pas na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van 3 jaar bereikt, 100 halve schooldagen aanwezig zijn op school; 2° hij 185 halve schooldagen aanwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van 4 jaar bereikt;3° hij 250 halve schooldagen aanwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van 5 jaar bereikt;4° hij niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van 6 of 7 jaar bereikt. § 3. Een kleuter wordt geacht een halve dag aanwezig te zijn als dit blijkt uit de registratie in het aanwezigheidsregister van de school.

Een leerplichtige kleuter is ongewettigd afwezig wanneer deze problematisch afwezig is, zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten6 betreffende de controle op de inschrijvingen van de leerlingen in het basisonderwijs. § 4. In afwijking van paragraaf 3, bepaalt de Vlaamse Regering wanneer een leerling geacht wordt voldoende aanwezig te zijn, wanneer de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, over een afwijkende uurregeling beschikt. § 5. In afwijking van paragraaf 2 en paragraaf 3, eerste lid, wordt een kleuter tijdens het betrokken schooljaar geacht voldoende aanwezig te zijn, indien een attest van een arts, een paramedicus als vermeld in het koninklijk besluit van 2 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen sluiten tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen, of een houder van een diploma in kinesitherapie als vermeld in artikel 21bis, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitvoering van de gezondheidsberoepen, voorgelegd wordt. Het attest bevat een verklaring dat de in een school ingeschreven kleuter tijdens het betrokken schooljaar niet of slechts onregelmatig naar school kan gaan. Het attest wordt door de aanvrager of de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling bij wie de betrokken leerling zijn hoofdverblijfplaats heeft, teruggestuurd naar de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering. § 6. In afwijking van paragraaf 3 worden halve dagen aanwezigheid in de rijdende kleuterschool zoals bepaald in artikel 168 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 beschouwd als aanwezigheid in de erkende school waar de leerling ingeschreven is.".

Art. 49.In artikel 28, § 1, 2° van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13, § 2 tot en met § 6, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "artikel 27, § 2 tot en met § 6".

Art. 50.In artikel 30 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bestaande tekst, die paragraaf 1 zal vormen, wordt in punt 2° de zinsnede "als vermeld in artikel 14, § 1, 2° juncto § 2 en § 3, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" opgeheven;2° er worden een paragraaf 2 tot en met 4 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2.Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht niet voldoende aanwezig te zijn als de leerling gedurende het schooljaar in kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest en het daaraan voorafgaande schooljaar hetzij eveneens 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest, hetzij minder dan 250 halve schooldagen aanwezig is geweest indien de leerling toen nog niet onderworpen was aan de leerplicht maar wel ingeschreven was in een kleuterschool. § 3. Een leerling in het lager onderwijs wordt geacht aanwezig te zijn als hij niet als ongewettigd afwezig is geregistreerd in het aanwezigheidsregister van de school.

Een leerling is ongewettigd afwezig wanneer deze problematisch afwezig is, zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten6 betreffende de controle op de inschrijvingen van de leerlingen in het basisonderwijs. § 4. In afwijking van paragraaf 2 bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve schooldagen dat een leerling maximaal per schooljaar ongewettigd afwezig mag zijn, wanneer de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, over een afwijkende uurregeling beschikt.".

Art. 51.In artikel 31, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 14, § 1, 2° juncto § 2 en § 3, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "artikel 30, § 2 tot en met § 4".

Art. 52.In artikel 33, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "voor de in het buitenland" en de woorden "of een centrum als vermeld in artikel 32" worden de woorden "of in een andere gemeenschap gevolgde studierichting of opleiding geen equivalente opleiding bestaat in een onderwijsinstelling" ingevoegd;2° de zinsnede "de meeneembaarheid van de toelage als vermeld in artikel 5, 25°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten waarbij `schooltoelage in het secundair onderwijs' wordt gelezen als `selectieve participatietoeslag secundair onderwijs'" wordt vervangen door de zinsnede "het krijgen van een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs voor een studieprogramma of opleiding, gevolgd in een andere gemeenschap of in het buitenland".

Art. 53.In artikel 34 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bestaande tekst, die paragraaf 1 zal vormen, wordt in het eerste lid, 2°, de zinsnede "als vermeld in artikel 16, § 1, 2° juncto § 2 en § 3, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" opgeheven;2° er worden een paragraaf 2 tot en met 4 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2.Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht niet voldoende aanwezig te zijn als de leerling gedurende het schooljaar in kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni, en als hij gedurende het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar in kwestie 30, al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs of de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni. § 3. Een leerling in het secundair onderwijs en het deeltijds leerplichtonderwijs wordt geacht aanwezig te zijn wanneer deze tijdens de lessen of het werkplekleren daadwerkelijk aanwezig is of niet ongewettigd afwezig is.

