Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 juni 2012
gepubliceerd op 22 juni 2012

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2012203372
pub.
22/06/2012
prom.
01/06/2012
ELI
eli/decreet/2012/06/01/2012203372/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JUNI 2012. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Onderwijs Afdeling 1. - Basisonderwijs

Art. 2.Aan artikel 79 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft sluiten en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008, 18 december 2009 en 23 december 2010, wordt in paragraaf 3 een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° in afwijking van punt 2° is voor het begrotingsjaar 2012 de coëfficiënt A2= 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 ».

Art. 3.Aan artikel 85bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008, 18 december 2009 en 23 december 2010, wordt in paragraaf 3 een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° in afwijking van punt 2° is voor het begrotingsjaar 2012 de coëfficiënt A2= 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 ». Afdeling 2. - Secundair en buitengewoon secundair onderwijs

Art. 4.Aan artikel 243, § 3, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° in afwijking van punt 2° is voor het begrotingsjaar 2012 de coëfficiënt A2= 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 ».

Art. 5.Aan artikel 324, § 3, van dezelfde Codex wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° in afwijking van punt 2° is voor het begrotingsjaar 2012 de coëfficiënt A2= 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 ». Afdeling 3. - Besparing index werkingssubsidies internaten

Art. 6.In artikel 32, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, vervangen bij het decreet van 31 juli 1990 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 1998, worden de woorden « artikel 2 » telkens vervangen door de woorden « artikel 3ter ».

Art. 7.Aan artikel 3ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 27 juni 2003 en 9 juli 2010, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. In afwijking van paragraaf 2 is A2 voor het begrotingsjaar 2012 gelijk aan 0,4 + 0,6 (lk1/lk0) ».

Art. 8.Aan artikel 3quinquies, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006036309 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking sluiten, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° in afwijking van punt 1° is de verhouding C1/C0 voor het begrotingsjaar 2012 gelijk aan 1 ». Afdeling 4. - Inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken

Art. 9.In artikel 27, § 1, van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken, gewijzigd bij de decreten van 22 juni 2007 en 18 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het bedrag « 3.885,99 euro » wordt vervangen door het bedrag « 3.950,11 euro »; 2° het jaartal « 2010 » wordt vervangen door het jaartal « 2013 ». Afdeling 5. - Diensten met onderwijsbehoeften.

Art. 10.In artikel X.5 van het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari 2003 wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. De Vlaamse Regering kent de subsidie-enveloppes toe binnen de beschikbare begrotingskredieten.

Voor 2012 bedraagt de subsidie-enveloppe 899.000 euro. Vanaf 2013 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De som van de subsidie-enveloppes op jaarbasis kan nooit minder bedragen dan 899.000 euro ». Afdeling 6. - Volwassenenonderwijs

Art. 11.Aan artikel 47 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. In afwijking van paragraaf 5, wordt het werkingsgedeelte van de jaarlijkse subsidie aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs voor het begrotingsjaar 2012 niet aangepast aan de evolutie van de index. ».

Art. 12.Aan artikel 77 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 23 december 2010, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 7. In afwijking van paragraaf 6, wordt het werkingsgedeelte van de jaarlijkse subsidie aan de Consortia Volwassenenonderwijs voor het begrotingsjaar 2012 niet aangepast aan de evolutie van de index ». Afdeling 7. - Kwaliteit nascholing

Art. 13.In artikel 9 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. De nascholingsmiddelen per niveau bedragen voor het begrotingsjaar 2012 : 1° voor het basisonderwijs : 4.017.000 euro; 2° voor het secundair onderwijs : 5.513.000 euro; 3° voor het volwassenenonderwijs, met uitzondering van de basiseducatie : 420.000 euro; 4° voor het deeltijds kunstonderwijs : 258.000 euro; 5° voor de CLB's : 182.000 euro; 6° voor de basiseducatie : 27.000 euro.

Vanaf het begrotingsjaar 2013 worden deze bedragen aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex ».

