Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 mei 2016
gepubliceerd op 20 juni 2016

Ministerieel besluit houdende de bepaling van de voorwaarden waaraan een niet-fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar te kunnen worden afgeboekt

bron
vlaamse overheid
numac
2016035900
pub.
20/06/2016
prom.
11/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/11/2016035900/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting


11 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bepaling van de voorwaarden waaraan een niet-fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar te kunnen worden afgeboekt


De Vlaamse Minister van Begroting, Financien en Energie, Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 26, vierde lid en artikel 43;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en betreffende de controle op de vastleggingskredieten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen sluiten betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten, artikel 4, § 3, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en betreffende de controle op de vastleggingskredieten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen sluiten betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, artikel 12, § 2, 2° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2016;

Gelet op advies 59.149/1 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat Audit Vlaanderen en het Rekenhof het ontbreken van uitvoeringsregels voor de bepaling van de voorwaarden waaraan een niet-fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar afgeboekt te kunnen worden, vaststellen, en dat Audit Vlaanderen aandringt op een regeling ter zake voor de niet-fiscale vorderingen, Besluit :

Artikel 1.Het personeelslid van een Vlaams ministerie, een dienst met afzonderlijk beheer of een Vlaamse rechtspersoon, als vermeld in artikel 4, § 1 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, die belast is met het voeren van de boekhouding kan een niet-fiscale vordering als oninbaar afboeken als de insolvabiliteit van de betrokken schuldenaar met om het even welk bewijsstuk is bewezen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016.

Brussel, 11 mei 2016.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

^