Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012003214 bron federale overheidsdienst financien Nationale Bank van België. - Directeur Bij Koninklijk besluit van 3 juli 2012 wordt het mandaat van de heer De Batselier, Norbert, directeur van de Nationale Bank van België, hernieuwd met ingang van 1 september 2012 voor een nieuwe termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen Verklaring van openbaar nut. - index : 235/23677 Een koninklijk besluit van 13 juli 2012 verklaart van openbaar nut, ten voordele van de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, de aanleg op niet met muren of andere type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031571 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 7 mei 2012 wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan : Bij koninklijk besluit van 7 mei 2012 wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II toegeke type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012 is de heer Muylle, G., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204239 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 juli 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 16 oktober 2012, is aan de heer Gernaij, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geasso Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 19(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2009 tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012 werd de NV SHANKS LIEGE LUXEMBOURG, erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning draagt het nummer PCB/311. type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van afvalolie Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012 werd de NV SHANKS LIEGE LUXEMBOURG erkend als ophaler van afvalolie voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning draagt het nummer HU/310 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012 werd de NV SHANKS LIEGE LUXEMBOURG, erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De er Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012 werd de NV PACK2PACK RUMBEKE, erkend als ophaler van (...) type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035833 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus in de gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204096 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juni 2012 wordt de door de "SPRL Geafor" op 27 juni 2008 aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en steengroeven"; 6. "Afvalbeheer"; 7. "Waterbeheer (winn(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204170 bron waalse overheidsdienst "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" Bij ministerieel besluit van 8 maart 2012, dat uitwerking heeft op 1 mei 2008 wordt Mevr. S(...) Bij ministerieel besluit van 8 maart 2012, dat uitwerking heeft op 16 april 2010 wordt Mevr. Mu(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204260 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 219.725, Kamer Vbis, van 12 juni 2012, wordt in het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2010 tot definitieve aanneming van de herziening

decreet

type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012031562 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/05/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012031566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012031573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012204167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IX bij Boek II van het Leefmilieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de zwemgebieden en de stroomopwaarts gelegen gebieden

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012003217 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012 wordt de erkenning van de BVBA ARSIS architectenvennootschap, vertegenwoordigd door de heer G

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012009288 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. De Directeur-generaal van het NICC staat in voor de goede werking van de Directie(...) In geval de Directeur-generaal verhinderd is, duidt hij het lid van de Raad aan dat hem vervangt. D(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 12 juni 2012 heeft ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van consul-generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 juli 2012 hebben H.E. de heer ONG ENG CHUAN, de heer Jorge SKINNER-KLEE ARENALES, de heer Ram Mani POKHAREL en de heer Tamas Ivan KOVACS de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 12/06/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 3/07/2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « GRONDWERKEN DE MEUTER NV » gelegen Assesteenweg 117A, bus 8, te 1740 Ternat, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De Bij de beslissing van 3/07/2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « G&A DE ME(...) type registratie prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 9 juli 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « FRANÇOIS MOUREAU ET FILS SA », gelegen rue Monfort 108, te 4430 Ans, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De regis

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel van 18 juni 2012 bij het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie Gelet op de specifieke bevoegdheden waarover de Federale Gelet op de bevoegdheid van de ziekteverzekering in de tegemoetkoming in kosten van geneeskundige v(...) type bijakte prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de 'Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken'. - 3e Selectie projectvoorstellen art. 107 1e selectieronde : beslissing Tijdens de IMC Volksgezondheid van 20 december 2de selectieronde : beslissing Tijdens de volgende IMC van 6 juni 2011 werd beslist goedkeuring (...) type bijakte prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 7 bij het protocolakkoord nr. 3, gesloten op 13 juni 2006 tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid : toewijzing van de RVT-equivale Gelet op de respectieve bevoegdheden van de federale Staat en van de overheden bedoeld in de artike(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 11 juli 2012, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « RASENBERG MILIEUTECHNIEK BV », gelegen Industriekade 10, te 3105, 4800 DC Breda, Nederland geregistreerd als bodemsaneri De registratie draagt het nummer ENREAS 013. Bij de beslissing van 11 juli 2012, van de leid(...)

document

type document prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs risico & preventie (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG12108) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2012 wordt Mevr. Michèle VILAIN benoemd tot rijksambtenaar in klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 mei 201 Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012 wordt Mevr. Mélanie HARDY benoemd tot rijksambtenaar in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012203663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2012 is de heer DAMOISEAU, Francis, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer PAIROUX, Pierr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012203662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2012 is Mevr. HERMANS, Fabienne, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer VLIEGHE, Roger, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012203664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2012 is de heer DOEMER, Luc, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer LEMINEUR, Frédéric, wiens mandaat

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012204241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****-expert De vergelijkende selectie van **** ****-expert (niveau ****) voor de Regie der **** (****12030) werd afgesloten op 18 juli 2012. Er zijn 2 geslaagden.(...)

document

type document prom. -- pub. 24/07/2012 numac 2012031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 9 juli 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN GANSEWINKEL NV, gelegen Berkebossenlaan 7, te 2400 Mol geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorieën 1, 2 De registratie draagt het nummer ENRDA091.
^