Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 januari 2016
gepubliceerd op 05 februari 2016

Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035094
pub.
05/02/2016
prom.
15/01/2016
ELI
eli/decreet/2016/01/15/2016035094/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JANUARI 2016. - Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder AGIV: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035854 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » sluiten houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen". HOOFDSTUK 2. - Maatregelen inzake de ontbinding van het AGIV

Art. 3.Met ingang van de datum die door de Vlaamse Regering wordt bepaald, wordt het AGIV ontbonden onder de hierna bepaalde voorwaarden en op de hierna bepaalde wijze.

Art. 4.De ontbinding, vermeld in artikel 3, is een ontbinding zonder vereffening waarbij, op basis van continuïteit en onder de nadere voorwaarden en modaliteiten, en volgens de procedure, bepaald door de Vlaamse Regering, het hele vermogen van het AGIV, alsook het geheel van zijn activiteiten, rechten en verplichtingen, wordt overgedragen aan een door de Vlaamse Regering op te richten intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van de vermogensbestanddelen, activiteiten, rechten en verplichtingen die bij of krachtens een besluit van de Vlaamse Regering worden toegewezen aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7.

Art. 5.De overdrachten, vermeld in artikel 4, vinden plaats op de datum, vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze die overdrachten tegenwerpbaar worden aan derden.

Art. 6.De Vlaamse Regering regelt de procedure en de gevolgen van de ontbinding, zonder vereffening, van het AGIV en de overdracht van zijn vermogen, activiteiten, rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 4, respectievelijk het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7.

De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen met het oog op de overgang van het personeel van het AGIV naar het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 4. HOOFDSTUK 3. - Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Art. 7.Bij het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 4, wordt een Eigen Vermogen ingesteld, waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend, onder de benaming "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen", afgekort EV IV. Het EV IV is bevoegd om: 1° in cocreatie met derden en volgens passende kostendelingsmodellen oplossingen te realiseren op het vlak van de creatie en het beheer van gegevensbronnen en elektronische diensten;2° overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten opdrachten uit te besteden die passen in de opdrachten van het EV IV en, in het bijzonder die uitvoering geven aan het creëren en beheren van gegevensbronnen en elektronische diensten;3° te participeren in internationale, Europese, federale programma's en projecten;4° mee te dingen naar internationale, Europese en federale oproepen tot onderzoeks- en ontwikkelingsvoorstellen;5° het eigen vermogen te beheren.

Art. 8.Het vermogen van het EV IV wordt gevormd door: 1° de gelden, vergoedingen en bijdragen, betaald voor het leveren van diensten overeenkomstig de bevoegdheden, vermeld in artikel 7, tweede lid, 1° ;2° de gelden, vergoedingen, subsidies en bijdragen die worden verleend ingevolge artikel 7, tweede lid, 3° en 4° ;3° de opbrengsten van heffingen, retributies en geldboetes, onder meer vermeld in artikel 22 van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand, artikel 5, § 1, en artikel 17 van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen en artikel 16 van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest;4° de giften, legaten, schenkingen, beurzen, prijzen of alle andere giften die zijn aanvaard krachtens de wet van 12 juli 1931Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akten gedane schenkingen onder de levenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akten gedane schenkingen onder de levenden;5° de inkomsten uit de verkoop van rapporten, brochures, kaarten, plannen of andere publicaties, met inbegrip van die producten in elektronische vorm;6° de inkomsten uit de verkoop van materiële of intellectuele producten;7° de inkomsten van het valoriseren van de resultaten van de uitgevoerde activiteiten, waaronder het exploiteren van intellectuele eigendomsrechten;8° de inkomsten van het beheer en de inkomsten uit de vervreemding van goederen die tot de rechtspersoon van het EV IV behoren;9° intresten en waardevermeerderingen van het patrimonium;10° de inkomsten uit de verkoop of het beheer van goederen die aan de rechtspersoon toebehoren;11° dotaties;12° andere inkomsten, na goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Art. 9.Voor de verwezenlijking van zijn bevoegdheden, vermeld in artikel 7, kan het EV IV met natuurlijke personen en rechtspersonen vrij contracten sluiten in het raam van een aanneming, een onderaanneming, een tijdelijke vereniging, een consortium of een ander geschikt bevonden samenwerkingsverband, alsook roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, op contractuele basis personeel aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, en in het algemeen alle nuttige rechtshandelingen verrichten.