Art. 14.In artikel 12, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt het jaartal « 2010 » vervangen door het jaartal « 2012 » en wordt het jaartal « 2011 » vervangen door het jaartal « 2013 ».

Art. 15.In artikel 20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt het bedrag « 1.332.000 euro » vervangen door het bedrag « 1.357.000 euro » en wordt het bedrag « 430.000 euro » vervangen door het bedrag « 438.000 euro ».

Art. 16.In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt het bedrag « 402.000 euro » vervangen door het bedrag « 405.000 euro ».

Art. 17.In artikel 22 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt het jaartal « 2010 » vervangen door het jaartal « 2012 » en wordt het jaartal « 2011 » vervangen door het jaartal « 2013 ».

Art. 18.In artikel 26, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt het jaartal « 2012 » vervangen door het jaartal « 2013 » en wordt het jaartal « 2011 » vervangen door het jaartal « 2012 ». Afdeling 8. - Hoger onderwijs

Art. 19.Aan artikel 190bis, § 1, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, ingevoegd bij het decreet van 4 april 2003 en vervangen bij het decreet van 23 december 2011, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 wordt het bedrag vermeld in paragraaf 1 van dit artikel, binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule vermeld in artikel 9, § 5, tweede lid, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen ».

Art. 20.Aan artikel 209, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten, vervangen bij het decreet van 19 december 2008 en gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 wordt het basisbedrag per financierbare student geïndexeerd aan de hand van de volgende indexformule : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,5 Waarbij : I : de indexformule L1/L0 : de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het desbetreffende begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van begrotingsjaar 2009. » Art.21. Aan artikel 340sexies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten, vervangen bij het decreet van 29 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 wordt het bedrag, vermeld in het tweede lid, geïndexeerd aan de hand van de volgende indexformule : 0,8 x (Ln/L07) + 0,2 waarbij : - Ln/L07 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het betrokken begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van het begrotingsjaar 2007 ».

Art. 22.Aan artikel 2, § 3, van het decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009201461 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool type decreet prom. 20/02/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009035847 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten betreffende de Hogere Zeevaartschool, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 worden de bedragen vermeld in paragraaf 2 van dit artikel binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule vermeld in artikel 9, § 5, tweede lid, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. »

Art. 23.Aan artikel 9, § 5, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, toegevoegd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden voor het begrotingsjaar 2012 de bedragen vermeld in paragraaf 3 en paragraaf 4, geïndexeerd aan de hand van de volgende formule : 80 % van de bedragen volgen de evolutie van de gezondheidsindex ».

Art. 24.Aan artikel 9, § 7, van hetzelfde decreet, toegevoegd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 worden de indexeringsbepalingen opgenomen in de artikelen 9, § 6, 13, § 3, laatste lid, 28, § 4, eerste lid, 30, § 2, laatste lid, 31, § 3, 35, § 6, tweede lid, 38, § 1, tweede lid, 39, § 3, 40, laatste lid, 42, laatste lid, 42ter, § 3, en 43, § 3, toegepast overeenkomstig de bepaling in artikel 9, § 5, tweede lid ».

Art. 25.Aan artikel 140ter, § 2, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994 en vervangen bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 worden de in paragraaf 1 vermelde bedragen, binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, geïndexeerd aan de hand van de volgende indexformule : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,5 waarbij : I : de indexformule.

L1/L0 : de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het desbetreffende begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van begrotingsjaar 2007 ».

Art. 26.In artikel 169quater, § 7, vijfde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001035753 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 20/04/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1998 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, worden de woorden « artikel 130 van dit decreet » vervangen door de woorden « artikel 9, § 5, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende de financiering en de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen ».