Een leerling is ongewettigd afwezig wanneer deze problematisch afwezig is, zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten5 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

In afwijking van het tweede lid is een leerling die met een erkende leerovereenkomst of -verbintenis in het kader van de leertijd een opleiding volgt in een erkend en gesubsidieerd centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, onwettig afwezig wanneer deze problematisch afwezig is als vermeld in de uitvoeringsreglementering aangenomen door de Vlaamse Regering in het kader van de leertijd krachtens artikelen 58 en 59 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. § 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 2°, bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve schooldagen dat een leerling in het voltijds secundair onderwijs maximaal per schooljaar ongewettigd afwezig mag zijn, wanneer de onderwijsinstelling in kwestie overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten7 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, over een afwijkende uurregeling beschikt.".

Art. 54.In artikel 36, § 1, 4°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 16, § 1, 2°, § 2 en § 3, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "artikel 34, § 2 tot en met § 4,".

Art. 55.In artikel 48 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden "wordt eerst nagegaan of" en de zinsnede "de rechthebbende leerling, vermeld in artikel 24" de zinsnede "de rechthebbende leerling in de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs zit, vervolgens of" ingevoegd;2° in paragraaf 4, tweede lid, wordt het bedrag "1550,86" vervangen door het bedrag "1107,57".

Art. 56.In artikel 55, § 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13, § 2, 1°, 2° juncto § 3, § 4, § 5 en § 6, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "artikel 27, § 2, 1°, 2°, en § 3, § 4, § 5 en § 6".

Art. 57.In artikel 56, § 1, 4°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13, § 2, 1°, 2° juncto § 3, § 4, § 5 en § 6, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten" vervangen door de zinsnede "artikel 27, § 2, 1°, 2°, en § 3, § 4, § 5 en § 6".

Art. 58.In artikel 212 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, § 1" vervangen door de woorden "waarvoor een bijslagtrekkende of begunstigden, aan wie kinderbijslag wordt betaald voor een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro, de gezinsbijslagen ontvangen";2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "het gezin" vervangen door de woorden "de bijslagtrekkende of begunstigden waarvan sprake in paragraaf 2".

Art. 59.In artikel 226, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 211, § 1" vervangen door de zinsnede "artikel 210, § 1".

Art. 60.Aan artikel 227 van hetzelfde decreet wordt een vierde paragraaf toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. In afwijking van de paragrafen 1 tot en met 3 worden, wanneer een bijslagtrekkende rechtgevende kinderen heeft voor wie de gezinsbijslagen worden uitbetaald door verschillende uitbetalingsactoren, deze dossiers vanaf 1 januari 2019 samengevoegd bij de uitbetalingsactor van het oudste rechtgevende kind.

Deze samenvoeging gebeurt ten laatste op 30 juni 2019 en zal vanaf 1 januari 2019 ook gebeuren op het ogenblik dat een van de volgende situaties zich voordoet: 1° elke wijziging in de gezinssituatie van de bijslagtrekkende uit het eerste lid, in het ouderlijk gezag voor een van de kinderen van de bijslagtrekkende of in de opvoedingssituatie van een van de kinderen van de bijslagtrekkende uit het eerste lid;2° elke wijziging in de plaatsing van een kind bij de bijslagtrekkende uit het eerste lid;3° een recht op wezenbijslag als vermeld in artikel 214, § 1 en § 3, artikel 215, § 2, eerste lid, en artikel 216 ontstaat of verdwijnt voor een kind van de bijslagtrekkende uit het eerste lid;4° het recht op een sociale toeslag of een hogere sociale toeslag, vermeld in artikel 222, ontstaat of verdwijnt voor een kind van de bijslagtrekkende uit het eerste lid;5° er ontstaat of verdwijnt een recht op een zorgtoeslag als vermeld in artikel 218 voor een kind van de bijslagtrekkende uit het eerste lid;6° het recht op kinderbijslag, vermeld in artikel 210, of op de gewone wezenbijslag, vermeld in artikel 214, § 2, eindigt voor een kind van de bijslagtrekkende uit het eerste lid. Na het verstrijken van een periode van een jaar na de inwerkingtreding van dit decreet kan de bijslagtrekkende uit het eerste lid met een schriftelijk verzoek een andere uitbetalingsactor aanwijzen, overeenkomstig artikel 64 en 65.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 61.Op de aanvragen van schooltoelagen in het kleuteronderwijs en het leerplichtonderwijs die betrekking hebben op de schooljaren die voorafgaan aan het schooljaar 2019-2020, zijn de bepalingen, zoals van kracht voor 1 september 2019, van toepassing.

Art. 62.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019 met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt op 1 november 2020, en met uitzondering van de artikelen 45 tot en met 49 en de artikelen 56 tot en met 60, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Zitting 2018-2019 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1775 - Nr.1 - Amendement : 1775 - Nr. 2 - Verslag : 1775 - Nr. 3 - Amendementen na indiening van het verslag : 1775 - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1775 - Nr. 5 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 13 maart 2019.

^