Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 mei 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst toekent in de sector van de vergoedingspensioenen type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016035900 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de voorwaarden waaraan een niet-fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar te kunnen worden afgeboekt type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en het reglement voor de organisatie van de werkzaamheden van de Selectie- en Evaluatiecommissie ingesteld door het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2015 betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen
^