Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 december 2015
gepubliceerd op 30 december 2015

DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bron
vlaamse overheid
numac
2015036623
pub.
30/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/decreet/2015/12/18/2015036623/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2015. - DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op: (duizend euro) 1.552.865 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op: (duizend euro) 20.836.207 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 2.

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op: (duizend euro) 16.418.416 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3.

Art. 4.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op: (duizend euro) 34.263 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Art. 5.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op: (duizend euro) 92.035 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 2.

Art. 6.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op: (duizend euro) 461.371 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3.

Art. 7.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de leningen, vermeld onder titel III van dit decreet geraamd op: (duizend euro) 1.808.870

Art. 8.In uitvoering van artikel 10, § 1, 1°, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, worden de kasontvangsten geraamd op: (duizend euro) 41.495.286

Art. 9.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het excedent van de uitgaven op de ontvangsten van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor de begrotingsjaren 1980 tot en met 2016, door leningen te dekken.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd: 1° rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van thesauriebewijzen, zoals bedoeld in de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, te creëren ten belope van de in de eerste alinea bedoelde machtiging;2° voor de in datzelfde kader eventueel aan te gane leningen zowel in België als in het buitenland, en zowel in euro als in vreemde munt, de voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te bepalen of aan te passen, of, in het algemeen, dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten;3° elke verrichting inzake het financieel beheer te doen in het algemeen belang van de schatkist, dit met inbegrip van het stellen van de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest naargelang het geval van dergelijke operaties door derden.

Art. 10.Overeenkomstig artikel 1, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de middelen inzake de aangelegenheden bedoeld zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de Grondwet aan te wenden om de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap te financieren.

Art. 11.De op 31 december 2015 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom, opcentiemen en opdeciem, worden tijdens het jaar 2016 ingevorderd volgens de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van die welke slechts tijdelijk of voorlopig zijn.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd de terugbetaling van de nog niet afgeloste obligaties van leningen der directe schuld (beleidsdomein C, programma CE) die op de vervaldag komen, door middel van leningen te dekken.

Art. 13.In afwijking van alle andersluidende bepalingen wordt aan de algemene middelen toegewezen, de opbrengst voortvloeiend uit indekkingsoperaties met betrekking tot inkomsten uit concessies die de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse openbare instellingen met betrekking tot hun domeingoederen hebben verleend.

Art. 14.Het naar 2016 over te dragen saldo beschikbaar op 1 januari 2016 op de DAB Herstelfonds (begrotingsartikel NGZ-2NAXAZZ-OG) wordt a rato van 9% gedesaffecteerd ten gunste van het Fonds Onroerend erfgoed (begrotingsartikel NF0-9NFATAA-OW), a rato van 18% ten gunste van het Fonds Wooninspectie (begrotingsartikel NE0-9NECTAK-OW) en a rato van 73% ten gunste van de DAB Grondfonds (begrotingsartikel NCZ-2NDHAZZ-OG).

Art. 15.§ 1. Op algemene en toegewezen ontvangsten van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2016 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden aangerekend en geïnd door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt. § 2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, de algemene en toegewezen ontvangsten van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, de aanrekeningen in de vorm van vastgestelde rechten en inningen en de openstaande saldi op basisallocaties en begrotingsartikelen van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2016 gefusioneerd respectievelijk opgeheven worden, op datum van fusie of opheffing over te hevelen naar de naar aanleiding van de fusie of opheffing ontstane passende basisallocaties en begrotingsartikelen.

Art. 16.In afwijking van artikel 10, § 1, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt voor het jaar 2015 een bedrag van 36.300,00 euro in mindering gebracht op het uitstaand bedrag van de renteloze lening die door de Vlaamse overheid aan de vzw De Warande ter beschikking werd gesteld in uitvoering van de overeenkomst van 22 december 1986, zoals aangepast door de overeenkomst van 17 juni 1988, de overeenkomst van 21 januari 1997, de overeenkomst van 9 maart 2006 en de overeenkomst van 15 februari 2008 en waarvan de looptijd op 30 november 2012 door de Vlaamse Regering verlengd werd met een termijn van 5 jaar met ingang van 9 oktober 2012 (terugbetaaldatum 9 oktober 2017). Het bedrag van 36.300,00 euro is het equivalent van de lidgelden die verschuldigd zijn voor het jaar 2015 voor de leden die aangeduid worden langs de zijde van de Vlaamse overheid. Aldus bedraagt het uitstaand saldo van deze renteloze lening 49.024,63 euro per 31 december 2015.

Art. 17.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie TURTELBOOM _______ Nota Zitting 2015-2016 Stukken - Ontwerp van decreet : 14 - Nr. 1 - Amendementen : 14 - Nr. 2 - Verslag : 14 - Nr. 3 - Amendementen na indiening van het verslag : 14 - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 14 - Nr. 5 - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12 - Nr. 1 - Algemene toelichting : 13 - Nr. 1 - Toelichtingen per programma : 13 - Nr. 2 - Verslag van het Rekenhof : 16 - Nr. 1 - Meerjarenraming : 21 - Nr. 1 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 16 en 17 december 2015.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^