Art. 27.Aan artikel 169quater, § 7, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001035753 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 20/04/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1998 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten0, wordt een tiende lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 worden de bedragen, binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule vermeld in artikel 9, § 5, tweede lid, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. »

Art. 28.Aan artikel 15, § 5, van het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999036051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999 type decreet prom. 18/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999035787 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999035821 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 18/05/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999036079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening sluiten betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006, 29 juni 2007, 4 juli 2008 en 1 juli 2011, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2012 worden de bedragen vermeld in paragraaf 2, paragraaf 3 en paragraaf 3bis van dit artikel, binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule vermeld in artikel 9, § 5, tweede lid, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen ». HOOFDSTUK 3. - Fonds voor de uitvoering van EU-projecten en bijzondere opdrachten

Art. 29.§ 1. Bij het Departement Werk en Sociale Economie wordt een fonds, in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten2 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, opgericht voor aanwending van de betaling van lonen, salarissen, andere vergoedingen die uit de arbeidsverhouding kunnen voortvloeien, werkingskosten en investeringskosten ten behoeve van personeelsleden van het Departement Werk en Sociale Economie, dan wel verschuldigd aan derden wegens de tewerkstelling van dergelijke personeelsleden, die op projectbasis en steunend op Europese cofinanciering worden aangeworven, alsmede voor de aanwending van de betaling van andere toegestane projectuitgaven, waaronder de niet-recurrente uitgaven met betrekking tot de bijzondere opdrachten van het Departement Werk en Sociale Economie. § 2. Aan het fonds worden toegewezen alle ontvangsten van middelen uit Europese, Vlaamse of andere bron die ter (co)financiering van de lonen, salarissen, andere vergoedingen, werkingskosten en investeringskosten alsmede andere toegestane projectuitgaven, waaronder de niet-recurrente uitgaven met betrekking tot de bijzondere opdrachten van het Departement Werk en Sociale Economie, vermeld in paragraaf 1, worden aangeboden of toegekend. § 3. De middelen van het fonds, vermeld in paragraaf 1, dienen uitsluitend aangewend te worden voor de betaling van de lonen, de salarissen, de voormelde andere vergoedingen, de werkingskosten en de investeringskosten, alsmede de andere toegestane projectuitgaven, waaronder de niet-recurrente uitgaven met betrekking tot de bijzondere opdrachten van het Departement Werk en Sociale Economie, vermeld in paragraaf 1. HOOFDSTUK 4. - Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 30.In artikel 78 van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 sluiten1 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011, vervangen bij het decreet van 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden tussen de woorden « de sprong in augustus 2010 » en de woorden « niet verrekend » de woorden « en de sprong in januari 2012 » ingevoegd;2° aan paragraaf 2 worden de woorden « en 2012 » toegevoegd;3° aan paragraaf 3 wordt een streepje toegevoegd, dat luidt als volgt : « - de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand ». HOOFDSTUK 5. - Stadsvernieuwingsprojecten

Art. 31.Artikel 7 van het decreet van 22 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten sluiten houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.De op de begroting vanaf het begrotingsjaar 2012 aangerekende en door de Vlaamse Regering goedgekeurde projecten ontvangen een toelage. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de toelage. ». HOOFDSTUK 6. - Belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

Art. 32.In artikel 97quater van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt de zin « Het percentage in de onderstaande tabel wordt toegepast volgens de term LC in de formules vermeld in artikel 97quater; » vervangen door de zin « De factor LC in de formule vermeld in artikel 97ter is gelijk aan het met de ouderdom overeenstemmende percentage in onderstaande tabel. ». HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 33.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van : - artikel 26 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008; - artikel 31 dat in werking treedt op 1 mei 2012; - artikel 32 dat in werking treedt op 1 maart 2012.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding I. LIETEN De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken H. CREVITS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel P. SMET De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Ph. MUYTERS _______ Nota Zitting 2011-2012 Stukken. - Ontwerp van decreet + Addendum : 1555 - Nr. 1. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 1555 - Nr. 2 - Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie : 1555 - Nr. 3 - Verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen : 1555 - Nr. 4 - Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid : 1555 - Nr. 5 - Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie : 1555 - Nr. 6 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1555 - Nr. 7 Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 23 mei 2012.

^