Het EV IV kan personeel ter beschikking stellen van het Vlaamse Gewest.

Het EV IV kan medeoprichter, lid, bestuurder of vennoot zijn van publiek- of privaatrechtelijke verenigingen, ondernemingen of instellingen, op voorwaarde dat die geen winst beogen, en op voorwaarde dat het doel van die rechtspersonen met het doel van het EV IV verband houdt.

Art. 10.§ 1. Het EV IV wordt bestuurd door een beheerscommissie. De leden worden door de Vlaamse Regering aangewezen voor een termijn van maximaal vijf jaar, die in elk geval eindigt zes maanden na de installatie van het bij verkiezingen vernieuwde Vlaams Parlement. § 2. De beheerscommissie is samengesteld uit: 1° de leidend ambtenaar of een personeelslid van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 4, die de beheerscommissie voorzit;2° de leidend ambtenaar van het agentschap Facilitair Bedrijf of zijn afgevaardigde;3° de leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij of zijn afgevaardigde;4° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen;5° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het informatiebeleid;6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het IT-beleid;7° een vertegenwoordiger van de beheerders van een netwerk van water, elektriciteit, gas, telecommunicatie, teledistributie en rioleringen in Vlaanderen. De Vlaamse Regering kan de samenstelling, vermeld in het eerste lid, verder uitbreiden.

Voor alle leden wordt telkens een plaatsvervanger aangewezen.

Het mandaat van lid van de beheerscommissie is onbezoldigd. § 3. De voorzitter kan bevoegde personen uitnodigen om met raadgevende stem aan de bespreking van een punt op de agenda van een vergadering van de beheerscommissie deel te nemen. De beheerscommissie maakt een huishoudelijk reglement op dat ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

Twee leden kunnen op elk moment eisen dat de voorzitter een vergadering samenroept binnen dertig dagen.

Art. 11.Ieder jaar stelt de beheerscommissie de begroting vast van de uitgaven en reservefondsen voor het volgende begrotingsjaar, alsook de middelen van het EV IV om de uitgaven te dekken en reservefondsen aan te leggen. Voor de indiening van de begroting volgt de beheerscommissie de nadere regelen, zoals vastgesteld in de begrotingsinstructies tot de opmaak van de algemene uitgaven- en middelenbegroting.

Ieder jaar, voor 15 maart, stelt de beheerscommissie de rekening van het EV IV van het vorige begrotingsjaar op.

De begroting en de rekening, alsook elke wijziging ervan, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering, samen met het advies van de Inspectie van Financiën.

Het EV IV kan het saldo tijdens het volgende begrotingsjaar aanwenden om zijn doel te verwezenlijken overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

Het EV IV sluit aan bij het Centraal Financieringsorgaan bij het Departement Financiën en Begroting, vermeld in artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 sluiten houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

Art. 12.Met behoud van de voorgaande bepalingen worden de nadere regelen betreffende het beheer, de werking en de boekhouding van het EV IV door de Vlaamse Regering vastgesteld. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 13.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd twaalf maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot die laatste datum.

De bevoegdheid, vermeld in dit artikel, die aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens dit artikel zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.

Art. 14.Het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035854 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » sluiten houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" wordt opgeheven.

Art. 15.Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 januari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Documenten. - Ontwerp van decreet, 568 - Nr. 1. - Verslag, 568 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 568 - Nr.3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 6 januari 2016.

^